sprawdź ofertę

advertisement
OFERTA DOTACJI
Czerwiec 2016
Pozyskiwanie środków na inwestycje
Kompleksowa obsługa procesu pozyskania finansowania
Zajmujemy się kompleksowym pozyskaniem dotacji na inwestycje z programów unijnych, WFOŚIGW oraz
ze środków krajowych. Na bieżąco monitorujemy stan aktualnych naborów w całej Polsce.
Oferta obejmuje cały proces otrzymania dotacji, w tym:
x sporządzenia wniosku o dotacje wraz z załącznikami
x opracowanie biznes planu / studium wykonalności dla inwestycji
x złożenie kompletu dokumentów do właściwego Organu Udzielającego Dotacji
x udzielenie odpowiedzi na pytania stawiane przez Organy Udzielające Dotacji
x pomoc w realizacji projektu
x rozliczenie projektu
Co nas wyróżnia?
Twórcze podejście – w przypadku energetyki innowacyjność ma duże znacznie, szczególnie w nowej
perspektywie finansowej, dlatego dobieramy rozwiązania patrząc długoterminowo i biorąc pod
uwagę rzeczywiste wymagania klienta
Stabilna współpraca – kompleksowa obsługa dużego projektu inwestycyjnego trwa więcej niż miesiąc a nasza
obsługa to zarówno projektowanie jak i wdrożenie dlatego na każdym z tych etapów udzielamy także
wsparcia i doradztwa zarówno dla inwestorów indywidualnych jak i sektora państwowego
Interdyscyplinarność – nasi specjaliści to ludzie z różnych dziedzin: projektowania, finansów, zarządzania
projektami, naukowcy, inżynierowie – po to by móc przejść cały proces inwestycyjny a także
przygotować potrzebne opracowania i ekspertyzy.
Stały rozwój – systematycznie podnosimy kwalifikacje naszych specjalistów a także jesteśmy otwarci na
nową wiedzę i rozwiązania
KONTAKT
tel. +48 22 632 16 68
Dotacje na rozpoczęcie
działalności gospodarczej
Program ogólnpolski
DLA KOGO ?
x
osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP
NA CO?
Dofinansowanie może być przeznaczone na:
x
zakup środków trwałych i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej
ILE ?
Poziom dofinansowania wynosi do 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych.
Maksymalny poziom dofinansowania – ok. 21 tys. zł
KIEDY ?
Nabór ciągły
KONTAKT
tel. +48 22 632 16 68
Dotacje na utworzenie miejsca pracy
Program ogólnopolski
DLA KOGO ?
x
Przedsiębiorcy mikro, mali, średni
NA CO?
Dofinansowanie może być przeznaczone na:
x
zakup środków trwałych i wyposażenia niezbędnego do utworzenia miejsca pracy
ILE ?
Poziom dofinansowania wynosi do 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych.
Maksymalny poziom dofinansowania – ok. 21 tys. zł
KIEDY ?
Nabór ciągły
KONTAKT
tel. +48 22 632 16 68
NARODOWY PROGRAM ,,PIERWSZA PRACA”
Program ogólnopolski
Program „Pierwsza Praca” to gwarancja dwuletniego zatrudnienia na umowie o pracę dla młodych
pracowników i szansa dla pracodawców, którzy chcą rozwijać swoją działalność. Program jest finansowany
z Funduszu Pracy oraz środków unijnych.
Co zyskuje pracodawca biorący udział w programie ,,Praca dla młodych”?
2 231,28 zł miesięcznie
26 775,36 zł przez rok
Pracodawca zatrudniający osobę do 30 roku życia będącą absolwentem szkoły wyższej,
ponadgimnazjalnej lub zawodowej otrzyma przez rok 100% dofinansowania pełnych kosztów
zatrudnienia.
W zamian za otrzymane dofinansowanie pracodawca będzie miał obowiązek przez kolejny rok zatrudniać
pracownika. Dodatkowo zyska dostęp do podnoszenia kwalifikacji pracowników w ramach Krajowego
Funduszu Szkoleniowego.
Co zyskuje młody pracownik?
Gwarantowane zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przez okres 24 miesięcy
Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, kwalifikacji
Szansa na zdobycie niezależności finansowej
KONTAKT
tel. +48 22 632 16 68
,,PIERWSZY BIZNES-WSPARCIE W STARCIE”
Program ogólnopolski
Czym jest ,,Pierwszy biznes- wsparcie w starcie”?
,,Pierwszy biznes- wsparcie w starcie” to rządowy program realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju
rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia.
W ramach programu przedsiębiorca może otrzymać niskooprocentowaną pożyczkę na:
podjęcie działalności gospodarczej
utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej-
POŻYCZKA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
Od 1 czerwca 2016 r. maks. kwota pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej wynosi 83 629,80 zł
Dzięki niskooprocentowanej pożyczce osoba, która chce otworzyć firmę a brak jej środków finansowych,
będzie mogła zrealizować plan
Decyzja kredytowa zostanie wydana w ciągu 14 dni roboczych, po czym osoba będzie mogła założyć
działalność, podpisać umowę i rozpocząć realizację założonych przez siebie celów.
Dodatkowo- jeżeli osoba ta skorzysta również z pożyczki na utworzenie miejsca pracy dla osoby
bezrobotnej skierowanej przez właściwy Powiatowy Urząd Pracy będzie mogła ubiegać się o częściowe
umorzenie pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej.
POŻYCZKA NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY DLA OSOBY BEZROBOTNEJ:
Od 1 czerwca 2016 r. maksymalna kwota pożyczki na utworzenie miejsca pracy wynosi 25 088,94 zł
Dzięki niskooprocentowanej pożyczce przedsiębiorca będzie mógł utworzyć nowe miejsce pracy dla
zarejestrowanej w Urzędzie Pracy osoby bezrobotnej.
Aby skorzystać z tej pożyczki, wystarczy wypełnić wniosek wraz z niezbędną dokumentacją i złożyć go u
pośrednika finansowego, który obsługuje obszar, na którym przedsiębiorca prowadzi działalność.
Decyzja zostanie wydana w ciągu 14 dni roboczych, po czym przedsiębiorca będzie mógł rozpocząć
wyposażanie nowego stanowiska pracy.
Istnieje możliwość stworzenia większej liczby stanowisk poprzez wnioskowanie o kolejne pożyczki- w
zależności od tego, ilu pracowników potrzebuje przedsiębiorca.
.
Kontakt
tel. +48 22 632 16 68
RPO WL 2014-2020
DZIAŁANIE 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP
tylko woj. Lubelskie
DLA KOGO ?
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
NA CO?
x
x
x
x
x
x
x
x
Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane ze zwiększeniem
zdolności produkcyjnej/usługowej istniejącego przedsiębiorstwa;
Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie produktów/usług
uprzednio nieoferowanych;
Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia zasadniczej zmiany
procesu produkcyjnego oraz nowych lub ulepszonych produktów/usług;
Zastosowanie nowoczesnych technologii - rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja
procesów zarządzania przedsiębiorstwem,
współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne);
Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii
produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu;
Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych
rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz
wsparcie działań mających na celu stymulowanie dostosowania istniejących aktywów firmy do potrzeb
Wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i
organizacyjnej.
ILE ?
x
x
Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70%
Średnie przedsiębiorstwa: 60%
Minimalna kwota wsparcia: 30 000,00 PLN Maksymalna kwota wsparcia: 2 000 000,00 PLN
Nabór wniosków do 9 września 2016 !!!
KONTAKT
tel. +48 22 632 16 68
PROW 2014-2020
Premie na rozpoczęcie działalności
pozarolniczej
Program ogólnopolski
DLA KOGO ?
Rolnicy, domownicy osoby zarejestrowane w KRUS przez okres co najmniej 24 m-cy oraz planujący
rozpoczęcie i prowadzenie działalności miejscowości do 5 tys. mieszkańców (siedziba firmy).
UWAGA !!! - Dodatkowym kryterium jest wielkość ekonomiczna gospodarstwa rolnego rolnika lub
domownika – do 15 tys. euro.
NA CO?
Dofinansowanie może być przeznaczone na:
x
x
zakup środków trwałych i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej,
budowa lub modernizacja budynków służących działalności gospodarczej
ILE ?
Premia w wysokości 100 tys. zł – wypłacana zaliczkowo !!!
KIEDY ?
Termin naboru – I kwartał 2017
KONTAKT
tel. +48 22 632 16 68
ROW 2014-2020
Rozwój przedsiębiorczości –
rozwój usług rolniczych
Program ogólnopolski
DLA KOGO ?
Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w dziedzinie usług rolniczych (konieczność prowadzenia
działalności w zakresie PKD: 01.61.Z, 01.62.Z, 01.63.Z) przez ostatnie 24 m-cy oraz osiągający w każdym roku
min. 10 tys. przychodu z tego tytułu.
NA CO?
Dofinansowanie może być przeznaczone na:
x
x
zakup środków trwałych i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze
usług dla rolnictwa,
budowa lub modernizacja budynków służących działalności gospodarczej w sektorze usług dla rolnictwa
ILE ?
x
50% wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych (netto), maksymalnie 500 tys. zł
KIEDY ?
Termin naboru – październik 2016
KONTAKT
tel. +48 22 632 16 68
Download