3 planowane działania służące poprawie sytuacji społeczno

advertisement
3 PLANOWANE DZIAŁANIA SŁUŻĄCE POPRAWIE SYTUACJI
SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ W GMINIE
3.1 Działania przewidziane do realizacji w gminie
Dla poprawnego rozwoju Gminy konieczne jest realizowanie inwestycji, które będą
służyły poprawie sytuacji społeczno-gospodarczej na danym obszarze. Dlatego każda gmina,
w tym także gmina Końskowola analizuje sytuację panującą na jej obszarze, aby na tej
podstawie określić zadania, jakie należy wykonać w przyszłości i które przyczynią się do
rozwoju Gminy.
Gmina dysponuje terenami oraz budynkami, które mogą być przeznaczone pod
przyszłe inwestycje. Posiadane nieruchomości mogą być przedmiotem zbycia lub dzierżawy,
dopuszczana jest również możliwość realizacji inwestycji przez spółkę z udziałem Gminy.
Na terenie Gminy znajdują się również dostępne dla nowo powstających firm, dogodnie
położone, powierzchnie biurowe w budynkach należących do osób prywatnych.
Urząd Gminy Końskowola zapewnia kompleksową pomoc potencjalnym inwestorom, w tym
również w pozyskiwaniu terenów inwestycyjnych będących własnością państwa oraz
pozostających w rękach osób prywatnych.
Priorytetem jest rozbudowa i objęcie siecią wodociągową oraz kanalizacyjną obszaru
całej Gminy, jak również budowa nowych połączeń drogowych, niezbędnych dla
zaktywizowania gospodarczego wszystkich miejscowości Gminy Końskowola.
Gmina Końskowola planuje do realizacji w najbliższych latach takie działania, które
przyniosłyby wymierne efekty, nie tylko tuż po zakończeniu realizacji zadania, ale także w
dłuższym okresie czasu. Działania Gminy można podzielić na kilka rodzajów według ich
wpływu na poszczególne dziedziny życia społeczno-gospodarczego:
a) wpływające na poprawę warunków i jakości życia mieszkańców,
Jest to szeroki wachlarz działań, które mogą być realizowane przez gminę, bardzo
często zadania te wiążą się bezpośrednio z działaniami wpływającymi na rozwój
infrastruktury technicznej. Gmina Końskowola projektując zadania na przyszłość,
stara się przede wszystkim brać pod uwagę dobro społeczności zamieszkującej ten
obszar. Dlatego sukcesywnie dąży do pełnego wyposażenia Gminy w infrastrukturę
techniczną, która poprawiłaby warunki i jakość życia mieszkańców Gminy, a z drugiej
strony przyczyniłaby się do poprawy atrakcyjności tego terenu zarówno pod
względem inwestycyjnym (przyciąganie nowych przedsiębiorstw, które dałyby
mieszkańcom Gminy nowe miejsca pracy), jak i turystycznym (możliwość rozwijania
m.in. agroturystyki na obszarze Gminy).
b) wpływające na rozwój infrastruktury technicznej,
Wszelkie działania związane z infrastrukturą techniczną są na ogół podstawowym
rodzajem działań realizowanych przez gminę. Do tego typu działań należą przede
wszystkim: uzbrajanie terenów Gminy (sieci kanalizacyjne, wodociągowe, budowa,
remonty dróg itp.). Gmina Końskowola, jak wspomniano wcześniej, zmierza do
stworzenia pełnej infrastruktury technicznej na swoim obszarze. Z uwagi na fakt, iż
tereny te są na dzień dzisiejszy uzbrojone jedynie częściowo, przeważająca część
działań Gminy Końskowola dotyczy budowy wodociągów i sieci kanalizacyjnych..
Ponadto gmina stara się stale podnosić jakość dróg na swoim terenie, dlatego wśród
planowanych działań znalazły się także projekty budowy i modernizacji dróg, które
mają istotne znaczenie dla systemu komunikacji na terenie gminy.
W celu realizacji przedstawionych zadań planowane jest m.in.: budowa kanalizacji w
miejscowościach: Końskowola, Skowieszyn, Sielce, Młynki, Wronów, Witowice
Chrząchówek, Chrząchów, , Stary Pożóg i Nowy Pożóg, budowa wodociągów w
miejscowościach: Sielce, Witowice, Chrząchówek, Chrząchów, Opoka, Pulki, Stary
Pożóg i Nowy Pożóg, budowa drogi Las Stocki-Wierzchoniów, drogi SkowieszynWłostowice, drogi Skowieszyn -ul.Górna Kol. w Puławach, czy budowa chodników
wzdłuż wsi Stara Wieś.
c) wpływające na poprawę środowiska przyrodniczego,
Działania te mają na celu poprawienie stanu środowiska przyrodniczego na terenie
gminy, m.in. poprawa stanu wód, gleby, powietrza itp. Gmina Końskowola poprzez
budowę systemu kanalizacji na swoim terenie przyczyni się z pewnością do poprawy
stanu środowiska na tym terenie. Jak można zauważyć sieć kanalizacji to priorytetowe
zadania gminy, które po zrealizowaniu będą miały wpływ niemalże na wszystkie
dziedziny życia społeczno – gospodarczego. W celu realizacji przedstawionych zadań
planowana jest m.in. budowa ujęcia i stacji uzdatniania w miejscowości Końskowola,
czy modernizacja zbiorników wodnych - Stara Wieś.
d) wpływające na poprawę otoczenia kulturowego, turystycznego, sportowego,
To wszelkiego rodzaju działania, które pozwolą rozwinąć gminę pod względem
kulturowym (m.in. poprzez organizację imprez o charakterze kulturowym), ale także
przyczynić się do rozwoju turystyki na tym obszarze oraz aktywnych form
wypoczynku, rozwoju aktywności sportowej w gminie. W związku z powyższymi
działaniami, Gmina Końskowola planują następujące przedsięwzięcia: remont
zabytkowego ratusza w Końskowoli, modernizację boiska sportowego w Końskowoli,
odnowienie elewacji i ocieplenie budynku GOK w Końskowoli, budowę zbiornika
(zalewu) rekreacyjnego w miejscowości Witowice, budowę boiska sportowego w
miejscowości Młynki, budowę boiska w miejscowości Stara Wieś, budowę kortu
tenisowego i boiska do koszykówki w miejscowości Młynki. W działania te aktywnie
włącza się parafia rzymskokatolicka pw. Znalezienia Krzyża Św., która planuje w
najbliższym czasie szereg przedsięwzięć inwestycyjnych mających na celu remonty i
adaptacje na cele publiczne należących do niej obiektów takich jak: zabytkowe
kościoły, budynek dawnego szpitala i budynek Domu Parafialnego. Na podkreślenie
zasługuje również fakt, iż obiekty te będą wykorzystywane pod różnorodne imprezy o
charakterze edukacyjnym i kulturalnym, większa liczba mieszkańców gminy będzie
mogła brać udział w organizowanych imprezach, koncertach itp. Samorząd gminny
zdaje sobie sprawę jak istotnym sektorem w gospodarce jest coraz dynamiczniej
rozwijająca się turystyka. W związku z tym stara się podejmować działania mające na
celu poprawianie atrakcyjności turystycznej gminy Końskowola.
e) wpływające na poprawę warunków nauczania w placówkach oświatowych
Poza wymienionymi wyżej działaniami gmina ma zamiar zrealizować szereg
przedsięwzięć, mających poprawić stan infrastruktury szkolnej na swoim obszarze,
poprzez odnowienie elewacji i ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej w
Końskowoli, modernizacja C.O. w budynku Szkoły Podstawowej w Końskowoli,
ocieplenie budynku szkoły i budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej w
Skowieszynie, modernizacja C.O.,odnowienie elewacji i ocieplenie budynku Szkoły
Podstawowej w Pożogu, budowę chodnika do Szkoły Podstawowej Chrząchów –
Chrząchówek, rozbudowę oświetlenia ulicznego od szkoły w stronę Celejowa w
miejscowości Stok, remont łazienek w Szkole Podstawowej w Skowieszynie,
wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku szkoły – ułożenie chodnika w
miejscowości Skowieszyn, remont łazienek w Szkole Podstawowej w Pożogu.
3.2 Zidentyfikowane obszary rozwojowe
Praktycznie cały obszar Gminy Końskowola objęty będzie działaniami związanymi z
rozwojem lokalnym. Poniżej przedstawiono mapkę sołectw Gminy, na które w następnych
rozdziałach zostaną naniesione planowane działania rozwojowe.
Rysunek 1 Mapa sołectw Gminy Końskowola
3.3 Lista zadań do realizacji w gminie.
Poniższa tabela w szczegółowy sposób prezentuje poszczególne działania, które będą
realizowane przez Gminę Końskowola w najbliższych latach. Zadania przedstawione poniżej
zostały wypracowane w oparciu o opracowany przez gminę Plan Inwestycyjny. Ich
harmonogram i sposób realizacji (kolejność) jak również planowany sposób finansowania
oparto na bazie podstawowego wariantu realizacji ustalonego na poziomie WPI:
Realizacja inwestycji i finansowanie poszczególnych inwestycji przy założeniach:
 Rankingi inwestycji wg przyjętych kryteriów
 Środki gminy według planu finansowego
 Brak dodatkowych pożyczek
 Założenie 70% dotacji ze środków pozabudżetowych na poszczególne inwestycje
Zadania wypracowane i zaplanowane na poziomie WPI w prowadzone do Planu Rozwoju
Lokalnego przedstawia tabela:
Tabela 1 Zadania wprowadzone do PRL
Lp.
Inwestycja
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Zadania kanalizacyjne
Budowa kanalizacji w m. Chrząchów - 6 km
Budowa kanalizacji w m. Chrząchówek - 6,5 km
Budowa kanalizacji w m. Końskowola - 1,85 km
Budowa kanalizacji w m. Młynki - 7 km
Budowa kanalizacji w m. Opoka - 4 km
Budowa kanalizacji w m. Pulki - 3 km
Budowa kanalizacji w ramach uzbrojenia terenu "Na zapłociu" - 2 km
Suma
nakładów
1 000
1 105
415
1 190
680
510
340
Budowa kanalizacji w m. Sielce - 7 km
Budowa kanalizacji w m. Skowieszyn - 6 km
Budowa kanalizacji w m. Stary Pożóg - 8 km
Budowa kanalizacji w m. Nowy Pożóg - 7,8 km
Budowa kanalizacji w m. Witowice - 5 km
Budowa kanalizacji w m. Wronów - 5 km
RAZEM KANALIZACJA
Zadania wodociągowe
Budowa wodociągu w m. Chrząchów - 6 km
Budowa wodociągu w m. Chrząchówek - 6,5 km
Budowa ujęcia i stacji uzdatniania w m. Końskowola
Budowa wodociągu ul. Kurowska i Polna
Budowa wodociągu w m. Las Stocki - 3 km
Budowa wodociągu w m. Młynki - 7 km
Budowa wodociągu w m. Opoka - 4 km
Budowa wodociągu w m. Pulki - (30 przył)
Budowa wodociągu w ramach uzbrojenia terenu "Na zapłociu" - 2 km
1 190
1 800
1 360
1 326
850
850
12 616
10 Budowa wodociągu w m. Sielce - 7 km
11 Budowa wodociągu przedł. od p.Głowackiego w kier Końskowoli - 2 km
1 500
250
12 Budowa wodociągu Nowy Świat przedł. w kier. P. Pawłowskiego - 1 km
120
13
14
15
16
220
200
550
300
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Przebudowa wodociągu w m. Nowy Pożóg
Budowa wodociągu w m. Nowy Pożóg - Kozłówka 1,5 km
Budowa wodociągu w m. Witowice - 5 km
Budowa wodociągu w m. Stary Pożóg (dokończenie)
650
700
442
590
700
750
450
350
250
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
RAZEM WODOCIĄGI
Zadania drogowe
Budowa nowej nawierzchni z rowami - Chrząchów 3 km
Budowa chodnika do SP Chrząchów - Chrząchówek 0,9 km
Budowa drogi "Osiedle przy Cmentarzu", Końskowola 0,6 km
Budowa drogi Las Stocki-Wierzchoniów - 3,5 km
Budowa chodnika, naprawa nawierzchni - Młynki
Budowa drogi -Pulki majątek - 0,6 km
Budowa chodników wzdłuż wsi Rudy - 2 km
Budowa dróg w ramach uzbrojenia terenu "Na Zapłociu" Rudy 1,5 km
8 022
Budowa drogi -Małe Sielce - 1 km
Modernizacja drogi przez wieś Skowieszyn - 2,8 km
Budowa drogi Skowieszyn-Włostowice - 1,8 km
Budowa drogi Skowieszyn-ul.Górna Kol. w Puławach - 2,4 km
Budowa drogi w ul.Głębokiej - Stara Wieś 0,9 km
Budowa chodników wzdłuż wsi Stara Wieś - 1 km
Pogłębienie rowów od Skowieszyna w kier.Rud - Stara Wieś
Budowa chodników w ul. Różanej wzdłuż wsi Stara Wieś - 1 km
Budowa nawierzchni na drodze tłuczniowej w środku wsi Stara Wieś - 520 m2
600
400
1 800
2 400
900
105
80
105
15
18 Przebudowa drogi gminnej przez Pożóg, Nowy Świat w kier. Zbędowic - Stary Pożóg 1 km
19 Budowa drogi kol. Kozłówka - Stary Pożóg 1 km
20 Budowa drogi "Bimbrówka " do drogi kr.nr 12 - Nowy Pożóg 1,8 km
300
686
1 800
21 Budowa drogi w Stoku w kier. Las Stocki - 300 mb
22 Modernizacja drogi w Stoku - 520 mb
23 Budowa chodnika wzdłuż wsi Zakierzki (kier. remiza OSP) - Stok 1,5 km
300
400
160
24 Budowa drogi łączącej ul. Kurowską z ul. Lubelską - Witowice - 0,5 km
60
25 Budowa drogi równoległej do istniejącej od strony południowej - Witowice 1,4 km
D
600
300
208
3 500
320
600
210
1 500
RAZEM DROGI
Zadania pozostałe
1 Budowa oświetlenia ulicznego (dokończenie) - Chrząchów 700 mb
2 Remont i adaptacja na cele publiczne obiektów należących do Parafii Rzymskokatolickiej pw.
Znalezienia Krzyża Św.
3 Budowa Centrum Targowego (wniosek Stow. Prod. Róż) - Końskowola
4 Przebudowa Sz.P. w Końskowoli (min. docieplenie bud. odnowienie elewacji, modernizacja
C.O.)
5 Przebudowa Sz.P. w Pożogu (min. docieplenie bud. odnowienie elewacji, modernizacja
C.O.,remont łazienek)
6 Wymiana części ogrodzenia Sz.P. w Końskowoli
7 Odnowienie elewacji i docieplenie bud. GOK w Końskowoli
8 Remont zabytkowego ratusza w Końskowoli
9 Utwardzenie placu za budynkiem Strażnicy - Młynki
10 Budowa boiska sportowego- Młynki
11 Budowa kortu tenisowego i boiska do koszykówki - Młynki
12 Remont łazienek w Sz.P. w Skowieszynie
13 Wykonanie opaski odwadniającej w Sz.P.- ułożenie chodnika - Skowieszyn
14
15
16
17
18
19
20
21
Docieplenie bud. Sz.P. w Skowieszynie i bud. mieszkalnego
Modernizacja zbiorników wodnych - Stara Wieś
Budowa boiska - Stara Wieś
Rozbudowa oświetlenia od szkoły w stronę Celejowa - Stok
Utwardzenie placu przed remizą w Zakierzkach
Budowa zbiornika (zalewu) rekreacyjnego
Modernizacja boiska sportowego w Końskowoli
Budowa kanalizacji deszczowej w Końskowoli
RAZEM POZOSTAŁE
1 400
18 749
350
4 000
100
620
665
50
90
1 000
250
20
20
32
30
52
450
20
120
3
27 550
450
558
36 430
RAZEM WSZYSTKIE
75 817
Szacunkowe wartości dla inwestycji przewidzianych do realizacji w latach 2005 – 2009
zostały przedstawione w oparciu o szacunki, jednakże przy dokonywaniu wyliczeń w analizie
finansowej, która dla każdego z działań będzie opracowywana zakłada się, że nakłady
inwestycyjne ulegną zmianie w stosunku do tych zaprezentowanych.
Inwestycje zaprezentowane powyżej mają realne szanse na otrzymanie dofinansowania ze
środków strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego, dlatego przy założeniu, że gmina otrzyma dofinansowanie na powyższe
zadania (okres 2004 – 2013) suma środków własnych, jakie gmina Końskowola powinna
zagwarantować w swoim budżecie na powyższe inwestycje powinna oscylować w granicach
30% wartości planowanych działań i zadań.
Rysunki poniżej przedstawią rozkład planowanych inwestycji w poszczególnych sołectwach
Gminy Końskowola
Rysunek 2 Inwestycje kanalizacyjne
Rysunek 3 Inwestycje wodociągowe
Rysunek 4 Inwestycje drogowe
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards