modernizacja terenów zieleni wokół budynku świetlicy wiejskiej

advertisement
6
MODERNIZACJA TERENÓW ZIELENI WOKÓŁ
BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
W BORKACH ROZOWSKICH
GMINA ROZOGI
DZ. NR 23
PROJEKT URZĄDZENIA ZIELENI
Obiekt :
Tereny zieleni we wsi Borki Rozowskie , dz. nr 23
12-114 Rozogi , powiat szczycieński
woj. warmińsko-mazurskie
Inwestor :
Gmina Rozogi
12-114 ROZOGI
Branża :
Architektura krajobrazu
Projektant :
mgr inż. Ewa Stajuda
architekt krajobrazu
nr dypl. SGGW W-wa 3136/81
techn.arch.Teresa Zdanowicz
upr.proj.-SUW 48/94, SUW-94/88
(branża budowlana)
Giżycko * maj * 2010
SPIS TREŚCI
strona
I.
Opis projektu .............................................................................. 3
II.
Wykaz projektowanego materiału roślinnego ............................. 11
a. zdjęcia projektowanych roślin................................................ 13
b. sposoby sadzenia i pielęgnacji posadzonych roślin ................15
c. odległości sadzenia .................................................................17
III.
Kosztorys inwestorski ..................................................................18
IV.
Rysunki
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Projekt zagospodarowania terenu , działka nr 23 , skala 1:500
Projekt zagospodarowania terenu , skala 1:250
Projekt urządzenia zieleni , skala 1:250
Mała architektura parkowa- miejsca do siedzenia
Mała architektura parkowa – drewniana pergola - trejaż
Mała architektura parkowa – zabawki dla dzieci
Mała architektura parkowa – zabawki dla dzieci, kosz na śmieci
Schemat wykonania chodników i placów o nawierzchni żwirowej
Schemat wykonania ogniska, opaska wokół budynku
V. Załączniki
1. Wypis z rejestru gruntów
2. Odpis dyplomu projektanta
3. Uprawnienia architekta i przynależność do Izby
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projekt zagospodarowania terenów zieleni wokół świetlicy wiejskiej w Borkach Rozoskich , gm. Rozogi
2
Opis
do projektu zagospodarowania działki nr 23 pod modernizację terenów zieleni wokół
budynku świetlicy wiejskiej w Borkach Rozowskich , gmina Rozogi , powiat
szczycieński , woj.warmińsko-mazurskie
1.
Podstawa opracowania
1.1.
1.2.
1.3.
Umowa i uzgodnienia z Inwestorem
Mapy terenu w skali 1: 500
Wizja w terenie
2.
Stan istniejący
Teren będący przedmiotem niniejszego opracowania znajduje się we wsi Borki
Rozowskie, w gminie Rozogi , w powiecie szczycieńskim , w woj.warmińskomazurskim.
Ogólna powierzchnia terenu wynosi 1,56 ha , obejmuje działkę o numerze geodezyjnym
23 , na której znajduje się budynek świetlicy wiejskiej w części wykorzystany jako
mieszkanie prywatne oraz budynki gospodarcze. Zasadnicze prace związane z
zagospodarowaniem terenów zieleni wokół budynku świetlicy obejmują część działki nr
23 o pow. 1650 m2.
Budynki są w części ogrodzone ogrodzeniem z siatki na słupkach metalowych .
Posesja przylega do drogi gminnej biegnącej w kierunku Rozóg.
Teren posesji jest płaski , występujące uzbrojenie – przyłącze wodociągowe , kabel
telefoniczny .
Istniejąca zieleń : drzewa iglaste (świerk pospolity) , drzewa liściaste ( brzoza
brodawkowata , dąb szypułkowy ) i liczne krzewy liściaste .
3.
Stan projektowany
Na przedmiotowym terenie projektuje się :
- plac biesiadny wraz z drogą dojazdową o nawierzchni żwirowej na podbudowie z
otoczaków , z wyłożonym kamieniem miejscem na ognisko oraz wyposażeniem w
postaci stołów i ław biesiadnych , ławek parkowych i koszy na śmieci oraz drewnianego
trejaża
- chodniki przy budynku świetlicy utwardzone kostką betonowa gr. 6cm ,
- mini-plac zabaw dla dzieci ,
- zieleń wysoką i niską oraz rabaty bylinowe .
Zaleca się też remont istniejącego ogrodzenia w postaci całkowitej wymiany słupków
metalowych i siatki oraz uporządkowanie istniejącej zieleni .
W celu podniesienia estetyki całej posesji wskazane jest też uporządkowanie nawierzchni
wewnętrznego podwórka , a także remont kapitalny pomieszczeń gospodarczych.
I. Istotnymi elementami zagospodarowania terenu wymagającymi zgłoszenia zamiaru
budowy są:
1. plac biesiadny z ogniskiem
2. mini-plac zabaw dla dzieci
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projekt zagospodarowania terenów zieleni wokół świetlicy wiejskiej w Borkach Rozoskich , gm. Rozogi
3
3. ścieżki komunikacyjne o nawierzchni żwirowej , chodnik z kostki betonowej gr. 6cm
oraz opaska wokół budynku z kostki betonowej gr. 4 cm
4. mała architektura parkowa – drewniane ławki z oparciem , drewniane stoły biesiadne z
ławami , drewniana pergola/trejaż , kosze na śmieci
5. remont ogrodzenia z siatki
II. Pozostałe elementy zagospodarowania terenu nie wymagające zgłoszenia zamiaru
budowy to :
1. wysoka zieleń - w postaci nasadzeń z drzew iglastych i liściastych
2. niska zieleń – w postaci krzewów liściastych
3. rabaty kwiatowe – obsadzone głównie roślinami wieloletnimi
4.
Bilans terenu
Plac biesiadny o naw.żwirowej
( z drogą dojazdową )
Plac zabaw dla dzieci
Chodniki z kostki betonowej
–
Opaska wokół budynku
Tereny zieleni (trawniki + nasadzenia) -
260 m2
60
m2
30
m2
15 m2
1285 m2
Razem powierzchnia objęta
projektem - 1650 m2
Pozostałe ( budynki, podwórko , zieleń ) - 14 250 m2
-------------------------------------------------------------------Ogółem powierzchnia działki
15 900 m2
5.
Zakres robót
a) chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm
opaska wokół budynku z kostki betonowej gr. 4(5) cm
w tym obrzeża betonowe 100 x 20 x 6 cm
b) ciągi pieszo-jezdne o naw. żwirowej + plac biesiadny
w tym krawężniki betonowe 100 x 30 x 15 cm
c) mała architektura parkowa :
- drewniane stoły biesiadne
– 4 szt
- drewniane ławy biesiadne
– 8 szt
- drewniane ławki z oparciem
– 4 szt
- kosze na śmieci
- 5 szt
- drewniany trejaż z gotowych elementów - 15 mb
d) wyposażenie placu zabaw dla dzieci :
- podwójna huśtawka
- 1 szt
- bujaki na sprężynach
– 2 szt
- ważka
– 1 szt
e) sadzenie drzew i krzewów
- drzewa iglaste
- 9 szt
- drzewa liściaste
- 12 szt
- krzewy liściaste
- 58 szt
- pnącza
- 9 szt
i) zakładanie (renowacja) trawników
- 750 m2
j) zakładanie kwietników
- 30 m2
k) remont ogrodzenia z siatki
- 105 mb
- 30 m2
- 15 m2
- 65 mb
- 260 m2
- 100 mb
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projekt zagospodarowania terenów zieleni wokół świetlicy wiejskiej w Borkach Rozoskich , gm. Rozogi
4
Wytyczne szczegółowe
6.
Projekt zagospodarowania terenu przedstawiono na kopii mapy sytuacyjnowysokościowej w skali 1:500 , a szczegółowe rozmieszczenie poszczególnych elementów
zagospodarowania terenu na rysunku nr 2 - w skali 1:250. Rysunek nr 3 przedstawia
projekt urządzenia zieleni. Pozostałe rysunki przedstawiają wytyczne co do zastosowania
elementów małej architektury oraz schematy wykonania nawierzchni.
Urządzenie terenów zieleni wokół świetlicy obejmuje wykonanie następujących robót :
I.
ROBOTY PODLEGAJĄCE ZGŁOSZENIU :
a) utwardzenie chodników przy budynku świetlicy o pow. 30 m2 kostką betonową
gr. 6 cm ułożoną na podsypce cementowo - piaskowej ,
Nawierzchnie chodników należy wykonać z kostki betonowej szarej typu Polbruk o gr.
6 cm , na podbudowie z mieszanki mineralnej gr. 15 cm i podsypce cementowopiaskowej. Nawierzchniom nadać spadki poprzeczne 0,5 – 1%. Spoiny wypełnić
piaskiem.
b) wykonanie placu biesiadnego o nawierzchni żwirowej oraz drogi dojazdowej do
placu szer. 2,5 m również o nawierzchni żwirowej , o łącznej powierzchni 260 m2, z
umocnieniem betonowymi krawężnikami 15 x 30 cm ,
Wykonanie nawierzchni żwirowych polegać będzie na wykopaniu łożyska drogi i placu,
zabezpieczeniu brzegów przez ustawienie krawężników betonowych oraz rozłożeniu ,
wyrównaniu i uwałowaniu warstw kruszyw , najpierw podbudowy , a potem warstwy
ścieralnej. Nawierzchnia żwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej
grubości. Grubość rozłożonej warstwy otoczaków powinna być taka, aby po jej
zagęszczeniu osiągnąć grubość projektowaną. Nawierzchniom należy nadać jednostronny
spadek 2%. Pomiędzy podbudową a warstwą ścieralną można ułożyć geowłókninę , w
celu zabezpieczenia mieszania się warstw kruszyw oraz rozwoju i przerastania chwastów.
Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona walcem lub zagęszczarką.
Krawężniki betonowe ustawiać należy na podsypce piaskowo-cementowej, spoiny
wypełnić piaskiem lub zaprawą cementową.
c) wykonanie w środku placu biesiadnego paleniska ogniska z kamienia łamanego o
średnicy 2,0 m ,
Palenisko ogniska wykonać z kamienia łamanego łączonego na zaprawę szamotową ,
układanego na podsypce gr. 20 cm z drobnego żwiru. Kamień układać z minimalnym
spadkiem w kierunku środka , w środku paleniska zostawić miejsce na odpływ wody
opadowej .
d) montaż małej architektury parkowej ( drewniane stoły – 4szt , drewniane ławy
biesiadne – 8 szt , drewniane ławki parkowe z oparciem – 4 szt, kosze na śmieci –
5 szt, drewniana pergola – trejaż – 15 mb )
Projekt zagospodarowania terenu przewiduje montaż następujących elementów małej
architektury:
- drewnianych stołów biesiadnych – 4 szt
- drewnianych ław biesiadnych – 8 szt
- drewnianych ławek parkowych z oparciem – 4 szt
- koszy na śmieci - 5 szt
- drewnianej pergoli - trejaża z gotowych elementów wg wzoru na rys. nr 5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projekt zagospodarowania terenów zieleni wokół świetlicy wiejskiej w Borkach Rozoskich , gm. Rozogi
5
WYMAGANIA TECHNICZNE
Ławka parkowa z oparciem
Ławka parkowa z oparciem musi spełniać następujące warunki :
musi być wygodna , wykonana z trwałego drewna
drewno , z którego wykonane jest siedzisko i oparcie musi być gładkie i bez
ostrych krawędzi
- kształt siedziska i oparcia powinien być dostosowany do kształtu ciała ludzkiego
- wygląd ławki powinien być estetyczny
- siedzisko i oparcie – w kolorze jasno-brązowym
- powinna być odporna na działanie czynników atmosferycznych
- nogi ławki powinny być na stałe przytwierdzone po podłoża.
Proponowany wygląd ławki parkowej z oparciem został pokazany na rys. nr 4.
-
Stoły i ławy biesiadne
Ławy biesiadne zostaną zamontowane przy stołach biesiadnych ( 2 szt /1 stół) w miejscu
wskazanym na rys. nr 2 . Dopuszcza się zastosowanie 2 wariantów ławy - z oparciem lub
bez oparcia.
Oba elementy muszą spełniać następujące warunki :
- muszą być wykonane z trwałego drewna
- powinny mieć estetyczny wygląd
- nogi powinny być na stałe przytwierdzone po podłoża
- materiał na siedzisko ,oparcie ławy i blat stołu musi gładki i bez ostrych krawędzi
- ława musi być wygodna
- kolor mebli – jasno-brązowy
Kosz na śmieci
Kosz na śmieci powinien spełniać następujące warunki :
- powinien być prosty pod względem kształtu i formy
- powinien być trwały i wykonany z materiałów trudnopalnych (np.z tworzyw
sztucznych)
- powinien być łatwy w utrzymaniu i opróżnianiu ze zgromadzonych w nim śmieci
- powinien być zabezpieczony przed gromadzeniem się w środku opadów
atmosferycznych
- powinien być trwale przymocowany do podłoża
- zalecany kolor pojemnika – zielony lub pomarańczowy
Wszystkie zamontowane kosze na śmieci powinny być w tym samym kształcie i kolorze.
Proponowany kształt kosza na śmieci pokazano na rys. nr 7.
Drewniany trejaż
Projektowany drewniany trejaż zostanie zamontowany od strony południowej placu
biesiadnego i będzie pełnił rolę umownej granicy placu , a także jako podpora pod
projektowane pnącza. Proponowany wygląd trejaża pokazano na rys. nr 5 .
Trejaż należy przytwierdzić na stałe do podłoża , stosując metalowe kotwy wpuszczane w
betonowe stopy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projekt zagospodarowania terenów zieleni wokół świetlicy wiejskiej w Borkach Rozoskich , gm. Rozogi
6
e) montaż zabawek na placu zabaw dla dzieci ( huśtawka podwójna – 1 szt , ważka –
1 szt, bujaki na sprężynach –2 szt),
Mini-plac zabaw dla dzieci projektuje się pomiędzy placem biesiadnym , a drogą gminną.
W ramach budowy placu zostanie wykonany montaż 4 szt zabawek na istniejącym
trawniku .
Wszystkie montowane urządzenia do zabaw dla dzieci powinny odpowiadać określonym
wymaganiom z zakresu bezpieczeństwa , m.in. : nie powinny mieć ostrych krawędzi ,
szorstkich powierzchni , nie powinny być brudzące , powinny być wykonane z trwałych i
bezpiecznych materiałów, powinny być bardzo kolorowe. Wszystkie zabawki powinny
być trwałe przymocowane do podłoża .
Montowane urządzenia i zabawki muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa stawiane przez
normy PN-EN 1177 i PN-EN- 1176 , a także zostać zamontowane zgodnie z zaleceniami
producenta. Wszystkie urządzenia muszą mieć stosowne atesty i certyfikaty , w tym
również świadectwa dopuszczenia do obrotu i wymagane ustawą certyfikaty
bezpieczeństwa.
f) remont istniejącego ogrodzenia z siatki (wymiana słupków i siatki metalowej o
wys.1,5 m , montaż 2 furtek i 1 bramy wjazdowej)
Projekt przewiduje rozebranie istniejącego ogrodzenia i wykonanie nowego zgodnie z
przebiegiem pokazanym na rys. nr 1 i 2 .( odcinki –A-B-C1 i C2-D-E )
Ogrodzenie to należy wykonać z siatki metalowej wys. 1,5 m ocynkowanej , powlekanej,
w zielonym kolorze . W ogrodzeniu zaprojektowano montaż 2 furtek panelowych o szer.
1,0 m i 1 bramy wjazdowej dwuskrzydłowej o szer.3,0 m.
II.
-
POZOSTAŁE ROBOTY :
posadzenie zieleni wysokiej i niskiej oraz założenie rabat kwiatowych
rekultywacja istniejących i założenie nowych trawników
Urządzenie zieleni polegać będzie na przygotowaniu ziemi pod nowe nasadzenia ,
dowozie i rozścieleniu ziemi urodzajnej , posadzeniu wskazanych w projekcie drzew i
krzewów, remoncie trawników oraz pielęgnacji zieleni w pierwszym roku po posadzeniu .
W miejscu wskazanym na rys. nr 3 zaleca się założyć rabatę kwiatową obsadzoną
roślinami wieloletnimi. Wskazane jest zastosowanie typowych bylin rosnących w
wiejskich ogródkach tj. piwonii , astrów , irysów oraz roślin cebulowych .
Do założenia i pielęgnacji rabaty można zachęcić miejscowe gospodynie , np. w ramach
działalności Koła Gospodyń Wiejskich .
7.
Wskazówki agrotechniczne , sadzenie roślin
Projektuje się sadzenie drzew z bryłą korzeniową , z uprzednim zaprawieniem dołów
ziemią urodzajną. Drzewa liściaste po posadzeniu koniecznie dwustronnie lub trójstronnie
opalikować i zabezpieczyć taśmą ogrodniczą. Minimalna wysokość sadzonek – 2,5 m.
Projektowane krzewy należy sadzić w doły o średnicy i głębokości 0,3 m , rozstaw
sadzenia jak w tabeli na str. 17.
Najlepszym terminem sadzenia roślin jest wiosna lub jesień (najpóźniej do końca
października). Należy unikać sadzenia roślin podczas długotrwałej suszy.
Drzewa i krzewy uprawiane w pojemnikach (i sprzedawane w doniczkach ) mogą być
sadzone przez cały okres wegetacyjny. Jeśli po zdjęciu pojemnika okaże się ,że korzenie
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projekt zagospodarowania terenów zieleni wokół świetlicy wiejskiej w Borkach Rozoskich , gm. Rozogi
7
są mocno splątane i poskręcane , należy je lekko przyciąć i bryłę nieco rozluźnić .
Spowoduje to szybsze wyrastanie nowych korzeni i łatwiejsze przyjęcie się rośliny.
Ważne jest obfite podlanie posadzonej rośliny po posadzeniu w celu oblepienia korzeni
drobnymi cząsteczkami gleby i usuniecie z podłoża nadmiaru powietrza. Zabieg ten
powinien być wykonany zawsze , nawet podczas deszczu.
Podlewanie można sobie ułatwić zostawiając po posadzeniu niewielkie wgłębienie wokół
rośliny , które umożliwi gromadzenie się wokół niej wody i łatwiejsze jej wsiąkanie.
Rabatę kwiatową zakładać wiosną na uprzednio dobrze przygotowanej i wzbogaconej
glebie. Rośliny sadzić w odpowiedniej rozstawie , stosując zasadę „piętrowości”( od
najwyższej rośliny do najniższej).
Wokół drzew i krzewów należy rozsypać ściółkę korową o grubości co najmniej 5 cm.
Zapobiegnie to rozprzestrzenianiu się chwastów i poprawi strukturę gleby, zmniejszy
wahania temperatury .
W celu wyremontowania zniszczonych podczas robót trawników należy dowieźć ziemi
urodzajnej na co najmniej 5 cm . Ziemię pod trawniki uprzednio przekopać ręcznie lub
zaorać , a następnie uzupełnić wierzchnią warstwę ziemią urodzajną. Trawniki zakładać
w okresie od maja do września stosując mieszanki traw niskich odpornych na deptanie.
7.1. Urządzenie zieleni – wymagania szczegółowe
Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące
charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
Ziemia kompostowa
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu
różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej,
chwastów, plew), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób
i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości
kompostu.
Drzewa i krzewy ozdobne
Dostarczone sadzonki powinny być właściwie oznaczone, tzn.powinny mieć etykiety, na
których podana jest nazwa łacińska, forma , odmiana itp.
Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:
 pąk szczytowy przewodnika drzewa powinien być wyraźnie uformowany,
 przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, pędy
boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,
 przewodnik powinien być praktycznie prosty,
- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach
szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,
- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową bryła powinna być prawidłowo uformowana i
nie uszkodzona,
- sadzonka krzewu powinna mieć kilka pędów
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projekt zagospodarowania terenów zieleni wokół świetlicy wiejskiej w Borkach Rozoskich , gm. Rozogi
8
- pędy krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form
kulistych,
Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
- ślady żerowania szkodników, oznaki chorobowe,
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,
- martwice i pęknięcia kory,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej.
Byliny
Wykorzystane do założenia rabaty bylinowej sadzonki roślin powinny być zdrowe , bez
oznak chorobowych i śladów występowania szkodników , nie powinny być zwiędnięte.
Gęstość sadzenia roślin uzależniona jest od siły i specyfiki wzrostu , charakterystycznej
dla gatunku i odmiany. Na metrze kwadratowym należy sadzić określoną liczbę roślin :
4 szt - (wys. dojrzałych roślin - 1-2 m)
8-10szt – (wys. roślin 0,6-1,0 m)
12-15 szt - (wys. roślin 25-50 cm)
25-40 szt 9 ( wys. do 25 cm)
Nasiona traw
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych
gatunków. Zaleca się stosowanie mieszanek gatunków traw krajowych odpornych na
deptanie ( np. Trawy z Iławy).
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę,
numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.
Wymagania dotyczące wykonania trawników
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:
- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w
stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię
urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
- przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik /obrzeże trawnikowe
powinno znajdować się 2 do 3 cm nad terenem,
- teren powinien być wyrównany i splantowany,
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,
- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem kolczatką lub zagrabić,
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
- okres siania - najlepszy okres wiosenny lub późnym latem - do połowy września,
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką.
Pielęgnacja trawników
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:
- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około
10 cm,
- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projekt zagospodarowania terenów zieleni wokół świetlicy wiejskiej w Borkach Rozoskich , gm. Rozogi
9
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów,
- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w
regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia należy
uzależniać od gatunku wysianej trawy,
- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o
selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6
miesięcy od założenia trawnika.
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku.
Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki
wymagane w poszczególnych porach roku:
- wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,
- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.
7.2. Pielęgnacja zieleni po posadzeniu
Projekt przewiduje pielęgnację zieleni w pierwszym roku po założeniu polegającą na :
podlewaniu i nawożeniu posadzonych roślin , odchwaszczaniu , usuwaniu odrostów
korzeniowych , okopczykowaniu krzewów jesienią , rozgarnięciu kopczyków wiosną i
uformowaniu misek , wymianie uschniętych /wymarzniętych , bądź uszkodzonych
krzewów , wymianie zniszczonych palików i wiązadeł , przycięciu złamanych , chorych
lub krzyżujących się gałęzi ( cięcia pielęgnacyjne i formujące ) , jak również pielęgnację
rabaty kwiatowej i trawników (usuwanie zeschniętych części roślin , podlewanie,
nawożenie , uzupełnienie ubytków i koszenie ).
8. Kosztorys inwestorski
Do projektu wykonany został przedmiar robót i kosztorys inwestorski w oparciu o
katalogi KNR 2-01 , KNR 2-31 , KNR 2-21 oraz średnie ceny robocizny , sprzętu oraz
materiałów .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projekt zagospodarowania terenów zieleni wokół świetlicy wiejskiej w Borkach Rozoskich , gm. Rozogi
10
WYKAZ PROJEKTOWANYCH GATUNKÓW DRZEW I KRZEWÓW
Lp
1
1.
2.
Ilość
w szt
Wysokość
wm
po 10 latach
2
DRZEWA IGLASTE i
LIŚCIASTE
Sumak octowiec
Rhus typhina
3
4
1
3
Dąb czerwony
10
Nazwa gatunkowa
odmiana
Zabarwienie
liści / igieł
inne cechy
5
Kolor
kwiatów
Okres
kwitnienia
Gatunek zamienny / odmiana
6
7
8
zielone
czerwone
VI
4
zielony
--
--
Głóg dwuszyjkowy odm.
Paul’s Scarlet”
Crataegus media”Paul’s Scarlet”
Klon pospolity
Acer platanoides
odmiany brzozy np. strzępolistna
„Dalecarlica”
Betula verrucosa „Dalecarlica”
Świerk serbski
Picea omorika
Quercus rubra
3
Brzoza brodawkowata
Betula verrucosa
1
4-5
zielone
--
--
4
Świerk pospolity
Picea abies
Razem
KRZEWY LIŚCIASTE,
PNĄCZA
Berberys thunberga odm. purpurowa
Berberis thunbergii „Atropurpurea“
Dereń biały odm.pstrolistna
Cornus alba „Elegantissima”
9
4
zielone
--
--
5.
6.
7.
Irga pozioma
Cotoneaster horizontalis
21
18
2,0 -2,5
purpurowe
żółte
V-VI
18
2,0-3,0
zielono-białe
białe
VI
8
0,5
zielone
białe
V
Odmiany berberysu o
purpurowych liściach np.
Pęcherznica kalinolistna
odm.Luteus
Physocarpus opulifolius „Luteus”
Irga dammera
Cotoneaster dammeri
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Projekt zagospodarowania terenów zieleni wokół świetlicy wiejskiej w Borkach Rozoskich, Gm.Rozogi
11
8.
9.
10.
11
Pięciornik krzewiasty
Potentilla fruticosa
Winobluszcz pięciolistkowy
Parthenocissus quinquefolia
Tawuła wczesna
Spiraea arguta
Razem
Rośliny wieloletnie (byliny)
4
0,8
zielone
żółte
VI-IX
9
6,0
zielone
białe
VII-VIII
zielone
białe
V-VI
różne
różne
V-X
10
1,5 – 2,0
Odmiany pięciornika o żółtych
kwiatach
Winobluszcz trójklapowy
Parthenocissus tricuspidata
Forsycja pośrednia
Forsythia x intermedia
67
ok. 400
max 1,2
Numery roślin na rys. nr 3 odpowiadają liczbom porządkowym roślin w tabeli .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Projekt zagospodarowania terenów zieleni wokół świetlicy wiejskiej w Borkach Rozoskich, Gm.Rozogi
12
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projekt zagospodarowania terenów zieleni wokół świetlicy wiejskiej w Borkach Rozoskich ,
gm. Rozogi
Download