dokumentacja techniczna - Muzeum Etnograficzne w Krakowie

advertisement
DOKUMENTACJA TECHNICZNA
OBIEKT:
Muzeum Etnograficzne
im. Seweryna Udzieli
ADRES:
ul. Krakowska 46 , Kraków
STADIUM: Projekt budowlany
BRANŻA:
Elektryczna
TEMAT:
Instalacje elektryczne wewnętrzne.
Inwestor:
Muzeum Etnograficzne
im. Seweryna Udzieli
ul. Krakowska 46
31-066 Kraków
Projektant: Roman Toruński
Upr. bud. nr 315/94
Sprawdzający:
Stanisław Ciaputa
Upr. bud. nr 370/79
Kraków maj 2009 r.
ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI
A. CZĘŚĆ PRAWNA.
1. Odpisy uprawnień do projektowania.
2. Odpisy zaświadczeń o przynależności do MOIIB.
3. Oświadczenie projektanta.
4. Oświadczenie sprawdzającego.
5. Informacja BiOZ.
6. Odpis załącznika nr 1 do umowy o dzieło nr. 61/2009r. z dn.
03.04.2009r.
7. Odpis załącznika nr 2 do umowy o dzieło nr. 61/2009r. z dn.
03.04.2009r.
8. Odpis pozwolenia konserwatorskiego na wymianę instalacji
elektrycznych wewnętrznych i słaboprądowych – Wojewódzki
Urząd Ochrony Zabytków.
str. nr 2,3
str. nr 4,5
str. nr 6
str. nr 7
str. nr 8-10
str. nr 11
str. nr 12
str. nr 13
B. CZĘŚĆ OPISOWA.
1. Opis techniczny
2. Obliczenia techniczne.
str. nr 14-21
str. nr 22-25
Ilość stron – szt. 25
C. CZĘŚĆ GRAFICZNA.
1. Oznaczenia
2. Schemat ideowy obiektu
3. Schemat ideowy TE(-1), TE(-1)W, TE(-1)A
4. Schemat ideowy TEO
5. Schemat ideowy TE1
6. Schemat ideowy TE2
7. Rzut piwnic
8. Rzut parteru
9. Rzut I piętra
10. Rzut poddasza
11. Elewacja TG1, TG2, istn. TEO.
Ilość rysunków – szt. 11
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:5
Oświadczenie sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Ja niżej podpisany Stanisław Ciaputa legitymujący się dowodem osobistym nr
AB 0449203 zamieszkały w Krakowie ul. Nawojki 6/74.
Nr uprawnień BPPAiNB-Upr.370/79
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane
( Dz.U.z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z poźn. Zm), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt 2 tej
ustawy
oświadczam, że sporządzony projekt budowlany instalacji elektrycznych
wewnętrznych:
Muzeum Etnograficzne, Kraków, ul. Krakowska 46
jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art.233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym
podpisem prawdziwość złożonego oświadczenia.
Kraków maj 2009r.
Oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Ja niżej podpisany Roman Toruński legitymujący się dowodem osobistym nr
AKI 130576 zamieszkały w Krakowie ul. Słomiana 23/55.
Nr uprawnień RP-Upr.315/94
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane
( Dz.U.z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z poźn. Zm), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt 2 tej
ustawy
oświadczam, że sporządziłem projekt budowlany instalacji elektrycznych
wewnętrznych:
Muzeum Etnograficzne, Kraków, ul. Krakowska 46
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art.233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym
podpisem prawdziwość złożonego oświadczenia.
Kraków maj 2009r.
Kraków, dn. 20.05.2009r.
INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli
ul. Krakowska 46 , Kraków
Branża:
Elektryczna
Temat:
Instalacje elektryczne wewnętrzne i słaboprądowe
Inwestor:
Muzeum Etnograficzne um. Seweryna Udzieli
ul. Krakowska 46, 31-066 Kraków
Projektant:
Roman Toruński
zam. 30-316 Kraków
ul. Słomiana 23/55
upr. nr. 315/94
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia , zwana „ informacją
BIOZ „ została opracowana na podstawie:
1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U.z 200r. Nr. 106, poz.
1126 z późniejszymi zmianami ).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Informacja Bioz zawiera:
1. Zakres robót.
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
3. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych.
4. Szkolenie pracowników.
5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych.
Ad1. – Instalacje elektryczne wewnętrzne obejmują:
a) demontaż:
- wewnętrzne linie zasilające
- tablice piętrowe: piwnica, I piętro
- instalacja oświetlenia ogólnego w obrębie klatek schodowych , korytarzy na I
piętrze, poddasza.
- instalacja gniazd wtykowych 1-faz w obrębie j.w.
- listwy kablowe na tynku dla instalacji słaboprądowych ( p.poż, alarmowa,
teletechniczna ), a prowadzone w nich przewody ułożyć w tynku.
b) montaż:
- ruraż podtynkowy dla wewnętrznych linii zasilających.
- tablice elektryczne piętrowe wraz z wyposażeniem: piwnica, I piętro,
poddasze, modernizacja tablicy w poziomie parteru.
- tablice elektryczne główne wraz z wyposażeniem.
- przewody elektryczne wlz. układane w rurach pt.
- instalacja oświetlenia ogólnego, awaryjnego, kierunkowego układana w tynku
- instalacja gniazd wtykowych 1-faz. j.w.
- łączniki oświetleniowe
- gniazda wtykowe 1 faz.
- oprawy oświetlenia ogólnego, oprawy oświetlenia awaryjnego, oprawy
oświetlenia kierunkowego
- proj. wnęki dla tablic rozdzielczych elektryczych
- instalacja połączeń wyrównawczych i uziemienia
- instalacja ochrony od porażeń prądem elektrycznym
Ad 2 – Wykaz istn. obiektów budowlanych:
- budynek Muzeum Etnograficznego wraz z instalacjami wod – kan, c.o,
- instalacje elektryczne wewnetrzne i słaboprądowe budynku
Ad 3 – Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych:
- prace montażowe na wysokości do 4,0 m
- prace w pobliży napięcia do 1 kV
- obsługa urządzeń specjalistycznych ( młot pneumatyczny, pogrążasz
obrotowy).
Ad 4 – Szkolenie pracowników:
Prace na budowie mogą być wykonywane przez pracowników posiadających
odpowiednie kwalifikacje potwierdzone świadectwem SEP oraz przeszkolonych
w zakresie BHP. Ponadto dla pracowników powinien być przeprowadzany
codzienny instruktaż przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy
na określonym stanowisku.
Ad 5 – Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych:
- zatrudnienie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach.
- wyposażenie pracowników w odzież ochronną i obuwie ochronne, kaski
ochronne , atestowane narzędzia.
- prace na wysokości wykonywać z drabin przyściennych i rusztowań z
zastosowaniem pasoszelek bezpieczeństwa.
- prace przy urządzeniach elektroenergetycznych wykonywać przy urządzeniach
wyłączonych spod napięcia.
- przed przystąpieniem do robót związanych z przebudową złącza kablowego
oraz zmianą lokalizacji istn. układu pomiarowego należy powiadomić ENION –
Rejon Dystrybucji Śródmieście o terminie ich rozpoczęcia oraz zakończenia.
Projektant:
Roman Toruński
upr. nr 315/94
Kraków , maj 2009r.
Download