SCENARIUSZ LEKCJI

advertisement
SCENARIUSZ LEKCJI
z wykorzystaniem metody tekstu przewodniego
Temat: Organizacja fizycznego
przepływu towarów.
Opracowała: Bożena Hryniewicka,
dn.7.03.2015 r.
Cele lekcji – wiedza i umiejętności:
• uczeń zna istotę logistyki marketingowej,
• uczeń potrafi wyróżnić procesy i czynności realizowane
w ramach logistyki,
• uczeń widzi zasadność wykorzystania logistyki
w przedsiębiorstwie,
• uczeń wie jakie koszty musi uwzględnić, aby ustalić
całkowity koszt logistyki marketingowej,
• uczeń posiada umiejętność logistycznego zaplanowania
przepływu produktów z miejsca jego wytworzenia do
ostatecznego konsumenta
METODY NAUCZANIA
• metoda praktyczna – przewodniego tekstu,
rozwiązywanie zadań, interpretacja wyników,
• metoda podająca – wyjaśnienie,
• metoda problemowa – dyskusja dydaktyczna,
giełda pomysłów,
• metoda aktywizująca – pytania nauczyciel-uczeń
FORMY ORGANIZACYJNE
praca indywidualna
POMOCE I ŚRODKI DYDAKTYCZNE
•
•
•
•
•
karta dydaktyczna,
zadanie,
kalkulator,
atlas geograficzny, mapa
kreda, tablica
CZAS
• 90 minut
FAZA WSTĘPNA
I Czynności organizacyjne
II Wprowadzenie do tematu lekcji:
1) Pytania nawiązujące do poprzedniej lekcji - rekapitulacja wtórna:
- na czym polega dystrybucja i jakie pełni funkcje?
- czy procesy i czynności związane z dystrybucją trzeba planować?
2) Podanie tematu i celów lekcji
3) Rozdanie kart dydaktycznych
FAZA WŁAŚCIWA
III Rozwinięcie tematu lekcji:
1) Omówienie istoty logistyki
2)Wyróżnienie procesów i czynności realizowanych w
ramach logistyki
3) Wskazanie przydatności logistyki w rozwiązywaniu
podstawowych problemów związanych ze zbywaniem
produktów
4) Prezentacja kosztów tworzących całkowity koszt
logistyki marketingowej
5) Uwzględnienie kosztów logistyki marketingowej
6) Wykorzystanie logistyki do zaplanowania fizycznego
przepływu towarów w przykładowym przedsiębiorstwie
7) Obliczanie kosztów całkowitych poniesionych przez
firmę w przykładowym zadaniu
IV Rekapitulacja pierwotna i ocenianie uczniów:
1) Praca domowa - zadanie
2) Podsumowanie tematu lekcji z zakresu form
organizacyjnych procesu produkcji
3) Ocena aktywności uczniów m. problemowa –
dyskusja dydaktyczna
uczniowie zastanawiają się czy z perspektywy logistyki
każde przedsiębiorstwo powinno zatrudniać specjalistę
ds. logistyki?
KARTA PRACY UCZNIA
1) LOGISTYKA – to system sterowania fizycznym
przepływem towarów między przedsiębiorstwami
produkcyjnymi i handlowymi oraz wewnątrz tych
przedsiębiorstw. Chodzi o taką organizację wszystkich
czynności transportowych, która zapewni najlepsze
wyniki ekonomiczne. A zatem logistyka jest systemem
planowania i działania, dzięki któremu towar który został
zamówiony, będzie dostarczony we właściwym czasie i
miejscu za pomocą właściwego środka transportu,
najkrótszą drogą i po możliwie najniższych kosztach.
2) Czynności realizowane w ramach logistyki
Procesy związane z przepływem produktów
- przyjmowanie i wydawanie produktów
- realizacja zamówień
- magazynowanie
- przygotowanie produktów do transportu
- transport
Procesy związane z przepływem informacji
- przyjmowanie zamówień
- zawieranie umów
- obsługa klientów
- kontrola przepływów produktów
Procesy logistyczne rozpoczynają się przy zaopatrywaniu
przedsiębiorstwa w niezbędne do produkcji surowce,
półfabrykaty, maszyny i urządzenia a kończą się
dostarczeniem wytworzonych produktów do nabywców
3) Podstawowe problemy rozwiązywane przy
wykorzystaniu logistyki dotyczą:
- lokalizacji, wyposażenia i poziomu obsługi w
magazynach i punktach sprzedaży,
- ilości magazynów i punktów sprzedaży, ich wielkości
oraz specjalizacji,
- poziomu i struktury zapasów, jakie muszą być
utrzymywane w magazynach i punktach sprzedaży,
- wybór środka transportu lub podmiotu, który będzie
świadczył usługi transportowe.
4) Całkowity koszt logistyki marketingowej jest sumą
kosztów realizacji czynności związanych z obsługą
zamówień i pozyskaniem informacji, transportem,
magazynowaniem, powiększonych o szacowane koszty
utraconych korzyści z powodu złej dystrybucji (np.
opóźnienia dostawy). Z realizacją zamówień wiążą się
następujące koszty:
Koszty obsługi zamówień
(koszty nawiązywania kontaktów handlowych i wymiany
informacji – delegacje, koszty telekomunikacyjne- koszty
opracowywania własnych ofert handlowych, koszty
związane z wystawianiem faktur i ustalaniem należności,
koszty nabycia i instalacji komputerów, oprogramowanie)
+
Koszty transportu produktów
(koszty zakupów środków transportu, zarządzania
transportem, planowania tras przewozowych, koszty
eksploatacji, płace kierowców i dyspozytorów, koszty
materiałowe, paliwo, konserwacja, remonty, koszty
spedycyjne związane z przygotowaniem ładunku do
przewozu, sporządzeniem dokumentacji transportowej,
ubezpieczeniem ładunku i załatwieniem formalności
celnych. Na wielkość tych kosztów mają wpływ:
odległość, czas przewozu, rodzaj ładunku, wielkość
jednorazowej partii ładunku i rodzaj środka transportu)
+
Koszty utrzymania magazynów
(koszty utrzymania magazynów własnych i
zatrudnionych w nim pracowników, w przypadku
magazynów wynajmowanych dochodzą koszty czynszu )
+
Koszty utrzymania zapasów
(koszty związane z przechowywaniem produktu
przerobem handlowym-znakowanie, porcjowanie,
pakowanie, kontrolą stanu zapasów, koszty te można
wyeliminować poprzez stosowanie dystrybucji Just-inTime (dokładnie na czas) polega ona na dostarczeniu
produktów potrzebnych odbiorcom w wymaganej ilości
dokładnie na czas planowanego ich wykorzystania w
procesie produkcji lub sprzedaży)
+
+
Koszty utraconych korzyści z powodu złej dystrybucji
(powstają w wyniku utraty potencjalnych przychodów co
jest spowodowane opóźnieniami w dostawach,
wycofaniem zamówienia, posiadaniem zbyt niskich lub
złej jakości zapasów czy też braku produktów na które
jest popyt)
=
CAŁKOWITY KOSZT LOGISTYKI MARKETINGOWEJ
ZADANIE
Przedsiębiorstwo „OMEGA” z Częstochowy zajmuje się
produkcją przetworów warzywno-owocowych, które
sprzedaje na terenie Polski i za granicą. Wykorzystując
zasady logistyki zaplanuj realizację zamówień jakie
wpłynęły do przedsiębiorstwa wiedząc że
przedsiębiorstwo dysponuje następującymi środkami
transportu
-
Ford który mieści 2 palety
Opel który mieści 4 palety
Mercedes który mieści 6 palet
Scania mieści 12 palet
Zamówienia spłynęły z:
Miejscowość
Ilość palet
Nazwa towaru
Sieradz
1
1
Majonez
Kompot truskawkowy
Ostrawa
1
Koncentrat pomidorowy
Kraków
1
1
Sałatka szwedzka
Sałatka obiadowa
Konin
1
1
Kompot śliwkowy
Ogórki konserwowe
Warszawa
1
Papryka słodka
Katowice
1
Musztarda
Piotrków Trybunalski
1
Barszcz czerwony
Bydgoszcz
1
Olej
Ciechanów
1
Szczaw
Gdańsk
1
Ocet
Kaliningrad
1
1
Chrzan
Musztarda
POLECENIE
PLANOWANIE UZGADNIANIE WYKONANIE
Zastanów się :
- jakie samochody wykorzystasz przy realizacji zamówień?
- w jaki sposób ułożysz palety na samochodzie?
- w jakiej kolejności zrealizujesz zamówienia?
- czy w drodze powrotnej coś będziesz przewoził?
Przedsiębiorstwo dostarczyło wszystkie produkty realizując tym
samym wszystkie zamówienia i poniosło następujące koszty
cząstkowe:
- transport 500 zł, 700 zł, 1500 zł, 1950 zł,
- magazynowanie 1200 zł,
- zamówienia 700 zł,
- zapasy 1500 zł,
- utracone korzyści 1000zł
Policz wszystkie koszty logistyczne!
SPRAWDZANIE
Czy poprawnie zostały wykonane obliczenia?
ANALIZA
Uczniowie wraz z nauczycielem wskazują, które etapy
ćwiczenia sprawiły im najwięcej trudności. Nauczyciel
podsumowuje całe ćwiczenie, wskazuje jakie nowe,
ważne umiejętności zostały wykształcone, jakie
wystąpiły nieprawidłowości i jak ich unikać w przyszłości
LITERATURA
http://www.zcdn.edu.pl/dokumenty/klub/aktywiz
ujace.pdf
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards