Karolina Odelska

advertisement
FESTIWAL NAUKI
PYTANIA Z CHEMII ORGANICZNEJ
Agata Ołownia-Sarna
1. Chemia organiczna to chemia związków:
a) Węgla,
b) Tlenu,
c) Azotu.
2. Do związków organicznych zaliczamy:
a) Metan,
b) Kwas węglowy,
c) Wodę.
3. Naturalnym źródłem węglowodorów jest:
a) Ropa naftowa,
b) Gaz świetlny
c) Amoniak.
4. Aby wykryć węgiel w substancji organicznej należy ją:
a) Podgrzać,
b) Zwęglić (spalić),
c) Przeprowadzić reakcję z kwasem solnym.
5. Proces rozdzielania ropy naftowej na składniki to :
a) Estryfikacja,
b) Destylacja,
c) Chromatografia.
6. Metan zwany jest:
a) Gazem ziemnym,
b) Gazem świetlnym,
c) Acetylenem.
7. Węglowodory zbudowane są z:
a) Węgla i tlenu,
b) Tlenu i azotu,
c) Węgla i wodoru.
8. Alkany to węglowodory:
a) Nasycone,
b) Nienasycone.
9. Alkeny to węglowodory:
a) Nasycone,
b) Nienasycone.
10. Alkiny to węglowodory:
a) Nasycone,
b) Nienasycone.
11. Metan należy do:
a) Alkanów,
b) Alkenów,
c) Alkinów.
12. Acetylen należy do:
a) Alkanów,
b) Alkenów,
c) Alkinów.
13. Deken należy do:
a) Alkanów,
b) Alkenów,
c) Alkinów.
14. Wzór strukturalny to wzór przedstawiający:
a) tylko niektóre wiązania w cząsteczce,
b) wszystkie wiązania w cząsteczce.
15. Wzór etanu to:
a) C2H4,
b) C2H6,
c) C2H2.
16. Wzór butenu to:
a) C4H8,
b) C4H6,
c) C3H8.
17. Wzór propynu to:
a) C2H2,
b) C3H4,
c) C4H6.
18. Wzór pentanuto:
a) C5H10,
b) C12H24,
c) C5H12.
19. Metan i etan to:
a) Gazy,
b) Ciecze,
c) Ciała stałe.
20. Spalanie całkowite związku organicznego prowadzi do powstania:
a) Tlenku węgla (IV),
b) Tlenku węgla (II),
c) Sadzy.
21. Spalanie niecałkowite związku organicznego prowadzi do powstania:
a) Tlenku węgla (IV),
b) Tlenku węgla (II),
22. Wiązanie wielokrotne to:
a) Wiązanie pojedyncze,
b) Wiązanie podwójne.
23. Gaz bezbarwny bez zapachu nierozpuszczalny w wodzie. Ten opis pasuje do:
a) Tlenku węgla (IV),
b) Metanu,
c) Acetylenu.
24. Etylen stosowany jest do produkcji:
a) Tworzyw sztucznych,
b) Papieru,
c) Benzyny.
25. Proteiny zwane są:
a) Cukrami,
b) Białkami,
c) Tłuszczami.
26. Sacharydy to inaczej:
a) Białka,
b) Cukry,
c) Tłuszcze.
27. Glicerydy to inna nazwa:
a) Białek,
b) Tłuszczy,
c) Cukrów.
28. Skrobia to:
a) Monosacharyd,
b) Polisacharyd,
c) Disacharyd.
29. Sacharoza występuje w:
a) Trzcinie cukrowej i burakach cukrowych,
b) Mleku krowim i korze drzew.
30. Fruktoza to cukier:
a) Mleczny,
b) Owocowy.
31. Białka powstają z:
a) estrów,
b) aminokwasów,
c) cukrów.
32. Reakcja charakterystyczna dla białek to:
a) Reakcja ksantoproteinowa,
b) Reakcja biuretowa,
c) Obie odpowiedzi są prawidłowe.
33. Podczas reakcji zmydlania tłuszczu można otrzymać:
a) Tłuszcz,
b) Mydło,
c) Wodorotlenek sodu.
34. Masło, tran, smalec to tłuszcze:
a) Roślinne,
b) Zwierzęce.
35. Olej, oliwa, tran to tłuszcze:
a) Nienasycone,
b) Nasycone.
36. Wymień trzy źródła sacharydów……..
37. Wymień trzy źródła tłuszczów roślinnych……….
38. Wymień trzy źródła tłuszczów zwierzęcych……..
39. Wymień trzy źródła białek……..
40. Wszystkie procesy chemiczne zachodzące w każdej żywej komórce to:
a) Przemiana materii,
b) Metabolizm,
c) Obie odpowiedzi są prawidłowe.
41. Tworzywa sztuczne to związki otrzymywane w reakcji:
a) Spalania,
b) Polimeryzacji,
c) Estryfikacji.
42. Grupa funkcyjna alkoholi to grupa:
a) Karboksylowa,
b) Hydroksylowa,
c) Estrowa.
43. Grupa -COOH to grupa funkcyjna:
a) Alkoholi, estrów,
b) Kwasów karboksylowych.
44. Aminokwasy to związki organiczne zawierające dwie grupy funkcyjne. Jakie?
45. Wymień dwa zastosowania amin……………
46. Grupa funkcyjna aminowa ma wzór:
a) -NH2,
b) NH3,
c) NH5,
47. Dzięki swoim właściwościom estry stosuje się do produkcji:
a) Perfum i olejków zapachowych,
b) Tworzyw sztucznych i perfum.
48. Reakcja estryfikacji służy do otrzymywania:
a) Alkoholi,
b) Kwasów karboksylowych,
c) Estrów.
49. Octan metylu to:
a) Alkohol,
b) Kwas karboksylowy,
c) Ester.
50. Wszystkie kwasy karboksylowe dobrze rozpuszczają się w tłuszczach i dysocjują na jony – prawda czy
fałsz?
51. Wyższe kwasy karboksylowe służą do otrzymywania mydła - prawda czy fałsz?
52. Stearynian sodu to:
a) Ester,
b) Mydło,
c) Białko.
53. Wyższe kwasy karboksylowe o stałym stanie skupienia to:
a) Kwas palmitynowy i kwas oleinowy,
b) Kwas palmitynowy i kwas stearynowy.
54. Kwas octowy stosowany jest do:
a) Konserwacji produktów spożywczych,
b) Otrzymywania mydła.
55. Wymień w przyrodzie trzy miejsca występowania kwasu mrówkowego……………..
56. Wyższe alkohole to substancje stałe nierozpuszczalne w wodzie i bez zapachu – prawda czy fałsz?
57. Gliceryna to alkohol:
a) Monohydroksylowy,
b) Polihydroksylowy.
58. Przemiana cukru glukozy w etanol i tlenek węgla (IV) to:
a) Fotosynteza,
b) Fermentacja,
c) Estryfikacja.
59. C2H5OH to wzór:
a) Etanolu,
b) metanolu,
c) propanolu.
60. Podczas spalania całkowitego metanolu tworzy się:
a) Tlenek węgla (II),
b) Węgiel,
c) Tlenek węgla (IV).
Download