Podstawy Chemii Organicznej – ćwiczenia Lista nr 6 1

advertisement
Podstawy Chemii Organicznej – ćwiczenia
Lista nr 6
1. Nazwij związki.
2. Spośród przedstawionych związków wybierz te o najwyższej i najniższej temperaturze wrzenia oraz
polarności (momencie dipolowym). Uzasadnij odpowiedź. Określ rozpuszczalność w stężonym H2SO4.
3. Uszereguj poniższe związki według rosnącej kwasowości (pKa) grupy karboksylowej.
4. Narysuj produkt kondensacji aldolowej, połączonej z eliminacją wody, acetonu z jedną oraz dwiema
cząsteczkami benzaldehydu. Napisz mechanizm reakcji dla pierwszej z nich.
5. Podaj produkty reakcji cykloheksanonu z różnymi odczynnikami nukleofilowymi.
6. Zaproponuj etapy reakcji oraz warunki ich prowadzenia.
7. Uzupełnij ciąg reakcji wzorami odpowiednich pochodnych kwasu propionowego (amid, bezwodnik
kwasowy, ester, halogenek kwasowy oraz sól).
Transmitancja
8. Omów i opisz widmo 1H NMR (stała sprzężenia J = 7,6 Hz) oraz IR kwasu p-metylobenzoesowego.
cm-1
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards