pobierz - lo1jawor.pl

advertisement
JEDNOFUNKCYJNE POCHODNE WĘGLOWODORÓW - KONSULTACJE
1. Do dwóch probówek wprowadzono propanol i glicerol, następnie do każdej dodano świeżo strącony
osad wodorotlenku miedzi (II) i ogrzano.
 zapisz obserwacje jakie towarzyszyły procesom,
 podaj wnioski,
 zapisz odpowiednie równania reakcji chemicznych.
2. Zaproponuj, w jaki sposób z karbidu i dowolnych odczynników nieorganicznych otrzymać fenolan
potasu?
 zapisz odpowiednie równania reakcji, uwzględnij warunki reakcji / reagenty organiczne zapisz w
postaci połstrukturalnej/,
3. Udowodnij, że fenol ma charakter kwasowy oraz, że jest słabszym kwasem od kwasu węglowego.
a) zapisz odpowiednie równania reakcji chemicznych,
b) podaj nazwę odczynnika, który pozwala wykryć fenol w roztworze oraz towarzyszące procesowi
obserwacje,
4. Wiedząc, że halogenki alkilowe reagują z solami kwasów karboksylowych według schematu:


R-X + R1COOY  R1COOR + YX
zapisz równanie reakcji otrzymywania octanu metylu,
zapisz równanie reakcji hydrolizy kwasowej i zasadowej powstałego produktu organicznego,
5. Zaprojektuj doświadczenie za pomocą, którego odróżnisz propanal od propanonu . W tym celu
przedstaw:
 schematyczny rysunek, podaj wzory odczynników, biorących udział w reakcji,
 zapisz obserwacje,
 zapisz odpowiednie równania reakcji chemicznych.
6. Tłuszcze otrzymywane z nasion roślin są gęstymi oleistymi cieczami. Podaj czynnik, który decyduje o
ciekłym stanie skupienia tych tłuszczów,
a) Zaproponuj sposób utwardzenia trioleinianu glicerolu?
b) Zapisz odpowiednie równanie reakcji ,
c) Zapisz równanie reakcji hydrolizy zasadowej otrzymanego produktu utwardzenia, podaj nazwy
otrzymanych związków utwardzania oraz potwierdź pisząc odpowiednie równanie reakcji odczyn
wodnego roztworu tych związków,
d) Zapisz równanie reakcji, które pozwoli wykryć wiązanie wielokrotne w trioleinianie glicerolu.
7. Kwasy karboksylowe to grupa związków chemicznych charakteryzująca się specyficznymi
właściwościami. Zapisz równania reakcji obrazujące poniższe procesy, pamiętaj o warunkach reakcji:
a) w podwyższonej temperaturze same oraz ich sole ulegają dekarboksylacji,
b) wodne roztwory soli rozpuszczalnych w wodzie ulegają elektrolizie,
c) jeden z nich posiada właściwości redukujące,
d) w reakcji z amoniakiem tworzą sole, które po ogrzaniu przechodzą w amidy pierwszorzędowe,
e) ulegają reakcji kondensacji w określonych warunkach,
f) w wyniku ich redukcji powstają związki o właściwościach redukujących,
g) reagują z chlorowcami w obecności światła,
8. Ułóż równania reakcji, za pomocą, których można dokonać następujących przemian:
Benzen  nitrobenzen  anilina  bromowodorek aniliny
9. Aminy to pochodne węglowodorów, które są pochodnymi amoniaku. Zapisz wzory półstrukturalne
trzech amin o różnej rzędowości oraz:
a) Odpowiedz jaki czynnik decyduje o rzędowości amin?
b) Określ charakter chemiczny i odczyn wodnego roztworu propyloaminy, zapisz odpowiednie
równania reakcji potwierdzające Twoją decyzję,
10. Hydroksykwasy w zależności od położenia grupy –OH względem grupy – COOH, mogą w wyniku
reakcji dawać różne produkty. Zapisz równania reakcji, jeżeli wiesz, że :
a) α- hydroksykwasy – dwie cząsteczki reagują, ze sobą dając laktydy / produkt
międzycząsteczkowej estryfikacji/
b) β – hydroksykwasy – ulegają odwodnieniu w obecności Al2O3 i podwyższonej temperatury,
c) γ – hydroksykwasy – ulegają wewnątrzcząsteczkowej estryfikacji.
11. Do roztworu wodnego kwasu salicylowego / o – hydroksybenzenokarboksylowego / wprowadzono
odpowiednio:
a) etanol, w obecności kwasu siarkowego,
b) wodorotlenek potasu,
c) sód,
d) kwas octowy,
e) chlorowodór,
f) etan,
Zapisz równania reakcji, jeżeli zachodzą, wiedząc, że każda z grup ulega swoistym reakcjom
chemicznym.
12. Amidy kwasu octowego zwyczajowo zwane acetamidami ulegają reakcjom hydrolizy zasadowej i
kwasowej. Zapisz odpowiednie równania obrazujące tę właściwości dla acetamidu i Netyloacetamidu.
13. Kwas 2-hydroksypropanowy zwyczajowo zwany mlekowym należy do związków czynnych
optycznie. Odmiana L powstaje w naszych mięśniach po wysiłku a L między innymi podczas
kwaszenia mleka. Zapisz wzory rzutowe/ Fischera, oraz przestrzenne/ stereochemiczne/ każdej z
odmian.
14. Czy kwas 2,3 - dihydroksybutanodiowy / kwas winowy/ jest czynny optycznie? Jeżeli tak to zapisz
wzory rzutowe i przestrzenne wszystkich enencjomerów .
a) zaznacz asymetryczne atomy węgla / centra chralności/,
b) wskaż pary enancjomerów,
c) zapisz wzory rzutowe diastereoizomerów,
d) zapisz wzór rzutowy formy mezo,
15. Uszereguj podane związki według wzrastającej kwasowości.
kwas solny, fenol, kwas węglowy, glikol etylenowy, fenolan potasu, etanol,
etyloamina, amoniak, zasada sodowa
POWODZENIA   
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards