Zadanie 1 (analiza kosztów)

advertisement
Koszty procesów logistycznych.
Temat: Analiza kosztów logistyki.
Zadanie 1 (analiza kosztów)
Kształtowanie się całkowitych kosztów logistyki w układzie rodzajowym działalności przemysłowej
rozpatrywanego przedsiębiorstwa w latach 2008-2010 przedstawia tabela 1.1.
Tabela 1.1
Całkowite koszty własne w układzie rodzajowym w latach 2008-2010 (w zł)
Wyszczególnienie
2008
2009
2010
Całkowite koszty własne z tego:
323.480
341.100
360.000
Amortyzacja
29.440
33.320
37.724
Zużycie materiałów
143.928
152.204
161.080
Zużycie energii
18.240
20.400
22.072
Obróbka obca
20.160
21.080
21.716
Usługi transportowe
7.360
7.820
7.832
Usługi remontowe
8.320
9.180
9.612
Inne usługi materialne
7.680
8.160
8.544
Wynagrodzenia
41.920
43.520
43.432
Świadczenia na rzecz pracowników
28.552
29.356
29.392
Podatki i opłaty
6.880
7.060
6.848
Usługi niematerialne
11.000
9.000
10.000
Na podstawie danych zawartych w tabeli 1.l należy dokonać oceny kształtowania się całkowitych kosztów
własnych w układzie rodzajowym w latach 2008-2010 – obliczyć dynamikę kosztów (indeksy dynamiki
jednopodstawowe) oraz strukturę kosztów logistyki. Zinterpretować dane.
Rozwiązanie
Tabela 1.2
Dynamika całkowitych kosztów własnych w układzie rodzajowym w latach 2008-2009
Wyszczególnienie
2009
2010
Podstawa porównania
2008 = 100%
2008=100%
Całkowite koszty własne, z tego:
Amortyzacja
Zużycie materiałów
Zużycie energii
Obróbka obca
Usługi transportowe
Usługi remontowe
Inne usługi materialne
Wynagrodzenia
Świadczenia na rzecz pracowników
Podatki i opłaty
Usługi niematerialne
Tabela 1.3
Struktura całkowitych kosztów własnych w układzie rodzajowym w latach 2008-2010 (w %)
Wyszczególnienie
2008
2009
2010
Całkowite koszty własne• z tego:
Amortyzacja
Zużycie materiałów
Zużycie energii
Obróbka obca
Usługi transportowe
Usługi remontowe
Inne usługi materialne
Wynagrodzenia
Świadczenia na rzecz pracowników
Podatki i opłaty
Usługi niematerialne
Zadanie 2.
Informacje o kształtowaniu się wielkości produkcji i kosztów całkowitych działu logistyki w
ostatnich 6 miesiącach 2009 r. zawiera tabela 4.
Tabela 4
Wielkość produkcji i koszty całkowite w miesiącach lipiec-grudzień 2009
Miesiąc
Wielkość produkcji (w tys.
Koszty całkowite (w zł)
szt.)
Lipiec
220
32100
Sierpień
235
33500
Wrzesień
250
35000
Październik
220
32700
Listopad
220
32900
Grudzień
210
31600
Na podstawie danych zawartych w tabeli 4 ustalić jednostkowy koszt zmienny oraz wartość
kosztów stałych, wykorzystując metodę :
a) odchyleń krańcowych,
b) najmniejszych kwadratów.
Zadanie 3
Wydział transportu spółki produkcyjnej posiada 20 samochodów osobowych, które świadczą
usługi na rzecz wydziałów produkcyjnych oraz zarządu i administracji.
W celu opracowania budżetów kosztów wydziału transportu kierownik wydziału zlecił
specjaliście analizę zachowania się kosztów względem rozmiarów działalności. Wiadomo, że
cześć kosztów jest zależna od czasu pracy pojazdów. Badanie rozpoczęto od zestawienia
godzin jazdy samochodów za miniony rok, według kolejnych miesięcy. Dział kosztów
przygotował zestawienie kosztów w takim samym ujęciu.
Dane te przedstawiają się następująco:
Miesiąc
Koszty w zł
I
30.400
II
35.800
III
38.000
IV
41.200
V
42.900
VI
43.500
VII
40.000
VIII
36.600
IX
41.900
X
41.000
XI
34.500
XII
32.100
Przebieg w km
1.000
1.500
1.800
2.000
2.200
2.300
1.800
1.500
2.100
2.000
1.400
1.100
Na podstawie podanych wielkości ustalić zależność kosztów od rozmiarów działalności,
dzieląc koszty na stałe i zmienne:
1. metodą graficzną (wykres punktowy),
2. metodą najwyższego i najniższego poziomu,
3. metodą najmniejszych kwadratów.
Zadanie 4
Kierownik działu kosztów przedsiębiorstwa produkującego buty, w związku z zamiarem
wprowadzenia budżetowej kontroli kosztów w obszarze logistyki, podjął badania zmienności
kosztów. Badania rozpoczął od kosztów ogólnych działu logistyki.
Jako sprawę podstawową potraktował dobór miernika produkcji, najbardziej skorelowanego z
analizowanymi kosztami, rozpatrując ich zależność od:
1) liczby par obuwia,
2) liczby tonokilometrów.
Dane wynikające z ewidencji za 8 kolejnych kwartałów:
Kwartały
Koszty w zł
Liczba par butów w
szt.
1
5.970
1.050
2
5.300
1.030
3
5.130
830
4
5.950
940
5
6.320
1.114
6
6.420
1.120
7
5.730
880
8
6.650
1.120
Liczba
tonokilometrów
4.100
3.850
3.700
4.160
4.260
4.420
4.040
4.510
1. Zbadać korelację pomiędzy kosztami a podaną wielkością produkcji, wyrażoną liczbą par
butów i liczbą tonokilometrów.
2. Ustalić funkcję kosztów ogólnych zakładając liniowy jej przebieg.
Download