Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Gostyń na

advertisement
KONSULTACJE
W SPRAWIE OPRACOWANIA
STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNOGOSPODARCZEGO MIASTA I GMINY
WIELEŃ NA LATA 2015-2024
MISJA I WIZJA GMINY
MISJA GMINY
Zrównoważony rozwój z zachowaniem
specyfiki gminy,
w szczególności z uwzględnieniem walorów
krajobrazowych i kulturowych.
Tworzenie więzi mieszkańców z gminą
poprzez stworzenie komfortowych
warunków życia: wysokiej jakości usług
publicznych,
warunków do rozwoju przedsiębiorczości
i tworzenia nowych miejsc pracy.
WIZJA GMINY
Gmina Wieleń świadoma walorów
przyrodniczych i kulturowych,
wspierająca inicjatywy społeczne,
zaangażowana w tworzenie atmosfery
przyjaznej innowacjom, przedsiębiorczości,
turystyce i aktywnemu wypoczynkowi,
posiadająca nowoczesną infrastrukturę
i zapewniająca bezpieczeństwo - atrakcyjna
do zamieszkania i pracy.
PLAN OPERACYJNY
(drzewo celów - cele strategiczne i operacyjne)
DRZEWO CELÓW
DRZEWO CELÓW
SPOŁECZEŃS
TWO
TURYSTYK
A
CEL
STRAT
EGICZ
NY
1
CEL
STRAT
EGICZ
NY
2
CELE
OPERACYJ
NE
1
2
3
4
CELE
OPERACYJ
NE
1
2
3
4
GOSPODA
RKA
CEL
STRAT
EGICZ
NY
3
CELE
OPERACYJ
NE
1
2
3
PRZESTRZEŃ I
INFR
ŚRODOWIS
KO
CEL
STRAT
EGICZ
NY
4
CEL
STRAT
EGICZ
NY
5
CELE
OPERACYJ
NE
1
2
3
4
CELE
OPERACYJ
NE
1
2
3
4
CEL STRATEGICZNY
Wzrost potencjału społecznego poprzez troskę o bezpieczeństwo,
edukację i budowanie tożsamości regionalnej
CEL OPERACYJNY 1.1
SPOŁECZEŃSTWO
Rozwój działań na rzecz wysokiego poziomu opieki zdrowotnej
i zwiększenia poczucia bezpieczeństwa publicznego.
KIERUNKI DZIAŁAŃ
promocja zdrowego trybu życia
zwiększenie oferty specjalistów w ramach NFZ - diagnoza
potrzeb zdrowotnych
wyznaczenie miejsca na lokalizacje poradni ginekologicznej
wdrożenie systemu monitoringu, szczególnie w godzinach
nocnych
rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego
CEL STRATEGICZNY
Wzrost potencjału społecznego poprzez troskę o bezpieczeństwo,
edukację i budowanie tożsamości regionalnej
CEL OPERACYJNY 1.2
Wsparcie działań w zakresie opieki społecznej
SPOŁECZEŃSTWO
KIERUNKI DZIAŁAŃ
zwiększenie zasobów mieszkań socjalnych
udoskonalenie systemu zapobiegania przemocy w rodzinie i
pomoc dla osób dotkniętych tym problemem
profilaktyka w zakresie uzależnień, szczególnie wśród dzieci i
młodzieży
wsparcie dla poradnictwa z zakresu uzależnień
CEL STRATEGICZNY
Wzrost potencjału społecznego poprzez troskę o bezpieczeństwo,
edukację i budowanie tożsamości regionalnej
CEL OPERACYJNY 1.3
Wzrost efektywności systemu edukacyjnego
SPOŁECZEŃSTWO
KIERUNKI DZIAŁAŃ
poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych w placówkach
edukacyjnych
racjonalizacja dowozu dzieci do szkół
modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych przy
szkołach i przedszkolach
CEL STRATEGICZNY
Wzrost potencjału społecznego poprzez troskę o bezpieczeństwo,
edukację i budowanie tożsamości regionalnej
CEL OPERACYJNY 1.4
Budowanie poczucia tożsamości regionalnej wśród mieszkańców
SPOŁECZEŃSTWO
KIERUNKI DZIAŁAŃ
odtworzenie tożsamości lokalnej poprzez organizację imprez o
tematyce dotyczącej lokalnego dziedzictwa kulturowego
edukacja z zakresu historii i kultury gminy
wsparcie dla organizacji pozarządowych promujących lokalne
tradycje
CEL STRATEGICZNY
Wykorzystanie potencjału walorów turystycznych gminy
CEL OPERACYJNY 2.1
Skuteczna promocja gminy z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii
TURYSTYKA
KIERUNKI DZIAŁAŃ
zwiększenie aktywności gminy w obszarze social media
stworzenie filmu promocyjnego ukazującego atrakcje
turystyczne w gminie
nawiązanie relacji partnerskiej z gminą z zagranicy
CEL STRATEGICZNY
Wykorzystanie potencjału walorów turystycznych gminy
CEL OPERACYJNY 2.2
Wykorzystanie zasobów turystyki wodnej
TURYSTYKA
KIERUNKI DZIAŁAŃ
zagospodarowanie terenów nad Notecią
utworzenie wypożyczalni sprzętu wodnego nad jeziorem w
Dzierżążnie
budowa przystani
utworzenie kąpieliska
CEL STRATEGICZNY
Wykorzystanie potencjału walorów turystycznych gminy
CEL OPERACYJNY 2.3
Działania na rzecz rozwoju turystyki aktywnej
TURYSTYKA
KIERUNKI DZIAŁAŃ
organizacja rajdów pieszych i rowerowych na szlakach
turystycznych
rozbudowa szlaków turystycznych: pieszych, rowerowych,
konnych
promocja ,,Pereł Ziemi Wileńskiej”
CEL STRATEGICZNY
Wykorzystanie potencjału walorów turystycznych gminy
CEL OPERACYJNY 2.4
Rozwój bazy noclegowej i agroturystyki
TURYSTYKA
KIERUNKI DZIAŁAŃ
promowanie agroturystyki jako możliwości prowadzenia
własnego biznesu i zarobku
stworzenie w Internecie “katalogu” bazy wypoczynkowej w
Wieleniu
zachęcanie inwestorów do inwestycji w zakresie turystyki na
terenie gminy
CEL STRATEGICZNY
Konkurencyjna gospodarka, wspierająca przedsiębiorczość i
innowacje
CEL OPERACYJNY 3.1
GOSPODARKA
Wsparcie dla rolników i lokalnych przedsiębiorców
KIERUNKI DZIAŁAŃ
integrowanie działań przedsiębiorców i samorządu: spotkania,
debaty
inkubator przedsiębiorczości
inicjowanie powstawania i wsparcie dla organizacji
zrzeszających rolników, np. grup producentów
organizacja szkoleń z zakresu pozyskiwania funduszy
zewnętrznych
zorganizowanie miejsca sprzedaży lokalnych wyrobów
CEL STRATEGICZNY
Konkurencyjna gospodarka, wspierająca przedsiębiorczość i
innowacje
CEL OPERACYJNY 3.2
GOSPODARKA
Aktywizacja osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym
KIERUNKI DZIAŁAŃ
organizacja szkoleń zawodowych
edukacja w zakresie przedsiębiorczości i prowadzenia własnej
działalności gospodarczej
promowanie idei tworzenia spółdzielni socjalnych
CEL STRATEGICZNY
Konkurencyjna gospodarka, wspierająca przedsiębiorczość i
innowacje
CEL OPERACYJNY 3.3
Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy
GOSPODARKA
KIERUNKI DZIAŁAŃ
rozwój oferty inwestycyjnej
wyznaczanie terenów pod nowe inwestycje
udział gminy w targach
wsparcie dla innowacji
PRZESTRZEŃ I INFRASTRUKTURA
CEL STRATEGICZNY
Poprawa jakości lokalnej infrastruktury z uwzględnieniem
poprawy estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych
na terenie gminy
CEL OPERACYJNY 4.1
Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności
komunikacyjnej gminy
KIERUNKI DZIAŁAŃ
przegląd stanu technicznego dróg gminnych i ich modernizacja
rozbudowa chodników
budowa parkingów
stworzenie sieci komunikacji gminnej
lobbowanie na rzecz zwiększenia zewnętrznej dostępności
komunikacji gminy i ograniczenia natężenia ruchu (szczególnie w
zakresie budowy obwodnicy)
poprawa bezpieczeństwa na drogach, w tym budowa zatoczek
autobusowych przy szkołach
PRZESTRZEŃ I INFRASTRUKTURA
CEL STRATEGICZNY
Poprawa jakości lokalnej infrastruktury z uwzględnieniem
poprawy estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych
na terenie gminy
CEL OPERACYJNY 4.2
Rozwój infrastruktury technicznej w gminie
KIERUNKI DZIAŁAŃ
opracowanie planu utworzenia gazociągu
rozbudowa sieci kanalizacyjno - wodociągowej
lobbowanie na rzecz poprawy jakości sieci energetycznych
lobbowanie na rzecz poprawy jakości usług
telekomunikacyjnych w gminie
PRZESTRZEŃ I INFRASTRUKTURA
CEL STRATEGICZNY
Poprawa jakości lokalnej infrastruktury z uwzględnieniem
poprawy estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych
na terenie gminy
CEL OPERACYJNY 4.3
Rewitalizacja Starego Miasta i zabytków kultury
KIERUNKI DZIAŁAŃ
renowacja budynków mieszkalnych na terenie Śródmieścia
stworzenie targowiska/pawilonów; miejsce spotkań
mieszkańców i możliwości biznesowych dla drobnych
przedsiębiorców
rewitalizacja lokalnych zabytków; ze wskazaniem na Pałac
Sapiehów, Wieżę Bismarcka i Mauzoleum rodziny von
Schulenburg
PRZESTRZEŃ I INFRASTRUKTURA
CEL STRATEGICZNY
Poprawa jakości lokalnej infrastruktury z uwzględnieniem
poprawy estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych
na terenie gminy
CEL OPERACYJNY 4.4
Rozwój i poprawa dostępności do oferty kulturalnej i sportowo - rekreacyjnej
KIERUNKI DZIAŁAŃ
odnowa świetlic wiejskich
zagospodarowanie terenów nieczynnego cmentarza przy ul.
Dworcowej
zagospodarowanie terenów powyrobiskowych przy ul. Sportowej
rozbudowa infrastruktury kulturalnej: amfiteatr, salka muzealna (lub
muzeum), wystawy
wyznaczanie nowych terenów zielonych w mieście i modernizacja
obecnych
utworzenie ciągów pieszo-spacerowych na terenie miasta
opracowanie planu budowy sportowej hali środowiskowej
stworzenie siłowni zewnętrznych
CEL STRATEGICZNY
Środowisko naturalne chronione dzięki wiedzy i nowoczesnym
technologiom
CEL OPERACYJNY 5.1
Promocja postaw proekologicznych wśród mieszkańców
ŚRODOWISKO
KIERUNKI DZIAŁAŃ
edukacja dzieci i młodzieży w ramach lekcji w terenie
 ,,Sprzątanie świata” - integracja mieszkańców
warsztaty plenerowe (np. organizowane przez M-GOK)
monitorowanie czystości w gminie
CEL STRATEGICZNY
Środowisko naturalne chronione dzięki wiedzy i nowoczesnym
technologiom
CEL OPERACYJNY 5.2
Przemyślany system gospodarki odpadami
ŚRODOWISKO
KIERUNKI DZIAŁAŃ
dostęp do pojemników na segregację odpadów dla wszystkich
mieszkańców
 edukacja w zakresie ograniczenia ilości odpadów
produkowanych przez gospodarstwa domowe
monitoring zachowań niepożądanych (np. nielegalnych
wysypisk)
CEL STRATEGICZNY
Środowisko naturalne chronione dzięki wiedzy i nowoczesnym
technologiom
CEL OPERACYJNY 5.3
Wsparcie działań w zakresie rozwoju OZE oraz gospodarki
niskoemisyjnej
ŚRODOWISKO
KIERUNKI DZIAŁAŃ
termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej,
kampanie informacyjne zachęcające do stosowania w
gospodarstwach domowych energii odnawialnej
 montaż urządzeń do produkcji OZE na budynkach
użyteczności publicznej
CEL STRATEGICZNY
Środowisko naturalne chronione dzięki wiedzy i nowoczesnym
technologiom
CEL OPERACYJNY 5.4
Ochrona miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych i
gatunków zagrożonych
ŚRODOWISKO
KIERUNKI DZIAŁAŃ
edukacja w zakresie gatunków zagrożonych i miejsc ochrony
przyrody w szkołach
kampania informacyjna na temat zasobów lokalnego
środowiska
oznakowanie miejsc szczególnie atrakcyjnych i cennych
przyrodniczo
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
ul. F. Ratajczaka 26/3, 61-813 Poznań
tel.: 61/855 86 35, 855 86 59, fax: 61/624 23 80
[email protected]
Download