biochemia - Ochrona środowiska rok1 - krakowiak-kinga

advertisement
biochemia.doc
(7204 KB) Pobierz
WIELOFUNKCYJNE POCHODNE WĘGLOWODORÓW
Aminokwasy, peptydy, białka
1.
Podaj nazwy systematyczne aminokwasów a-b:
2.
Narysuj wzory półstrukturalne
związków:
a. Kwas
aminooctowy
b. Kwas -aminomasłowy
c. Kwas -amino- metylowalerianowy
d Kwas 3-aminopentanowy
e. Kwas 2,6-diaminoheksanowy
3.
Zapisz wzory izomerycznych aminokwasów o wzorze sumarycznym C4H9O2N
4. Wskaż wśród podanych aminokwasów aminokwasy
a. Kwas 2-aminopropanowy b Kwas 3-amino-2-metylobutanowy
c Kwas amino octowy
d Kwas 4-aminopentanowy
5. Podkreśl błędy w charakterystyce alaniny:
ciało stałe, żółte, słabo rozpuszczalne w wodzie, roztwór ma odczyn zasadowy
I.
II.
6. Zapisz równania reakcji
alaniny z :a potasem b. wodorotlenkiem magnezu c. butan-2-olem d. jej
dekarboksylacji
waliny z: wodorotlenkiem potasu b. kwasem bromowodorowym c. etanolem
7. Wiedząc, że:
a. pI wodnego roztworu alaniny wynosi 6 podaj
wzór jonu obojnaczego oraz w jakiej postaci
znajdzie się alanina:
I w roztworze o pH= 4 II.W roztworze o pH= 8
b. pI glicyny wynosi 6,3 podaj jakie jony tworzy
glicyna
w r-rach I. o pH= 3 II. o pH=11
8. Napisz równania, w wyniku których można przeprowadzić ciąg przemian I-III:
9.
Podaj wzory chemiczne reagentów X, Y i Z w schemacie, podaj równania reakcji I - VII
10. Zapisz równania następujących reakcji oraz podaj nazwy produktów organicznych.
11. Zapisz równania reakcji powstawania dipeptydów będących produktami reakcji a. glicyny z
glicyną
b. alaniny z seryną c. tyrozyny z cysteiną d. tworzenia tripeptydu Glu-Cys-Gly e.
tripeptydu Ala-Gly-Asp
12. Zapisz równanie reakcji syntezy związków a i b:
13. Wzór c obrazuje: a dipeptyd b.tetrapeptyd c.białko d. aminokwas Podaj skrócony zapis tego
związku.
a.
b.
14. Dla podanego peptydu:
I Podaj jakie aminokwasy
poddano polikondensacji aby
otrzymać powyższy polipeptyd?
II Zapisz równanie jego
hydrolizy
III Zaznacz wiązania peptydowe
15. Policz ilość wiązań
peptydowych
wskaż je:
i
c
16. Korzystając z dostępnych źródeł informacji, zapisz wzory i podaj nazwy systematyczne
aminokwasów, które powstaną w wyniku hydrolizy następującego tripeptydu His- Pro- Ser
17. Wskaż zdanie/a prawdziwe:
a. Aminokwasy jako substancje o budowie krystalicznej wykazują wysokie temperatury wrzenia
b. Roztwory aminokwasów wykazują zawsze odczyn obojętny
c. Wszystkie aminokwasy białkowe są optycznie czynne
d. Wszystkie aminokwasy białkowe są L- -aminokwasami
e. Enzymy (katalizatory biochemiczne) są białkami
f. Aminokwasy dobrze rozpuszczają się w rozpuszczalnikach niepolarnych
g. Sekwencja aminokwasów w łańcuchu polipeptydowym nosi nazwę struktury pierwszorzędowej
białka
h. Aminokwasy ulegają procesom polikondensacji i polimeryzacji
i. Struktura trzeciorzędowa białek to ich kolejność kolejność w łańcuchu polipeptydowym
j. Aminokwasy naturalne składają się wyłącznie z węgla, wodoru, azotu i tlenu
k. Aminokwasy reagują z kwasami lub zasadami dając sole
l. Aminokwasy reagują z alkoholami dając estry
m. Aminokwasy ulegają wewnątrzcząsteczkowej reakcji z utworzeniem laktonów.
n.
Elektroforeza
polega
na
wykorzystaniu
różnej
zdolności
jonów
do
przemieszczania
się
w polu elektrycznym
o. Aminokwasy endogenne dostarczane są z pożywieniem
p. Polipeptydy zawierają 11-100 reszt aminokwasowych
q. Denaturacja zachowuje strukturę trzeciorzędową białek
r. Białka proste to proteidy
s. Kolagen ma budowę globularną
18. Białko pozwala wykryć:
a Próba Tollensa i Trommera b. Reakcja biuretowa i ksantoproteinowa c jodoformowa d. akr
oleinowa
19.
Które z wymienionych czynników wywołują
denaturacje
białek?
Wysoka
temperatura,
siarczan(VI) miedzi(II), etanol, siarczan(VI) amonu,
azotan(V) ołowiu(II), chlorek potasu, kwas
siarkowy(VI), węglan amonu.
20. Które z doświadczeń obrazuje proces wysalania
białka?
21. Zaprojektuj doświadczenie Podaj schemat,
obserwacje, r. reakcji.
a. potwierdzające amfoteryczny charakter alaniny.
b. pozwalające na wykrycie wiązania peptydowego
c. potwierdzające charakter aromatyczny aminokwasu.
22. Nasycony kwas monokarboksylowy o składzie pierwiastkowym: węgiel 48,6%, wodór 8,1% i tlen
43,3%
w reakcji z bromem daje bromopochodną o masie molowej większej o 79[g/mol] od
związku wyjściowego. Pochodna reaguje z amoniakiem tworząc aminokwas X.
a. Podaj wzór sumaryczny wyjściowego kwasu b. Zapisz równanie reakcji otrzymywania aminokwasu
c. Podaj nazwę systematyczną i zwyczajową aminokwasu.
Węglowodany
a.
1. Narysuj wzory półstrukturalne związków:
-D-glukopiranoza (zwór Hawortha) b. D-fruktoza (wzór Fischera) c. sacharoza
d.celuloza
2.
Nazwij poniższe związki I-IV
Przedstawione cząsteczki to aldozy czy ketozy?
3.
Do przedstawionych powyżej cukrów a-d dobierz nazwy:
1.
-D-glukoza
4.
A.
B.
C.
D.
E.
6.
2.
-D-fruktoza
-D-glukoza
-D-fruktoza
Podziel podane sacharydy na mono-, di- i polisacharydy: ryboza, glukoza, sacharoza, maltoza,
glikogen, deoksyryboza, celuloza, fruktoza, skrobia, laktoza
5. Które z poniżej zapisanych związków są:
Identyczne
Enancjomerami
Diastereoziomerami
Odmianą mezo
Tworzą mieszaninę racemiczną
Wybierz prawidłową odpowiedz
podającą typ wiązania:
Odpowiedz na pytania dotyczące
podanego disacharydu:
I.
Jakim wiązaniem połączone są
reszty cukrowe w poniższym
disacharydzie?
II.
Czy poniższy związek posiada
właściwości redukujące?
III.
Ile asymetrycznych atomów
węgla zawiera cząsteczka tego
disacharydu?
7.
3.
IV.
8.
Z jakich monosacharydów
powstał ten disacharyd? Przedstaw
ich wzory
Podaj nazwę zjawiska zachodzącego
po rozpuszczeniu glukozy w wodzie
(poniższy schemat). Która z postaci
glukozy wykazuje właściwości
redukujące?
Zidentyfikuj opisane poniżej
substancje:
Substancja A daje negatywny wynik próby
Trommera. Po ogrzaniu substancji A z
wodą
w środowisku kwaśnym
uległa hydrolizie, dając B i C dające
pozytywny wynik próby Trommera.
Substancja B reaguje z wodą bromową w
obecności wodorowęglanu sodu, substancja
C nie ulega tej reakcji.
9.
10. Odpowiedz na pytania:
- Do jakiej grupy związków zaliczysz
produkty poniższych reakcji?
- Podaj nazwy systematyczne produktów
reakcji II i III
11. Zapisz równanie reakcji z:
a. glukozy z tlenkiem srebra(I)
b. glukozy z nadmiarem Na
c.
glukozy z nadmiarem
CH3COOH
d.
fermentacji alkoholowej
glukozy
e.
hydrolizy
skrobi
w
środowisku kwaśnym
12.
Przeprowadzono
doświadczenia
zilustrowane rysunkiem. Określ kolor
powstającego
w
probówkach
zabarwienia wiedząc, że próbówkę II
dodatkowo ogrzano
Plik z chomika:
krakowiak-kinga
Inne pliki z tego folderu:
...

chemia, sciagi.docx (21 KB)
 chemiaŚ.docx (14 KB)
 Enzymy.docx (100 KB)
 geologia kolos2.docx (14 KB)
 Karta pracy - Pazurek.docx (17 KB)
Inne foldery tego chomika:

Zgłoś jeśli naruszono regulamin







Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski




Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Dokumenty
 Galeria
 Prywatne
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards