raport z monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju gminy słubice na

advertisement
RAPORT
Z MONITORINGU I EWALUACJI
STRATEGII ROZWOJU GMINY SŁUBICE NA LATA
2016 – 2023
ROK 2016
str. 1
W dniu 27 października 2016 r. Rada Miejska w Słubicach podjęła uchwałę nr XXV/228/2016 w sprawie przyjęcia Strategii
Rozwoju Gminy Słubice na lata 2016 – 2023.
Strategia to długookresowy plan działania określający strategiczne cele rozwoju gminy i przyjmujący niezbędne dla realizacji
przyjętych zamierzeń rozwojowych priorytety. Ustalenia zawarte w strategii stanowią podstawę do prowadzenia przez władze gminy
długofalowej polityki społeczno – gospodarczej zmierzającej do stworzenia sprzyjających warunków do zrównoważonego rozwoju
gospodarczego oraz zapewnienia jak najlepszych warunków życia mieszkańcom gminy.
Istotnym elementem realizacji strategii jest prowadzenie regularnych działań monitorująco-kontrolnych polegających
na gromadzeniu danych, ich analizie i interpretacji, dzięki czemu możliwa jest ocena stopnia realizacji strategii oraz wprowadzenie
koniecznych zmian. W tym celu Burmistrz Słubic powołał Komitet Monitorująco/Ewaluacyjny, do zadań którego należy
monitorowanie przebiegu realizacji strategii, ocena i wydawanie opinii o realizacji celów strategicznych, szczegółowych
i operacyjnych oraz rekomendowanie konieczności dokonania zmian w strategii. Zgodnie z podjętą przez Radę Miejską w Słubicach
uchwałą sprawozdanie z monitorowania realizacji Strategii Gminy Słubice sporządza się w okresach rocznych, natomiast
sprawozdania z ewaluacji strategii sporządza się w roku 2019 i 2023. Każdego roku koordynator strategii jest zobowiązany
do sporządzenia pisemnego raportu opisującego wdrażanie strategii, a następnie przekazanie go Burmistrzowi i Radzie Miejskiej.
Z uwagi na fakt, że uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Słubice na lata 2016 – 2023 została podjęta
pod koniec października 2016 roku raport z wdrażania strategii za rok 2016 obejmuje wyłącznie dwa ostatnie miesiące roku
ubiegłego, czyli listopad i grudzień.
str. 2
Cel strategiczny nr 1 „Konkurencyjna infrastruktura techniczna wspierająca innowacyjną gospodarkę”
cel strategiczny
cel szczegółowy
cel operacyjny/ działanie
opis tego co osiągnięto/ wskaźnik
1. Konkurencyjna
infrastruktura
techniczna
wspierająca
innowacyjną
gospodarkę
1.1. Zapewnienie
mieszkańcom dostępu
do zintegrowanej
infrastruktury
komunikacyjnej
1.1.1. Poprawa systemu komunikacyjnego
pomiędzy miastem a terenami wiejskimi w
tym budowa i modernizacja dróg i szlaków
rowerowych w gminie
1.1.2.Wyprowadzenie ruchu tranzytowego
poprzez wsparcie budowy obwodnic Słubic,
Kunowic, Drzecina;
1.1.3. Wspieranie działań w zakresie
rozwoju publicznego transportu
zbiorowego, w tym komunikacji miejskiej
oraz budowa i modernizacja infrastruktury
transportu publicznego
1.2.1.Budowa, rozbudowa i modernizacja
obiektów oświatowych i społecznych
1.2.2.Likwidacja barier architektonicznych
w przestrzeni publicznej
1.2.3. Modernizacja i rozbudowa
monitoringu miejskiego w gminie Słubice
- długość wybudowanych nowych dróg
i szlaków rowerowych- 870 mb
-długość zmodernizowanych dróg i
szlaków rowerowych- 140 mb
- liczba działań- 3
pisma do GDDKiA, ministerstwa
infrastruktury, marszałek,
- liczba działań - 0
- wysokość środków finansowych - 0
1.2.4.Uatrakcyjnienie parków i skwerów
poprzez modernizację i rozbudowę
1.2.5.Budowa, przebudowa i rozbudowa
komunalnego i socjalnego zasobu
mieszkaniowego
1.3.1. Podejmowanie i wspieranie działań
w zakresie budowy infrastruktury związanej
z odnawialnymi źródłami energii
1.3.2. Termomodernizacja gminnych
obiektów użyteczności publicznej
- wysokość środków finansowych - 0
1.2. Unowocześnienie
infrastruktury gminnej
gwarancją poprawy
jakości życia jej
mieszkańców
1.3. Zintegrowanie
działań na rzecz
ochrony środowiska
naturalnego gminy
1.3.3. Stworzenie systemu ekologicznego
oświetlenia
1.3.4.Podejmowanie i wspieranie inicjatyw
na rzecz edukacji ekologicznej, w tym na
rzecz segregacji odpadów
- wysokość środków finansowych - 0
- wysokość środków finansowych - 0
- wysokość środków finansowych - 0
- wysokość środków finansowych - 0
źródło
danych
informacja
WI
informacja
WI
budżet gminy
i WI
informacja
WI
informacja
WI
informacja
WI
informacja
WI
informacja
WI
- liczba działań – 0
- wysokość środków finansowych – 0
informacja
WI
- liczba obiektów po termomodernizacji
–0
- wysokość środków finansowych - 0
- wysokość środków finansowych - 0
informacja
WI
- liczba działań – 0
dodatkowe
informacje
informacja
WI
informacja
WI
str. 3
1.4 Infrastruktura
sportowo-rekreacyjna
wzmacniająca
potencjał turystyczny
1.3.5.Budowa miejsc gromadzenia
odpadów przy zabudowie wielorodzinnej
1.3.6. Kontynuowanie programu usuwania
azbestu oraz wyrobów zawierających
azbest
1.3.7.Wspieranie budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie sołectw
Gminy Słubice oraz wspieranie budowy
infrastruktury kanalizacyjnej
1.3.8. Przygotowanie koncepcji
odprowadzenia wód opadowych z terenu
miasta Słubice
1.3.9. Podejmowanie działań na rzecz
wspierania komunikacji ekologicznej np.
wprowadzenie czystej floty
1.4.1.Modernizacja i rozbudowa gminnych
obiektów sportowych, w tym budowa hali
widowiskowo sportowej przy SP 2
1.4.2.Przygotowanie koncepcji budowy
basenu
- liczba działań – 0
1.4.3.Stworzenie na terenach zielonych
warunków dla uprawiania indywidualnej i
zorganizowanej aktywności fizycznej
1.4.4.Utworzenie i oznakowanie osi
rekreacyjno – sportowej miasta Słubice
1.4.5.Rozwój infrastruktury turystycznej
w tym budowa wieży Kleista
1.4.6.Budowa infrastruktury transportu
rzecznego w tym zagospodarowanie
basenu portowego –MARINA SŁUBICE
- liczba działań – 0,
- wysokość środków finansowych - 0
informacja
WI
informacja
WI
- liczba działań – 0
informacja
WI
- liczba działań – 0
informacja
WI
- liczba działań – 0
informacja
WI
-wysokość środków finansowych - 0
informacja
WI
- dokumentacja - 0
informacja
WI
-wysokość środków finansowych - 0
informacja
WI
- dokumentacja – 0,
-wysokość środków finansowych - 0
-wysokość środków finansowych - 0
informacja
WI
- wysokość środków finansowych - 0
informacja
WI
str. 4
Cel strategiczny nr 2 „Zrównoważony rozwój przestrzenny gminy”
cel strategiczny
cel szczegółowy
cel operacyjny/ działanie
2. Zrównoważony
rozwój
przestrzenny
gminy
2.1. Kształtowanie
i utrzymanie ładu
przestrzennego
2.1.1. Podejmowanie aktów
prawnych w zakresie
planowania przestrzennego
i ochrony krajobrazu
2.1.2. Udział w
opracowywaniu wspólnych
dokumentów planistycznych
z Frankfurtem nad Odrą
2.1.3. Rozszerzenie zakresu
systemu informacji
przestrzennej Gminy Słubice
2.2. Ożywienie
problemowych
obszarów gminy
2.3. Uporządkowanie
przebiegu granic i
własności gruntów
opis tego co
osiągnięto/ wskaźnik
- liczba dokumentów 29
- liczba dokumentów 0
źródło
danych
rejestr decyzji
WZ,
rejestr planów
miejscowych
WGN
- liczba nowych
modułów w systemie
e-mapa - 0
WGN
2.2.1.Opracowanie
Gminnego Programu
Rewitalizacji
- liczba działań – 3,
- uchwała rady
miejskiej - 0
WGN
2.2.2.Opracowanie koncepcji
zagospodarowania dla
wyznaczonych obszarów
problemowych
2.3.1. Przeprowadzenie
podziałów i łączenia
nieruchomości w celu
uregulowania granic
własności gruntów
- liczba dokumentów 0
WGN
- liczba decyzji - 0
WGN
dodatkowe informacje
warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu – 29, plany miejscowe - 0
Działania:
1) diagnoza zjawisk kryzysowych w gminie
Słubice na potrzeby wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
gminy,
2) powołanie Zespołu ds. Rewitalizacji,
3) konsultacje społeczne projektu uchwały
w sprawie zasad wyznaczania składu oraz
zasad działania Komitetu Rewitalizacji w
Słubicach
str. 5
2.3.2.Zbywanie i nabywanie
nieruchomości w celu
uregulowania stanów
prawych
- liczba umów - 2
rejestr
sprzedaży
nieruchomości
zbycie nieruchomości w formie
bezprzetargowej na poprawę warunków
zagospodarowania w związku
przekroczeniem przy wznoszeniu budynku
granic nieruchomości sąsiedniej
Cel strategiczny nr 3 „Stworzenie wizerunku gminy atrakcyjnej, otwartej, przyjaznej dla mieszkańców i gości,
uwzględniającego aspekt transgraniczny”
cel strategiczny
cel szczegółowy
cel operacyjny/działanie
opis tego co osiągnięto/wskaźnik
3. Stworzenie
wizerunku gminy
atrakcyjnej, otwartej,
przyjaznej dla
mieszkańców i gości,
uwzględniającego
aspekt
transgraniczny
3.1. Uwolnienie
potencjału
turystycznego gminy
3.1.1. Stworzenie produktów
turystycznych
3.1.2. Wspieranie oddolnych inicjatyw
w dziedzinie turystyki
3.1.3. Współpraca ze środowiskiem
lokalnym w zakresie upowszechniania
turystyki zakupowej, prospołecznej i
sportowej, agroturystyki
3.1.4. Podejmowanie działań w
zakresie rozwoju turystyki
transgranicznej
- liczba certyfikowanych produktów
turystycznych - 0
- liczba działań - 0
3.2. Marka Słubice
Frankfurt (Oder) bez
granic instrumentem
identyfikacji
wewnętrznej wśród
lokalnej społeczności
i symbolem
atrakcyjności gminy
3.3. Komunikacja
społeczna
narzędziem
budowania dobrego
wizerunku gminy
3.2.1. Implementacja marki na
poziomie administracji
3.2.2. Implementacja marki wśród
społeczności lokalnej
3.3.1. Wykorzystywanie
innowacyjnych mediów
społecznościowych w celu promocji
działań gminy (np. spoty reklamowe,
podstrony) na poziomie lokalnym i
regionalnym
3.3.2. Podejmowanie działań
źródło
danych
BPW
dodatkowe
informacje
BPW
- liczba działań - 0
BPW
- liczba działań - 1
Podjęcie uchwały w sprawie „Wspólnych
założeń rozwoju turystyki w Słubicach i
we Frankfurcie nad Odrą 2017-2020”
- liczba działań - 0
informacja:
BPW oraz
Biuro Rady
- liczba działań - 2
Podpisanie umów licencyjnych na
wykorzystywanie loga Gminy Słubice
(WOPR oraz Marek Walczak Pogotowie
Ratunkowe)
Informacja
BPW
- liczba działań - 1
Filmowe podsumowanie współpracy
„Słubice- Frankfurt nad Odrą 20142016”
Informacja
BPW i
Rzecznika
Prasowego
- liczba działań - 1
Informacja
BPW
str. 6
sprzyjających integracji środowiska
lokalnego (mieszkańcy,
przedsiębiorcy, NGO-sy)
Przygotowanie i realizacja programu
„Aktywnego Kalendarza Adwentowego”
BPW
Cel strategiczny 4 „Zapewnienie każdemu mieszkańcowi gminy dostępu do nowoczesnych usług edukacyjnych
dostosowanych do jego potrzeb”
cel strategiczny
4. Zapewnienie
każdemu
mieszkańcowi
gminy dostępu
do
nowoczesnych
usług
edukacyjnych
dostosowanych
do jego potrzeb
cele
szczegółowe
4.1. Wysokie
kompetencje
kadry oświaty
niezbędne w
nowoczesnej
edukacji
4.2 Programy
rozwojowe
realizowane
przez szkoły i
przedszkola
ukierunkowane
na rozwijanie u
uczniów
cel operacyjny/działanie
opis tego co osiągnięto/wskaźnik
4.1.1.Wspieranie rozwoju
kompetencji zarządczych
kadry kierowniczej oświaty
- liczba działań - 3
- liczba dyrektorów objętych działaniami - 13
np.: szkolenie w sprawie VAT, szkolenie praktyczne aspekty
pracy grup roboczych w ramach realizacji procedury
Niebieskiej karty, zmiany w przepisach oświatowych
- liczba działań - 11
- liczba nauczycieli objętych działaniami - 83
np.: szkolenie zmodernizowany System Informacji Oświatowej,
szkolenia rad pedagogicznych
„Realizacja podstawy programowej wychowania
przedszkolnego po zmianach i z zakresu obsługi e-dziennika
- liczba działań - 24
- liczba nauczycieli objętych działaniami - 171
np.: szkolenie rad pedagogicznych dotyczące uczniów z
indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi, szkolenia: Przyjazny
behawioryzm. Co sprzyja utrwalaniu się pozytywnych
zachowań u dzieci, W jaki sposób wygaszać zachowania
negatywne, Jak efektywnie realizować edukację włączającą w
szkole? Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki –
uczeń z dyskalkulią w szkole,
studia podyplomowe oligofrenopedagogika
- liczba działań -14
- liczba uczniów i nauczycieli objętych działaniami liczba uczniów – 1053,
liczba nauczyciel - 116
np.: innowacja pedagogiczna w zakresie programowania
Młody programista, warsztaty chemiczne, udział uczniów w
konkursach matematycznych, chemicznych, biologicznych, z j.
angielskiego, projekt tydzień kodowania
4.1.2.Doskonalenie
nauczycieli w zakresie
stosowania TIK w edukacji
oraz nauczania poprzez
metody aktywnego i
praktycznego uczenia się
4.1.3.Rozwijanie
kompetencji nauczycieli w
zakresie rozpoznawania
i zaspokajania
indywidualnych potrzeb
rozwojowych i
edukacyjnych każdego
ucznia, w tym również
ucznia wymagającego
kształcenia specjalnego
4.2.1.Realizowanie
przedsięwzięć
rozwijających umiejętności
wykorzystania przez ucznia
i nauczyciela TIK w
procesie edukacyjnym
źródło
danych
informacje
dyrektorów,
ZAO
dodatkowe
informacje
informacje
dyrektorów,
ZAO
informacje
dyrektorów,
ZAO
informacje
dyrektorów,
ZAO
str. 7
postaw
niezbędnych
dla
funkcjonowania
we
współczesnym
świecie
4.2.2.Realizowanie
przedsięwzięć
zwiększających
kompetencje uczniów w
zakresie matematyki,
informatyki, nauk
przyrodniczych i języków
obcych
4.2.3.Realizowanie
przedsięwzięć w zakresie
przygotowania dzieci i
młodzieży do wyboru drogi
dalszego kształcenia oraz
potrzeb rynku pracy
4.2.4.Realizowanie
przedsięwzięć
zaspokajających potrzeby
rozwojowe i edukacyjne
uczniów
4.3 Stworzenie
warunków dla
realizacji
nowoczesnej
i bezpiecznej
4.3.1.Optymalizacja sieci
szkolnej i przedszkolnej
4.3.2.Unowocześnienie
infrastruktury oświatowej
(pracownie i laboratoria)
- liczba działań - 54
- liczba uczniów objętych działaniami - 908
np.: innowacje pedagogiczne Milowym krokiem przez Słubice i
okolice (j. niemiecki), Język angielski z Misiem Uszatkiem, koła
zainteresowań: matematyczne, przyrodnicze, językowe, udział
w konkursach przedmiotowych- Deutsch, die Sprache meinen
Nachbarn, dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego dla klas I
– V, program edukacji zdrowotnej dla klas I – V punktu i
oddziału przedszkolnego
- liczba działań - 16
- liczba uczniów objętych działaniami - 338
np.: poznawanie zawodów poprzez spotkania z np. leśnikiem,
kolejarzem,
wycieczki tematyczne do Komendy Powiatowej, Państwowej
Straży Pożarnej, targi edukacyjne: Edukacja-Praca-Kariera,
warsztaty zawodoznawcze z zakresu projektowania i geodezji,
lekcje z proorientacji zawodowej, warsztaty dotyczące
predyspozycji zawodowych, realizacja programu doradztwa
edukacyjno – zawodowego
- liczba działań - 141
- liczba uczniów objętych działaniami - 1825
np.: koło teatralno – recytatorskie, zajęcia wyrównawcze i
konsultacje przedmiotowe, koło wolontariatu Daj siebie innym,
koło Fitness i taniec, zajęcia przygotowujące do egzaminu
gimnazjalnego, zajęcia sportowe z animatorem sportu, wyjazdy
do teatru w Gorzowie Wlkp. oraz w Zielonej Górze, współpraca
z biblioteką Miejską w Słubicach, projekt Akademia
Komunikacji, warsztaty psychologiczne,
realizacja programów: piłka nożna, pływanie, zajęcia cyrkowe,
zajęcia dodatkowe Szczypiorniści już w przedszkolu, warsztaty
dla rodziców np.: zabawy integracyjne, ozdabianie pierników
świątecznych,
zajęcia dotyczące rozwijania czytelnictwa wśród dzieci,
stosowanie metody W. Scherborne
- uchwały rady miejskiej - 0
informacje
dyrektorów,
ZAO
- wysokość środków finansowych – 2.689.710,45 zł
np.: pracownia rzeźbiarska, sprzęt nagłaśniający rozbudowa
szkoły i przedszkoli, instalacje elektryczne, instalacje cieplej
informacje
dyrektorów,
ZAO
informacje
dyrektorów,
ZAO
informacje
dyrektorów,
ZAO
ZAO
str. 8
edukacji
wody
4.3.3.Doposażenie
jednostek oświatowych w
nowoczesny sprzęt i
pomoce dydaktyczne
4.3.4.Stworzenie warunków
do pełnego wykorzystania
TIK w edukacji (Internet,
oprogramowanie, sprzęt)
4.3.5. Zintegrowanie
działań na rzecz
zapewnienia pełnego
bezpieczeństwa w
jednostkach oświatowych
- wysokość środków finansowych –
261.825,09 zł
np.: zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych do
nowoutworzonych oddziałów, place zabaw, wzbogacenie
księgozbiorów
- wysokość środków finansowych – 8.510,77 zł
np.: zakup komputerów i oprogramowania, uzyskanie dostępu
do szerokopasmowego Internetu
informacje
dyrektorów,
ZAO
- liczba działań - 23
np.: zakup nowego sprzętu do monitoringu wizyjnego, rady
szkoleniowe na temat bezpieczeństwa dzieci, aktualizacja
procedur wewnętrznych dotyczących bezpieczeństwa
- wysokość środków finansowych – 16.632,27 zł
informacje
dyrektorów,
ZAO
informacje
dyrektorów,
ZAO
Strategia realizowana jest przez wszystkie jednostki oświatowe gminy oraz ZAO. Realizowane działania są urozmaicone
i skierowane głównie do uczniów i nauczycieli.
Cel strategiczny nr 5 „Gmina miejscem rozwoju społecznego”
cel
strategiczny
5. Gmina
miejscem
rozwoju
społecznego
cel szczegółowy
cel operacyjny/ działanie
opis tego co osiągnięto/ wskaźnik
źródło danych
5.1. Aktywizacja
i integracja
społeczności
lokalnej na rzecz
zapobiegania
wykluczeniu
5.1.1.Wspieranie realizacji działań
integracyjnych na rzecz
społeczności lokalnej
organizowanych przez specjalistów,
organizacje pozarządowe w oparciu
o potencjał miast bliźniaczych
5.1.2. Realizacja oraz wsparcie
programów i projektów z zakresu
rewitalizacji społecznej
- liczba działań - 5
realizacja pięciu zadań publicznych zleconych
organizacjom pozarządowym z zakresu pomocy
społecznej,
- wysokość środków finansowych - 57.900,00 zł
Biuro Spraw
Społecznych
- liczba działań -1
tworzenie Gminnego programu rewitalizacji
- wysokość środków finansowych –
0 zł
WGN
5.1.3.Wspieranie rozwoju
- liczba działań -1 zorganizowanie i
Biuro Spraw
dodatkowe
informacje
str. 9
kompetencji społeczności lokalnej z
zakresu przeciwdziałania
niepokojącym zjawiskom
społecznym
5.2. Kształtowanie
prospołecznych
i prozdrowotnych
zachowań
mieszkańców
gminy
5.2.1. Wspieranie rozwoju
kompetencji osób zajmujących się
profilaktyką
5.2.2. Opracowanie i realizacja
programów i projektów służących
profilaktyce i ochronie zdrowia
5.2.3.Wpieranie inicjatyw służących
rozwojowi wolontariatu oraz
aktywizacji społecznej zwłaszcza
wśród dzieci, młodzieży oraz osób
w podeszłym wieku
5.2.4.Rozwijanie form współpracy z
różnymi instytucjami i
organizacjami działającymi na
rzecz profilaktyki i ochrony zdrowia
5.3.Stworzenie
warunków dla
nowoczesnej
infrastruktury
społecznej oraz
realizacji
indywidualnych
ścieżek w ramach
pomocy
społecznej
5.3.1.Doposażenie jednostek
systemu pomocy społecznej w
nowoczesny sprzęt i wyposażenie
5.3.2.Podniesienie kompetencji
osób realizujących zadania pomocy
społecznej
przeprowadzenie szkolenia z zakresu
współpracy służb i instytucji z zakresu realizacji
procedury Niebieskiej karty
- liczba osób objętych działaniem - 25
przedstawiciele jednostek pomocy społecznej,
placówek edukacyjnych oraz służb
- wysokość środków finansowych – 3.500,00 zł
- liczba osób objętych działaniem – 0,
- liczba działań - 0
Społecznych
- liczba działań – 1
wspólne opracowanie Gminnego programu
profilaktyki i Rozwiązywania problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii
- wysokość środków finansowych – 0 zł
- liczba działań – 19
realizacja dziewiętnastu zadań zleconych
organizacjom pozarządowym w tym zakresie
- wysokość środków finansowych – 180.000,00
zł
Biuro Spraw
Społecznych
- liczba działań – 1
współudział w spotkaniach dyrektorów placówek
edukacyjnych oraz pomocy społecznej w celu
opracowania wspólnych kierunków działań
realizowanych w ramach ochrony zdrowia i
profilaktyki
- wysokość środków finansowych – 0 zł
Biuro Spraw
Społecznych/
ZAO
-liczba działań – 1
Szkolenie dotyczące realizacji zadań- procedury
Niebieskiej Karty dla wszystkich pracowników
OPS
- liczba osób objętych działaniami -25
Biuro Spraw
Społecznych
Biuro Spraw
Społecznych
Biuro Spraw
Społecznych
Biuro Spraw
Społecznych
str. 10
Cel strategiczny nr 6 „Kultura jako narzędzie budowania tożsamości lokalnej”
cel
strategiczny
Kultura jako
narzędzie
budowania
tożsamości
lokalnej
cel szczegółowy
cel operacyjny/ działanie
6.1. Budowanie
społeczności
świadomych
odbiorców oferty
kulturalnej
6.1.1 Stworzenie
usystematyzowanej oferty
edukacji kulturalnej dla dzieci
i młodzieży
6.2 Zapewnienie
szerokiemu gronu
odbiorców dostępu
do atrakcyjnej oferty
rozrywkowej
opis tego co osiągnięto/
wskaźnik
- liczba działań - 17 wydarzeń
kulturalnych
źródło danych
6.1.2 Stworzenie
zrównoważonej oferty
wydarzeń misyjnych
- liczba wydarzeń misyjnych 3
6.1.3 Dofinansowanie
systematycznego dostępu do
kultury wysokiej
- wysokość środków
finansowych -101.900,00 zł
6.1.4 Stworzenie systemu
wsparcia dla indywidualności
lokalnego środowiska
artystycznego
6.2.1 Wprowadzenie
finansowania
umożliwiającego planowanie
„sezonu artystycznego”
- liczba osób objętych
działaniem -10.900
- zestawienie wydarzeń kulturalnych,
- dane księgowe SMOK,
- dzienniki zajęć,
- zestawienie sprzedaży biletów i wejściówek
zestawienie wydarzeń kulturalnych,
- dane księgowe SMOK,
- dzienniki zajęć,
- zestawienie sprzedaży biletów i wejściówek
zestawienie wydarzeń kulturalnych,
- dane księgowe SMOK,
- dzienniki zajęć,
- zestawienie sprzedaży biletów i wejściówek
- zestawienie wydarzeń kulturalnych,
- dane księgowe SMOK,
- zestawienie sprzedaży biletów i wejściówek
6.2.2 Stworzenie formatu
atrakcyjnej oferty
rozrywkowej
6.2.3 Zintegrowana z
działaniem
6.1.2 i 6.2.2 długofalowa
promocja oferty kulturalnej
- liczba imprez - 8 wydarzeń
- liczba uczestników -12.300
- wysokość środków
finansowych – 101.900,00 zł
- liczba działań - 8
dodatkowe
informacje
- zestawienie wydarzeń kulturalnych,
- dane księgowe SMOK,
- dzienniki zajęć,
- zestawienie sprzedaży biletów i wejściówek
- zestawienie wydarzeń kulturalnych,
- dane księgowe SMOK,
- zestawienie sprzedaży biletów i wejściówek
- zestawienie wydarzeń kulturalnych,
- dane księgowe SMOK,
- zestawienie sprzedaży biletów i wejściówek
Trwają prace nad poprawą systemu wsparcia dla indywidualności lokalnego środowiska artystycznego (cel 6.1.4).
str. 11
Cel strategiczny nr 7 „Bezpieczeństwo mieszkańców gwarancją rozwoju społecznego i gospodarczego gminy”
cel strategiczny
7. Bezpieczeństwo
mieszkańców
gwarancją rozwoju
społecznego
i gospodarczego
gminy
cel
szczegółowy
7.1. Stworzenie
optymalnych
warunków dla
rozwoju i
funkcjonowania
Ochotniczych
Straży
Pożarnych
cel
operacyjny/działanie
7.1.1. Doskonalenie
oraz utrzymanie
wysokiego poziomu
wyszkolenia członków
jednostek Ochotniczej
Straży Pożarnej,
opis tego co
osiągnięto/wskaźnik
- liczba działań - 1 ćwiczenia
ratownicze, udział: OSP
Słubice, OSP Golice
- liczba osób objętych
działaniem - 17
w tym szkolenie kierującego
działaniem ratowniczym – 1
osoba
7.1.2. Osiągnięcie
normatywu wyposażenia
w sprzęt, urządzenia
oraz pojazdy dla OSP
- wysokość środków
finansowych –
8.595.52 zł
zakup materiałów i
wyposażenia
- liczba działań - 11
7.1.3. Zmodernizowanie
remiz OSP
- wysokość środków
finansowych – 53.321,00, w
tym:
41 476,00 zł - projekt i
termomodernizacja OSP
Słubice,
11 845,00 - budowa
ogrodzenia OSP Słubice
- liczba działań - 0
- liczba dokumentów - 0
7.1.4. Włączenie OSP w
Golicach do Krajowego
Systemu RatowniczoGaśniczego
7.1.5. Powołanie
Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych jako
zaplecza kadr dla
- liczba działań - 1
- liczba drużyn - 0
- liczba osób objętych
działaniem - 8
źródło danych
dodatkowe
informacje
zestawienie zbiorcze członków OSP
biorących udział w szkoleniu /ćwiczeniu
organizowanym przez PSP lub
burmistrza, BBZ.5540.20.2016,
okresowa karta pracy pojazdu,
zaświadczenie ukończenia szkolenia
kierującego działaniem ratowniczym nr
OSPKD/4/2016/4/17,
ewidencja badań lekarskich i
ubezpieczeń strażaków – ratowników
OSP
rejestr faktur BBZ str. 1819/2016/poz.16-22,
w sprawozdawczym okresie OSP Golice
zakup pojazd typ Jelcz 315 z budżetu
własnego – 15.000,00 zł, w dniu
10.12.2017 r. pojazd został włączony do
gotowości bojowej
budżet gminy WI
rozmowa telefoniczna z Naczelnikiem
OSP Słubice,
cotygodniowe spotkania młodzieży z
członkami OSP Słubice
str. 12
7.2. Stworzenie
dobrze
funkcjonującego
systemu
wspierania
obrony cywilnej
Ochotniczej Straży
Pożarnej
7.1.6. Utrzymanie i
rozwijanie współpracy
transgranicznej
ukierunkowanej w
zakresie informowania,
ostrzegania,
alarmowania oraz
współdziałania podczas
prowadzenia działań
ratowniczych
7.2.1. Doskonalenie
oraz utrzymanie
wysokiego poziomu
wyszkolenia członków
formacji Obrony
Cywilnej, Gminnego
Zespołu Zarządzania
Kryzysowego, służb
ratowniczych
7.2.2. Zmodernizowanie
oraz normatywne
wyposażanie magazynu
Obrony Cywilnej oraz
doposażenie gminnego
magazynu
przeciwpowodziowego
7.2.3. Zmodernizowanie
systemu łączności
radiowej oraz gminnego
systemu alarmowania i
powiadamiania ludności
- liczba działań – 3 spotkania
robocze
(2 w Golicach, 1 we
Frankfurcie n/Odrą.)
lista obecności, protokół ze spotkania,
terminarz spotkań
„ Opracowanie oraz realizacja
wspólnego projektu w zakresie
ratownictwa OSP Roczny Plan
Posiedzeń Gminnego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego określa 1
posiedzenie na kwartał
- liczba działań 1
- liczba osób objętych
działaniem - 21
lista obecności posiedzenia Gminnego
Zespołu zarządzania Kryzysowego BBZ.
5530.4.2016
- liczba działań 1
- wysokość środków
finansowych –
2.950,00 zł
rejestr faktur BBZ /2016/46/1/3,
rejestr faktur BBZ /2016/51/3
- wysokość środków
finansowych –
6019,85 zł
zakupiono radia cyfrowe 2
radia nasobne HYTERA +
radio bazowe HYTERA
rejestr faktur BBZ /2016/46/1/3,
rejestr faktur BBZ /2016/17/3
str. 13
Cel strategiczny nr 8 „Sport i rekreacja istotnym elementem rozwoju społecznego gminy”
cel
strategiczny
8. Sport i
rekreacja
istotnym
elementem
rozwoju
społecznego
gminy
cel szczegółowy
cel operacyjny/ działanie
8.1 Budowanie
społeczności
świadomej potrzeby
aktywności fizycznej
8.1.1 Stworzenie usystematyzowanej oferty
sportowo- rekreacyjnej dostosowanej do
potrzeb mieszkańców
8.1.2 Wspieranie realizacji programów
promujących sport i rekreację jako element
zdrowego stylu życia
8.1.3 Wspieranie realizacji kampanii
edukacyjno- społecznych skierowanych do
dzieci i młodzieży promujących właściwe
postawy prozdrowotne
8.1.4 Wspieranie programów edukacyjnych
kształtujących kulturę odbioru widowiska
sportowego i zachowania fair play
opis tego co
osiągnięto/ wskaźnik
okres sprawozdawczy
był za krótki tj. dwa
miesiące, aby realnie
ocenić realizację tych
celów oraz przypisanych
im wskaźników
źródło
danych
Biuro Spraw
Społecznych
dodatkowe
informacje
8.1.5.Wspierania sportu i rekreacji
transgranicznej poprzez zacieśnianie
współpracy z partnerami niemieckimi.
8.1.6. Stworzenie sprawnego systemu
promującego ofertę sportowo- rekreacyjną w
gminie
8.2 Zintegrowana
infrastruktura
rekreacyjno−sportowa
dla potrzeb
mieszkańców
8.3 Rozwijanie sportu
młodzieżowego i
kwalifikowanego
8.2.1. Stworzenie systemu zarządzania
obiektami sportowo- rekreacyjnymi gminy, w
tym optymalizacja wykorzystania istniejącej
bazy sportowo− −rekreacyjnej
8.2.2. Określenie zasad udostępnienia oraz
korzystania z infrastruktury sportowej i
rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców
8.3.1. Wprowadzenie systemu finansowania
szkolenia kwalifikowanego w zakresie
dyscyplin wiodących- piłka ręczna, piłka nożna,
lekkoatletyka.
j.w.
j.w.
str. 14
8.3.2 Wspieranie realizacji działań mających
na celu wyszukiwanie i rozwijanie uzdolnień
sportowych dzieci i młodzieży
8.3.3 Stworzenie systemu wspierania i
nagradzania sportowców i trenerów lokalnych
8.3.4 Opracowanie zasad dofinansowywania
organizacji dużych wydarzeń sportowych
Przy ocenie realizacji tego celu trzeba wziąć pod uwagę cały rok, okres sprawozdawczy był za krótki, aby dokonać całościowej
oceny tego celu i przypisanych mu wskaźników.
Cel strategiczny nr 9 „Budowa i rozwój społeczeństwa cyfrowego”
cel strategiczny
cel szczegółowy
cel operacyjny/działanie
9. Budowa i
rozwój
społeczeństwa
cyfrowego
9.1. Promocja
zrównoważonej i
innowacyjnej administracji
9.1.1.Wprowadzenie zarządzania procesowego w
oparciu o technologię informatyczną
9.1.2.Zwiększenie poziomu informatyzacji w
jednostkach organizacyjnych gminy
podporządkowanych skutecznemu obiegowi
dokumentów
9.1.3.Zwiększenie dostępności zakresu usług
administracyjnych świadczonych drogą elektroniczną
9.1.4.Wprowadzenie zintegrowanego
elektronicznego systemu śledzenia postępu realizacji
sprawy
9.2.1 Zwiększenie informacji dotyczących elementów
procesów świadczonych przez jednostki
organizacyjne gminy usług
9.2.2.Zwiększenie udziału informacji w postaci
cyfrowej w procedurach administracyjnych, w tym ich
użyteczności i dostępności dla osób
niepełnosprawnych
9.2.3.Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w
zakresie korzystania z technologii informatycznych
9.2.4.Wprowadzenie działań promocyjnych
zachęcających do korzystania z dostępnych
9.2. Zwiększenie
kompetencji
informacyjnych
społeczeństwa
opis tego co
osiągnięto/wskaźnik
- liczba procesów - 0
źródło
danych
dodatkowe
informacje
- liczba działań - 0
- liczba e- usług - 0
- liczba działań - 0
- liczba działań - 0
- liczba informacji - 0
- liczba udogodnień
technologicznych dla osób
niepełnosprawnych - 0
- liczba działań - 0
- liczba działań - 0
str. 15
9.3. Tworzenie warunków
do budowy otoczenia
cyfrowego
systemów informacji o usługach
9.3.1.Zintensyfikowanie działań zmierzających do
powstania ogólnodostępnych miejsc dostępu do
internetu
9.3.2.Promowanie korzystania z e – usług, zwłaszcza
wśród osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym
9.3.3.Tworzenie zintegrowanych ofert usług
świadczonych przez administrację i inne jednostki
9.3.4.Zintegrowanie możliwości korzystania z e –
usług i innych informacji cyfrowych z zakresu oferty
usług administracyjnych przez telefony komórkowe i
inne urządzenia mobilne
- liczba miejsc - wysokość środków
finansowych - 0
- liczba działań - 0
- liczba ofert - 0
- liczba działań - 0
W związku z realizacją projektu " Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka,
Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzyca" cel ten będzie realizowany od roku 2017.
ZATWIERDZAM
sporządziła: Beata Nowakowska, Słubice dnia 20 lutego 2017 r.
str. 16
Download
Random flashcards
Create flashcards