W10

advertisement
Nr projektu:
"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA
Str./str.:
W-490.10
10. Możliwości finansowania inwestycji proekologicznych
1/8
Nr projektu:
W-490.10
"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA
Str./str.:
2/8
Na rynku rozwinęły się różne formy finansowanie inwestycji proekologicznych.
Możliwe sposoby pozyskania środków na finansowanie takich inwestycji przedstawia
poniższa tabela.
Żródła/Formy
Zobowiązania
Udziały kapitałowe
Dotacje
X
X
finansowe
Fundusze ekologiczne
X
Fundacje
X
Banki
X
X
Instytucje leasingowe
X
X
Fundusze inwestycyjne
X
X
Podmioty zainteresowane realizacją inwestycji modernizacyjnych posiadają możliwości
pozyskania kapitału inwestycyjnego z co najmniej kilku źródeł.
Podstawowymi źródłami pozyskania kapitału są:
-
finansowanie ze środków własnych,
-
finansowanie długiem,
-
dotacje, subwencje, granty,
-
leasing,
-
finansowanie przez stronę trzecią.
Poniżej przedstawiono najbardziej popularne możliwości pozyskania funduszy na
inwestycje proekologiczne. Istnieje jednak szereg mniejszych fundacji i organizacji o
charakterze regionalnym, które mogą być pomocne we współfinansowaniu tego typu
przedsięwzięć.
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ
Pożyczki i dotacje ze środków Narodowego Funduszu przyznawane są na cele
określone w Ustawie z dn. 31 stycznia 1980 r. (z późniejszymi zmianami) o ochronie i
kształtowaniu środowiska. Można wyróżnić dwie formy finansowania inwestycji
proekologicznych przez Narodowy Fundusz:
-
pożyczki
-
dotacje.
Nr projektu:
Str./str.:
3/8
W-490.10
"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA
Narodowy Fundusz udziela pożyczek i dotacji na podstawie umowy zawartej z
wnioskodawcą.
Narodowy Fundusz udzielając pożyczek stosuje preferencyjne oprocentowanie
ustalane w odniesieniu do stopy redyskontowej weksli [s.r.w] ustalanej przez Narodowy
Bank Polski. Oprocentowanie pożyczek udzielanych gminą jest zależne od dochodów
budżetowych ogółem na mieszkańca w 1999 r. i jest zgodne z poniższym
zestawieniem.
Dochód ogółem na mieszkańca [PLN]
Wskaźnik
rocznym
< 930
0,1
930 - 1050
0,3
1051 – 1350
0,5
> 1350
0,65
*)
oprocentowania
[s.r.w.]
w
stosunku
*
dane za rok 2001
Oprocentowanie w wysokości 0,4 s.r.w. w stosunku rocznym stosowane jest przy
udzielaniu pożyczek na przedsięwzięcia związane z likwidacją niskiej emisji,
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, rekultywacją terenu, ochroną i hodowlą
lasów, urządzeniami i systemami ochrony przed hałasem.
Wysokość oprocentowania pożyczek wyższych niż 10 mln. zł ustalona jest w drodze
negocjacji. Udzielona pożyczka nie może przekroczyć 50 % kosztów inwestycyjnych
przedsięwzięcia, a przy udzielaniu na to samo przedsięwzięcie dotacji i pożyczki
-
łączne dofinansowanie nie może przekroczyć 70% kosztów inwestycyjnych.
Pożyczka udzielona ze środków Narodowego Funduszu może być częściowo umorzona
na wniosek pożyczkobiorcy.
Dotacje ze środków finansowych Narodowego Funduszu mogą być udzielane m. in. n a
inwestycje w dziedzinie ochrony środowiska. Dotacja udzielona jednostkom samorządu
terytorialnego, których dochód na jednego mieszkańca w 1999 r. nie przekracza 930 zł
stanowi 30% kwoty ogółem podanej we wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia, na
które jest przeznaczona.
Nr projektu:
"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA
Str./str.:
W-490.10
4/8
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowuje
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, po rozpatrzeniu wniosków
podmiotów podejmujących te zadania, poprzez udzielenie pożyczek i dotacji na
podstawie umów zawieranych w formie pisemnej.
Fundusz może również dofinansować zadania poprzez:
-
umowy z bankami i innymi organizacjami finansowymi o wspólnym finansowaniu
zadań,
-
dopłaty do odsetek do kredytów udzielonych przez banki na podstawie umów
z Funduszem,
-
dofinansowania leasingowej formy zakupów inwestycyjnych.
Pożyczki ze środków finansowych Funduszu przyznawane są zgodnie z priorytetami
określonymi w polityce ekologicznej państwa i województwa, ujętymi w corocznie
opracowywanej liście zadań priorytetowych oraz zgodnie z kryteriami wyboru
przedsięwzięć i planem działalności Funduszu.
Na liście znalazły się między innymi przedsięwzięcia służące ochronie powietrza
i obejmujące:
-
zadania dla ograniczania niskiej emisji, w tym podłączanie obiektów do sieci
cieplnej,
-
zadania dla ograniczenia emisji pyłowo – gazowej poprzez między innymi
rozbudowę i łączenie systemów ciepłowniczych.
Złożone wnioski podlegają wstępnej selekcji i w jej wyniku zadania zgodne
z obowiązującymi priorytetami
umieszczane są na liście zadań planowanych do
dofinansowania w danym roku. Kwalifikacja zadań dokonywana jest w okresach
kwartalnych, przy czym wnioski na dany rok przyjmowane są do 10 września.
Dofinansowanie udzielane przez Fundusz w formie pożyczki lub dotacji nie może
przekroczyć 50% kosztów zadania objętego wnioskiem.
Oprocentowanie pożyczek udzielonych przez Fundusz ustalane jest w granicach 0,15
do 0,75 stopy oprocentowania kredytu refinansowego inwestycji centralnych objętych
poręczeniem Skarbu Państwa.
Zadania związane z ochroną powietrza są oprocentowane w wysokości:
Nr projektu:
"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA
-
Str./str.:
W-490.10
5/8
0,3 stopy kredytu refinansowego (nie mniej niż 7% w stosunku rocznym) na zadania
ograniczające niską emisję,
-
0,5 stopy kredytu refinansowego (nie mniej niż 11% w stosunku rocznym) na
pozostałe zadania związane z ochroną atmosfery.
Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje nie później niż 1 rok po planowanym terminie
zakończenia zadania. Zakończenie spłaty pożyczki następuje w terminie do 5 lat od
chwili zakończenia zadania.
Po spełnieniu określonych przez Fundusz warunków pożyczka może być na wniosek
pożyczkobiorcy częściowo umorzona. Umorzyć można do 40% udzielonej pożyczki.
DOTACJA Z FUNDACJI EKOFUNDUSZ.
EkoFundusz jest fundacją powołaną w 1992 r. przez Ministra Finansów dla
efektywnego zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z zamiany części
zagranicznego długu na wspieranie przedsięwzięć w ochronie środowiska. Zadaniem
Fundacji jest dofinansowanie przedsięwzięć, które wpływają na osiągnięcie celów
ekologicznych uznanych za priorytetowe przez społeczność międzynarodową. Ta
specyfika EkoFunduszu wyklucza możliwość dofinansowania przedsięwzięć, których
celem jest rozwiązywanie jedynie lokalnych problemów.
W Statucie EkoFunduszu jako priorytetowe zostały uznane następujące sektory
ochrony środowiska:
-
ograniczenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu Ziemi,
-
ograniczenie transgranicznego transportu SO2/NOX oraz eliminacja niskich źródeł
emisji,
-
ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do Bałtyku oraz ochrona zasobów wody
pitnej,
-
ochrona różnorodności biologicznej,
-
gospodarka odpadami i rekultywacja gleb zanieczyszczonych.
W celu zmniejszenia emisji gazów, powodujących zmianę klimatu Ziemi EkoFundusz
wspiera między innymi realizację projektów dotyczących:
-
oszczędności energii w miejskich systemach zaopatrzenia w ciepło,
-
wykorzystanie energii odpadowej z przemysłowych procesów,
Nr projektu:
6/8
W-490.10
"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA
-
Str./str.:
zamiany węgla na gaz, jako paliwo o znacznie mniejszym współczynniku emisji CO 2
do atmosfery.
W dziedzinie ochrony powietrza EkoFundusz wspiera zarówno najlepsze projekty
związane z ograniczeniem emisji SO2/NOX z elektrowni i elektrociepłowni, jak
i dotyczące eliminacji niskich źródeł emisji tych gazów w centrach miast, na terenach
uzdrowiskowych i w parkach narodowych.
EkoFundusz udziela wsparcia finansowego w formie bezzwrotnych dotacji. Wysokość
dotacji dla przedsięwzięć inwestycyjnych obliczana jest ze wskaźników NPV oraz IRR.
Jeżeli wniosek składa osoba gospodarcza, dotacja nie przekracza 20% - 30% kosztów
projektu. Gdy inwestorem są władze samorządowe, dotacja może pokryć do 30%
kosztów, a w uzasadnionych przypadkach do 50%.
Procedura zgłoszenia i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie z reguły ma
charakter dwuetapowy.
Pierwszym etapem jest przesłanie na adres Fundacji „Ankiety projektu” wg
odpowiedniego wzoru. Powinna ona zawierać komplet wiarygodnych informacji
niezbędnych do podjęcia przez Zarząd Funduszu decyzji o możliwości dofinansowania
proponowanego przedsięwzięcia.
W przypadku podjęcia decyzji pozytywnej Zarząd EkoFunduszu przesyła wnioskodawcy
zaproszenie do przedstawienia „Wniosku o udzielenie dotacji”, przygotowanego
zgodnie z „Instrukcją przygotowania wniosku” dostępną w Biurze Fundacji.
Jeżeli analiza wniosku przyniesie wynik pozytywny, Zarząd Fundacji zatwierdza
wniosek i przedstawia go Radzie Fundacji, która podejmuje decyzję ostateczną
o przyznaniu dotacji i jej wysokości.
W odniesieniu do przedsięwzięć inwestycyjnych o wielkiej skali, znajdujących się
w stadium przygotowawczym (kompletowanie potencjalnych źródeł finansowania po
opracowaniu
wstępnego
studium
wykonalności),
inwestor
może
się
ubiegać
o warunkową promesę dofinansowania inwestycji, przedkładając wniosek wstępny,
oparty na posiadanych danych szacunkowych i założeniach projektu. W takim
przypadku pozytywna decyzja Rady Fundacji określa górną granicę możliwej dotacji. Po
spełnieniu tych warunków odpowiednio uszczegółowiony wniosek jest ponownie
przedmiotem oceny przez Zarząd i Radę Fundacji, która podejmuje ostateczną decyzję
w sprawie dotacji. W zasadzie odstęp czasowy między wstępnym i ostatecznym
rozważaniem projektu przez Radę nie powinien przekraczać roku.
Nr projektu:
"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA
W-490.10
Str./str.:
7/8
FINANSOWANIE PRZEZ STRONĘ TRZECIĄ
Oznacza połączenie technicznej pomocy oraz niezbędnego nagromadzenia środków
przeznaczonych na efektywne wykorzystania energii przez niezależny od użytkownika
podmiot. Redukcja kosztów związanych z zakupem energii dzięki przeprowadzonej
inwestycji modernizacyjnych umożliwi w takim przypadku powstanie strumienia
przychodów, które są podstawowym źródłem spłaty zaciągniętych przez firmę typu
ESCO zobowiązań.
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA
BANKOWY KREDYT INWESTYCYJNY.
Dla kredytów inwestycyjnych wymagany jest udział minimum 20% środków własnych.
W przypadku finansowania dużej inwestycji udzielany jest kredyt konsorcjalny
oprocentowany przy kredycie złotówkowym na poziomie 3 – miesięcznej stawki
WIBOR, powiększonej o marżę 1,1% do 2,0%.
Oprocentowanie kredytu dewizowego oparte jest na poziomie 3 – miesięcznej stawki
LIBOR, powiększonej o marżę 1,0% do 1,8%.
Okres spłaty kredytu wynosi od 10 do 15 lat z karencją w spłacie, wynoszącej 1 rok od
zakończenia realizacji inwestycji.
Generalnie należy podkreślić, że warunki udzielania kredytów inwestycyjnych przez
banki komercyjne są w coraz szerszym zakresie przedmiotem indywidualnych
negocjacji.
LINIE KREDYTOWE ZE ŚRODKÓW NFOŚIGW
Bank Ochrony Środowiska udziela linii kredytowych na:
-
budowę małych oczyszczalni ścieków
-
zagospodarowanie odpadów stałych
-
inwestycje wykorzystujące odnawialne źródła energii (małe elektrownie wodne,
elektrownie wiatrowe, kolektory słoneczne, pompy ciepła)
Nr projektu:
W-490.10
"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA
-
Str./str.:
8/8
zakup i instalację urządzeń ograniczających emisję spalin z komunikacji masowej na
terenach uzdrowiskowych poprzez stosowanie silników spalinowych do paliwa
gazowego
Gminom wiejskim zainteresowanym rozbudowa sieci gazowej oraz budową i zakupem
wyposażenia punktów dystrybucji gazu ciekłego polecany jest kredyt ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej "Counterpart Found".
Ze środków Fundacji Rolniczej polecany jest kredyt na budowę małych elektrowni
wodnych.
Ponadto proponowany jest kredyt na przedsięwzięcia termomodernizacyjne, z
dopłatami
w
postaci
specjalnej
premii
z
Funduszu
Termomodernizacyjnego
utworzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Premia polega na umorzeniu 25%
zaciągniętego kredytu.
Jak widać możliwości pozyskanie funduszy na inwestycje proekologiczne są duże a
oferta wszelkiego rodzaju instytucji jest "żywa" i coraz bardziej odpowiada
oczekiwaniom potencjalnych inwestorów.
Download