Estry

advertisement
Prezentuje
Elżbieta Musik
Reakcje estryfikacji
Definicja
 Mechanizm procesu
 Zapis sumaryczny
 Zapis strukturalny
 Modelowanie procesu
 Schemat aparatury do
syntezy estrów
 Znakowanie izotopami
 Zastosowanie

Estryfikacja
jest procesem chemicznym
zachodzącym pomiędzy
cząsteczkami alkoholi i
molekułami kwasów.
ALKOHOL + KWAS -> ESTER + WODA
MECHANIZM PROCESU
W reakcji estryfikacji grupa hydroksylowa
cząsteczki kwasu łączy się z atomem wodoru
grupy hydroksylowej alkoholu tworząc
cząsteczkę wody.
Grupa węglowodorowa utworzona
z cząsteczki kwasu łączy się z atomem
tlenu wchodzącym w skład alkoholu.
Zapis sumaryczny
reakcji chemicznej
Alkohol + kwas --> ester + woda
C2H5OH + CH3COOH --> C2H5OCOCH3 + H2O
alkohol etylowy kwas etanowy
octan etylu
woda
Zapis strukturalny
reakcji chemicznej:
H H
H C C O H
H H
etanol
+
O
H
C C H
H O
H
kwas octowy
H H
H
O
C C H
H C C O
H
+
H O H
H H
octan etylu
woda
Modelowanie procesu:
+
+
+
+
Schemat zestawu aparatury
do syntezy estrów:
Do kolby stożkowej wlewamy
stechiometryczne ilości alkoholu
i kwasu. Otrzymany roztwór zakwaszamy
niewielką ilością silnego kwasu
nieorganicznego (HCl lub H2SO4)
i ogrzewamy.
Po pewnym czasie z chłodnicy
wydobywa się przyjemny zapach estru.
Znakowanie izotopami
Badając reakcję estryfikacji z udziałem
alkoholu wzbogaconego w izotop 18O
udowodniono, że atom tlenu pozostający
w wiązaniu estrowym pochodzi z
cząsteczki alkoholu
R18OH + HOOCR
---> R18OOCR + H2O
Estry w przyrodzie
Najprostsze estry występują w
roślinach, owocach, kwiatach
nadając im przyjemny zapach.
octan winylu - zapach bananowy
mrówczan butylu - zapach malinowy
mrówczan decylu - zapach pomarańczy
Estry bardziej złożone to:
•woski
•tłuszcze
•oleje
Zastosowanie estrów
 Olejki
zapachowe
 Wyroby
perfumeryjne
 Rozpuszczalniki
Autor prezentacji:
Elżbieta Musik
Download