Logistyka – z grec

advertisement
Logistyka – z grec. logos, logis, logicas, prawidłowo
myślący, rozsądny; z franc. zakwaterowanie, kwatera.
Wyrosła ze sztuki militarnej. Do greki nawiązał cesarz
bizantyjski Leonfos VI – „sumaryczne wyłożenie sztuki
wojennej”. Na sztukę wojenną składają się strategia, taktyka i
logistyka. Logistyka to proces zarządzania całym łańcuchem
dostaw. Zadaniem jej jest zdobycie rynku przy niskich
kosztach oraz dobrej jakości dóbr i usług. Celem logistyki
jest udzielenie odpowiedzi na pytanie czy dodatkowe
wydatki związane z obsługą klienta będą opłacalne.
Istotą logistyki jest zagwarantowanie sprawnego przepływu
dóbr na zasadach niezawodności, ekonomiczności,
racjonalności. Współcześnie procesy logistyczne oznaczają
zintegrowane przepływy strumieni rzeczowych i
informacyjnych.
Prekursorem log.wojskowej był Aleksander Wielki
(IVw.p.n.e) Zwrócił uwagę, że odpow.zaopatrzenie
gwarantuje skuteczne działanie wojenne. W czasach
bizantyjskich Cesarz Leonkom VI stwierdził, ze oprócz
strategii w działalności militarnej logistyka. Napoleon nie
przewidział trudności aprowizacyjnych. Henri Yamini
zwrócił uwagę na log.jako takie wprawianie w ruch
oddziałów. Pojawienie się transportu samochodowego
otworzyło nowe drogi przemieszczania produktów. Potem
doszedł transp.lotniczy. Wprowadzono bad.operacyjne dla
optymalnego przemieszczania.
Logistyka marketingowa w systemie marketingu i
logistyki (ujęcie ogólne)
Marketing (strzałki):
- produkt
- cena
- promocja
- metody zbytu i zaopatrzenia
- logistyka w sferze dystrybucji (jako część logistyki
marketingowej)
Logistyka (strzałki):
- logistyka w sferze zaopatrzenia (jako część logistyki
marketingowej)
- logistyka w sferze produkcji
Podstawowy schemat procesu logistycznego
Logistyka zaopatrzenia: rynek dostawców, magazyny
dostawców, magazyn surowców
Logistyka produkcji: magazyn surowców, proces produkcji,
magazyn wyrobów gotowych
Logistyka dystrybucji: magazyn wyrobów gotowych, kanały
dystrybucji, rynek klientów
Pierwszą książką, która ujmowała w tytule logistykę była
praca Stankiewiczaz l.60-ch.
Definicja logistyki wg prof. Beyer’a i Rutkowskiego: przez
logistykę
rozumie
się
zarządzanie
działaniami
przemieszczania i składowania, które mają ułatwić przepływ
produktów z miejsc pochodzenia do miejsc finalnej
konsumpcji, jak również związaną z nimi informację w celu
zaoferowania klientowi odpowiedniego poziomu obsługi po
rozsądnych kosztach.
Zadania logistyki:
- koordynacja przepływu (surowców, materiałów,
półfabrykatów, dóbr trwałego użytku, środków pracy);
- minimalizacja kosztów przepływu;
- podporządkowanie działalności logistycznej wymogom
obsługi klienta;
Koncepcje logistyki:
1) w sensie praktycznym log są to procesy fizycznego
przepływu dóbr materialnych w przedsiębiorstwie, a także
między przedsiębiorstwami oraz przepływy strumieni
informacyjnych odzwierciedlających procesy rzeczowe i
wykorzystywane w sterowaniu tymi procesami;
2) w sen. prakt. log jest to koncepcja, filozofia zarządzania
procesami przepływu dóbr, czyli procesami realnymi oparta
na zintegrowanym ujmowaniu tych procesów;
3) w sensie naukowym log jest nauką badającą
prawidłowości i zjawiska przepływu dóbr i informacji w
gospodarce a także w poszczególnych jej ogniwach;
Zadania log.w przedsiębiorstwie:
- przygotowanie kadr
- przygot.odpowiedniej infrastruktury
- zadbanie o współgranie systemu zarządzanie log.z
systemem zarządzania firmą.
Podstawowe składniki procesów logistycznych:
- fizyczny przepływ dóbr rzeczowych
- procesy informacyjno - decyzyjne
- utrzymanie zapasów rzeczowych
- infrastruktura procesów logistycznych
- koszty logistyczne
Funkcje logistyki:
- zapewnienie właściwego poziomu obsługi klienta
- umocnienie pozycji rynkowej i sprostanie konkurencji
(usprawnienie procesów zarządzania przepływem dóbr
rzeczowych)
- redukcja kosztów, czyli zwiększenie efektywności
przepływu
Funkcje te są ze sobą powiązane. Najważniejszą rolę
odgrywa odbiorca, a poziom obsługi wskazuje na organizację
procesów logistycznych.
6WPrzedsiębiorstwa konkurują między sobą:
- właściwym towarem
- we właściwej ilości
- we właściwym czasie
- w odpowiedniej, właściwej jakości
- właściwym miejscem sprzedaży produktu
- właściwą ceną
Podstawowe fazy i kierunki rozwoju logistyki:
Faza I: faza startu i budzenia się logistyki – połowa lat 50tych w USA (okres krystalizacji log). Zwrócono uwagę na
analize kosztów, tworzenie właściwych kanałów dystrybucji,
dbanie o obsługę klienta, zainteresowanie zakupem
przedmiotów pracy, towarów itp. Kolejna sfera, to
magazynowanie.
Faza II: faza definiowania i konceptualizacji teorii log oraz
pierwsze próby jej zastosowania w praktyce – lata 60-te w
USA i pocz lat 70-tych w Europie Zachodniej –
zdefiniowanie założeń i struktury logistyki marketingowej.
Zastosowanie log do obniżki kosztów. Kładziono nacisk albo
na zaopatrzenie, albo na dystrybucję (dystr.fizyczna)
Faza III: faza zmian priorytetów i kreowania podstawowych
wymiarów zintegrowanej logistyki (rozszerzenie roli
logistyki) – II poł lat 70-tych i I poł lat 80-tych. Etap
charaktery.sie stagnacją i kryzysem energetycz.w świecie.
Zwrócono także uwagę na ekologię. Zaczęto widzieć
potrzebę tworzenia stanowiska dslogistyki. Zwrócono uwagę
na stprawnośc przepływu strumieni towarów.
Faza IV: II poł lat 80-tych. Faza dynamicznego rozwoju
logistyki jako zintegrowanej koncepcji zarządzania
przedsiębiorstwem i układu powiązań rynkowych
(powszechne wykorzystanie walorów logistyki w praktyce.
Faza V: lata 90-te- okres poszukiwania możliwości
zintegrowania logistyki.
Warunki rozwoju logistyki:
- naukowo- metodologiczne
- ekonomiczne
- organizacyjne
- techniczne
- informacyjno- informatyczne
Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie.
Log.podchodzi do tych proc.w sposób zintegrowany. Mamy
3 fazy:zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja. Ale te fazy
muszą być połączone procesami informacyjnymi.
Logistyka jako koncepcja fizycznego obiegu towarów
Rynek zaopatrzenia – ważne są przepływy towarowe i
towarzyszące im przepływy informacji. Przepływy
informacji mają charakter ciągły. Nie tylko pochodzą one z
rynku, ale także od klientów. Dane dobro trafia do
magazynu. Niektóre materiały można od razu użyć do
produkcji. Organizacja procesów produkcyjnych jednak nie
zawsze jest sprzężona z dostawami. Nieraz materiały muszą
nabierać cech pożądanych.
Produkcja – w dalszym ciągu występują przepływy
materiałowe i informacyjne. Ostatecznie wyrób finalny
przekazywany jest do magazynów zbytu. Następnie
przechodzi do dystrybucji na rynek zbytu. Następuje zwrot
pustych opakowań.
Logist.to strumienie. Mamy strum.materialne- produktów,
środków trwałych. Są też strumienie informacji. Info płyną w
przeciwnym kierunku niż strumienie materiałowe. Ten
przepływ mater.w przedsiębiorstwie ma charakt.pionowy i
poziomy.
Podstawowe składniki logistyki w skali mikro:
- realne procesy przepływu dóbr materialnych
- procesy informacyjne
- sterowanie zasobami materialnymi i sprzedażą
- strumienie pieniężne
To dot.przedsięb.przetwórczego. W przedsięb.produkcyjnym
te procesy są b.skomplikowane. Dla podmiotów nie
nastawionych na zysk charakterystyczne jest to, że dotyczą
ich tylko procesy wpływu.
Rodzaje(typy) zarządzania logistyką
1. strategiczne – w firmach, w których cele i zakres działań
logistycznych są powiązanie ze strategią rozwoju
przedsiębiorstwa.
2. interfunkcyjne – położony jest tu nacisk na podstawowe
funkcje jakie spełnia logistyka (marketingowo –
informacyjna, finansowa, operacyjna- jak realizowane są
procesy)
3. interorganizacyjne – bliżej makrologistyki, procesy
logistyczne między organizacjami, powodują powstanie
pewnych grup.
Tendencje zarządzania logistycznego:
- różnie zorganizowana jest logistyka w firmach ameryk.i
europ.
- w zależności od skomplikowan.log., co pociąga za sobą
wysokie koszty, rośnie stopień zainteresowania zarządzaniem
logist.,które staje się koniecznością.
- integracja logistyki, wspólne zarządzanie procesami
logistycznymi.
Czynniki sukcesu procesów logistycznych:
- infrastruktura techniczna
- personel
Schemat współdziałania marketingu i logistyki
marketingowej
Klient wpływa na marketing poprzez badania rynku. Na
badania te składa się:
- wspomaganie badania rynku
- zbieranie informacji
- przetwarzanie informacji
- koncepcyjne przygotowanie zadań logistycznych
- planowanie logistycznych zadań marketingowych
- ocena realizacji logistycznych zadań marketingowych
Marketing oddziałuje na klienta przez promocję. Składa się
na nią:
- wspomaganie promocji wyrobów przedsiębiorstwa
- wybór miejsc i sposobów promocji
- stworzenie odpowiednich warunków środowiskowych do
promocji
- dostarczanie wyrobów i materiałów do miejsc promocji
- zapewnienie personalnej obsady promocji wyrobów i
odpowiednich warunków jej pracy i życia
- realizacja odpowiedniego poziomu obsługi potencjalnych
klientów
- likwidacja wystawy lub pokazu
- zagospodarowanie wyrobów i materiałów pozostałych po
promocji
PIRAMIDA ZAKRESU LOGISTYKI:
- logistyka globalna
- eurologistyka
- makrologistyka
- mezologistyka
- mikrologistyka
Mikrologistyka – realne procesy przepływu: zakupy,
manipulacje dobrami, magazynowanie, udostępnianie i
sprzedaż dóbr odbiorcom. Procesy informacyjne dotyczą
zakupu, sterowania zapasami i sprzedażą.
Mezologistyka – dotyczy branż, działów gospodarki
narodowej. Procesy logistyczne rozpatrywane w skali
szerszej wymagają rozpatrzenia dodatkowych zjawisk. W
sferze realnej tj. pojawiające się centra obsługi logistycznej.
W sferze informacyjnej tj. klasyfikacje danych branż,
kodowanie dóbr, powstawanie centrów informacyjnych,
ujednolicony system miar i wag.
Makrologistyka – całokształt przepływu dóbr materialnych
w gospodarce, wielkość i struktura utrzymywanych zapasów
a także infrastruktura techniczna warunkująca procesy
przepływu i utrzymania zapasów.
Makrologistyka obejmuje następujące fazy:
1) pozyskiwanie surowców z przyrody – dotyczy
przemysłu
wydobywczego,
rolnictwa,
leśnictwa,
rybołówstwa. Jest to surowiec pierwotny. Wiążą się z tym
problemy tworzenia zapasów. Jest to często kontakt
bezpośredni. Nie jest to przepływ skomplikowany. Bardzo
często nie ma pośredników;
2) przetwórstwo surowców w materiały i półfabrykaty –
może być różny stopień przetworzenia materiałów. Może być
bardzo rozwinięty system logistyczny, tworzone są zapasy.
Występuje dosyć rozwinięta sieć przepływu dóbr. Występują
tu pośrednicy;
3) produkcja półfabrykatów, części, elementów, dóbr
finalnych, konsumpcyjnych, produkcyjnych;
4) handel środkami produkcji i konsumpcji – występują tu
przepływy wielostopniowe, dosyć silna integracja między
podmiotami na rynku, kontakty są częstsze i mają charakter
partnerski;
5) procesy usługowe, naprawy, remonty związane z
utrzymaniem w dobrej kondycji dóbr trwałego użytku;
6) pozyskiwanie odpadów i przepływ surowców wtórnych
do przetwórstwa – pozyskiwanie odpadów powinno
odbywać się w każdej z faz przetwórstwa;
Eurologistyka – wraz z procesami integracyjnymi można
widzieć perspektywę rozwoju logistyki. Wiele firm w Polsce
dostarczających produkty ma swoje pochodzenie za granicą.
MIĘDZY RYNKIEM A LOGISTYKA WYSTĘPUJĄ
PEWNE ZALEŻNOŚCI:
- przepływ produktów między przedsiębiorstwami,
powiązania przedsiębiorstw
- rynek, który umożliwia podejmowanie trafnych decyzji
gospod. w procesie logistycznym
- wybór środków transportu (minimalizacja kosztów dostawy
towarów, utrzymania zapasów)
- możliwość wyboru kanałów dystrybucji
- infrastruktura techniczna, od kt.zależy sprawność
przepływu produkt.w gosp.
- niedojrzała w Polsce gosp.materiałowa wymaga pomocy
państwa- najlepiej w postaci instrumentów oddziaływania
pośredniego
Sprawność funkcjonowania RYNKU MATERIAŁÓW
zależy od:
1)
stworzenia
rozwiązań
ogólnosystemowych,
kt.spowodowałyby że chętnie powstawałyby nowe podmioty
na rynku materiałów.
2) zapewnienia korzystnych warunków kształtowania
procesów gospodarczych, pieniężnych w horyzoncie
czasowym bliższego/ dłuższego czasu
3) stosowanych rozwiązań, czyli interwencja państwa
powinna
zapobiegać
powstawaniu
zakłóceń
w
funkcjonowaniu rynku.
Rozwiązania systemowe na rynku materiałów:
- swoboda kształtowania cen na rynku na niektóre towary
- stopień otwarcia gospodarki na rynki zagraniczne
(kontyngenty, zwolnienia importowe)
- stopień konkurencyjności na rynku – bogata struktura
podmiotowa, co się przyczynia do konkurencji. Dzięki
wielości podmiotów na tym rynku łatwiejsza jest wymiana,
stymulowane są ceny.
- sumaryczne parametry finansowe – powinny sprzyjać
umocnieniu równowagi całej gospodarki, ożywieniu popytu
konsumpcyjnego (stawki podatku dochodowego, podatku
VAT, podatku od nieruchomości, kurs złotego w stosunku do
walut obcych, stawki celne)
- ogólnokrajowe zasady obrotu towarowego – umowy o
dostawę, rozliczenia finansowe, stosowanie zasady rękojmi,
gwarancji
Bezpośrednie oddziaływanie państwa na rynek mat.
Rozwiązania interwencyjne:
- państwowe rezerwy surowców
- kształtowanie zamówień publicznych na dostawy
materiałów, usług, robót- na zasadzie przetargu.
-zakaz wprowadzania do obrotu towarów, które nie spełniają
wymogów jakościowych, niebezpiecznych dla środowiska
(Specyficzne formy ingerencji):
- wspieranie ruchu ochrony konsumenta
- przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym i
nieuczciwej konkurencji
- kształtowanie warunków technicznych, organizacyjnych
mających na celu sprawność rynku
REZERWY RZECZOWE:
1) podstawowe rodzaje zbóż i przetwory zbożowe
2) rezerwy paliw płynnych (ropa naftowa, produkty
ropopochodne)
3) metale żelazne, nieżelazne, szlachetne
4) wełna, bawełna, kauczuk naturalny
FUNKCJE REZERW CELOWYCH:
- obronność i bezpieczeństwo państwa
- eliminowanie zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki (np.:
klęski żywiołowe, poważne awarie aparatów wytwórczych,
zachwiania na rynkach zagranicznych, wojny cenowe,
pogorszenie stosunków z krajami dostawców)
- oddziaływanie na przebieg procesów gospodarczych
wewnątrz kraju, np.wzmożony popyt
Rezerwy z punktu widzenia logistyki (w skali makro):
- lokalizacja rezerw w kraju
- infrastruktura magazynowa, transportowa
- ustalenie struktury rzeczowej rezerw i wielkości w
zależności od sytuacji gospodarczej kraju
- zasady odnowy i wymiany rezerw
- ustanowienie organów decyzyjnych (organy rządowe pełnią
funkc.koordynacyjną i decydują o wszystkim, część decyzji
jest scentralizowana a część jest sprawowana przez podmioty
gospodarcze)
W Polsce są 3 ORGANY, zajmujące się rezerwami:
1) Agencja Rezerw Materiałowych,
2) Agencja Rezerw Artykułów Sanitarnych,
3) Agencja Rynku Rolnego.
INFRASTRUKTURA PROCESÓW
LOGISTYCZNYCH.
Infrastruktura – urządzenia niezbędne do zapewnienia
należytego funkcjonowania produkcyjnych działów
gospodarki i społeczeństwa. Ułatwia i warunkuje działalność
gospod.i społeczną.
Głównym celem infrastruktury jest to, aby poziom procesów
logist.był odpowiednio wysoki. Ta infrastr.musi być do
siebie dostosowana.
Wyróżniamy infrastrukturę:
- gospodarczą – produkcyjne działy gospodarki: transport,
łączność, energetyka, gospodarka wodna, ochrona śr. nat.
- społeczną – realizacja pewnych funkcji związanych z
życiem społ: nauka, oświata, opieka społeczna, opieka
zdrowotna, kultura, rekreacja.
Infr. procesów logistycznych. Jest to grupa środków
technicznych:
- środki transportu i manipulacji
- budynku i budowle (wyposażenie administracyjne,
produkcyjne, budowle magazynowe)
- opakowania (funkcjonalność, powinny one ułatwiać proces
transportu, przechowywanie)
- środki przetwarzania inf. (urządzenia, programy użytkowe)
INFRASTRUKTURA PROCESÓW
LOGISTYCZNYCH:
1. infr. transportowa
2. infr. magazynowa i manipulacyjna
3. opakowania
4. inf..informatyczna
OGNIWA ŁAŃCUCHA TRANSPORTOWOMAGAZYNOWEGO

Jednostki ładunkowe i zw. z nimi opakowania

Budynki produkcyjne i magazynowe

Fronty załadunkowo – wyładunkowe

Urządzenia do składowania produktów

Środki transportu zewn. i wew.

Środki manipulacji ładunkami
Infrastruktura transportowa – zespół czynności,
polegających na przemieszczaniu dóbr mater.w przestrzeni
przy użyciu odp.środków (transport)
Podział z punktu widzenia rodzajów transportu: kolejowy
(wagony,
cysterny:
kryte,
półotwarte,
otwarte),
samochodowy, rurociągowy, morski, śródlądowy, lotniczy.
W skład infr. transportowej wchodzą elementy:
- drogi wszystkich transportów branżowych
- punkty transportowe – miejsca załadunku i wyładunku tj.
dworce, lotniska, porty,
- urządzenia pomocnicze umożliwiające sprawne
wykorzystanie dróg i punktów transportowych
CECHY elementów infr. transportowej:
1. niepodzielność techniczna i ekonomiczna- Infrastruktury
nie buduje się ciągle, lecz skokowo np.: poszczególne części
autostrady. Nakłady na infrastrukturę również powiększają
się skokowo.
2. długi okres realizacji i użytkowania- Jeżeli jest
odpowiednio konserwowana, zadbana, np.: linie kolejowe.
3. pierwotność nakładów na infr. transp. względem nakładów
na cele produkcyjne i konsumpcyjne- Brak odpowiedniej
infrastruktury to bariera dla rozwoju gospodarczego.
Infrastruktura transportowa powinna wyprzedzać np.:
budownictwo
4. wysoka majątkochłonność i kapitałochłonność
Pobrano z www.umcs.net.pl
5. immobilność przestrzenna obiektów infr. (brak możliwości
przemieszczenia)
6. immobilność funkcjonalna (nie zrobimy z wagonu statku
)
7. występowanie efektów zewnętrznych o charakterze
odroczonym
Środki transportu drogowego:
- uniwersalne ( do przewozu większości ładunków)
- specjalizowane ( przystosowane do przewozu pewnych
grup ładunków)
- specjalne (do przewozu jednego konkretnego dobra np.
mebli, ubrań na stelażach)
W transporcie w aspekcie logistyki zachodzą zmiany,
kt.mają charakter ogólnoświatowy:
a) w infr. transportowej zachodzą zmiany własnościowe,
pojawiło się dużo przewoźników prywatnych
b) zmniejszenie udziału transportu kolejowego na korzyść
transp. samoch.
c) zwiększenie udziału środków transportu specjalizowanego
d) wzrost przeciętnej ładowności wagonów i samochodów
e) następuje rezygnacja z transp.gospodarczego w firmach,
czyli te usługi są zlecane specjalistom
f) wraz z różnymi firmami zagr.powstają też polskie firmy
logistyczne.
W
Polsce
są
przedstawicielstwa
międzynarodowe firm logistycznych
SPEDYTOR – firma, która zawodowo zajmuje się
organizowaniem przemieszczania ładunku przy
wykorzystaniu odpowiednio dobranych sposobów, dróg i
środków transportu. Powinien on umieć działać
marketingowo oraz posiadać własne park maszynowy, środki
transp. itp
Główne zadania spedytora:
a) poradnictwo spedycyjne
b) udzielanie instrukcji w sprawie przygotowania towaru do
wysyłki
c) zawieranie umów o przewóz, przeładunek, składowanie
d) zgłoszenie do kontroli celnej
e) ubezpieczenie towarów
f) przygotowanie dokumentacji
g) zgłoszenie do obowiązkowej kontroli
Koszty to nie tylko koszty przewozowe, ale tez inne opłaty.
Sa zatem koszty pochodne transportu, które powstają u
zlecającego usługę transportową np.: strata wartości towaru
podczas transportu na skutek braku odpowiedniego
wyposażenia. Mogą być tez straty związane z
nieterminowością przewozów. Te koszty pochodne to tez
koszty ubezpieczenia, straty związane z zawartością
transportu. Często ten poziom kosztów pochodnych
związany jest z jakością środków transportu.
JEDNOSTKI ŁADUNKOWE I SPOSOBY ICH
PRZEŁADUNKU W KOMBINOWANYM
TRANSPORCIE DROGOWYM.
KONTENERY- przeładunek pionowy
WYMIENNE NADWOZIA- przeładunek pionowy
NACZEPY CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH – przeładunek
pionowy / poziomy
POCIĄGI DROGOWE- przeładunek poziomy
TRANSPORT KOLEJOWY
Pasuje do transportu dużych ładunków na znaczne i krótkie
odległości. Mała wiarygodność tego środka, bo problem z
zabezpieczeniem ładunku. Wada jest także wysoki koszt
infrastruktury, ale my już ja mamy. Zima jest okresem
trudnym dla przewozów, ale tez jesienią sa problemy z
punktualnością. – pomywanie torów, pękanie szyn.
Środki transportu kolejowego:
- pojazdy trakcyjne (lokomotywa)
- wagony w których przemieszczany jest towar
- wagony silnikowe (czyli z własnym napędem)
TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY
Na niektórych odcinkach Wisła jest żeglowna. Koszty sa
niskie. Możliwość transportu dużych ładunków, małe straty
w trakcie transportu- stała opieka załogi. Duża punktualność.
TRANSPORT MORSKI
Ogólnoświatowy zasięg, niskie koszty jednostkowe
przewozu, stosunkowo tani, można przewozić duże ładunki.
TRANSPORT PRZYBRZEŻNY
Nie ma odpowiedniej infrastruktury, statków,, niskie koszty.
Można łączyć z transportem lądowym. Transport
dalekomorski – wymaga odpowiedniego opakowania,
przygotowania ładunków.
TRANSPORT POWIETRZNY
Duża prędkość, niezawodność, zasięg ogólnoświatowy.
Trzeba jednak korzystać z portów lotniczych, terminali,.
Czasami małych ładunków nie opłaca się dawać na samoloty
transportowe, ale na pasażerskie. Drogi- nie opłaca się na
małych odleglośiach.
RUROCIĄGI
Wymaga bogatej infrastruktury. Małe straty w ciągu
transportu, ale pojawiają się złodzieje. Zwykle łączony z
innym transportem, stosowany do cieczy i gazów.
TRANSPORT KOMBINOWANY
Pozwala zoptymalizować się do naszych wymogów, ale
wymaga specjalnych opakowań. Pozwala skrócić czas, liczbę
przeładunków.
Strategie firm logistycznych w Polsce
1. strategia wiodąca pod względem kosztów – to ważny
czynnik w logistyce
2. zróżnicowanie – tworzenie unikatowej oferty- mogą to
być np. cechy oferowanych usług. Firmy małe startujące na
rynku często nie precyzują swojej strategii, a byłaby dla nich
dobra
3. koncentracja – firmy duże powinny się koncentrować na
swoich dużych klientach
Firmy transportowe w Polsce
-Spedpol – „na pewno, na miejsce, na czas”<-hasło
- PKS stara się dostarczać wszystkie usługi transportowomagazynowe łącznie z dostawą
- Euroroad
- Raben – holenderska z odprawą celną
INFRASTRUKTURA MAGAZYNOWA I
MANIPULACYJNA
Infr. magazynowa to:
1. budynki magazynowe
2. techniczne środki manipulacji i transportu wewnętrznego
3.urządzenia magazynowe (zwłaszcza do składowania,
pomiarowo – kontrolne, przeciwpożarowe)
4. techniczne środki związane z informatyzacją procesów w
magazynach
Z ekonomicznego pkt widzenia magazynowanie jest
obciążeniem -> zamrożenie środków. Przyczyny
magazynowania:
-unikniecie negatywnych skutków wahań w produkcji,
konsumpcji, sezonowości dostarczania surowców i popytu
-czasami dobra produkowane są w seriach mniejszych niż
bieżący popyt
-firma staje się wiarygodna jeżeli odpowiada na zwiększony
popyt
- niweluje zakłócenia w produkcji, dostawach
Czas składania zapasów jest uzależniony od wielu
czynników np. podatność dobra na magazynowanie
Podatność magazynowa ładunku to stopień odporności na
warunki i czas magazynowania oraz stopień wykorzystania
pojemności bądź ładowności magazynu oraz stopień
wyznaczający efektywność magazynowania.
1
Stopień wykorzystania ładowności - spiętrzanie ładunków,
są to odpowiednie przepisy.
Kryterium wrażliwości na magazynowanie :
- ładunki niepodatne do magazynowania (maksymalny okres
mag. wynosi dobę)
- ładunki średnio podatne do mag. (do 1 m-ca)
- ładunki podatne (o cechach względnej trwałości, do roku i
więcej)
MAGAZYN – jednostka organizacyjno – funkcyjna
zajmująca się magazynowaniem dóbr czasowo wyłączonych
z użycia, dysponująca wyodrębnioną na ten cel przestrzenią
oraz środkami technicznymi przeznaczonymi dla ruchu
zapasów, ich obsługi i kontrolowania stanu zapasów. Główną
funkcją jest stworzenie warunków do przechowywania dóbr.
Budowle magazynowe mają różną konstrukcje, różne
może być ich przeznaczenie.
Przy budowie magazynu należy:
a) rodzaj ładunku i ich podatności magazynowej
b) czasu magazynowania zapasów
c) jaka rotacja zapasów, jak często pobierane, wydawane
d)
określenie
stopnia
mechanizacji,
wyposażenia
magazynowania
Każda budowla magazynowa charakteryzuje się
parametrami:
- konstrukcyjnymi (kształt, kubatura)
- użytkowymi
Kryteria podziału budowli magazynowych:
1) stan skupienia i podatności magazynowej ładunków
a. zbiorniki (dla towarów ciekłych i gazów)
b. silosy (dla towarów sypkich)
c. magazyny uniwersalne dla różnych dóbr
2) rozwiązania techniczno - budowlane i stopień
zabezpieczenia ładunków
a. mag. otwarte (składowanie na powietrzu) – materiały
pochodzenia mineralnego, budowlane, żeliwne
b. półotwarte (nie mają wszystkich ścian - wiaty) – dobra,
które są odporne na zmiany temp. np., wyroby ceramiczne,
tarcica, liny
c. zamknięte
- naziemne (o konstrukcji parterowej, wielokondygnacyjnej,
wysokiego składowania, niskiego składowania, bez ramp, z
rampami)
-mag.
wysokiego
składowania
-występują
jako
zmechanizowane, zautomatyzowane, najczęściej ich
wysokość przekracza 7 m, są wyposażone w manipulatory
sterowane komputerowo. Infrastruktura tego magazynu jest
kosztowna, wysoki koszt budowy i wyposażenia ale
oszczędzamy na terenie zajmowanym przez magazyn i
obsłudze. Koszt tego magazynowania jest 5 krotnie wyższy
niż niskiego składowania.
- podziemne ( duże znaczenia mają wzgedy bezpieczeństwa i
strategiczne)
d. mag. specjalne (do materiałów, które muszą spełniać
specjalne wymogi, np. łatwopalnych, wybuchowych,
owoców, zbóż)
3) stopień mechanizacji procesów magazynowych
a. zmechanizowane
b. nie zmechanizowane
c. zautomatyzowane
4) funkcje jakie pełnią magazyny i ich przeznaczenie
gospodarcze
a. przemysłowe – występują w firmach wytwórczych
- zaopatrzeniowe
- produkcyjne
b. handlowe – firmy zajmujące się skupem, hurtem,
dystrybucją
c. transportowe –u przewoźnika , firma logistyczna która
organizuje przewozy, np. terminale kontenerów na
lotniskach, w portach
d. usługowe – u firm świadczących usługi przechowania
5) wg wyposażenia magazynów
Czynniki
wpływające
na
zakres
wyposażenia
technicznego magazynu
- wielkość magazynu i spełnianie przez nie funkcje
- rodzaj zapasów
- rodzaj opakowania – zbiorcze, transportowe
- metody składowania
Zabezpieczenia towarowe:
- przeciwpożarowe
- w trakcie przemieszczania
Wyposażenie techniczne magazynu
1. maszyny, urządzenia zw. z transportem
-wózki jezdniowe – służą do przemieszczania dóbr
wewnętrznych
- dźwignice – służą do przemieszczania ładunków przez
podnoszenie i przemieszczanie.
- przenośniki (taśmowe, łańcuchowe i kubełkowe)
2. urządzenia do składowania
- podstawki, legary, klamry, stojaki
- regały – stałe, przesuwane
- podkłady – aby dobro się nie stykało z podłogą
3 urządzenia pomocnicze – umożliwiają spełnianie
dodatkowych funkcji podczas przechowywania produktów
np. pomosty, palety, kontenery, sprzęt do utrzymania
czystości
OPAKOWANIE jako składnik procesów logistycznych
opakowanie pełni różne funkcje. Jest wyrobem
przeznaczonym do ochrony innych wyrobów przed
uszkodzeniem a także otoczenia przed szkodliwym
oddziaływaniem zapakowanego wyrobu.
Funkcje logistyczne opakowań:
1.gwarantuje sprawność działań magazynowych i
transportowych
2.. ochronna – przenikanie warunków środowiska do
materiału i na odwrót powinno być dostosowane do
właściwości danego dobra, jego cenności, powinno
zabezpieczać
przed
czynnikami
mechanicznymi,
klimatycznymi
3. magazynowa i transportowa – powinny umożliwiać
mechanizacje pracy. Powinny być dostosowane do norm,
ułatwiać ich składanie
4. manipulacyjna – ułatwia realizacje prac ładunkowych
wykorzystywanych przy użyciu lekkich urządzeń. Ta funkcja
polega też na obniżeniu masy opakowania
5. informacyjna – inf wykorzystywane w procesach
manipulacji towarami – masa jednostkowa, ilość jednostek
itp. Ułatwia identyfikacji produktów
6. utylizacyjna – opakowania powinny być wykorzystywane
wielokrotnie
Znaczenie opakowań transportowych
-znaki zasadnicze – służa do rozpoznania podst cech
produktu, miejsca przeznaczenia
- znaki informacyjne – służa do dania inf o ładunku – masa,
zawartość, wymiar opakowania
- znaki niebezpieczeństwa
- znaki manipulacyjne – jakby instrukcje jak się obchodzić z
ładunkiem
Oznaczeniami są też kody kreskowe
PODZIAŁ OPAKOWAŃ:
1. rodzaj tworzywa (drewniane, metalowe, szklane,
papierowe, sztuczne, tkaniny, kompozycje materiałów)
2. kształt (skrzynie, klatki, pudła, beczki, worki, butle)
3. forma konstrukcyjna (rozbierane, składane, zwrotne)
4. związek z produktem (bezpośrednie, pośrednie)
5. przeznaczenie (jednostkowe, zbiorcze, transportowe)
6. trwałość ( jednokrotnego użytku, wielokrotnego użytku)
7. forma rozliczeń ( z ceną towaru, osobno fakturowane,
pożyczone, zwrotne)
Ważne jest dostosowanie opakowań do przemieszczanych
towarów i środków transportu. Opakowanie powinno
zabezpieczać ładunek w trakcie transportu przed czynnika
zewn a także powinno być tak dostosowane, by się mieściły
w danym, środki transportu i by były dobrze przymocowane i
zabezpieczone, by nikt nie ukradł towarów. Opok powinno
być trwałe.
INFRASTRUKRA INFORMATYCZNA
Warunkiem efektywnego funkcjonowania procesów logistyki
jest odpowiedni przepływ procesów informacyjnych. IT jest
dobrym narzędziem do obsługi procesów logistycznych.
Przepływom dóbr musi towarzyszyć przepływ informacji,
powinien on być prze, w trakcie i po przepływie dóbr.
Funkcje systemu informacji logistycznej:
1) Planowanie
- zarządzanie zapasami (wg produktu / klienta, wg
lokalizacji)
- prognozowanie popytu
- planowanie strategii
2) Komunikacja z klientami
- stan realizacji zamówienia
- dostępność zapasów (wg produktów, wg lokalizacji
zapasów)
- stan realizacji przybywających dostaw
3) Kontrola
- poziom obsługi klienta
- praca dostawcy
- praca przewoźnika
- praca systemu
4) Koordynacja
- harmonogram produkcji
- planowanie materiałowe
- planowanie sprzedaży / popytu
Do tego wszystkiego potrzebna jest baza danych:
a) dane zewnętrzne:
- zamówienia klientów
- przybywające dostawy
b) dane wewnętrzne
- produkcja
- zapasy
Funkcje informacji z pktu widzenia infrastruktury
informatycznej:
-prowadzenie rozliczeń i ich ewidencja
-wspomaganie planowania
-dokonywanie analiz np. kosztów wg przewoźników
-wspomaganie działalności operacyjnej szybkim przepływem
informacji z rynku
- wykorzystywanie metod optymalizacji decyzji
- sterowanie strumieniami przepływów pieniężnych
Systemy z pkt widzenia potrzeb logistyki
1)ewidencyjno- rozrachunkowy (umożliwia zbieranie
informacji o stanie zapasów, przepływach itp.)
2) informacyjno – decyzyjne –zapotrzebowanie na
wymagający sprzęt i oprogramowanie. Dobrze jeżeli są to
urządzenia pracujące w sieci
3) sterowania procesami (produkcyjnymi, magazynowymi,
rzeczowymi) – informacje biegną w kierunku przeciwnym
niż strumienie rzeczowe
4) systemy zintegrowane
CECHY systemu informacyjnego:
- niezawodność
- możliwość komunikowania się w każdym momencie
- wydajność
- elastyczność
- efektywność ekonomicznie
- otwartość
LOGISTYKA PROCESÓW ZAOPATRZENIA
Dotyczy materiałów. Są instytucje specjalizujące się w
obsłudze zakupów określonych dóbr. Zakupy dóbr stają się
funkcją strategiczną. Można mówić o zarządzaniu zakupami.
Cechy wpływające na sprawność procesów produkcyjnych:
- kompletność
- jakość
- terminowość
Marketing zakupów – z góry przemyślany zespół decyzji i
działań przedsiębiorstwa określający jego politykę i strategię
w zakresie zaopatrzenia materiałowego oraz wybór
najbardziej korzystnych z rozpoznanych przez kupującego
źródeł i form zakupu każdego konkretnego asortymentu.
Przy logistyce zaopatrzenia trzeba odpowiedzieć na pytaniepodjąć decyzję:
-produkcja własne czy zakup?
-ile kupować?
-kiedy kupować?
-gdzie kupować?
WYBÓR ŹRÓDEŁ DOSTAWY:
Dane potrzebne do ustalenia źródeł dostawy:
- baza informacyjna procesów zaopatrzenia
- zapotrzebowanie potrzeb materiałowych
- bazy norm zużycia materiałów na jednostkę produkcji
- katalogi
- wykaz komórek, stanowisk, do których materiały będą
trafiać
METODA ABC służy dla sprawnego zamawiania
materiałów:
A- 40/20 %, B- 80%, C- ?. Metoda ta wymusza pytanie czy
zdecydować się na utrzymywanie zapasów czy zamawianie
w momencie pojawienia się potrzeb.
Optymalna wielkość dostawy
DE = 2 x s x kz / km
kz – koszt zakupu;
km – koszt przechowania materiałów
s – planowane zużycie
Ustalanie potrzeb materiałowych – ile potrzeba materiałów
w danym czasie do prowadzenia normalnej działalności
wytwórczej. Potrzeby – to w ramach firmy; zewnętrzne
potrzeby to popyt.
Rodzaje popytu:
- rynkowy, pierwotny – na wyroby gotowe, jest związane z
popytem konsumentów finalnych
- wtórny – wynika z popytu pierwotnego, jest od niego
zależny. Dotyczy potrzeb materiał.
- uzupełniający – na materiały pomocnicze, energię, paliwa,
części zamienne – skierowany na obsługę procesu
produkcyjnego.
Rodzaje potrzeb:
- zależne – zapotrzebowanie na surowce, materiały,
podzespoły.
- niezależne – związane z popytem rynkowym
System planowania potrzeb materiałowych ma na celu
ograniczenie zapasów materiałów w firmie. Najważniejszą
grupą są materiały podstawowe. Pierwszym krokiem przy
planowaniu tych potrzeb jest analiza rynku.
Główne informacje, które są wykorzystywane przy tym
planowaniu to:
- harmonogram produkcji
- informacje dotyczące struktury wyrobów
- informacje o zapasach posiadanych
Ustalenie potrzeb może być brutto, ale powinno być netto
(czyli uwzględniać też zapasy).
Wybór źródeł zakupu:
Wstępną czynnością jest tu zestawienie/baza dostawców.
Czasami robi się tzw. „zakup próbny” w kontaktach z
nieznanym dostawcą. Są także wywiadownie gospodarcze,
od których można się dowiedzieć o stanie dostawcy. Źródłem
informacji o dostawcach są ich oferty, katalogi, także targi,
wystawy.
Jakie kryteria należy brać pod uwagę wybierając
DOSTAWCĘ:
(pierwsze 3,to Polska)
- cena, pod warunkiem, że jakość materiałów będzie
spełniona, stała
- pozycja finansowa dostawcy
- warunki sprzedaży – określają kto ponosi koszty transportu,
ubezpieczenia, a także terminy płatności
- jakość dóbr
- warunki dostawy
- wartość użytkowa materiałów
- gwarancje jak firma podchodzi do roszczeń, reklamacji
- solidność, opinia
- zdolność do adaptacji do zmian popytu
- system łączności, lokalizacja
Pytania związane z ekonomiką w ramach marketingu
zakupów:
- jaka powinna być wielkość nabywanych partii?
- czy sprowadzać materiały w wyrobach bez naddatków czy
w wymiarach handlowych?
- czy dokonać wyboru dostawy spośród producentów czy od
pośredników?
TOK POSTĘPOWANIA PRZY WYBORZE
DOSTAWCY:
1. Metoda punktowa
- najpierw precyzujemy podstawowe kryteria wyboru, z
których szereg ma określony charakter liczbowy.
- potem ustalenie zasad punktacji dla poszczególnych
parametrów
- wprowadzenie wag dla poszczególnych kryteriów i
parametrów
- zsumowanie punktów i wybór dostawcy
cenę można rozpisać na parametry:
- poziom ceny w stosunku do konkurentów
- warunki płatności
- elastyczność
2. Metoda graficzna
Ważna jest organizacja dostaw
- opracowanie zamówienia (planowanie potrzeb
materiałowych)
- ewidencja złożonych zamówień
- monitorowanie nadchodzących dostaw (wsp. ilości i
jakości)
- zapłata za dostawę
Przykładowa ocena dostawcy
- czy chce być jednorazowym dostawcą czy nawiązać
dłuższy kontakt
- jak wygląda realizowanie dostaw
Usprawnienia zakupów
- grupowe zamawianie materiałów – tutaj opieramy się o
oceny
- upusty cenowe są stosowane przy większych zakupach ale
może to spowodować nadmierny wzrost zakupów.
LOGISTYKA PRODUKCJI
To zarządzanie przepływem strumieni materiałowych w
procesach produkcyjnych. Skupia się na problemach:
1. projektowanie kanałów przepływu w procesach
wytwarzania (ustalenie liczby, kształtu, konfiguracji kanału.
Należy zapewnić jednokierunkowość przepływu-eliminować
nawroty)
2. transport wewnętrzny
3. Zapasy produkcji nie zakończonej – dążenie do min
Zapasy pozacykliczne – regulują jakieś nieprawidłowości,
zakłócenia – podobne są do zapasów awaryjnych (te jednak
dotyczą zakłóceń, które łatwiej przewidzieć). Nie wszystkie
firmy te zapasy utrzymują.
METODA just-in-time (Gdy mówimy o dążeniu do
ograniczenia zapasów) –dostarczanie zapasów dokładnie w
momencie gdy odbywa się obróbka. Wymyślił są koncern
Toyoty.
METODA Kanban. Nawet bardzo dobra organizacja nie jest
w stanie zapobiec pojawieniu się wydarzeń
wprowadzających chaos w procesie produkcji, np. pożar
fabryki.
Zadaniem analizy logistycznej jest ustalenie co, gdzie,
kiedy i przez kogo ma być przemieszczone, gdzie ma być
składowane, oznaczane, pakowane. Analiza ta powinna mieć
punkt odniesienia do rynku. Przy projektowaniu struktury
przepływu dóbr powinna być uwzględniona zasada
jednokierunkowości oraz liczba kanałów, którymi
przepływają strumienie powinna być jak najmniejsza.
Przy projektowaniu przepływów dóbr stosowane są dwie
techniki:
1. Tablica krzyżowa – odzwierciedla przepływ oraz
wejścia i wyjścia dóbr w komórkach organizacyjnych.
Podawane są w niej wielkości dobowe przepływów w tonach
z miejsc dostawy odbioru.
2. Schemat Sankeya – przedstawia on w skali rzeczywiste
odległości między miejscem dostawy a odbioru danych dóbr.
Pokazane są powiązania transportowe. Rodzaj transportu.
Takich projekcji dokonuje się by wyeliminować zbędne
ogniwa, zatrzymania, usprawnić przepływ dóbr i
przyspieszyć go.
Wpływ zmian w naszej gospodarce na przepływy i
strukturę zapasów
Wyraźnie wśród zapasów spadają zapasy materiałów –
bardziej dostępne są materiały więc firmy wytwórcze nie
zabezpieczają się nadmiernie. Zapasy towarów i wyrobów
gotowych trochę wzrosły, a produkcji niedokończonej
spadły.
ŁAŃCUCH DOSTAWCÓW:
ZaopatrzenieProdukcja detali Produkcja
zespołówMontaż wyrobów produkcja wyrobów
systemowych produkcja systemów
MACIERZ BCG, PORTFEL FIRMY:
1. Gwiazdy
a) Punkty ciężkości w przedsiębiorstwie
- produkcja
- marketing
- dystrybucja towarów
b) Podstawowe reguły strategii
- umacniać relatywny udział rynkowy
- zapewnić wystarczające środki finansowe
c) Konsekwencje dla logistyki
2. Trudne dzieci
3. Dojne krowy
4. Kule u nogi
LOGISTYKA DYSTRYBUCJI
Dystrybucja to fizyczny przepływ dóbr w gospodarce w
szerokim znaczeniu. W węższym znaczeniu to przepływ
wyrobów gotowych od przedsiębiorstwa do odbiorców.
Podejściem do dystrybucji obejmującym całość zagadnień
związanych z dostarczaniem produktów jest spedycja.
Dystrybucję powinno się traktować jako całość systemu, bo
rosną jej koszty, a poza tym rynek jest coraz bardziej
zróżnicowany, pojawiają się nowe technologie. Ważne
znaczenie w prognozowaniu przepływów dóbr i towarów na
trafność decyzji dla tego stosuje się pewne metody i modele.
We współczesnych gospodarkach występuje wielość
Pobrano z www.umcs.net.pl
kanałów dystrybucji i ich wybór jest bardzo ważną decyzją,
wiążącą się z jakością obsługi danego pośrednika. Oprócz
dostaw bezpośrednich duże znaczenie ma marketing
bezpośredni. Występuje silna tendencja do rozbudowy sieci
dystrybucji, łatwość fizyczna dotarcia do produktu. Druga,
przeciwna tendencja to redukcja kosztów.
Warianty organizacji procesów dystrybucji
1. Eliminacja ogniw bezpośrednich
2. Ośrodki miejskie przyciągają konsumentów
Prawo grawitacyjne detalu – autorstwa Reilly’ego –
ośrodki miejskie przyciągają zakupy klientów ze swojego
zaplecza w stosunku wprost proporcjonalnym do liczny
ludności tych miast i odwrotnie proporcjonalnie do kwadratu
odległości oddzielającej klientów od centrum tych miast.
Kolejnym wyborem przy dystrybucji jest lokalizacja
magazynów:
-w pobliżu klienta
-tam gdzie produkty są wykonywane
Należy ustalić ile ma być magazynów, bierze się tu pod
uwagę liczbę ludności. Nawet jeśli już ustalimy miejsce,
powinniśmy to jeszcze skorygować o warunki w terenie, np.
infrastruktura, stan dróg.
Przy zagadnieniach logistyki bierze się też pod uwagę
system obsługi klienta . Firmy ponosza w związku z tym
koszty, ale zyskują lojalnych klientów. Efektywna obsługa
klienta jest znana już od lat 90., ważne są tu także informacje
z rynku aby móc dokonać ewentualnych zmian.
OBSŁUGA KLIENTA:
1.Elementy przez transakcją :
-misja w formie pisemnej i polityka obsługi klienta
-popularyzowanie misji i polityki wśród klientów
-cele obsługi
-procesy wspomagające cele
-ludzi i struktury wspomagające te cele
-zaplecze techniczne
-zapewnienie klienta o dobrej jakości
-informacje o użytkownikach
2.Elementy transakcji:
-dostosowanie do wzorców popytu
-czas
-zakres obsługi
-prawidłowy produkt
-usługi pomocnicze
-otoczenie
-rozliczenia
-prezentacje
-dogodna sprzedaż
3.Elementy po transakcji:
-gwarancja
-załatwianie reklamacji
-naprawy i odszkodowania
-kontrola jakości
-rozwiewanie obaw
-schemat obsługi w celu skorygowania błędów
-sprzedaż krzyżowa
-marketing bezpośredni
-kluby stałych klientów
-oferta promocyjna w okresie zmniejszonego popytu.
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA POZIOM OBSŁUGI
KLIENTA:
a. typy oferowanych wyrobów – czy asortyment jest
dostatecznie zróżnicowany, liczba wariantów w obrębie
każdej cechy
b. poziom doradztwa przy wyborze wariantów cechy
c. czas od momentu złożenia zamówienia do terminu
realizacji zamówienia
d. liczba wariantów wyrobu będących w ciągłej sprzedaży
e. udział niezawodnych dostaw w łącznej liczbie dostaw
f. udział wyrobów z pomyloną dokumentacją
g. adekwatność tego co zamówiliśmy z tym co otrzymaliśmy
h. dostarczenie informacji nawet tym potencjalnym klientom
i.warunki sprzedaży, formy regulowania należności
Firmy starają się być wiarygodne w kilku aspektach
obsługi klienta:
1.Jak można zamówić produkty
2.Kontrola, jak przebiega proces realizacji zamówienia
3.Jak wygląda sam moment dostarczenia, przekazywania
usługi dla klienta.
Przy wyborach bardziej skomplikowanych, ważna jest nie
tylko obsługa klienta ale także obsługa produktu (np.
zabezpieczenie, instalacja, podłączenie)
Jakie czynności powinny być wykonywane na wyrobie w
ramach obsługi wyrobu, (niekóre mogą być nieodpłatne) :
-przeglądy gwarancyjne
-naprawy gwarancyjne
-modernizacja
-instruktaż i szkolenie nabywców
-diagnozowanie wyrobów po awariach, remontach
-oddawanie eksploatowanych wyrobów przez klienta w celu
uzyskania bonifikaty
Obsługa klienta i wyrobu jest tym wyższa im chcemy być
lepsi. Powinniśmy podnosić koszty obsługi klienta dopóki
przynosi nam korzyści. Firmy , które konkurują poziomem
obsługi klienta mogą podnosić ceny produktu i będą one
akceptowane przez klientów.
ELEMENTY OBSŁUGI KLIENTA:
1.cykl zamówienia
2.niezawodność dostawy
3.dostępność towarów
4.jakość dokumentacji
5.pełna realizacja zamówienia
6.pomoc techniczna
PORÓWNANIE KLIENTA W SYSTEMIE
TRADYCYJNYM I NOWOCZESNYM (E-BIZNES):
1.Osługa tradycyjna:
-przedstawienie oferty
-przyjęcie zamówienia
-potwierdzenie przyjęcia zamówienia
-informacje o stanie realizacji
-wystawienie faktury
2.E-biznes:
-udostępnianie listy produktów z cenami
-wypełnienie formularza
-wysłanie monitu przez e-mail
-udostępnianie wybranych informacji w formie np. raportu
ZAPASY- POWODY ICH TWORZENIA:
1.Worównać strumienie przepływu dóbr
2.Może wystapić czynnik losowy który zakłóci dostawy
3.Może być większy popyt niż przewidywany
4.Niższe ceny na zakup większej partii surowca (część stanie
się zapasami)
5.Część dóbr ma charakter sezonowy
6.Korzystne ceny na dane surowce.
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ZAPASY:
1.Ekonomiczne- wg tego czynnika nie powinno się zbyt
dużo trzymać w formie zapasów , środki pieniężne powinny
być w obrocie , a nie zamrożone w zapasach
2.Postęp ekonomiczny- ograniczanie zapasów
3.Sakal produkcji, jak jest firma zorganizowana.
PODZIAŁ RODZAJOWY ZAPASÓW:
1) zapasy surowców , materiałów – zależą od:
- struktury asortymentowej produkcji
- częstotliwości dostaw i czasu realizacji zamówień
- rodzaju strumieni przepływających dóbr (czy ciągłe,
sporadyczne, zmienne w czasie)
2
- warunków magazynowania
2) zapasy produkcji niezakończonej – wiążą się z logistyką
procesów produkcji i zależą od:
- struktury i długości cyklu produkcyjnego
- skomplikowaności technologicznej, konstrukcyjnej (rodzaj
wyrobów, struktura)
- organizacji procesu produkcyjnego
3) zapasy wyrobów gotowych i towarów – wiążą się z
logistyką dystrybucji i zależą od:
- organizacji i struktury kanałów dystrybucji
- struktury asortymentowej
Metody stosowane przy kontroli zapasów:
1) ocena wizualna – może być myląca
2) miary ilościowe – za pomocą jednostek fizycznych (jest to
bardzo komunikatywna informacja, która może być
wykorzystywana bezpośrednio w sterowaniu zapasami)
3) miary finansowe
MODELE STEROWANIA ZAPASAMI:
Partie dostawy- ilość dostarczana w danej dostawie
Ekonomiczna (optymalna) partia dostawy:
De= pierwiastek z : (2*Z*Kz/Kmj) - powinien być wzór 
Z= zaopatrzenie
Kmj= koszty magazynowania
Kz= koszty zakupu na daną partię
Zapas minimalny= zapas bezpieczeństwa
Zapas maxymalny= w momencie dostawy
Cykl dostawy = odcinek czasu dzielący dwie kolejne
dostawy
DWIE METODY, MODELE STEROWANIA
ZAPASAMI:
1) wyznaczenie poziomu zapasu alarmowego – w zależności
od wielkości utrzymywanych zapasów, gdy zbliżamy się do
końca zapasów zamawiamy nową dostawę
2) zamawiamy dostawę w stałych cyklach np.: co 15 dni;
partia jest zmienna w zależności od potrzeb. Określany jest
poziom zapasu maksymalnego i określa się ekonomiczny
cykl.
KOSZTY LOGISTYCZNE:
Koszty logistyczne to wyrażone w pieniądzu zużycie pracy
żywej, środków i przedmiotów pracy, wydatki finansowe
oraz ujemne skutki zdarzeń nadzwyczajnych, które są
powodowane
przepływem
dóbr
materialnych
w
przedsiębiorstwie i między przedsiębiorstwami, a także
utrzymaniem zapasów.
Wyróżniamy koszty logistyczne:
1) koszty sensu stricte – związane i występujące w rachunku
kosztów przedsiębiorstwa:
- pracy żywej
- środków i przedmiotów pracy
- usług obcych, z których firma korzysta
- związane z wynikiem finansowym – wydatki pieniężne,
które stanowią część produkcji dodanej firmy, a są
elementem podziału zysku. Są to:
# podatki od nieruchomości, środków transportu, gruntowy
# koszty zamrożonego kapitału
2) koszty zdarzeń nadzwyczajnych – wśród nich występują
straty:
- kary nałożone na dostawców i odbiorców za
niedotrzymanie umów
- związane ze złą jakością usług
- na skutek zbyt długiego przechowywania dóbr tracą one
swoją wartość (starzenie fizyczne: powstawanie ubytków,
utrata wartości użytkowych produktów)
3) utracone potencjalne przychody, korzyści, które firma
uzyskałaby gdyby w sposób właściwy stosowała przepływ
dóbr
- nie mieliśmy zapasów i kontrahent zrezygnował z naszych
usług
- stosowanie przecen, bonifikat, upustów cenowych
KLASYFIKACJA KOSZTÓW:
1)według faz przepływu:
-koszty fazy procesów zakupu (zaopatrzenia)
-k. fazy produkcji
-k. fazy dystrybucji
2)wg miejsc powstawania kosztów
a)komórki zarządu funkcjonalne:
-dział zaopatrzenia
-dział zbytu
-dział transportu
b)wydziały ruchu:
-wydział magazynu
-wydział transportu
3)według
podstawowych
składników
procesów
logistycznych
- koszty fizycznego przepływu materiałów
- koszty zapasów
- koszty procesów informacyjnych
4)Wg przekroju rodzajowego kosztów:
a)k. materialne:
-amortyzacja
-zużycie materiałów, paliw i energii
-usługi obce materialne
b)k. niematerialne:
-k. pracy
-usługi niematerialne
-k. zaangażowania kapitału obcego
-wydatki pieniężne z tytułu podatków i opłat
c)k. pozostałe (nadzwyczajne) obciążające bezpośrednio
wynik finansowy przedsiębiorstwa.
5)Wg treści ekonomicznej kosztów:
-k. zużycia czynników produkcji
-wydatki stanowiące składniki produkcji czystej
-utracone potencjalne przychody pieniężne.
KOSZTY ZAPASÓW:
1.koszty tworzenia zapasów – związane z zakupem dóbr,
koszty fizycznego tworzenia (stałe koszty utrzymania służb
zaopatrzenia, płace pracowników)
2.koszty utrzymania zapasów:
- koszty zaangażowania kapitału w finansowanie zapasów
- koszty magazynowania:
* koszty składowania
* koszty manipulacyjne (przepływu) – czynności
manipulacyjne to: przyjęcie zapasów, rozmieszczenie,
wydanie do produkcji
- koszty starzenia się zapasów:
* starzenie fizyczne
* starzenie ekonomiczne – zapasy zbędne. Bierze się pod
uwagę zmiany w cechach fizykochemicznych
3.koszty wyczerpania – koszty zorganizowania „extra”
dostawy w przypadku skończenia zapasów (spowodowane
np.
gwałtownym
wzrostem
zapotrzebowania
na
produkowane dobra) lub koszty utraconych korzyści
KOSZTY
PROCESÓW
INFORMACYJNYCH
LOGISTYKI
Większość kosztów logistyki to k. względnie stałe.
Wybór odpowiedniego przekroju zależy od :
-wielkości firmy
-specyfiki firmy
-wielkości kosztów
Jeśli dany koszty stanowią ok. 10- 20% ogółu kosztów, to
celowe jest szczegółowe ich wyodrębnianie
CZYNNIKI WEWNĘTRZNE WPŁYWAJACE NA
KOSZTY LOGISTYKI
1.Rozmiary działalności
2.Wielkość zapasów
3.Struktura organizacji
4.Złożoność struktury asortymentowej
CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE:
1.Stopy % kredytów
2.Opłaty ekologiczne
3.Opłaty za świadczenie usług
4.Stopa podatku od nieruchomości
5.Stopy amortyzacji
Struktura kosztów logistyki:
- transport (35%) – ujmowane są jako koszty fizycznego
przepływu
- utrzymanie zapasów (30%)
- magazynowanie (20%)
- przyjmowanie i realizacja zamówień (10%)
- inne (5%)
Firmy polskie:
40-50%- koszty przepływu materiałów
30-40%- koszty zapasów
15-20%- koszty procesów informacyjnych
REDUKCJA KOSZTÓW LOGISTYKI:
1.Obniżenie wielkości zapasów, przyspieszenie ich obrotu
2.Racjonalizacja powiązań miedzy firmami
3.Usprawnianie powiązań transportowych, poszukiwanie
metod automatyzacji
4.Zastosowanie procesów automatycznych.
Tendencje rozwojowe logistyki:
- eurologistyka jest sprawą otwartą
- rozwój logistyki przedsiębiorstw – dzięki logistyce
sprawność przedsiębiorstw jest większa
- pojawiają się firmy wyspecjalizowane w działaniach
logistycznych
- większa automatyzacja przepływów i nasycenie środkami
infrastruktury
- powszechne staje się zastosowanie komputerów
W Europie:
1.Dynamiczny wzrost międzynarodowych przewozów
transportowych
2.Wzrost szybkości przepływu produktów
3.Rozwój sieci dystrybucji
4.Wzrastająca specjalizacja produkcji
LOGISTYKA W SKALI MIKRO
(PRZEDSIEBIORSTWA)
1.Orientacja marketingowa firmy
2.Wystepują procesy integracji procesów rzeczowych w
firmach
MEGATRENDY I ICH WPŁYW NA LOGISTYKĘ:
1.Globalizacja
2.Indywidualizacja preferencji- zwrócenie uwagi na klienta,
jago obsługę
3.Wzrost zrozumienia otoczenia
4.Rozwój technologii informatycznej.
Pobrano z www.umcs.net.pl
3
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards