LIGA ZADANIOWA CZ.I „Poczuj chemię do chemii”

advertisement
LIGA ZADANIOWA CZ.I
„Poczuj chemię do chemii”
UCZNIOWIE ZSO STO PRZYGOTOWALI
ZADANIA DLA UCZNIÓW ZS Nr 3
ZADANIA ZOSTAŁY WYBRANE POD KĄTEM WYMAGAŃ OBOWIĄZUJĄCYCH NA
EGZAMINIE GIMNAZJALNYM.
POWTARZAMY I UTRWALAMY MATERIAŁ KLASY II GIM
Pamiętaj, że układ okresowy pierwiastków i tabela rozpuszczalności wodorotlenków
i soli to TWOI PRZYJACIELE.
1. Uzupełnij tabelę:
Rodzaj
substancji
Kwas
Uniwersalny
papierek
wskaźnikowy
czerwona
Fenoloftaleina Oranż
metylowy
Zasada
Woda
destylowana
bezbarwna
2. Uzupełnij równania reakcji otrzymywania kwasów i zasad
a. P4O10 +…………→ 4H3PO4
b. SO2+H2O →…………………
c. ……………+……………….→ 2HNO3
d. ……………+H2O → H2SO4
e. ………+ H2O → 2KOH+H2↑
f. ………+ H2O→ 2KOH
3. Oblicz, który z kwasów: siarkowy (IV) czy siarkowy (VI), ma większą
zawartość procentową siarki?
4. Zapisz wzory sumaryczne soli:
a. fosforan (V) żelaza (III)
b. siarczan (VI) sodu
c. siarczek ołowiu (II)
5. Zapisz równania reakcji strąceniowej, gdzie jednym z substratów jest
siarczek sodu, a jednym z produktów azotan (V) sodu.
6. Podaj dowolny przykład soli kwasu tlenowego. Oblicz stosunek masowy
pierwiastków w tej soli, a następnie napisz dwa równania reakcji
otrzymywania tej soli.
7. Wstaw w miejsce X odpowiednie cyfry:
a. XAgNO3 + K3PO4 →
Ag3PO4↓ + XKNO3
b. Ca(OH)x +XHNO3→ Ca(NO3)x+2H2O
c. BaClx+KxSO4→→ BaSO4↓+XKCl
d. XKOH + H3PO4 →KxPO4+ XH2O (zapis cząsteczkowy)
XK++XOH- + 3H+ + PO43-→XK++PO4 x-+ 3H2O (zapis jonowy)
8. Otrzymaj podstawowymi metodami azotan (V) potasu
a. Reakcja zobojętniania
b. Metal aktywny + kwas
c. Tlenek metalu + kwas
d. Tlenek kwasowy + zasada
9. Oblicz masę cząsteczkową :
a. Ni(NO3)2
b. H3PO4
c. kwasu siarkowodorowego
d. azotanu(V) sodu
10. Uzupełnij:
a. Reakcja tlenku wapnia z wodą to …………………..
b. Zawiesina wodorotlenku wapnia w wodzie to …………………….
c. Najczęściej tlenek niemetalu, który w reakcji z woda tworzy kwas.
Wartościowość niemetalu w kwasie i w tym tlenku jest taka sama.
Tlenek taki nazywamy………………………………………………….
d. Reakcja charakterystyczna białek ze stężonym roztworem kwasu
azotowego (V) nosi nazwę reakcji ……………………………
e. Kwas, którego cząsteczka nie zawiera atomów tlenu
to……………………….
f. Związki chemiczne zbudowane z atomu metalu i grupy
wodorotlenowej…………………………………………………..
g. Atom lub grupa atomów znajdujących się w cząsteczce każdego
kwasu obok atomów wodoru to ………………….
h. Substancje, które zmieniają barwę w zależności od odczynu
roztworu to ………………………………..
i. Wskaźnik, który pod wpływem zasad barwi się na malinowo. Przy
jego użyciu można wykryć obecność zasady……………………
j. Wskaźnik chemiczny, przy którego użyciu można wykryć
obecność kwasu……………………………………..
Proszę przygotować dodatkowy zeszyt w kratkę i tam umieścić
rozwiązania zadań z LIGI ZADANIOWEJ. Zeszyty zostaną przeze mnie
sprawdzone. Przypominam, że w marcu napiszemy sprawdzian
bazujący na analogicznych zadaniach. Materiały zgromadzone
w zeszycie pomogą utrwalić materiał przed egzaminem.
Miłej pracy przy rozwiązywaniu zadań
Marlena Rembarz
Download