oparzenia chemiczne - Przysposobienie Obronne

advertisement
OPARZENIA
CHEMICZNE
Rozróżniamy trzy rodzaje urazów
chemicznych:
 zewnętrzne
 wziewne
 połknięte
Przyczyną oparzeń mogą być kwasy
i ługi. Środki parząco-żrące niszczą
skórę i błony śluzowe oraz leżące
pod nimi głębsze tkanki.
Przy zażyciu doustnym może
dołączyć się jeszcze zatrucie.
Przy oparzeniach kwasami tworzą się na
skórze i szczególnie wyraźnie na błonach
śluzowych mocno przylegające strupy
o charakterystycznej barwie
• kwas solny - białe,
• kwas azotowy - żółte,
• kwas siarkowy - czarne.
Oparzenia ługami powodują
powstawanie szklistego obrzmienia.
Wszystkie oparzenia chemiczne są
bardzo bolesne.
Uszkodzenie skóry stanowi prócz tego
zagrożenie zakażenia rany.
test palec - język: dotknij palcem
oparzoną powierzchnię i połóż palec na
koniuszku języka
jeśli będzie to kwas - odczujesz gorzki smak
jeśli zasada - to nie odczujesz smaku, jedynie
szczypanie i pieczenie języka;
test jest bezpieczny,
test ślinowy: nanieś nieco śliny z palca
na ranę oparzeniową, jeśli zetknie się
z zasadą wytworzy się mydłowata emulsja.
Kwas nie wyzwoli żadnej reakcji.
Oparzenia zewnętrzne
Usuń ubranie jeżeli jeszcze nie
przywarło do skóry i całą
powierzchnię dokładnie spłukuj
pod bieżącą wodą. Substancje
stężone przed spłukaniem winny
być usunięte „na sucho”
Pamiętaj o ochronie swoich rąk poprzez
używanie rękawic.
Po dokładnym spłukaniu
oparzonego miejsca
i zmniejszeniu stężenia
środka chemicznego można
zastosować neutralizację
ośrodka poprzez
oddziaływanie przeciwstawne
OŚRODEK ZASADOWY
pH
8
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
pH
OŚRODEK KWASOWY
pH = 7 to H2O
Dalsze postępowanie
jest takie same jak
przy oparzeniach
termicznych
- zdjąć obrączki, pierścionki
- założyć suchy jałowy opatrunek
- unieruchomić lub unieść do góry
kończynę
- zapewnić pomoc medyczną
Substancje połknięte
Oparzenie przełyku i przewodu pokarmowego
powoduje natychmiastowy silny, palący ból
w ustach, w gardle i w przełyku. Na wargach
i błonach śluzowych tworzą się strupy lub
szklisto-maziste zmiany. Błony śluzowe są
często zaczerwienione, czasami krwawią.
Często pojawiają się problemy w przełykaniu
i ślinotok. Istnieje obawa przedziurawienia
przełyku.
Pierwsza pomoc
 obmycie twarzy i płukanie jamy ustnej dużą
ilością wody,
 podanie do picia małymi łykami chłodnej
wody lub mleka,
 podanie białka jaja kurzego do wypicia,
 identyfikacja substancji parzącej zachować
opakowanie,
 natychmiast skontaktować się z lekarzem.
W żadnym wypadku nie wolno wywoływać
wymiotów!
Urazy wziewne
Jeżeli poszkodowany miał kontakt z oparami
stężonych substancji żrących dochodzi do
porażenia pęcherzyków płucnych.
W tej sytuacji nie wolno stosować sztucznego
oddychania należy posadzić poszkodowanego
w pozycji antyastmatycznej, zapewnić dopływ
świeżego powietrza jeżeli to możliwe podać
tlen.
Wezwać pomoc medyczną!!!
Download