Podstawy Chemii Organicznej – ćwiczenia Lista nr 6 1

advertisement
Podstawy Chemii Organicznej – ćwiczenia
Lista nr 6
1. Nazwij związki.
2. Spośród przedstawionych związków wybierz te o najwyższej i najniższej temperaturze wrzenia oraz
polarności (momencie dipolowym). Uzasadnij odpowiedź. Określ rozpuszczalność w stężonym H2SO4.
3. Uszereguj poniższe związki według rosnącej kwasowości (pKa) grupy karboksylowej.
4. Narysuj produkt kondensacji aldolowej, połączonej z eliminacją wody, acetonu z jedną oraz dwiema
cząsteczkami benzaldehydu. Napisz mechanizm reakcji dla pierwszej z nich.
5. Podaj produkty reakcji cykloheksanonu z różnymi odczynnikami nukleofilowymi.
6. Zaproponuj etapy reakcji oraz warunki ich prowadzenia.
7. Uzupełnij ciąg reakcji wzorami odpowiednich pochodnych kwasu propionowego (amid, bezwodnik
kwasowy, ester, halogenek kwasowy oraz sól).
Transmitancja
8. Omów i opisz widmo 1H NMR (stała sprzężenia J = 7,6 Hz) oraz IR kwasu p-metylobenzoesowego.
cm-1
Download