Zestaw Zadań 3 - loczedze.kvs.pl

advertisement
1. Zobojętniono 4 g kwasu dikarboksylowego za pomocą 30,8cm3 2,5 -molowego roztworu
NaOH. Podaj wzór strukturalny i nazwę tego kwasu.
2. Reakcja kwasu p-aminobenzoesowego z a) HCl, b) KOH, c) Na2CO3
3. W wyniku reakcji 11 g kwasu monokarboksylowego z magnezem otrzymano 1,4 dm3
wodoru (w warunkach normalne). Ustalić wzór sumaryczny kwasu.
4. Za pomocą równań reakcji przedstaw przemiany ilustrujące trzy różne metody
otrzymywania kwasu octowego. Podaj nazwy związków A, B, X, Y, Z, W oraz związku D.
5. Podaj mechanizm reakcji dowolnego 3-rzędowego alkoholu z odczynnikiem Lucasa.
6. Do podanego schematu ułożyć odpowiednie reakcje chemiczne:
7. Podaj wzór sumaryczny alkoholu monohydroksylowego zawierającego wagowo 64,9%
węgla i 13,5% wodoru.
8. Wyznacz wzór sumaryczny alkoholu monohydroksylowego, jeżeli wiesz, ze do
całkowitego spalenia 0,1 mola tego związku zużyto 16,8 dm3 tlenu (w warunkach
normalnych), otrzymując 10,8 g wody. Podaj wzory półstrukturalne trzech dowolnych
izomerów tego związku oraz ich nazwy
9. W miejscu liter A,B,C wstaw odpowiednie wzory strukturalne i nazwy związków
chemicznych. Przedstaw równania reakcji zaznaczone strzałkami.
10. Za pomocą równań reakcji przedstaw następujące przemiany ilustrujące metody
otrzymywania etanolu z karbidu, podaj nazwy związków A, B, D oraz X
11.Ustal masę molową i wzór n-alkanolu widząc, że w reakcji 9g tego związku z sodem
wydziela się 1,68dm3 wodoru (warunki normalne).
12.Ułóż
równanie
a) metanolan potasu
reakcji
hydrolizy
i
określ
odczyn
roztworu
:
b) etanolan wapnia
c)fenolan sodu
13.Narysuj wzory strukturalne i podaj nazwy wszystkich izomerycznych związków o wzorze:
a)C3H6O2
b)C 4H 8O 2
c)C 5H 10O 2
14. Ułóż równania kwasowej i zasadowej dysocjacji alaniny.
15. Ułóż równania reakcji alaniny z kwasem solnym i wodorotlenkiem wapnia. Podaj nazwy
produktów.
16. Jak odróżnić chlorowodorek kwasu aminooctowego od aminooctanu sodu?
17. Narysuj wzory strukturalne:
a) wszystkich izomerycznych alkoholi C3H8O
b) wszystkich izomerycznych alkoholi C4H10O
18. Ułóż równania reakcji za pomocą których można dokonać nast. Przemian:
a) metan →chlorek metylu →metanol
b) etan →bromek etylu →etanol →eten
c) eten →etanol →chlorek etylu →etanol
19. Związek o wzorze CH2=CHCl może być produktem reakcji:
A etenu z chlorem
C etynu z chlorem
B etenu z chlorowodorem
D etynu z chlorowodorem
20. O glukozie i fruktozie można powiedzieć, że:
A są względem siebie izomerami konstytucyjnymi
B zawierają w cząsteczce grupę aldehydową
C są heksozami
D ulegają hydrolizie
21. Liczba izomerycznych trichlorobenzenów o wzorze sumarycznym C6H3Cl3 wynosi:
A2
B3
C4
D5
22. Ułóż równania reakcji otrzymywania:
a) metanolu
b) etanolu z gazu syntezowego
Download