praca banki spółdzielcze

advertisement
Prace dyplomowe z bankowości
SPIS TREŚCI
SPIS TREŚCI
2
WSTEP
4
I. BANK SPÓŁDZIELCZY NA TLE SEKTORA
BANKOWEGO W POLSCE
7
1.1. Rozwój bankowości – geneza
1.2. System bankowy i rodzaje banków
1.3. Banki Spółdzielcze w systemie bankowym
1.4. Prawo bankowe w systemie prawa
i postępowania cywilnego
1.5. Charakterystyka Banku Spółdzielczego
1.6. Prawne i ekonomiczne przesłanki działania
banków spółdzielczych
II. ELEMENTY ZARZĄDZANIA BANIEM SPÓŁDZIELCZYM
2.1. Efektywne zarządzanie i jego znaczenie
2.2. Podział kompetencji i odpowiedzialności
w systemie zarządzania
2.3. Struktura organizacyjna
2.4. Zarządzanie przez cele
2.5. Zarządzanie bilansem Banku Spółdzielczego
2.6. Planowanie w Banku Spółdzielczym – istota planowania
2.7. Procedura planowania
2.8. Zarządzanie działalnością kredytową banku
2.9. Zarządzanie finansami
III. DZIAŁALNOŚĆ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
W LEŚNICY – HISTORIA, ORGANIZACJA
ORAZ RODZAJE ŚWIADCZONYCH USŁUG
3.1. Historia i aktualna sytuacja Banku Spółdzielczego
w Leśnicy
3.2. Organizacja i kadry banku – zatrudnienie
3.3. Organy banku
3.4. Rodzaje kredytów
3.5. Ocena zdolności kredytowej. Ocena formalno – prawna
1
7
9
14
16
17
19
21
21
22
23
27
28
36
39
44
46
50
50
53
54
57
65
Prace dyplomowe z bankowości
3.6. Analiza przepływów pieniężnych
IV. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI BANKU
SPÓŁDZIELCZEGO W LEŚNICY
4.1. Analiza sytuacji Banku Spółdzielczego
4.2. Ocena ksiąg rachunkowych i systemu
kontroli wewnętrznej
4.3. Koszty i dochody z podziałem na poszczególne
sfery działalności
4.4. Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego
w Leśnicy
4.5. Informacja o stanie funduszy
4.6. Działalność na rzecz środowiska i zamierzenia na 2000 r.
4.7. Dane z przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych
67
69
69
71
74
76
82
83
85
ZAKOŃCZENIE
86
BIBLIOGRAFIA
88
2
Prace dyplomowe z bankowości
WSTĘP
W przekształceniach gospodarczych zachodzących w naszym
kraju nie do przecenienia jest działalność banków. W tym procesie
obejmującym
całokształt
stosunków
społeczno
–
ekonomicznych
i uwzględniającym potrzebę harmonizacji ze strukturami krajów Wspólnoty
Europejskiej, same banki jako pełnoprawny uczestnik tych procesów podlegają
istotnym
zmianom.
Związane
są
one
nie
tylko
z
modyfikacjami
i innowacyjnością produktów i usług bankowych, ale także ich skalą oraz wciąż
nowymi w naszych warunkach działaniami marketingowymi stawiającymi
w centrum zainteresowania klienta i jego potrzeby.
Konkurencyjny charakter gospodarki rynkowej, zwłaszcza wobec
coraz
bardziej
zdecydowanego
wchodzenia
na
nasz
rynek
banków
zagranicznych – stawia przed naszym systemem bankowym poważne zadania
strategiczne i bieżące. Realizacja tych zadań zależy od wielu czynników, a do
najważniejszych z nich należy zaliczyć jakość kadry pracowników na wszystkich
stanowiskach pracy.
Zmiany systemu kierowania gospodarką w Polsce w latach 90-tych nie
mogły nie wpłynąć na działalność znaczącej części sektora finansowego, jaki
stanowiły banki spółdzielcze. Sektor banków spółdzielczych w Polsce,
a zwłaszcza jego struktura organizacyjna była, jest i prawdopodobnie będzie
przedmiotem rozgrywek politycznych. Ich wynik zaś zależy, w poważnym
stopniu, od dominującej opcji politycznej. Jednak istnienie i wypełnianie misji
banku spółdzielczego, zaspokajającego w efektywny sposób potrzeby na usługi
finansowe klientów, będących jego właścicielami, zależy w głównej mierze od
jakości zarządzania.
Reformy początku lat 90-tych stworzyły bankom spółdzielczym
szansę odzyskania swobody działania. Dla zbyt wielu z nich okazuje się ona
jednak nadmiernie trudna do udźwignięcia. Przykre doświadczenia, jakie
zdobyły banki spółdzielcze w pierwszej połowie lat 90-tych boleśnie
przypominają, że gospodarka rynkowa nie tylko stwarza wolność zachowań
gospodarczych, ale niesie z sobą także większą odpowiedzialność i wyższe
3
Prace dyplomowe z bankowości
wymagania kwalifikacyjne, niezbędne dla przetrwania na rynku. Zarządzanie
bankiem spółdzielczym w gospodarce rynkowej wymaga zatem dużej wiedzy.
Tym większej im większa jest samodzielność banku i im silniejsze uzależnienie
jego działania od mechanizmów rynkowych.
Z doświadczeń praktycznych wynika, że wybór banku przez klienta zależy
przede wszystkim od takich okoliczności jak:

Czy bank oferuje potrzebne klientowi usługi?

Czy jego pieniądze będą bezpieczne ?

Czy ulokowane w banku środki przyniosą wystarczający dochód?
Aby personel banku mógł na te pytania odpowiedzieć pozytywnie, a zwłaszcza
by klient uwierzył w te odpowiedzi, trzeba wiedzieć więcej niż do tej pory
o mechanizmach zarządzania bankiem i zachowaniach klientów.
Istotny jest również sposób planowania. Duże znaczenie mają także
organy banku, organizacja efektywnej pracy kadr, a co się z tym wiąże –
zaufanie wśród pracowników i ich współpraca.
Praca składa się z czterech rozdziałów.
W rozdziale pierwszym ujęto rozwój bankowości, system bankowy,
a także charakterystykę banku spółdzielczego.
W rozdziale drugim
skupiono się na warunkach efektywnego
zarządzania bankiem, na istocie planowania jako elemencie prawidłowego
zarządzania bankiem spółdzielczym, jak również na zarządzaniu działalnością
kredytową i finansową.
W rozdziale trzecim skoncentrowano się na działalności Banku
Spółdzielczego w Leśnicy. Opisano jego historię i aktualną sytuację oraz
najnowsze zmiany. Ponadto wymieniono rodzaje świadczonych usług przez
bank, rodzaje kredytów, jak również opisano analizę przepływów pieniężnych.
Rozdział czwarty poświęcony jest analizie działalności Banku
Spółdzielczego w Leśnicy na podstawie przeprowadzonych badań sprawozdań
finansowych. Dokonano analizy sytuacji w Banku Spółdzielczym, oceny ksiąg
4
Prace dyplomowe z bankowości
rachunkowych i systemu kontroli wewnętrznej. Przybliżono koszty i dochody
z podziałem na poszczególne sfery działalności, jak również umieszczono
sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Leśnicy oraz informacje
o stanie funduszy. Opisano także zamierzenia banku na 2000 rok , a także
działalność na rzecz środowiska. Dane z przeprowadzonych badań zawarto
w tabelach.
5
Prace dyplomowe z bankowości
Rozdział I
BANKI SPÓŁDZIELCZE NA TLE SEKTORA
BANKOWEGO W POLSCE
Gospodarka rynkowa oparta jest na mechanizmach i instytucjach
zapewniających swobodny przepływ kapitału. Warunkiem jej rozwoju jest
istnienie sprawnego systemu bankowego. W sferze bankowości musiało
dokonać
się
wiele
zmian,
aby
banki
mogły
sprostać
podstawowym
wymaganiom podmiotów gospodarczych oraz wyzwaniom jakie „wyłaniają” się z
perspektywy integracji europejskiej.
1.1. Rozwój bankowości – geneza.
Pierwszym etapem reformy systemu bankowego była ustawa „Prawo
bankowe” uchwalona w 1989 r. Dokonano również wyodrębnienia ze struktury
Narodowego Banku Polskiego dziewięciu regionalnych banków komercyjnych,
które polegało na odejściu od administracyjnych metod kierowania bankiem
i zastąpienia tych metod instrumentami ekonomicznymi. Przyniosło to zmianę
działania a zarazem powierzenie im tych zadań, które wynikają z reguł
gospodarki rynkowej.
Bank przestał być urzędem wykonującym wytyczne planu centralnego
i ściśle określone czynności według określonych instrukcji.
Bank stał się podmiotem gospodarczym zorientowanym na osiągnięciu
korzyści ekonomicznych poprzez obsługę klientów, poprzez pozyskanie
depozytów i udzielanie kredytów oraz sprzedaż innych usług bankowych.
6
Prace dyplomowe z bankowości
Samodzielne podejmowanie decyzji oznaczało odpowiedzialność za
skutki tych decyzji i łączyło się z ryzykiem.
W 1990 roku wydano – w celu jak najszybszego wprowadzenia
nowych zasad do praktyki działania banków – szereg zaleceń umożliwiających
dostosowanie do warunków rynkowych. Zalecenia te były pierwszymi
regulacjami ostrożnościowymi w polskim systemie bankowym.
Dotyczyły one :

zasad i trybu postępowania banków przy udzielaniu kredytów,

przeglądu i klasyfikacji należności od klientów,

obliczania i utrzymywania przez banki współczynnika wagi ryzyka,

poziomu i utrzymywania płynności finansowej banków.
Zalecenia te – a raczej ich stosowanie umożliwiło m. in.
usprawnienie systemu księgowego oraz poprawę metod zarządzania bankiem.
Wprowadzony w 1991 roku PLAN
KONT
dla banków stanowił
kolejny etap umożliwiający zmiany w ewidencji należności od klientów i innych
banków po to, aby na bieżąco dokonywać oceny jakości i realności
posiadanych aktywów.
Zmiany zaistniały także w sprawozdawczości. Celem tych zmian
było przede wszystkim ułatwienie właściwej oceny sytuacji finansowej banku.
W 1993 r. przeprowadzono analizę prawa bankowego. Upoważniono Prezesa
NBP
do ustalania „wiążących” dla banków reguł i norm w formie
obowiązujących zarządzeń.
Zgodnie
z
aktualnym
stanem
prawnym
zakres
regulacji
ostrożnościowych dotyczy:

utrzymania przez banki niezbędnego minimum wypłacalności i płynności
finansowej

zrównoważenia w postaci rezerw celowych ryzyka związanego ze „złymi”
kredytami (należnościami)

utrzymanie w określonych granicach koncentracji kredytów i innych
wierzytelności

utrzymania w określonych granicach ryzyka walutowego

utrzymania w określonych granicach ryzyka związanego w kształtowaniem
się kursów papierów wartościowych
7
Prace dyplomowe z bankowości

utrzymania niezbędnych rezerw oraz kapitału zapasowego (rezerwowego)
w celu pokrycia nie przewidywanych strat.
Ponadto w ramach upoważnienia wynikającego z prawa bankowego
Prezes NBP ustala dla banków zasady postępowania, przy:

zawieraniu umów rachunku bankowego

przyjmowaniu depozytów

wykonywaniu innych usług

zawiadamianiu właściwych organów w razie ujawnienia okoliczności
wskazujących na to, że środki lub inne wartości pochodzą z przestępstwa

dokonywaniu wpłat gotówkowych przekraczających określoną kwotę.
Jedną z ostatnich regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa
wkładów
oszczędnościowych
Gwarancyjnym.
gwarantowania
Określa
środków
jest
ona
ustawa
system
pieniężnych
o
Bankowym
obowiązkowego
zgromadzonych
Funduszu
i
na
umownego
rachunkach
bankowych oraz rodzaje działań, które mogą być podejmowane w celu
udzielania bankom pomocy w sytuacji zagrożenia wypłacalności.
Dla Banków Spółdzielczych dodatkowe ograniczenia wprowadza
ustawa „O restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ” z 1994 r. Wiąże
ona ryzyko z wyposażeniem banku w odpowiedni kapitał i właściwą
organizację.1
Znaczenie restrukturyzacji
Restrukturyzacja spółdzielczości bankowej i banków komercyjnych odgrywa
istotną rolę w procesie dostosowania sektora bankowego do wymagań
stanowionych przez Unię Europejską.
W świetle stowarzyszenia Polski z Unią Europejską, Polska ma obowiązek
dostosowania krajowego prawa, w tym również bankowego, do regulacji
obowiązujących
państwa
członkowskie
UE.
Dla
banków
oznacza
konieczność podniesienia jakości usług oraz wzbogacenia ich oferty.
1.2. System bankowy i rodzaje banków.
1
Praca zbiorowa, Bank Spółdzielczy w warunkach gospodarki rynkowej, Fundusz Współpracy ,
Warszawa, listopad 1996 r. str.11-12
8
to
Prace dyplomowe z bankowości
System bankowy w każdym kraju określa prawo bankowe. Ustala ono
m. in. rodzaje banków, ich czynności, rolę banku centralnego oraz zadania
nadzoru bankowego.
Na strukturę aparatu bankowego mają obecnie wpływ dwa czynniki: .
wyodrębnianie się banków emisyjny oraz uniwersalizm w działalności banków
operacyjnych.
Rozwój systemu bankowego doprowadził do wyodrębnienia banków
emisyjnych, które do prowadzenia operacji bankowych wykorzystały emisję
banknotów. Kolejny proces tego rozwoju spowodował rozgraniczenie funkcji
banków operacyjnych i emisyjnych, a co za tym idzie skoncentrowanie emisji
banknotów tylko w jednym lub kilku bankach emisyjnych oraz odejście banków
emisyjnych od bezpośredniego kredytowania podmiotów gospodarczych.
Do podstawowych funkcji systemu bankowego należy:

kredytowanie przez bank emisji pieniądza jako ostatecznego środka zapłaty

kreowanie przez banki operacyjne pieniądza jako środka płatniczego

zaspokajanie zapotrzebowania na pieniądze za pomocą kredytu

pośredniczenie
między
posiadaczami
środków
pieniężnych
i
ich
użytkownikami.
Duże zróżnicowanie banków operacyjnych wynika z jednej strony
z różnych form własności, a z drugiej – z podziału banków według
dokonanych czynności. Podział ten obecnie ulega ograniczeniu, coraz
więcej krajowych systemów bankowych przyjmuje w swojej pracy zasadę
uniwersalizmu, tj. dokonanie przez jedną instytucję bankową (wyjątek
stanowi bank centralny) wszystkich czynności bankowych.
Pojęcie „bank uniwersalny” oznacza, że nie ma żadnych ograniczeń
w jego działalności o charakterze bankowym, a więc w zakresie ilościowym,
regionalnym, klientowskim, branżowym, a także ilościowo-cenowym.
W związku z tym bank uniwersalny można scharakteryzować jako
9
Prace dyplomowe z bankowości
instytucję, która łączy transakcje depozytowe i kredytowe z transakcjami
w zakresie papierów wartościowych i czynnościami emisyjnymi.
Za koncepcją banków uniwersalnych przemawia wiele czynników,
a mianowicie:

możliwość klientów korzystania z różnych usług w jednym banku

zmniejszenie kosztów rezerwy, którą klient musi utrzymać w jednym
banku, a nie w kilku

bank uniwersalny musi być lepszym doradcą dla klienta, gdyż zna
bardziej wszechstronnie jego ekonomikę

bank uniwersalny może być bardziej elastyczny w dostosowaniu się do
potrzeb klientów, gdyż jego celem jest zwiększenie zysku

bank uniwersalny jest także bardziej elastyczny
w polityce cenowej
wobec klientów, gdyż może brać pod uwagę zysk w całości obsługi tego
klienta

banki uniwersalne mogą bardziej skutecznie gromadzić zasoby
pieniężne
niż
banki
inwestycyjne
i
sprawniej
dokonywać
ich
transformacji.
System bankowy obejmuje następujące podstawowe grupy banków:

banki centralne powstałe na bazie banków emisyjnych

banki operacyjne (komercyjne, handlowe)

banki specjalne(wyspecjalizowane)

spółdzielczość kredytową

kasy oszczędnościowe.
Bank Centralny - to bank państwowy, który spełnia równocześnie funkcje:

banku emisyjnego

banku banków

banku gospodarki narodowej i banku państwa.
Strefa działania banku centralnego w porównaniu z bankami
handlowymi ma specjalny charakter albo pod względem zakresu oraz formy
działania , albo rodzaju klienteli. Są to przede wszystkim banki, które zajmują
10
Prace dyplomowe z bankowości
się koncentracją środków dla
finansowania inwestycji. Kapitały te są
mobilizowane nie tylko poprzez wkład od klientów, ale także działań emisji
i sprzedaży własnych obligacji bądź przyjmowaniu lokat innych banków czy
budżetu.
Bank Centralny dzięki temu, że dokonuje emisji pieniądza – jest
zawsze wypłacalny. Jeżeli przyniesie traty to i tak będzie mógł w pełni
zaspokoić roszczenia posiadaczy wkładów. Wkłady w banku emisyjnym są
zawsze całkowicie pewne.
Jako bank banków – bank centralny jest bankiem rezerwowanym dla banków
operacyjnych (komercyjnych). Tworzy on dwa rodzaje pieniądza:

banknot jako centralny pieniądz gotówkowy

pieniądz żyrowy - centralny pieniądz rezerwowy.
Bank banków spełnia następujące funkcje:

reguluje cyrkulacją emitowanego pieniądza gotówkowego i żyrowego

reguluje wielkość pieniądza bankowego tworzonego przez banki
operacyjne

reguluje płynność całego systemu bankowego

kształtuje
potencjał
kredytowy
banków
operacyjnych
poprzez
odpowiednie instrumenty pieniężne.
Najbardziej istotne dla banku centralnego jest spełnienie funkcji
banku gospodarki narodowej. W tym charakterze jest on z jednej strony
regulatorem całego obiegu pieniężnego wewnątrz kraju oraz równowagi bilansu
płatniczego, a
z drugiej strony bankiem państwa w zakresie udzielania
kredytów dla rządu, obsługi długu państwowego oraz kasowej obsługi budżetu.
Obowiązkiem Banku Centralnego jest dbanie o stabilność waluty narodowej,
a także takie oddziaływanie na gospodarkę narodową, żeby postępował jej
stały rozwój, wzrost dochodu narodowego oraz spadek bezrobocia.
Pełniąc funkcję Banku Państwa bank centralny zajmuje się obsługą
i organizacją płatności zagranicznych, realizacją polityki państwa w odniesieniu
do kursów walut pośredniczeniem w kupnie złota i dewiz, a także utrzymywanie
rezerw międzynarodowych środków pieniężnych.
Wyodrębnia się cztery grupy instytucji bankowych:
11
Prace dyplomowe z bankowości
1. Banki, które przede wszystkim pośredniczą między pierwotnymi dostawcami
pieniądza i pierwotnymi odbiorcami tego pieniądza. Są to banki uniwersalne,
a także pośredniczące w obrocie papierami wartościowymi, budowlane kasy
oszczędnościowe i instytucje ubezpieczeniowe. Zajmują się one wszystkimi
wyżej wymienionymi rodzajami transformacji (informacji, wielkości, terminu,
ryzyka).
2. Banki, które otrzymują środki od innych pośredników finansowych
i przekazują je pierwotnym odbiorcom. Do tego typu instytucji można
zaliczyć
instytucje
organizacje zajmujące się leasingiem, faktoringiem, a także
kredytu
ratalnego.
Czerpią
one
swoje
środki
nie
od
indywidualnych depozytariuszy, ale od innych pośredników finansowych.
3. Banki, które otrzymują środki od pierwotnych dostawców pieniądza,
a przekazują
je
pośrednikom finansowym. Są to przede wszystkim
fundusze powiernicze i inwestycyjne oraz biura maklerskie.
4. Banki, które pośredniczą między bankami. Odnosi się to do niektórych
banków specjalnych,
które
zajmują
się
ubezpieczeniami
operacji
bankowych, a także do instytucji bankowych, które udzielają kredytów dla
banków mających trudności płatnicze.2
Najbardziej
rozpowszechnioną formą instytucji bankowej są uniwersalne
banki operacyjne. Określenie celi działania tych banków wymaga wzięcia pod
uwagę dwóch zasadniczych czynników a mianowicie -
z jednej strony banki te
świadczą określone usługi niezbędne z punktu widzenia społecznego np.
obsługa obrotu gotówkowego i bezgotówkowego , z drugiej strony są
przedsiębiorstwami, których celem powinno być osiągnięcie zysku.
Cel działania banku komercyjnego można więc określić jako dążenie do
zaspokojenia potrzeb podmiotu gospodarczego w zakresie usług bankowych
przy równoczesnym dążeniu do uzyskania zysku. Realizacja tego celu natrafia
na ograniczenia wynikające z konieczności:

zachowania płynności, tj. zdolności do nieograniczonej wypłacalności
w każdym przypadku, kiedy klienci banku wyrażają życzenie wycofania
swych wkładów
2
Jaworski Władysław , Banki, rynek , operacje, polityka, Poltext, Warszawa 1996 r. , str 16
12
Prace dyplomowe z bankowości

przestrzegania przepisów finansowych i rozliczeniowych ustalonych przez
kompetentną władzę

takiego działania, które by zapewniało zaufanie do banku i przeciwdziałało
np. możliwości nagłego wycofania wkładów oszczędnościowych i instytucji
kredytowych.
Tak więc działanie banku komercyjnego ma charakter kompleksowy
i polega na takim rozwijaniu usług bankowych, które by nie pogorszyło
płynności banku, nie naruszyło obowiązujących przepisów i zachowało zaufanie
do danego banku, a jednocześnie utrzymana była zasada rentowności banku.
Specjalizacja banków może być operacyjna, co prowadzi do podziału
na banki kredytu krótkoterminowego i długoterminowego, bądź funkcjonalna.
Pod tym względem banki dzielą się na finansujące eksploatację i inwestycje.
Specjalizacja może też być terytorialna: banki ogólnokrajowe i regionalne,
a
także
branżowa:
banki
przemysłowe,
rolne,
melioracyjne,
handlu
zagranicznego, budowlanego itp.
1.3. Banki Spółdzielcze w systemie bankowym.
Od momentu przejścia naszego kraju od gospodarki sterowanej
centralnie do gospodarki rynkowej banki spółdzielcze rozpoczęły poszukiwanie
własnej drogi rozwoju. Po ustawowym rozwiązaniu central spółdzielczych
i odebranie BGŻ usprawnień sterowania całym sektorze, spółdzielcy bankowi
szybko doszli do wniosku, że trzeba się jednoczyć, gdyż w pojedynkę nie będą
w stanie utrzymać się na rynku finansowym.
W 1990 r. rozpoczęły się rozmowy o koncepcjach utworzenia banków
regionalnych. Pierwsi koncepcję utworzenia banku regionalnego wprowadzili
w życie spółdzielcy z Wielkopolski, w ślad za nimi poszli następni. Tak
powstały pierwsze banku regionalne: Gospodarczy Bank Wielkopolski, Bank
Unii Gospodarczej i Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni .
Rok
1992
przyniósł
decyzję
Narodowego
Banku
Polskiego
o obowiązku zrzeszenia się banków spółdzielczych. Krok ten podyktowany był
13
Prace dyplomowe z bankowości
troską o dalszy los spółdzielczości bankowej. Stwierdzono, że potrzebna jest
pomoc finansowa, aby spółdzielczość bankowa mogła wyjść z kryzysu sytuacji.
Uznano,
że
najlepszym
rozwiązaniem
będzie
zrzeszenie
się
banków
spółdzielczych w nowych bankach regionalnych. Rozwiązanie to miało zapobiec
kolejnym upadłościom banków spółdzielczych.3
Niestety parlament przyjął ustawę,
realiów
ekonomicznych
i
4
która nie brała pod uwagę istniejących
samorządowych,
ponad
130
letniej
tradycji
spółdzielczości bankowej jak i opinii ekspertów polskich, Unii Europejskiej,
Banku Światowego.
Przestrzegano
bowiem
przed
tworzeniem
nadmiernej
ilości
banków
regionalnych, jak i przed łączeniem dwóch struktur BGŻ i sieci banków
spółdzielczych.
W efekcie powstało 11 banków regionalnych, ogromnym wysiłkiem banków
spółdzielczych i pieniędzy.
Ustawa o restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ traktowała
nierówno
banki
spółdzielcze
zrzeszone
w
Krajowej
Grupie
Banków
Spółdzielczych (KGBS) i pozostające poza nią (banki zrzeszone w BUG, GBW,
GBPZ).
Wyrażało się to przede wszystkim w :

zwolnieniu banków zrzeszonych w KGBS z podatku dochodowego za lata
1995 i 1996

braku
dostępu
banków
pozostających
poza
KGBS
do
obligacji
restrukturyzacyjnych

braku możliwości (w przypadku banków z BUG i GBPZ) rozszerzenia
zakresu czynności bankowych poza te, które były wskazane w art.5 ust.1
ustawy o restrukturyzacji

braku możliwości (banki jak wyżej) rozszerzenia terenu działania poza
obszar gminy, w której znajduje się siedziba banku.
Banki spółdzielcze w Polsce mają swoją przyszłość pod warunkiem, że będą
sterowane przez ekonomistów, a politycy nie będą ingerować w zasady ich
działania.
3
4
Bank Wspólnych sił-Biuletyn zrzeszenia GBPZ Wrocław nr 9/ 98
Ustawa z dnia 24.06.94 r. O restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ Dz. U. Nr 80 poz. 369
14
Prace dyplomowe z bankowości
Wejście Polski di Unii Europejskiej niewątpliwie bardzo mocno wpłynie
na naszą spółdzielczość bankową.
Najważniejszym wymogiem związanym z wejściem do Unii są progi kapitałowe.
Ich osiągnięcie warunkuje sprawne funkcjonowanie całego sektora bankowości
spółdzielczej.
Obecnie przed 10025 bankami spółdzielczymi
stawiane były wymogi
minimalnych wielkości funduszy własnych w wysokości 300 tysięcy ERU,
o czym zdecydowała Komisja Nadzoru Bankowego. 6
Według wstępnych wyliczeń wymogi te spełnia aktualnie około 25% banków
spółdzielczych.
Pozostała
grupa została zobligowana
do
łączenia
się
poszczególnych jednostek w większe organizmy, co umożliwia dalsze
funkcjonowanie bez groźby zaniechania działalności.
1.4. Prawo bankowe w systemie prawa i postępowania
cywilnego.
Stosunki cywilnoprawne reguluje przede wszystkim kodeks cywilny.
Poza nim obowiązują także ustawy szczególne:

wyspecjalizowane, w których ustawodawca reguluje określone stosunki
cywilnoprawne, np. prawo wekslowe, prawo czekowe

kompleksowe, obejmuje nie tylko przepisy prawa cywilnego, lecz także inne,
należące do takich dyscyplin prawa jak prawo administracyjne, finansowe
itp.
Do kompleksowych ustaw zalicza się między innymi ustawę z dnia 31 stycznia
1989 r. – prawo bankowe7.
Prawo bankowe reguluje zawieranie umów cywilnoprawnych między bankami
stan na dzień 30.06.98 r. (wg Bank Spółdzielczy nr 9/98)
Uchwała Komisji Nadzoru Bankowego - w sprawie wielkości funduszy własnych z dnia 5.08.98 r.
7
Tekst jednolity Dz. U. Z 1997 r. nr 140 z dnia 21 listopada 1997 roku.
5
6
15
Prace dyplomowe z bankowości
a ich klientami, umowy międzybankowe , w których podstawowe znaczenie
odgrywa
element
administracyjno
–
równorzędności
prawne,
które
stron,
a
dotyczą
także
typowe
przepisy
gdzie
element
zagadnień
równorzędności stron nie istnieje.
Podobny charakter mają przepisy o nadzorze nad działalnością
banków. Istnieją także przepisy prawa bankowego należące do prawa
podatkowego czy finansowego.
Prawo bankowe ma więc charakter kompleksowy. W myśl zasady,
że ustawa szczególna uchyla ustawę ogólną, kodeks cywilny ma zastosowanie
tylko w takim zakresie, w jakim określone zagadnienie nie zostało uregulowane
w prawie bankowym.
Zatem do zobowiązań z umów bankowych mają zastosowanie przepisy części
ogólnej kodeksu cywilnego oraz przepisy ogólne o zobowiązaniach. Normują
one zagadnienia ogólne, które nie zostały uregulowane w prawie bankowym.
Zgodnie z art. 2 nowej ustawy z dnia 24.06.1994 r. o restrukturyzacji
banków spółdzielczych i Banku Gospodarki
Żywnościowej oraz o zmianie
niektórych ustaw do banków spółdzielczych mają zastosowanie w pierwszej
kolejności jej przepisy.
1.5. Charakterystyka Banku Spółdzielczego.
Banki Spółdzielcze to podstawowe ogniwa Banku Gospodarki
Żywnościowej, które jako samodzielne jednostki spółdzielcze mają odrębną
osobowość prawną i działają na zasadach rachunku gospodarczego.
Bank
Gospodarki Żywnościowej pełni wobec nich funkcje centrali organizacyjnej
i rewizyjnej.
Oprócz własnych organów samorządowych banki spółdzielcze
wybierają organy nadrzędne – wojewódzkie i krajowe zjazdy delegatów oraz
wojewódzkie rady banku i radę banku na szczeblu centralnym.
16
Prace dyplomowe z bankowości
Dyrektorzy banków spółdzielczych powołani są przez prezesa BGŻ
lub osoby przez niego upoważnionej po zaciągnięciu opinii zarządu spółdzielni.
Jednakże zarządy spółdzielni mogą występować do rady wojewódzkiej banku
z wnioskiem o odwołanie dyrektora Banku Spółdzielczego, jeżeli narusza on
interesy spółdzielni.
Banki Spółdzielcze obsługują zarówno rolników indywidualnych,
instytucje i organizacje społeczne związane z wsią i rolnictwem, a także
drobnotowarową gospodarkę miejską.
Obsługują więc jednostki objęte
zakresem działalności tych banków. Banki spółdzielcze wykonują operacje
pieniężno – kredytowe
związane z obsługą ludności wiejskiej, prowadzą
rachunki poszczególnych rolników, udzielają kredytu rolnikom indywidualnym,
członkom spółdzielni produkcyjnych oraz rzemieślnikom.
Bank swą działalność opiera w dużej mierze na wzajemnym
zaufaniu dla banków, a kredyty to zaufanie do klienta.
Bank
Spółdzielczy
jest
jednocześnie
zrzeszeniem
osób
i przedsiębiorstwem bankowym. Jest to więc spółdzielnia, która zorganizowała
i prowadzi przedsiębiorstwo bankowe. Może tworzyć i prowadzić oddziały , filie
i punkty kasowe.
Spółdzielnia - jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem o nieograniczonej
liczbie osób i zmiennym funduszu udziałowym ; prowadzi działalność
gospodarczą.
Spółdzielnia jest zatem osobom prawną
między
zrzeszeniem
osób
a
spółką
kapitałową
o cechach pośrednich
prawa
handlowego.
W spółdzielni łączą się dwie ogólne kategorie:

element korporacyjne – związek osób,

element gospodarczy, który jest złożony i obejmuje:
a) posiadanie kapitału ( funduszu udziałowego)
b) prowadzenie działalności gospodarczej.
Organizacja nie prowadząca działalności gospodarczej, mimo posiadania
innych cech charakterystycznych dla spółdzielni, nie jest spółdzielnią.
W przypadku banku spółdzielczego konieczność współwystępowania
powyższych cech rysuje się jeszcze wyraźniej. Bank spółdzielczy jest bowiem
jednocześnie
zrzeszeniem
osób
i
przedsiębiorstwem
bankowym.
Nierozłączność tych cech powoduje, że gdyby np. na podstawie uchwały
17
Prace dyplomowe z bankowości
określonego w statucie organu banku spółdzielczego przedsiębiorstwo
bankowe zostało zbyte, czego przepisy prawa nie wykluczają, bank
spółdzielczy przestałby mieć cechy spółdzielni, ale jego osobowość prawna
zostałaby zniweczona dopiero z chwilą wykreślenia z rejestru z rejestru
spółdzielni. Od banku spółdzielczego można zatem kupić czy przejąć bank jako
przedsiębiorstwo bankowe, lecz nie można zostać w wyniku tego właścicielem
banku spółdzielczego jako spółdzielni.8
1.6. Prawne i ekonomiczne przesłanki działania
banków spółdzielczych.
Między bankami spółdzielczymi a pozostałymi bankami, działającymi
w Polsce istnieją różnice, które pozwalają mówić o odrębności sektora
spółdzielczego. Różnice te można podzielić na dwie grupy:

różnice w sytuacji prawnej

różnice funkcjonalne.
Kwestie te są ze sobą powiązane.
Różnice prawne wynikają z oparcia działalności banków
spółdzielczych na
prawie spółdzielczym. Jest to związane z rodzajem własności kapitału
własnego: fundusz udziałowy pełni tu funkcję taką jak kapitał akcyjny banku
komercyjnego.9
Wszystkie banki spółdzielcze obejmuje Ustawa
o restrukturyzacji
banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej, która nakłada
obowiązek zrzeszania się banków spółdzielczych w bankach regionalnych.
Wynika to ze słabości kapitałowej wszystkich niemal banków spółdzielczych
8
9
Szambelańczyk Jan , Zarządzanie bankiem spółdzielczym, GBW, Poznań 1995 r. str. 27
Praca zbiorowa , Bank Spółdzielczy w warunkach gospodarki rynkowej, Fundusz Współpracy,
Warszawa, listopad 1996 r. str. 14
18
Prace dyplomowe z bankowości
oraz niemożliwości zgromadzenia kapitału podstawowego – wymaganego
zarządzeniem Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Związane jest to ze
specyfikacją
funkcjonalną
–
niskimi
kapitałami
własnymi.
Czynnikiem wyróżniającym funkcjonowanie banku spółdzielczego, jest również
rodzaj klientów ; żaden inny bank lub grupa banków nie opiera się aż w takim
stopniu na klienteli rolniczej.
Prawo spółdzielcze zrównuje w prawach wszystkich członków –
udziałowców
spółdzielni.
Decyzje
statutowo
należące
Przedstawicieli lub Walnego Zgromadzenia podejmowane są
do
Zebrania
większością
głosów, niezależnie od liczby posiadanych udziałów.
Udziały w banku spółdzielczym nie są przedmiotem obrotu wtórnego – mogą
być wycofane, ale nie można ich odsprzedać innej osobie. Ma to wpływ na
sposób zarządzania bankiem spółdzielczym. Ponieważ udział jest niezbywalny,
nie można odnieść bezpośredniej korzyści z poprawy kondycji banku.
Nie można więc zakupu udziału w banku spółdzielczym traktować jako
inwestycji kapitałowej. Jedyną korzyścią finansową dla udziałowca banku może
być dywidenda.
Specyfiką
banków
spółdzielczych
jest
obsługa
klientów
indywidualnych, drobnej przedsiębiorczości i rolnictwa z wyjątkiem wielkich
gospodarstw rolnych. Pozwala to na dobrą wzajemną znajomość klienta
i banku. Wyrazem zaufania klientów dla banków są ich depozyty, a dowodem
zaufania banku do klienta są kredyty.
19
Prace dyplomowe z bankowości
Rozdział II
ELEMENTY ZARZĄDZANIA BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM
2.1. Efektywne zarządzanie i jego znaczenie.
Zarządzanie to działalność, która polega na takim wykorzystaniu
zasobów, procesów oraz informacji, aby osiągnąć założone cele. Jest to
podstawowe zadanie zarządu banku.
Często o zarządzaniu mówi się w kategoriach sztuki, nieuchwytnej w praktyce.
Analitycy bankowi z reguły błędnie utożsamiają doskonałą renomę i osobowość
przedstawicieli najwyższego kierownictwa ze znakomitym zarządzeniem
bankiem. Są to elementy ważne, jednak nie stanowią one wiarygodnych
wskaźników, siły przywództwa i wizji działania, jakości zarządzania, zdolności
do kontrolowania ryzyka, jakości pracowników ani też wyników finansowych.
20
Prace dyplomowe z bankowości
Systemy zarządzania zależą od wielu czynników, między innymi od
wielkości i struktury instytucji, stylu działania kierownictwa, jak również
konkurencji i przepisów regulujących funkcjonowanie gospodarki. Chociaż
trudno sformułować dokładną definicję efektywnego zarządzania, to pewne jego
cechy są uchwytne i możliwa jest ocena efektywności ich wykorzystania.
Powodzenie w każdej działalności wiąże się z umiejętnością przewodzenia,
wykazywania kompetencji w analizie strategicznej i w planowaniu, w tworzeniu
polityki oraz w spełnieniu wszystkich funkcji zarządzania, nierozerwalnie
związanych z prowadzeniem biznesu. Banki nie stanowią wyjątku w tej mierze.
W gospodarce krajów rozwijających się banki były już tradycyjnie
nieskutecznie zarządzane w porównaniu z przedsiębiorstwami przemysłowymi.
Liberalizacja finansowa, rozwijająca się konkurencja stanowią dla banków nowe
ryzyko i nowe wyzwanie. Bez nowych sposobów prowadzenia działalności, nie
tylko w krajach rozwijających się,
ale również na rozwiniętych rynkach
finansowych, banki mogą znaleźć się w sytuacji kryzysowej. Jako przykład
może tu służyć załamanie się sektora kas oszczędnościowo – pożyczkowych
oraz
różne
przypadki
upadków
banków
komercyjnych
w
Stanach
Zjednoczonych Ameryki pod koniec lat 80. Jednym z powodów kryzysu była
niezdolność kierownictwa banków do skutecznego i ostrożnego działania, jak
również brak zaostrzonych przepisów dotyczących wzmocnienia nadzoru.
Jeśli nie zagraża kryzys gospodarczy lub zmiana przepisów prawnych,
na każdym rynku słabo zarządzane banki mogą być rentowne i finansowo
„zdrowe”. Na rozwijających się rynkach finansowych nie spotyka się słabego
zarządzania bankiem. W takich środowiskach są stale poddawane zaostrzonym
przepisom, coraz silniejszemu nadzorowi i coraz bardziej rygorystycznym
standardom księgowym. Takie poczynania obniżają wszelkie ich słabości.
W wielu takich krajach banki są
niewypłacalne. W niektórych prowadzi się
proces restrukturyzacji finansowej i wzmocnienia systemu zarządzania w celu
uniknięcia zagrożenia ponowną niewypłacalnością.
2.2. Podział kompetencji i odpowiedzialności
w systemie zarządzania.
21
Prace dyplomowe z bankowości
Zarządzanie bankiem polega na umiejętnym operowaniu stanem
aktywów i pasywów oraz związanym z tym ryzykiem w celu osiągnięcia sukcesu
finansowego.
Głównymi pasywami banku są środki jego klientów. Efektywne
i bezpieczne operowanie środkami banku wymaga sprawnego systemu
zarządzania
ukierunkowanego
na
maksymalizację
zysku
w
granicach
dopuszczalnego ryzyka. Osiągnięcie tego celu możliwe jest pod warunkiem
doboru instrumentów zarządzania właściwych dla specyfiki przedsiębiorstwa
bankowego.
Pełne kompetencje i kompleksowa odpowiedzialność skumulowane są
w organach banku, które stosownie do przydzielonych zadań cedują je na
jednostki niższego szczebla. System zarządzania winien uwzględnić spójną
korelację
pomiędzy
zadaniami,
kompetencjami
i
odpowiedzialnością. Realizacja tej zasady powinna kształtować
ponoszoną
faktyczny
współudział pracowników w zarządzaniu bankiem.
Do podstawowych instrumentów zarządzania należy prawidłowo
opracowany regulamin organizacyjny, który powinien spełniać wymogi statutu
oraz konstytuować jednostkę organizacyjną w sposób pozwalający realizować
statutowe zadania i stawiane cele w występujących uwarunkowaniach
wewnętrznych i zewnętrznych.
Regulamin organizacyjny oraz struktura organizacyjna
powinny określać
ramowe zadania, kompetencje i odpowiedzialność komórek organizacyjnych
i stanowisk pracy.
Procedury bankowe są instrumentem wspierającym kompetencje
i odpowiedzialność oraz porządkującym tryb postępowania na styku klient –
bank. Szeroka gama oferowanych produktów i usług oraz „tysiące” operacji
bankowych wykonywanych codziennie rodzą w każdym przypadku skutki
cywilnoprawne. Procedury i techniki dla klientów mają charakter regulaminów,
a dla pracowników banku stanowią instrukcję służbową.
Instrukcja bankowa (wewnętrzna) ukierunkowuje postępowania pracownika,
aby operacja przebiegała poprawnie formalnie i merytorycznie i nie naraziła
banku na straty.10
10
Gdańska Akademia Bankowa przy Instytucie Badań nad Gospodarką Bankową, ABC Bankowości ,
22
Prace dyplomowe z bankowości
2.3. Struktura organizacyjna.
Budowa i zmiana struktur organizacyjnych jest procesem złożonym i
kosztownym. Częste i nieprzemyślane reorganizacje wprowadzają więcej
zaburzeń
niż
usprawnień,
mogą
też
spowodować
straty
finansowe.
Zaprojektowana struktura powinna więc uwzględniać przyszłościową wizję
banku. W obliczu zmian w funkcjonowaniu banków spółdzielczych, związanych
z restrukturyzacją
tego sektora oraz zmian funkcji banków zrzeszających,
należy pamiętać o stworzeniu struktury na tyle elastycznej, żeby każda nowa
regulacja banku zrzeszającego nie wiązała się z rewolucją organizacyjną.
Komórki organizacyjne można dzielić według różnych kryteriów.
Dla banku spółdzielczego najistotniejsze są następujące rodzaje podziałów:

Komórki sztabowe (zaplecza) – księgowość, administracja, analizy,
sprawozdawczość – i liniowe (handlowe),
- kredytowe, kasowe i inne
operacje

Komórki w podziale terytorialnym (placówka macierzysta, oddział, punkt
kasowy)

Komórki w podziale produktowym (według rodzajów obsługiwanych
produktów i usług).
W
większości
banków
spółdzielczych
struktura
organizacyjna
wykształciła się w sposób niejako naturalny w ciągu wielu lat i nie jest efektem
procesu zarządzania organizacją.
Dobre zarządzanie organizacją może przynieść korzystne efekty tj. :

lepsze zarządzanie ryzykiem, również kredytowym

poprawę wykorzystania posiadanych środków

obniżenie kosztów operacyjnych

zwiększenie innowacyjności
Gdańska 1996 r. str.28
23
Prace dyplomowe z bankowości

lepszą obsługę klientów.
Wszystkie te czynniki wpływają na sposób postrzegania banku tak
przez klientów, jak i własny personel. Bank dobrze zorganizowany odbierany
jest jako godny zaufania partner w operacjach finansowych. Pracownicy nie
tracą energii na niepotrzebne czynności, mogą skoncentrować się na swych
obowiązkach, są mniej zmęczeni i popełniają mniej pomyłek. Wpływa to
zasadniczo na pozycję banku na rynku usług finansowych.
Generalnie istnieją dwa rodzaje organizacji:

organizacja tradycyjna, oparta na podziale funkcji według produktów
bankowych nazywana organizacją produktową

organizacja marketingowa, inaczej handlowa, nastawiona na obsługę
klienta.
W organizacji produktowej - rozdzielone są stanowiska kredytowe,
oszczędnościowe i kasowe, a więc te które potencjalnie zajmują się obsługą
tych samych klientów. Taka organizacja nastawiona jest raczej na obsługę
wewnętrznych funkcji banku niż klienta. Poza zaletami posiada również i wady
mianowicie zmusza do utrzymania wyższego stanu zatrudnienia, zmniejsza
możliwość rotacji kadr, utrudnia kontakty z klientami.
Tego typu rodzaj systemu organizacyjnego jest dominujący nie tylko
w bankach spółdzielczych.
W organizacji handlowej – kluczowym punktem jej tworzenia jest
wydzielanie części pracowników do bezpośrednich kontaktów z klientami
(front – office) i pracowników zaplecza ( back – office ). W dziale handlowym
powinny znaleźć się pomocnicy, którzy potrafią i lubią pracować z klientami
(sprzedawcy) . Powinni wykonywać każdą usługę bankową: założyć rachunek,
poinformować o kredycie, wykonać operacje gotówkową itp. Niezbędna jest tu
wszechstronność i doskonała znajomość pracowników banku. Każdy pracownik
działu handlowego ma sobie przypisaną grupę klientów. Klient jest więc
obsługiwany przez tego samego pracownika, niezależnie od rodzaju żądanej
usługi lub produktu.
24
Prace dyplomowe z bankowości
Taka organizacja pozwala na ściślejsze przywiązanie klienta do
banku, zwiększa się „wierność klientów”. W związku z lepszym rozeznaniem
klientów zwiększa się możliwość sprzedaży produktów, np. jeżeli klient
korzystał z kredytu a nie posiada rachunku w banku, pracownik może
zaproponować otwarcie, a po spłaceniu kredytu – zaproponować otwarcie
terminowego konta oszczędnościowego.11
Rys. 1
ZEBRANIE
OPRZEDSTAWICIELI
RADA BANKU
PREZES
CZŁONEK
ZARZĄDU
Praca zbiorowa , Bank Spółdzielczy w warunkach gospodarki rynkowej, Fundusz Współpracy,
Warszawa, listopad 1996 r. str. 19-22
11
25
Prace dyplomowe z bankowości
WICEPREZES
GŁÓWNY
KSIĘGOWY
Stanowiska
kredytowe
Stanowiska
organizacyjno
samorządowe
Stanowiska
operacyjne
Stanowiska
kasowe
Stanowiska
księgowe
Źródło: opracowanie na podstawie książki pod redakcją Jana
Szambelańczyka , Antoniego Kanteckiego,
Bank Spółdzielczy w warunkach gospodarki rynkowej,
Fundusz Współpracy, Warszawa 1996
2.4. Zarządzanie przez cele.
Bank jako samo finansujące się przedsiębiorstwo różni się od innych
przedsiębiorstw sposobem traktowania zobowiązań. Dla banku są one źródłem
realizacji statutowych zadań i przyjętych celów finansowych. Charakterystyczną
cechą
zobowiązań
banku
jest
zróżnicowany
okres
ich
zwrotności.
Tylko niewielka część zobowiązań banku stanowi kapitał akcyjny, pozostałe
zobowiązania
mają
charakter
wyspecjalizowaną jednostką
zwrotny
(określony).
Bank
jest
zatem
pośredniczącą w obsłudze finansowo –
rozliczeniowej, operacji gospodarczych.
Przyjmowanie i przechowywanie w czasie środków depozytowych
podmiotów gospodarczych, gospodarstw domowych, a także finansowanie czyli
26
Prace dyplomowe z bankowości
kredytowanie za ich pomocą innych podmiotów to statutowa specyfikacja
banku.
Podstawowym celem działalności
banku
komercyjnego jest
osiąganie zysku. Komercyjny bank ukierunkowany na klienta oferuje szeroką
gamę produktów i usług monitorując stale ich efektywność ekonomiczną.
W ramach realizowanej strategii bank stawia sobie cele dodatkowe (pośrednie)
sprzyjające umacnianiu pozycji banku na konkurencyjnym rynku np. rozwój
sieci, unowocześnienie technik i procedur w celu poprawy sprawności
i kompleksowości obsługi klienta itp.
Operacje bankowe generują nie tylko dochód ale także i ryzyko.
Angażowanie obcych środków dla realizacji własnych celów finansowych
sprawia, że bank powinien wykazywać szczególną dbałość o swoje
bezpieczeństwo co jest równoznaczne z bezpieczeństwem jego klientów.
Działalności bankowej towarzyszy odpowiedzialność publiczna. Bank
słusznie nazywany jest instytucją zaufania publicznego.12
Pracownik musi wiedzieć i rozumieć, czego w kategoriach wydajności
wymagają odeń cele , a jego zwierzchnik – czego wymagać i oczekiwać od
pracownika, według tego też go oceniając. W przeciwnym wypadku zamiast
pracy zespołowej występują tarcia, frustracje i konflikty.
Po sformułowaniu celu ogólnego należy podzielić go na cele
cząstkowe. Podział taki jest poprawny, jeżeli spełnione są dwa warunki:

suma celów cząstkowych musi składać się na cel ogólny, a realizacja
poszczególnych celów musi gwarantować realizację celu ogólnego

zakresy poszczególnych celów szczegółowych nie mogą się na siebie
nakładać, a więc muszą być wyraźnie rozgraniczone.13
2.5. Zarządzanie bilansem Banku Spółdzielczego.
Gdańska Akademia Bankowa przy Instytucie Badań Nad Gospodarką Rynkową, ABC Bankowości,
Gdańsk 1996 , str. 24-25
13
Praca zbiorowa, Bank Spółdzielczy w warunkach gospodarki rynkowej, Fundusz Współpracy,
Warszawa listopad 1996 str. 28-29
12
27
Prace dyplomowe z bankowości
Najczęściej i najpełniej rozumiany zestaw sprawozdań finansowych
zawiera na ogół bilans, rachunek wyników, sprawozdanie o zmianach w pozycji
finansowej oraz adnotacje i materiały objaśniające, które stanowią część
sprawozdań finansowych. Celem sprawozdań finansowych jest dostarczenie
informacji finansowej banku,
jego dokonaniach i o zmianach w pozycji
finansowej, która to informacja jest użyteczna w podejmowaniu decyzji
ekonomicznych.
Bilans banku zawiera niezbędne dane do dokonania całościowej
analizy finansowej
banku. Bilans i sprawozdawczość finansowa jest
podstawowym źródłem informacji o rozmiarach działalności depozytowo –
kredytowej banku, efektywności finansowej tej działalności, możliwościach
rozwojowych banku, a także podstawą oceny ryzyka bankowego.
14
Techniką dla przetwarzania zawartych informacji w bilansie, rachunku
wyników oraz rachunku wykorzystania funduszy własnych jest analiza
wskaźnikowa. Wykorzystuje się w niej wskaźniki, które mają charakter miar
względnych. Stąd otrzymane wyniki można odnosić do wartości jakie
przybierały one dla danego banku w przeszłości lub dla innych banków
o zbliżonej strukturze kapitałowej i działających na podobnym rynku.
Dzięki analizie wskaźnikowej można ocenić wyniki w stosunku do
pożądanego poziomu. Wskaźniki można podzielić na ogólne, umożliwiające
określenie silnych i słabych stron oraz na cząstkowe służące do określenia
przyczyn.
Historycznie
ukształtowany
podział
mierników
oceny
banku
obejmuje cztery grupy:

wskaźniki zyskowności

mierniki kapitału

wskaźniki płynności

wskaźniki jakości aktywów
Niektóre wskaźniki zyskowności i rentowności aktywów
14
Gdańska Akademia Bankowa przy Instytucie Badań Nad Gospodarką Rynkową, ABC Bankowości,
Gdańsk 1996 str. 133
28
Prace dyplomowe z bankowości
Rys. 2
WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI AKTYWÓW
ROA
- wskaźnik zyskowności aktywów
Charakterystyka: mierzy efektywność wykorzystania aktywów
ROA1
- zysk netto / aktywa ogółem
Charakterystyka: obrazuje potencjalne dochody banku po
opodatkowaniu przy uwzględnieniu dochodów poza operacyjnych
ROA2
- zysk operacyjny / aktywa ogółem
Charakterystyka: pokazuje zdolność banku do tworzenia dochodów
z działalności operacyjnej
ROA3
- dochód odsetkowy / aktywa pracujące
Charakterystyka: opisuje generowanie dochodów tylko z aktywów
pracujących, jego wartość zależy od umiejętności wyceny
kredytów, zarządzania portfelem kredytów i lokat na rynku
międzybankowym
Źródło: opracowanie na podstawie książki Jana Szambelańczyka ,
Zarządzanie bankiem spółdzielczym, GBW, Poznań 1995 r.
Rys. 3
WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI KAPITAŁU BANKU
ROE
- zysk netto / kapitały własne (udziały)
Charakterystyka: mierzy efektywność zastosowania kapitału
w ogólnej działalności
ROE1
- zysk operacyjny / kapitały własne ( udziały)
Charakterystyka: mierzy efektywność wykorzystania kapitału
w działalności operacyjnej banku
29
Prace dyplomowe z bankowości
ROE2
- zysk netto / fundusze własne i kategorii
Charakterystyka: mierzy stopę zwrotu od funduszy własnych
i kategorii. Popularny w rankingu banków
Źródło: opracowanie na podstawie książki pod redakcją Jana
Szambelańczyka, Zarządzanie bankiem spółdzielczym,
GBW, Poznań 1995 r.
W
warunkach
gospodarki
rynkowej
zainwestowanie
własnego
kapitału w formie udziałów członkowskich zależy głównie od stopy zwrotu.
Członek banku spółdzielczego wnosząc udziały
i korzystając z usług
finansowych ma prawo oczekiwać, że jego korzyści albo w formie udziału
w dywidendzie albo też poprzez niższe koszty usług bankowych będą nie
mniejsze niż z inwestycji kapitałowych na rynku.
Wskaźniki uzupełniając, o większym stopniu szczegółowości należą
do grupy bilansowo - wskaźnikowe. Wskaźniki te konstruuje się odnosząc do
siebie odpowiednie grupy aktywów i odpowiadających im dochodów np.:

dochody odsetkowe / aktywa

dochody poza odsetkowe / aktywa pracujące

aktywa pracujące / aktywa ogółem
Wskaźnikiem ukazującym zdolność banku do pozyskania funduszy
zewnętrznych jest np. relacja:

fundusze własne / aktywa ogółem
Z punktu widzenia zdolności zarządu banku
ważne znaczenie mają wskaźniki:

koszty operacyjne / dochody operacyjne

koszty osobowe / koszty operacyjne

koszty odsetkowe / koszty operacyjne

koszty eksploatacyjne / koszty operacyjne

koszty operacyjne / aktywa ogółem
30
do kontroli wydatków
Prace dyplomowe z bankowości
Przedstawione
przykłady
wskaźników
oceny
banku
wskazują
pośrednio, że dobór zestawu wskaźników wykorzystywanych na co dzień
powinien zostać dokonany przede wszystkim z uwzględnieniem celu analizy.
Celowym jest aby modelowy zestaw wskaźników był opracowany w banku
regionalnym. Jeżeli chodzi o poziom tych wskaźników to trudno o ich
standaryzację, z wyjątkiem wymogów Generalnego Inspektoratu Nadzoru
Bankowego, Narodowego Banku Polskiego i zaleceń wynikających z polityki
grupy banków zrzeszonych czy skonsolidowanych.
WSKAŹNIKI JAKOŚCI AKTYWÓW
W zasadzie nie należy określać
przybierać
stałych wartości, które powinny
wskaźniki jakości aktywów aby uznać, że sytuacja banku
spółdzielczego jest dobra.
W warunkach banków spółdzielczych w Polsce bardzo ważne
znaczenie ma łączne śledzenie wskaźników:

kredyty w sytuacji nieregularnej / aktywa ogółem

odpisy na kredyty w sytuacji nieregularnej / kredyty ogółem
Wskaźniki:

rezerwy na kredyty stracone / kredyty stracone

dochód operacyjny + rezerwy na kredyty utracone / kredyty utracone
ogółem, charakteryzują zdolność banku do poniesienia potencjalnych strat
z tytułu nieściągalności kredytów.
WSKAŹNIKI ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ
Najpopularniejszą
technika
oceny
odpowiedniości
posiadanych
funduszy własnych jest porównanie ich bazy kapitałowej do aktywów
i zobowiązań pozabilansowych ważonych ryzykiem; jest to wskaźnik nazywany
współczynnikiem wypłacalności.
Ze względu na umowne wagi ryzyka, ustalane dla celów sprawozdawczych
poprzez Narodowy Bank Polski; ma on charakter uznaniowy. Dlatego bank
spółdzielczy dla własnego bezpieczeństwa, powinny wyliczać dodatkowo jego
wartość, z zastosowaniem odpowiednich do konkretnej sytuacji wag ryzyka.
Inne wskaźniki służące do oceny adekwatności kapitałowej banku to np.:
31
Prace dyplomowe z bankowości

fundusze własne netto / aktywa ogółem
lub

środki własne netto / kredyty ogółem15
Zarządzanie aktywami i pasywami - pod tym pojęciem rozumie się zarówno
kształtowanie poziomu aktywów i pasywów jak i ich wewnętrznej struktury.
Proces obrotu pieniądza w banku można przedstawić następująco:
Rys. 4
zarządzanie pasywami
TRANSFORMACJA
zarządzanie aktywami
strumień pieniądza
Źródło: opracowanie na podstawie książki pod redakcją Jana Szambelańczyka,
Antoniego Kanteckiego , Bank Spółdzielczy w warunkach
gospodarki rynkowej, Fundusz Współpracy, Warszawa 1996 r.
Zarząd banku musi określić, jaki poziom pasywów jest dla niego
optymalny.
Będzie to wyznaczało politykę pozyskiwania środków. Z kolei
ustalenie takiego optymalnego poziomu pasywów zależy od możliwości ich
zyskownego zagospodarowania. Pozyskiwanie środków nie jest celem samym
w sobie. Jest to środek do realizacji celów w zakresie zarządzania aktywami.
Polityka zarządzania pasywami powinna wynikać z analizy możliwości ich
zaangażowania.
15
Szambelańczyk Jan , Zarządzanie bankiem spółdzielczym, GBW , Poznań 1995, str. 75-77
32
Prace dyplomowe z bankowości
Pasywa można podzielić według kosztów na fundusze własne,
depozyty bieżące
i
depozyty terminowe.
Suma
depozytów bieżących
i terminowych to zobowiązania banku. Są to pasywa kosztowe.
Według kryterium dochodowości, aktywa dzielą się na majątek trwały,
gotówkę i rezerwę obowiązkową , środki na rachunku bieżącym, Środki na
lokatach, papiery wartościowe i kredyty. Zarówno przy pasywach jak i aktywach
pominięte zostały pomniejsze pozycje, takiej
jak odsetki do otrzymania
i zapłacenia.
Fundusze własne banku są najdogodniejszym rodzajem pasywów.
Można je lokować na dowolne terminy, nie tworzą kosztów odsetkowych.
Jednak możliwości ich powiększenia są ograniczone. W większości banków
spółdzielczych fundusz udziałowy rośnie w tempie niższym, niż inflacja, co
oznacza jego rzeczywisty spadek. Najlepszym sposobem powiększenia
funduszy własnych jest budowa funduszy zasobowych, przez przeznaczenie na
ten cel zysków.
Niestety,
tylko
część funduszy własnych
banku można
zaangażować
w rentowne aktywa. Druga część to fundusz majątku trwałego. Tylko nadwyżka
ponad równowartość majątku trwałego to fundusze własne, pozostające
w obrocie. Określa to limit zaangażowania środków w kredyty długoterminowe.
Nie można dopuścić do pomniejszenia tej nadwyżki. Niedopuszczalną praktyką
jest zwiększenie majątku trwałego bez odpowiedniego powiększenia funduszy
własnych banku.
W skład – depozytów bieżących wchodzą zarówno rachunki bieżące
osób fizycznych i prawnych jak i konta osobiste (ROR). Środki te różnią się pod
względem kosztowności jak i stabilności (części „lotnej” i „osadu”). Właśnie
kwestia stabilności tych środków jest najważniejsza, ponieważ występujący
osad środków bieżących pozwala na angażowanie ich
w aktywa trwale
(terminowe). 16
Reguła „osadu we wkładach” uwzględnia istnienie możliwości prolongaty
wkładów na
rachunkach,
a
także
nowych
wkładów,
które
zastępują
dotychczasowe. Stwarza to podstawę do transformacji terminów w banku, co
oznacza, że część wszystkich wkładów bankowych (saldo wypłat i wpłat) może
16
Praca zbiorowa, Bank Spółdzielczy w warunkach gospodarki rynkowej , Fundusz Współpracy,
Warszawa listopad 1996 str. 65-66
33
Prace dyplomowe z bankowości
zostać wykorzystana „ponad terminy wkładów” w operacjach aktywnych.
Te operacje powinny być jednak krótkoterminowe, aby zabezpieczyć się przed
niespodziewaną paniką.
Reguła
„osadu
we
wkładach”
wymaga
bardzo
wnikliwego
obserwowania całości wkładów przez dłuższy czas w celu ustalenia wielkości
tej części wkładów, która stale pozostaje w banku. Nie
można jednak
wykluczyć paniki, która sprawi, że wyliczenia mogą okazać się nietrafne.
Rys. 4
Bilans banku przy zastosowaniu reguły „osadu we wkładach”
Aktywa
Pasywa
Środki płatnicze
Wkłady zmienne powyżej „osadu”
Kredyty krótkoterminowe
Wkłady stałe („osad”)
Inwestycje długoterminowe
Kapitał własny
Źródło: opracowanie na podstawie książki pod redakcją Władysława
Jaworskiego, Banki rynek operacje polityka, Poltext, Warszawa
1996 r.
Realizowanie tej reguły przez bank stwarza pewne trudności a mianowicie
ustalenie wahań w zakresie wykorzystania środków w ciągu dłuższego okresu
wykazuje bardzo duże zmiany np. w terminach płacenia podatków, a to
oznacza konieczność posiadania odpowiednich rezerw na dany termin.
Mogą zaistnieć nieprzewidziane płatności, co oznacza konieczność utrzymania
określonej rezerwy. Istnieje także potrzeba dokładnego planowania wpłat
i wypłat poszczególnych klientów według określonych rodzajów tych wkładów,
a także zachowania klientów muszą być stałe.
34
Prace dyplomowe z bankowości
Mimo trudności określenia wielkości „osadu we wkładach” reguła ta uzasadnia
możliwość dokonywania transformacji terminowej w operacjach bankowych. 17
Terminowa struktura depozytów, gdzie przeważają lokaty trzyi sześciomiesięczne, jest reliktem okresu hiperinflacji. Nie pozwala to na ścisłe
stosowanie „złotej reguły bankowej”, w myśl której terminowość pasywów
powinna
być zgodna z terminowością
aktywów, gdyż nie ma aż takiego
zapotrzebowania na kredyty krótkoterminowe poniżej pół roku. Oznacza to
konieczność podjęcia ryzyka luki dopasowania terminowego i pokrywanie
aktywów
średnioterminowych
pasywami
krótkoterminowymi.
Sprawą
pierwszorzędną jest ustalenie poziomu tego ryzyka. 18
„Złotą regułę bankową” należy ocenić krytycznie, gdyż nie uwzględnia
istniejącej w rzeczywistości cichej prolongaty wkładów, wychodząc z założenia,
że wszystkie uzgodnione terminy będą się zgadzać z rzeczywistymi , nie bierze
pod uwagę nowych wpłat depozytów, gdyż uznaje, że jedynym źródłem spłat są
spłacane kredyty, a także własne środki. Reguła ta nie uwzględnia możliwości
otrzymania środków na rynku pieniężnym .
O
ile
w
bankach
uniwersalnych
„złota
reguła”
może
być
wykorzystywana raczej w formie ustalania terminów końcowych spłat i wypłat,
o tyle w bankach wyspecjalizowanych ma ona większe znaczenie. W bankach
hipotecznych występują duże rozbieżności w strumieniach wpłat i wypłat, zatem
nie można liczyć na bieżące wyrównanie potrzebnych środków przez bieżące
płatności.
2.6. Planowanie w Banku Spółdzielczym istota planowania.
17
18
Jaworski Władysław , Banki rynek operacje polityka, Poltext, Warszawa 1996, str. 238-239
Praca zbiorowa, Bank Spółdzielczy w warunkach gospodarki rynkowej , Fundusz Współpracy,
Warszawa listopad 1996 , str. 69
35
Prace dyplomowe z bankowości
Planowanie w banku jest bardzo istotnym elementem zarządzania,
który służy realizowaniu podstawowych celów polityki rozwoju banku, a przede
wszystkim określa wzajemne zależności między dochodem i ryzykiem. Proces
planowania dokonuje się za pomocą wewnętrznego systemu rachunkowości
i prowadzi do opracowania planów finansowych. Zadaniem planów jest opis
decyzji wewnątrzbankowych, które są przedstawione w kategoriach kosztów,
przychodów i zysków. Plany finansowe są zbliżone pod względem budowy do
układu sprawozdań finansowych, takich jak bilans czy rachunek wyników.
Można wyodrębnić kilka rodzajów planowania. Ze względu na
horyzont czasowy, planowanie możemy podzielić na:

bieżące (krótkoterminowe), obejmujące okres od kilku miesięcy do roku

średnioterminowe, obejmujące okres 2-3 lat

długoterminowe
Biorąc pod uwagę analizy controlingowe, planowanie można podzielić na:

operacyjne

strategiczne19
Planowania
strategiczne
powinno
dostarczać
odpowiedzi
na
następujące pytania:

co bank musi robić aby działać efektywniej, coraz lepiej realizować swą
misję

jakie są różnice pomiędzy stanem w jakim bank znajduje się obecnie
a stanem w jakim chcemy aby był w wybranym czasie w przyszłości
Planowanie strategiczne w banku ma na celu sformułowanie
długoterminowych celów i stworzenie przesłanek dla opracowania planów
działania, które mają służyć osiągnięciu tych celów.
Plan strategiczny banku określa:

19
preferowane zachowania banku na rynku
Jaworski Władysław, Współczesny bank, Poltext, Warszawa 1998 , str. 213
36
Prace dyplomowe z bankowości

przewidywania odnośnie środowiska w jakim bank działa np.
regulacje
prawne, sytuacja społeczno – polityczna i elektroniczna

zmiany jakie są niezbędne aby wykorzystać szanse które pojawiają się na
rynku oraz przeciwdziałać zagrożeniom

harmonogram przedsięwzięć strategicznych
Planowanie jest bardzo ważnym elementem, stanowiącym postawę
zarządzania.
Osoby
zarządzające
bankiem
muszą
mieć
świadomość
możliwości rozwojowych banku oraz przeszkód, jakie może on napotkać na
drodze do wyznaczonego celu. Cel bowiem jest kluczowym elementem planu
finansowego. W zależności od sytuacji ekonomiczno – finansowej banku, celem
może być np. osiągnięcie zysku na określonym poziomie, wzrost sumy
bilansowej, rozwój akcji kredytowej, zwiększenie udziału w rynku. Oprócz
pojedynczych celów można również mówić o istnieniu „wiązek” celów.
Przykładem może być dążenie banku do osiągnięcia określonego poziomu
rentowności i wzrostu sumy bilansowej.
Źródła danych wykorzystywanych do planowania można podzielić na
zewnętrzne i wewnętrzne. Istotne dla planowania dane wewnętrzne dotyczą
stanu poszczególnych pozycji bilansowych , przychodów i kosztów banku. Dane
zewnętrzne to przede wszystkim wielkości określonych parametrów: inflacji,
produktu krajowego brutto, stóp procentowych, kursu walutowego. Od tych
parametrów są również uzależnione inne jak np. rentowność bonów
skarbowych czy obligacji skarbu państwa. Wszystkie te parametry są ważne
w procesie planowania, ponieważ
pozwalają określić oprocentowanie oraz
związane z nim koszty i przychody.
Ze względu na fakt, że planowanie jest ciągłe i ma charakter
kroczący, plan najczęściej przybiera formę sprawozdania rocznego lub
kwartalno – miesięcznego . Jest to plan finansowy o charakterze operacyjnym.
W procesie mogą być zastosowane różne metody określające, jakie
wartości może
przyjąć dana
pozycja
bilansowa
będąca
przedmiotem
planowania. Najprostszą, ale należy podkreślić - nie najlepszą metodą jest
przyjęcie założenia, że wszystkie wielkości finansowe będą się zmieniać
w sposób liniowy. Wtedy na podstawie kilku obserwacji z danego roku można
wyznaczyć trend, który pozwoli na oszacowanie planowanych wielkości.
37
Prace dyplomowe z bankowości
Metoda ta odnosi się do pozycji bilansowych i ewentualnie kosztów ogólnych
banku. Pozostałe pozycje kosztów i przychodów
będą wynikiem stanów
aktywów i pasywów założonych w procesie planowania przez kierownictwo
banku oraz przyjętych wartości oprocentowania poszczególnych pozycji.
Podstawowym celem sporządzania planów jest prognozowanie
wyniku
banku,
finansowego
przy
założeniu
różnych
pozytywnych
i negatywnych czynników wpływających na politykę przyjętą przez bank. Plany
finansowe odnoszą
się zarówno do danych prognozowanych, jak i do
wykonanych. W trakcie trwania roku obrachunkowego następuje korygowanie
planu, tzn. część prognozowana zmniejsza się o część już wykonaną. Oceniany
jest stopień realizacji planu. Dzięki takim bieżącym analizom może następować
ciągła optymalizacja strategii banku, przy stałym śledzeniu oddziaływania
czynników
wewnętrznych
i
zewnętrznych.
Plany
umożliwiają
kontrolę
powstawania odchyleń i ułatwiają wprowadzenie korekt.
Plany finansowe są ponadto podstawą do przeprowadzania analiz
oraz źródłem danych dla innych pionów i departamentów banku, a także
cennym źródłem informacji dla samego controlingu. Controlerzy oceniają na
czym polegają różnice w funkcjonowaniu banku obecnie i w przeszłości, tzn.
analizują wpływ decyzji podjętych w poprzednich latach na obecną sytuację
banku. Dzięki temu mogą określić mocne i słabe strony funkcjonowania banku.
Plany finansowe pozwalają na określenie, czy przyszłe strumienie
pieniężne wynikają z działań podejmowanych wewnątrz banku, czy będą
wywołane zachowaniem
się jego otoczenia. Umożliwia to analizę realizacji
założonych celów. W przypadku wystąpienia odchyleń, po zapoznaniu się z ich
przyczynami,
plany
finansowe
stwarzają
możliwość
zaradczych. Są ostatecznym źródłem ustalenia
podjęcia
środków
spodziewanych wyników
finansowych w danym okresie obrachunkowym.
Należy podkreślić, że w banku tworzy się kilka wariantów planów,
w zależności od przyjętych założeń polityki i celów rozwoju. Ze względu na fakt,
że planowanie jest procesem ciągłym, plany te nie są kalkulacjami sztywnymi,
lecz mogą podlegać ewolucji w zależności od zmieniających się czynników
zewnętrznych.
38
Prace dyplomowe z bankowości
Istnieje także dynamiczna analiza planów. Jednym ze sposobów takiej
oceny,
dokonywanej
za
pomocą
modelu
informatycznego,
jest
ich
optymalizacja. Model umożliwia pogłębienie analiz, tzn. połączenie analizy
przeszłości i
teraźniejszości z przewidywanymi na przyszłość. Model
optymalizacyjny może być przydatny między innymi do analizy ryzyka
towarzyszącego działalności banku. Należy jednak zaznaczyć, że stworzenie
takiego modelu
jest procesem bardzo skomplikowanym, wymagającym
zaawansowanych metod, często trudnych do zastosowania.20
2.7. Procedura planowania.
Warunkiem koniecznym skuteczności planowania strategicznego
w banku spółdzielczym
jest uspołecznienie jego przygotowania. Polega to
między innymi na zaangażowaniu w procesie planowania a więc w wyborze
celów i podejmowaniu decyzji – członków organów banku a zwłaszcza rady
banku.
Punktem wyjścia jest diagnoza sytuacji banku, która umożliwia
odpowiedź na pytanie „Jaka jest !”. Punktem finalnym ma być plan strategiczny,
określający „Jaka ma być?” – w przyjętym okresie w przyszłości (np. za rok,
dwa lub trzy lata).
21Plan
określa poziom i strukturę banku spółdzielczego , jego
rachunek wyników, planowanie wartości głównych wskaźników finansowych,
stan kadr i majątku.
Pożądane stany w przyjętym okresie osiąga się dzięki zrealizowaniu
planów działania, które obejmują zadania cząstkowe, przyczyniające się do
osiągnięcia celów planu.
20
21
Jaworski Władysław, Współczesny bank , Poltext, Warszawa 1998 , str. 213-214
Szambelańczyk Jan, Zarządzanie bankiem spółdzielczym, GBW, Poznań 1995, str. 49
39
Prace dyplomowe z bankowości
Rys. 5
Procedura opracowania planu biznesowego
JAK JEST
JAK MA BYĆ
JAK TO
OSIĄGNĄĆ
ANALIZA BILANU BANKU
PLANOWANY BILANS BANKU
Suma bilansowa
Suma bilansowa
Struktura aktywów
Struktura aktywów
Struktura pasywów
Struktura pasywów
ANALIZA RACHUNKU
PLANOWANY RACHUNEK
WYNIKÓW
WYNIKÓW
Zysk brutto w roku
STRATEGIA
Dochody z odsetek
Koszty z odsetek
Prowizje i opłaty
MARKETINGOWA
Zyski brutto w roku
Dochody z odsetek
Koszty odsetek
Prowizje i opłaty zapłacone
Prowizje i opłaty otrzymane
Prowizje i opłaty otrzymane
Koszty ogólne
Koszty ogólne
Inne
Inne
ANALIZA GŁÓWNYCH
PLANOWANIE WARTOŚCI
WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH
WSKAŹNIKÓW

wypłacalności

płynności

jakości kredytów

zwrotu aktywów

zwrotu na kapitale


ZARZĄDZANIE

wypłacalności

płynności

jakości kredytów

zwrotu na aktywach

zwrotu na kapitale
aktywów na 1 zatrudnionego

aktywów na 1 zatrudnionego
dochodów na 1

dochodów na 1
BILANSEM
BANKU
zatrudnionego
zatrudnionego
ZARZĄDZANIE
ANALIZA KADRY
PLANOWANY STAN KADRY
KADRAMI
Stan zatrudnienia
Przyjęcia
Liczba pracowników
Struktura
Zwolnienia
Struktura
Wynagrodzenia
Awanse
System motywacji
Ocena pracowników
Szkolenia
Zadania szkoleniowe
Motywowanie
ANALIZA ŚRODKÓW
ZARZĄDZANIE
PLANOWANY STAN ŚRODKÓW
TRWAŁYCH I WYPOSAŻENIA
MAJĄTKIEM
TRWAŁYCH
40
Prace dyplomowe z bankowości
Budynki
Zakupy
Budynki
Środki transportu
Sprzedaż
Środki transportu
Technika bankowa
Leasing
Technika bankowa
Wyposażenie biurowe
Kasacja
Wyposażenie biuurowe
Remonty
Naprawy
DIAGNOZA
METODY
PLAN
Źródło: opracowanie na podstawie książki pod redakcją Jana
Szambelańczyka, Zarządzanie bankiem spółdzielczym,
GBW, Poznań 1995 r.
Metodą służącą sformułowaniu diagnozy strategicznej jest tzw.
ANALIZA SWOT. Nazwa tej metody pochodzi od pierwszych liter angielskich
wyrazów:
Strenghts
– silne strony
Weaknesses
– słabości
Opporhenities
– szansą
Threats
– zagrożenie
Analiza SWOT obejmuje analizę zewnętrzną (szans i zagrożeń), czyli analizę
tych obszarów na zewnątrz banku, które wpływają na jego funkcjonowanie,
a nad którymi nie ma kontroli, oraz analizę wewnętrzną (silne i słabe strony),
czyli
posiadanego
potencjału
prowadzonej
działalności
i
możliwości
rozwojowych.
Analiza
zewnętrzna
makroekonomiczne,
-
obejmuje
społeczne,
obszary
polityczne,
środowiska
prawne,
zewnętrznego:
technologiczne
itp.
Określony rozwój wydarzeń w tych różnych dziedzinach, może też pogarszać
warunki prowadzenia niektórych dotychczasowych rodzajów działalności lub
czynić je zupełnie nieopłacalnymi.
Analiza wewnętrzna- ma na celu określenie oraz ocenę materialnych
i niematerialnych czynników sprzyjających rozwojowi banku lub utrudniających
jego funkcjonowanie obecnie i w przyszłości. Celem tej analizy jest: wskazanie
tych elementów zasobów banku, które mogą być traktowane jako atuty
41
Prace dyplomowe z bankowości
z
konkurentami
rynkowymi,
ujawnienie
słabości
(ograniczeń,
barier),
zmniejszających możliwości rozwoju i umożliwiających skuteczny atak ze strony
konkurentów, a także określenie szczególnych predyspozycji banku do
realizacji zadań na określonym obszarze rynku.
Analiza SWOT jest stosunkowo prostą, ale jednocześnie dosyć
kompleksową metodą analizy strategicznej. Zestawienie szans i zagrożeń ze
słabymi i mocnymi stronami banku pozwala na ocenę jego pozycji w otoczeniu
i względem konkurencji, a więc ułatwia sformułowanie celów przyszłego
działania oraz dokonanie identyfikacji wariantów strategii. Analiza SWOT
powinna być sporządzona w określonych odstępach czasu, ze względu na
ciągłe zmiany otoczenia, stwarzające nowe szanse i nowe zagrożenia.
Analizując szanse i zagrożenia z odpowiednim wyprzedzeniem
uzyskuje się czas niezbędny do poczynienia odpowiednich przygotowań
(organizacyjnych, kadrowych, rzeczowych itp.) do wejścia na nowe obszary
działalności lub wycofywania się z dotychczasowych.22
22
Jaworski Władysław, Współczesny bank, Poltext, Warszawa 1998 r. str. 237
42
Prace dyplomowe z bankowości
Rys. 6
Elementy analizy SWOT dla Banku Spółdzielczego
Środowisko
Wnętrze banku
Cechy Czynniki
Korzystne
Niekorzystne
Silne strony
Słabe strony
8% współczynnik
Niskie fundusze własne
wypłacalności
Nadpłynność
Doświadczone kierownictwo
95% dochodów z kredytów
Znajomość klientów
Zadłużenie inwestycyjne
Nowoczesny budynek
Niski zwrot na aktywach
Komputery i oprogramowanie
Nadmierne zatrudnienie
Słaby marketing
Otoczenie banku
Szanse
Zagrożenia
Brak konkurencji lokalnej
Region rolniczy
Powstawanie nowych firm
Banki komercyjne
Nowe produkty bankowe
Wąski zakres usług bs-u
Gwarancje Skarbu Państwa
Opinia o bs-ach
Rozwój obrotu
Dekoniunktura gospodarcza
bezgotówkowego
Źródło: opracowanie na podstawie książki pod redakcją Jana
Szambelańczyka, Zarządzanie bankiem spółdzielczym,
GBW, Poznań 1995 r.
43
Prace dyplomowe z bankowości
2.8. Zarządzanie działalnością kredytową banku.
Zasady
polityki
kredytowej
stanowią
podstawę
właściwego
zarządzania kredytowego. Wyznaczają one m.in. kompetencje pracowników
bankowych,
udzielających
kredytów
oraz
zarządzających
portfelem
kredytowym.
W aktywach bilansu dużych banków podstawową pozycję stanowią
aktualne kredyty pieniężne dla podmiotów gospodarczych , w drugiej zaś
kolejności papiery wartościowe Skarbu Państwa i NBP. W ewidencji operacji
pozabilansowych znajduję się głównie kredyty zobowiązaniowe (poręczenia,
gwarancje) udzielone klientom.
Udzielając kredytu bank liczy na jego odzyskanie w terminie umownym oraz
uzyskanie odsetek, które są niczym innym jak dochodem brutto za pożyczenie
kapitału.23
Jeżeli
zasady
polityki
kredytowej
są
odpowiednio,
właściwie
sformułowane i zachowują tzw. bezpieczny poziom ryzyka, są nadzorowane
przez kierownictwo oraz właściwie rozumiane na wszystkich szczeblach
organizacyjnych;
umożliwiają
one
kierownictwu
banku
sformułowanie
odpowiednich standardów kredytowych, uniknięcie nadmiernego ryzyka oraz
właściwą ocenę sytuacji ekonomicznej banku.
W krajach rozwijających się oraz w krajach będących w okresie
przejściowym, w których zasady polityki kredytowej są często kształtowane
przez władze odpowiedzialne za politykę monetarną, banki same nie troszczą
się o opracowywanie zasad polityki kredytowej. Dopiero, gdy państwo przestaje
angażować
się
w
funkcjonowanie
rynków
finansowych,
banki
muszą
samodzielnie rozwijać wewnętrzne zasady polityki kredytowej. Nasuwa się tu
pytanie: dlaczego właśnie zasady polityki są tak ważne? Podstawową
przyczyną – niezależnie od liczby zatrudnionych przez banki pracowników – jest
23
Gdańska Akademia Bankowa, ABC Bankowości , Gdańsk 1996 r. str. 169
44
Prace dyplomowe z bankowości
zapewnienie zgodności oraz przestrzeganie jednolitych i solidnych praktyk. Tak
więc polityka kredytowa powinna być jednolita w stosunku do wszystkich – od
najmłodszych stażem pracowników bankowych do jego prezesa.
Właściwie zasady polityki kredytowej przyczyniają się do sukcesu
banku
przez
stworzenie
przesłanek
podejmowania
właściwych
decyzji
kredytowych.
Zasady polityki kredytowej wyznaczają sposób prowadzenia operacji
bankowych.
Podstawowym zadaniem
bankowości jest gromadzenie i bezpieczne
przechowywanie depozytów oraz pożyczanie ich oparte na solidnych
podstawach ekonomicznych. W każdej chwili bank powinien dysponować
funduszami w celu zaspokojenia potrzeb deponentów chcących wycofać swoje
wkłady oraz kredytobiorców potrzebujących środki finansowe.
Bank musi decydować jakie pożyczki zamierza udzielić, a jakich
będzie unikać, jaka ma być struktura i rodzaje udzielanych pożyczek, kto może
być kredytobiorcą i jakie warunki towarzyszą udzielaniu pożyczek.
Przesłanki polityki kredytowej powinny zawierać szereg elementów, jak np.
regulacja ostrożnościowa, dostępność funduszy, wybór poziomu ryzyka,
zrównoważenie portfeli kredytowych oraz struktura zapadalności pasywów.
Rada Nadzorcza
określa
sposób formułowania
zasad polityki
kredytowej. Rozpoczyna się to od dokumentu stwierdzonego przez zarząd
banku, w którym określa się ogólne zasady udzielania kredytów. Dlatego
dokument ten stanowi podstawę opracowania zasad kredytowania. Daje on
bankom
możliwość
funkcjonowania
i
przystosowania
się
do
ciągle
zmieniających się warunków ekonomicznych. Zasady polityki zmuszają także
do określenia stopnia ryzyka akceptowanego przez bank. Ryzyko to musi
odpowiadać pożądanej rentowności i efektywności banków i uwzględnić
potrzeby i możliwości rynkowej działalności banku.
Zasady polityki kredytowej są zwyczajowo ujmowane w instrukcjach
przeznaczonych dla wszystkich inspektorów kredytowych.
Zasady ogólne zawierają podstawowe reguły udzielania kredytów, określają
organizację i zakres odpowiedzialności komitetu do umów polityki kredytowej
45
Prace dyplomowe z bankowości
lub komitetu kredytowego oraz zawierają dopuszczalne limity kredytowe
i procedury zatwierdzania kredytów.
Stosując podział zwrotności kredytów na zabezpieczenia osobiste
i rzeczowe, wskazać należy na zakres pojęcia zabezpieczenia osobiste.
Odpowiedzialność osobista w rozumieniu polskiego prawa cywilnego, znaczy to
samo co odpowiedzialność całym majątkiem kredytobiorcy, jak i osób które za
niego poręczają. Przy porównaniu zakresu odpowiedzialności zabezpieczenia
osobistego
i
rzeczowego
(ograniczonego
do
wskazanych
składników
majątkowych) nasuwa się wniosek o nieograniczonym charakterze tego
pierwszego.24
Do zabezpieczeń osobistych zaliczamy:
-
weksel własny in blanco
-
poręczenie wekslowe – awal
-
poręczenie cywilne
-
gwarancję bankową
-
przelew (cesja) wierzytelności
-
przystąpienie do długu kredytowego
-
pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem
-
przejęcie długu
2.9. Zarządzanie finansami.
Otoczenie,
usługi
i
operacje
podlegają
szybkim
zmianom.
W wielu krajach regulacje ekonomiczne postępują wolniej od postępu
technologicznego, prywatyzacji przemysłu, innowacji z zakresie finansów,
internacjonalizacji
handlu
i
przepływu
kapitału
oraz
od
przemian
demograficznych, zmieniających zapotrzebowanie na usługi. Wszystkie te siły,
wraz z ekonomiczną regulacją systemów bankowych rzucają wyzwanie
24
Pietrzykowski W. , Wolniewicz W. , Prawne formy zabezpieczeń zwrotności kredytów i pożyczek
bankowych , GBW , Poznań
46
Prace dyplomowe z bankowości
tradycyjnemu pojmowaniu zarządzania bankiem. Wiele istotnych reform
wewnętrznych, niezbędnych do funkcjonowania banków w zmieniającym się
otoczeniu, skupia się na zarządzaniu finansowym. Celem zarządzania
finansami jest maksymalizacja wartości instytucji bankowej, a to określa jej
zyskowność i poziom ryzyka. Teoretycznie cel ten implikuje, iż wiarygodne
i
przyszłe
dochody
przedsiębiorstwa
mogą
być
kapitalizowane
przez
inwestorów, przy użyciu stopy dyskontowej, odzwierciedlającej zmienność tych
dochodów. Zysk netto, generowany przez działalność spekulacyjną, jest dla
inwestora mniej wart niż dochody stałe, które generowane są na podstawie
właściwego zarządzania przedsiębiorstwem gdzie strumień zysków netto
pochodzących ze spekulacji jest zawsze wątpliwy. Zarządzanie finansowe
w swoim wymiarze operacyjnym skupia się przede wszystkim na zarządzaniu
ryzykiem. Chociaż funkcja zarządzania finansowego nie jest jedyną funkcją
odpowiedzialną za zarządzanie wszystkimi ryzykami w bankowości, to jednak
odgrywa centralną rolę w identyfikacji, nadzorowaniu i planowaniu efektywnego
zarządzania ryzykiem. Najbardziej znaczącym rodzajem ryzyka w działalności
gospodarczej, poza ryzykiem kredytowym i fałszerstwem, jest ryzyko związane
z produktem, rynkiem , klientem, technologią oraz ryzyko finansowe.
Ryzyko związane z produktem, rynkiem i klientem wynika z działania
konkurentów
i
organów
ustalających
przepisy
a
także
ze
zmian
w demograficznym składzie społeczeństwa i globalnym rozmiarze rynku.
Czynniki
te
mają
istotnie
zmienić
zyskowność
produktów
instytucji
i akceptowanie tych produktów na rynku.25
Organizacja jest narażona
na ryzyko technologiczne , stwarzane
przez nieprzerwany postęp, w technologii, bez którego bieżące procesy
przetwórcze lub techniki produkcyjne przedsiębiorstwa mogą się stać zbyt
przestarzałe, żeby było ono konkurencyjne. W dodatku technologię można
wykorzystać w systemie przetwarzającym produkt i informację, które w bankach
stosuje się do uzyskania przewagi konkurencyjnej. Na przykład bankomaty
usprawniają obsługę klienta, a informacje bazy danych o klientach umożliwiają
bankowi rozpowszechnienie produktu wśród swoich klientów.
25
McNaughton Diana, Zarządzanie nowoczesnym bankiem w okresie zmian, Warszawski Instytut,
Warszawa 1995 , str.72
47
Prace dyplomowe z bankowości
Ryzyko związane z produktem, rynkiem, klientem i technologią
powinno być zarządzane w bankach przez strategiczne planowanie oraz jego
roczne budżetowanie. Do prowadzenia efektywnej kontroli ryzyka konieczne
jest stworzenie wizji takiej organizacji, do której bank będzie dążyć, oraz
konkretnej działalności, którą zamierza się zajmować. Należy zebrać i podać
analizie dane o tendencjach socjologicznych, ekonomicznych, politycznych;
należy
nadzorować
działalność
konkurencji;
należy
nadzorować
plan
strategiczny, co rok weryfikowany i wprowadzany w życie za pomocą rocznych
budżetów operacyjnych i planów działania.
Decyzje podejmowane w trakcie procesu planistycznego mają istotny
wpływ na ryzyko finansowe, składające się z ośmiu elementów:

zadowalający poziom kapitału – utrzymanie poziomu kapitału niezbędnego
do zaspokajania potrzeb strategicznych (jak przewidywane fuzje lub
penetrowanie nowych, bardziej ryzykownych form działania) oraz wymagań
narzuconych przez przepisy

jakość artykułów (ryzyko kredytowe) – minimalizowanie strat powstałych na
skutek udzielonych kredytów i wynikających z działalności inwestycyjnej

płynność – zapewnienie dostępności środków finansowych po rozsądnej
cenie, potrzebnych do przeprowadzenia bieżącej działalności

wrażliwość stóp procentowych i kursów wymiany - zarządzanie pozycjami
bilansowymi i pozabilansowymi w celu spełnienia założeń związanych ze
strukturą bilansu oraz ograniczenia ryzyka do przedziału określonego
w ogólnej polityce banku

pozycje pozabilansowe – zapewniają, ażeby dokonane były jedynie
autoryzowane transakcje (swaps, kontrakty, forward, akredytywy) oraz
ażeby podlegały kontroli: jakości artykułów, płynność, stopy procentowe
i ryzyko kursowe powstałe w wyniku tych transakcji

ryzyko
bieżącej
działalności
–
kontrolowanie
ryzyka
związanego
z regulowaniem należności i zobowiązań, wynikających ze stosowania
automatycznych, zespolonych systemów aplikacyjnych i transakcyjnych

kontrola wewnętrzna – minimalizowanie strat poniesionych w związku z nie
autoryzowanymi
transakcjami,
sprzeniewierzeniami
traktowaniem założeń polityki
48
i
zbyt
liberalnym
Prace dyplomowe z bankowości

rewindykacja – nadzorowanie zaległych i bieżących rewindykacji w celu
obniżenia
ich
całkowitego
kosztu
oraz zapewnienie
terminowego
zakończenia działań.26
Każdy element ryzyka finansowego wiąże się ze specyficznym
rodzajem polityki i parametrami ryzyka ustalonymi wspólnie przez dyrektorów
i kadrę kierowniczą banku. Kluczowym celem polityki finansowej jest
zbilansowanie tych wzajemnie zależnych elementów ryzyka.
Wymienione elementy ryzyka finansowego już ze swojej istoty
wymagają ciągłego nadzorowania prze kierownictwo, a do tego niezbędne jest
ustalenie dokładnych procedur. W mniejszych instytucjach, działających
w unormowanym otoczeniu nieformalny proces zarządzania finansowego może
zaspokoić potrzeby kontroli tych rodzajów ryzyka. Jednakże w większych
instytucjach, a szczególnie w przypadku działania na rynku w małym stopniu
uregulowanych, do prowadzenia efektywnej kontroli ryzyka niezbędny jest
formalny proces, wyraźnie wskazujący na zarządzanie finansowe jako funkcję
centralną.
Zakres zarządzania finansowego obejmuje planowanie strategiczne,
kapitałowe oraz takie pochodne sfery finansowej jak: zarządzanie pasywami
i aktywami, operacje skarbowe, systemy informatyczne i rachunkowe,
planowanie finansowe i budżetowe, planowanie płatności podatkowych oraz
kontrolę wewnętrzną.
26
McNaughton Diana, Zarządzanie nowoczesnym bankiem w okresie zmian, Warszawski Instytut,
Warszawa 1995. str. 73
49
Prace dyplomowe z bankowości
Rozdział III
DZIAŁALNOŚĆ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
W LEŚNICY– HISTORIA ORGANIZACJA ORAZ
RODZAJE ŚWIADCZONYCH USŁUG
3.1. Historia i aktualna sytuacja Banku Spółdzielczego
w Leśnicy.
Bank
Spółdzielczy w Leśnicy powstał 8 maja 1950 r. Został
zarejestrowany w Sądzie Powiatowym jako Gminna Kasa
Spółdzielcza
w Leśnicy.
Przedmiotem działania kasy było:

gromadzenie środków pieniężnych w formie wkładów i oszczędności swoich
członków i innych osób

ustalanie zapotrzebowania kredytów dla indywidualnych gospodarstw
rolnych swego terenu na podstawie wytycznych Banku Rolnego, ze
szczególnym
uwzględnieniem
potrzeb
bezrolnych,
małorolnych
i średniorolnych chłopów

rozdzielenie zarówno zgromadzonych przez siebie jak i uzyskanych ze
źródeł państwowych środków pieniężnych zgodnie ze stwierdzonymi
50
Prace dyplomowe z bankowości
potrzebami oraz stosownie do postanowień statutu i do ustalonych przez
władze nadzorcze zasad
Terenem działania kasy były gminy: Leśnica, Ujazd, Góra Św. Anny
i Zimna Wódka.
10 grudnia 1973 r. została zmieniona nazwa Kasy na Bank Spółdzielczy
w Leśnicy.
Podstawę prawną prowadzonej przez bank działalności stanowią przepisy
ustaw:
1. Ustawa z 24.06.1994 r. O restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ
2. Ustawa z 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze wraz z późniejszymi zmianami
3. Ustawa z 29.08.1997 r. Prawo bankowe
4. Ustawa z 14.12.1994 r. O Bankowym Funduszu Gwarancyjnym wraz
z późniejszymi zmianami
5. Statut
Banku
Spółdzielczego
w
Leśnicy
uchwalony
22.12.1994
r.
z późniejszymi zmianami
Bank aktualnie jest zrzeszony w Gospodarczym Banku Południowo –
Zachodnim S.A. we Wrocławiu i posiada jego akcje. Ponadto nadal jest
udziałowcem Banku Gospodarki Żywnościowej.
Siedzibą banku jest Leśnica. Bank działa na terenie kilku gmin. Posiada swoje
oddziały w: Ujeździe, Jemielnicy (1995 r.), Zdzieszowicach (1993 r.).
Bank Spółdzielczy może tworzyć i prowadzić oddziały, filie i punkty kasowe.
Posiada
on osobowość prawną i jest
Spółdzielczy w Leśnicy
spółdzielnią co oznacza, że Bank
stanowi dobrowolne i samorządne zrzeszenie
o nieograniczonej liczbie członków i zmiennym funduszu udziałowym, które
prowadzi działalność gospodarczą. Jako spółdzielnia jest zarazem osobą
prawną o cechach pośrednich między zrzeszeniem osób a spółką kapitałową
prawa handlowego. W spółdzielni łączą się dwie ogólne kategorie:
1. element korporacyjny – związek osób
2. element gospodarczy, który obejmuje:

posiadanie kapitału

prowadzenie działalności gospodarczej
W dniu 20.10.1997 r. Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Banku
Spółdzielczego w Leśnicy podjęło uchwałę o połączeniu się tego banku
51
Prace dyplomowe z bankowości
z Bankiem Spółdzielczym w Dobrodzieniu przy czym Bank Spółdzielczy
w Leśnicy w ramach tej fuzji stał się bankiem wiodącym – przejmującym.
Podjęto uchwałę zgodnie z którą postanowiono, że Bank Spółdzielczy
w Leśnicy w związku z fuzją przejmie Bank Spółdzielczy w Dobrodzieniu
z dniem 1.12.1997 r.
Podstawą prawną działalności połączonych banków będzie statut Banku
Spółdzielczego w Leśnicy. Ponadto podstawą rachunkową połączonych
banków
będą
sporządzone
ich
bilanse
na
dzień
30.11.1997
r.
Bank Spółdzielczy w Leśnicy przejmuje cały majątek Banku Spółdzielczego
w Dobrodzieniu i z chwilą połączenia wierzyciele i dłużnicy tego banku staną
się wierzycielami i dłużnikami Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Postanowiono
również, że od dnia połączenia działać będą Zarząd i Rada Nadzorcza Banku
Spółdzielczego w Leśnicy, z tym, że po zarejestrowaniu fuzji w Sądzie w Opolu
dotychczasowy skład Zarządu Banku Spółdzielczego w Leśnicy zostanie
powiększony o jedną osobę.
W związku z podjętą uchwałą o fuzji Nadzwyczajne Zebranie
Przedstawicieli dokonało zmian w dotychczasowym statucie. I tak:

dotychczasowy
zakres
terytorialny
działania
Banku
Spółdzielczego
w Leśnicy powiększony został o gminę Dobrodzień

dotychczasową wysokość jednego udziału w kwocie 150 zł podwyższono do
200 zł

dotychczasowy zapis określający graniczny termin dokonania przez
członków wpłaty uzupełniającej w przypadku zmian wysokości udziału
zmieniony został z 12 miesięcy od daty dokonania zmiany na 24 miesiące
od daty dokonania zmiany.
Z dniem 1.01.1999 r. Bank Spółdzielczy w Leśnicy dokonał fuzji
z Bankiem Spółdzielczym w Ozimeku (struktura GBPZ Wrocław) i Bankiem
Spółdzielczym w Izbicku (struktura DBR) stając się bankiem przejmującym,
wielooddziałowym, funkcjonującym
na rozległym terenie czterech powiatów
województwa opolskiego: strzeleckiego, opolskiego, oleskiego i krapkowickiego.
52
Prace dyplomowe z bankowości
Bank
Spółdzielczy
jest
własnością
195427
udziałowców.
Udziałowcami są przede wszystkim mieszkańcy jednostek administracyjnych,
na których bank ma swoje placówki.
Bank Spółdzielczy w Leśnicy na koniec 1998 r. osiągnął drugą największą
sumę bilansową spośród banków zrzeszonych w GBPZ Wrocław z terenu
województwa opolskiego (29.570 tys. zł.), jak również najwyższy przyrost
kredytów w porównaniu do 1997 r. o 4.326 tys. zł.
Bank Spółdzielczy po dokonanej fuzji z dniem 1.01.1999 r.
stał się silny
kapitałowo (2.800 tys. zł) spełniając tym samym wymóg Narodowego Banku
Polskiego o wielkości funduszy własnych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami bank wykonuje czynności przewidziane
ustawą Prawo bankowe. Prowadzi głównie działalność w zakresie udzielania
kredytów, przyjmowania wkładów oszczędnościowych, prowadzenia rachunków
bankowych i przeprowadzania rozliczeń pieniężnych.
Zarząd banku konsekwentnie realizuje szereg istotnych przedsięwzięć
między innymi:

dokonano połączenia z Bankiem Spółdzielczym Ozimek i Izbicko

rozszerzono zakres usług (nowe formy oszczędzania, rozszerzono teren
działania)

zwiększono kapitały własne, a co za tym idzie zwiększono wskaźnik
koncentracji kredytów

przeprowadzono modernizację sieci informatycznej

zbudowano wizerunek
banku jako silnej, bezpiecznej i cieszącej się
zaufaniem klientów instytucji.
3.2. Organizacja i kadry banku – zatrudnienie.
27
Stan na 31.12.1999 r.
53
Prace dyplomowe z bankowości
W okresie od 1.01.1997 r. do 30.11.1997 r.
średniomiesięczne
zatrudnienie w przeliczeniu na pełny etat wynosiło 34 osoby, czyli było wyższe
o 1 osobę od zatrudnienia w roku poprzednim.
Zatrudnienie ogółem na 31.12.1999 r.
Dobrodzień
-
7½
Izbicko
-
6½
Jemielnica
-
4½
Leśnica
-
16 ½
Ozimek
-
10 ¾
Ujazd
-
8½
Zdzieszowice
-
5½
63 ¾ etatu
Wśród zatrudnionych pracowników 7
posiada wykształcenie wyższe, a 5
uzupełnia wyższe. Organizowane są także szkolenia pracowników.
BS korzysta głównie ze szkoleń prowadzonych przez bank
zrzeszający tj. GBPZ we Wrocławiu. Według dr H. Stanisławiszyn zakres
merytoryczny i organizacja tych szkoleń prezentuje wysoki poziom, nie
odbiegający od innych ofert szkoleniowych. Bank zrzeszający organizuje także
szkolenia
doraźne
i
problemowe
o
określonej
specyfice
dotyczące
np. bankowego planu kont, zamknięć rocznych czy naliczeń i ewidencji
rezerw.28
3.3. Organy banku.
Zgodnie z art. 35 Prawa spółdzielczego organami spółdzielni są
zgromadzenie, rada nadzorcza i zarząd, a na jego podstawie w bankach
spółdzielczych często powołuje się komisje rewizyjne, co jest godne aprobaty.
Istotne jest podkreślenie, że wybory do trzech pierwszych organów (jak też
28
Głos Banków Spółdzielczych , KZBS Warszawa , nr 11 listopad 1999
54
Prace dyplomowe z bankowości
zebrania przedstawicieli czy grup członkowskich) oraz odwołanie ich członków
musi nastąpić w głosowaniu tajnym. 29
Właściciele kapitału formalnie nie angażują się w bieżące sprawy
banku, decyzje podejmują na Walnym Zgromadzeniu. Ich interesów strzeże
Rada Nadzorcza przez nich wybrana. Rada powołuje członków Zarządu, może
odwołać poszczególne osoby lub cały Zarząd, ale nie powinna podejmować
decyzji w sprawach Zarządu. W
tym zakresie Zarząd musi działać
automatycznie, bo to on ponosi w pierwszej kolejności odpowiedzialność za
wyniki Banku.
Można więc powiedzieć, że Zarząd ma skutecznie zarządzać aby wyznaczone
cele Banku były osiągalne. W związku z przestrzeganiem takiego podziału
kompetencji powstają czasem sytuacje, które mają negatywny wpływ na
skuteczność zarządzania. Rozgraniczenie uprawnień organów zarządzania
i nadzoru jest ważne ze względu na ewentualną odpowiedzialność za skutki
decyzji oraz rolę jaką nadzór ma spełniać.
Radę Nadzorczą powołuje więc Zarząd, który kontroluje jego działalność
i wyniki, ale nie integruje w procesy zarządzania. W sytuacji, gdy działania
Zarządu są w ocenie Rady nieskuteczne lub podejmowane są decyzje błędne,
rozwiązaniem jest odwołanie niektórych członków Zarządu czy nawet całego
jego
składu.
Jeśli
nawet
Rada
Nadzorcza
nie
potrafi
zapewnić
odpowiedzialnego składu Zarządu lub w sposób niesprawny ograniczenie jego
samodzielności w podejmowaniu decyzji zarządczych, ponosi odpowiedzialność
wobec właścicieli kapitału. Rada może także być odwołana przed upływem
kadencji.
W niektórych krajach członkowie Rady Nadzorczej z założenia pełnią
w pewnym zakresie funkcje zarządzania. Najczęściej dotyczy to spraw
kredytowania dużych jednostek gospodarczych. Występują wtedy w roli
kontrolera,
z
prawem
decydowania
o
sposobie
załatwienia
wniosku
kredytowego, poręczenia, gwarancji lub innego projektu. Takie rozwiązanie jest
prawnie usankcjonowane, więc odpowiedzialność nie budzi wątpliwości.
Podobnym rozwiązaniem jest w Polsce oddelegowanego wyznaczonego
członka Rady Nadzorczej do sprawowania indywidualnego nadzoru nad
określonymi sprawami.
29
Szambelańczyk Jan, Zarządzanie bankiem spółdzielczym , GBW, Poznań 1995 r. str. 31
55
Prace dyplomowe z bankowości
Radzie Nadzorczej przysługują pewne usprawnienia w zakresie
administrowania bankiem i reprezentowania go. Specyfikacją Rady w Banku
Spółdzielczym jest to, że do jej składu może zostać wybrany tylko członek
danego Banku. Zazwyczaj Rada liczy sobie pięciu członków, których może
odwołać zgromadzenie właścicieli kapitału, czyli Walne Zgromadzenie. Każdy
członek może także sam zrzec się swojego mandatu przed upływem kadencji.
Ważnym elementem działalności Rady jest zatwierdzenie rocznych planów
finansowo – gospodarczych, a także programów działalności społeczno –
kulturalnej Banku Spółdzielczego.
Zarząd podejmuje decyzje zarządcze, opracowuje więc projekty
planów działalności, zawierania umów innych czynności niezbędnych do
realizacji zadań danego banku. Ponadto decyduje o sprawach osobistych
pracowników
Banku
Spółdzielczego
zatrudnionych
na
stanowiskach
kierowniczych. Jest więc organem odpowiedzialnym za działalność Banku
Spółdzielczego, reprezentującym go za zewnątrz. W ramach kompetencji
Zarządu leży ocena wyników działalności Banku Spółdzielczego i wskazanie
kierunków jego pracy. Decyduje także o wpisie do rejestru sądowego, prowadzi
rejestr członków, zwołuje zgromadzenie, wydaje członkom odpisy statutu
i udostępnia im materiały lustracji do wglądu itp. Do zadań Zarządu należy
również przechowywanie protokołów walnych zgromadzeń.
Kompetencje Zarządu
w zakresie kierowania oraz reprezentacji
mogą być ograniczone nie tylko przez ustawę lub statut, lecz także przez
uchwały walnego zgromadzenia lub rady, podjęte na podstawie statutu.30
Najwyższym
organem
władzy
Banku
Spółdzielczego
jest
Zgromadzenie Właścicieli kapitału, a więc Walne Zgromadzenie. Stanowi on
formę demokratycznego systemu zarządzania. Jej wyrazem jest m. in. to, że
każdy członek ma tylko jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów.
Kwestii tej
nie może odmiennie regulować statut (poza spółdzielnią, której
członkami mogą być osoby prawne).
Zasadą jest także osobisty udział członków w zgromadzeniu.
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach
objętych porządkiem obrad podanych do wiadomości członków w terenach
i sposobach podanych w statucie. Zebrani właścicieli
30
kapitału podejmują
Szmbelańczyk Jan, Zarządzanie bankiem spółdzielczym, GBW, Poznań 1995 r. str. 34
56
Prace dyplomowe z bankowości
uchwały m. in. w sprawach nadwyżki bilansowej, sposobu pokrycia strat, czy
też w sprawie zbycia nieruchomości itp.
Prawne uchwały podejmowane mogą być przy obecności co najmniej
połowy przedstawicieli.
Zgromadzenie z obowiązującymi przepisami Banku Spółdzielczego
w Leśnicy świadczy następujące usługi:
1. prowadzi rachunku bankowe
2. przyjmuje wkłady oszczędnościowe, lokaty terminowe
3. przeprowadza rozliczenia pieniężne
4. udziela i zaciąga kredyty i pożyczki pieniężne
5. wykonuje operacje czekowe i wekslowe
6. udziela oraz przejmuje poręczenia czekowe i wekslowe
7. przejmuje podmioty i papiery wartościowe oraz udostępnia skrytki sejfowe.
Ponadto Bank wykonuje inne czynności nie zaliczane do czynności
bankowych określone w przepisach ustawowych. Rada Nadzorcza Banku
z własnego funduszu organizuje działalność kulturalną dla pracowników
i członków Banku. Oprócz tego wspiera szkoły, przedszkola, policję oraz inne
organizacje społeczne działające na terenie objętym działalnością Banku.
Prowadzi więc działalność społeczną i oświatową na rzecz swoich członków
i ich środowiska.
Bank Spółdzielczy stosuje także zabezpieczenia pożyczek i kredytów
przewidziane prawem. Stosuje przekazane przez Banki Zrzeszające instrukcje
i regulaminy oraz jednolite wzory druków niezbędnych do wykonywania
czynności bankowych.
3.4. Rodzaje kredytów.
57
Prace dyplomowe z bankowości
Bank Spółdzielczy działający w warunkach ryzyka gospodarczego
potrafi zapewnić bezpieczeństwo przyjmowanym wkładom i udzielanym
kredytom. Niezbędnym dokumentem potrzebnym przy operacji udzielania
kredytu jest umowa kredytowa.
Przez umowę kredytową bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji
kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie określoną kwotę środków
pieniężnych, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na
warunkach określonych w umowie, do zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu
wraz z odsetkami w umownym terminie spłaty oraz do zapłaty prowizji od
udzielonego kredytu.31
Klasyfikacji kredytów można dokonać według kryterium:

przedmiotu kredytu

okresu kredytowania

formy kredytu

sposobu jego zabezpieczenia

waluty kredytu
1. Kredyty według przedmiotu kredytu
Dokonując takiego podziału rozróżniamy dwa typy kredytów:

kredyty obrotowe

kredyty inwestycyjne
Kredyty obrotowe są to kredyty przeznaczone na bieżące potrzeby
związane
z prowadzoną działalnością np. na zakup towarów czy surowców.32
Kredyty inwestycyjne są przeznaczone na finansowanie nakładów
gospodarczych, których celem jest stworzenie nowych lub powiększenie już
istniejących środków trwałych. Kredytem inwestycyjnym mogą być finansowane
inwestycje:
-
materialne np. na zakup sprzętu maszyn, nieruchomości
-
niematerialne np. zakup papierów wartościowych, patentów, koszty
prowadzenia badań
31
32
Prawo bankowe, Dz. U. Nr 140 z dnia 21 listopada 1997 r. poz. 939 art. 69
Heropolitańska I. Borowska E., Kredyty i gwarancje bankowe, Twigger, Warszawa 1996 r. str. 40
58
Prace dyplomowe z bankowości
-
finansowe np. zakup udziałów lub akcji w spółce33
2. Kredyty ze względu na okres kredytowania
Biorąc pod uwagę okres na jaki kredyt jest udzielony wyróżniamy:

kredyty krótkoterminowe, udzielane na okres do 1 roku

kredyty średnioterminowe, z terminem spłaty od 1 roku do 3 lat

kredyty długoterminowe, z terminem spłaty powyżej 3 lat34
3. Kredyty według formy kredytu
Ze względu na formę kredytu wyróżniamy:

kredyty w rachunku bieżącym

kredyty w rachunku kredytowym

kredyty dyskontowe

kredyty akceptacyjne

skup faktur

leasing
Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym oznacza, że bank będzie
realizował dyspozycje klienta, w przypadku braku środków na jego rachunku, do
kwoty określonej w umowie kredytowej. Kwota ta określa maksymalne saldo
debetowe, jakie może wystąpić na rachunku bieżącym. Natomiast każdy wpływ
powoduje, że saldo debetowe ulega zmniejszeniu.
Z punktu widzenia banku kredyt w rachunku bieżącym z racji swej konstrukcji
powoduje często niewykorzystanie przez klienta całości środków postawionych
mu do dyspozycji. Może to wpływać na obniżenie oczekiwanych dochodów
banku, z tych względów ten rodzaj kredytu powinien być udzielany takim
klientom, na którym bankowi szczególnie zależy i do których ma pełne zaufanie.
Uruchomienie kredytu w rachunku kredytowym następuje przez
otwarcie dla kredytobiorcy wydzielonego rachunku, na którym ewidencjonuje się
specjalnie wykorzystanie i spłatę kredytu. Przy obsłudze kredytu w rachunku
33
34
Heropolitańska I Borowska E., Kredyty i gwarancje bankowe, Twigger, Warszawa 1996 r. str. 44
Jaworski Władysław, Bank rynek operacje polityka, Poltext, Warszawa 1997 str. 95
59
Prace dyplomowe z bankowości
kredytowym dla klientów mających także rachunek bieżący, następują
dodatkowe przeksięgowania.
W przypadku kredytu udzielonego w rachunku kredytowym przewidywana
wartość odsetek jest bankowi znana, a saldo debetowe tego rachunku maleje,
najczęściej liniowo.35
Kredyt dyskontowy jest udzielany przez bank poprzez wykup weksli
przed ich terminem płatności. Weksel będący wyrazem kredytu kupieckiego
w transakcji kupna – sprzedaży, staje się przenośnym instrumentem
płatniczym, który w operacji dyskonta bankowego zostaje przekształcony przez
kredyt bankowy na natychmiast płatny pieniądz wkładowy. Bank dyskontujący
weksel nie płaci jego pełnej wysokości, lecz potrąca z góry odsetki. Bank
przyjmujący weksel do dyskonta może przechowywać weksel do nadejścia
terminu płatności lub przekazać weksel do redyskonta do NBP.36
Kredyt akceptacyjny jest umową, na mocy której bank zobowiązuje się
do akceptowania zaciągnionych na niego weksli przez osobę do tego
upoważnioną przy zachowaniu wszelkich innych warunków umowy. Przy tym
kredycie, bank akceptujący weksel, nie stawia do dyspozycji swego klienta
środków pieniężnych, a jedynie użycza swego podpisu. Bank akceptujący
ciągniony na siebie weksel staje się głównym dłużnikiem wekslowym
zobowiązanym do wykupu tego weksla. Kredyt akceptacyjny jest kredytem
krótkoterminowym,
poszczególnych
faz
dlatego
też
produkcji,
jest
przeznaczony
transportu,
na
finansowanie
magazynowania,
sprzedaży
surowców, towarów lub usług. Bank akceptując weksel powinien zwracać
uwagę na rodzaj towarów lub surowców będących przedmiotem finansowania.
Kredyt akceptacyjny może przybierać formę:

doraźnych transakcji akceptowania weksli

linii kredytu akceptacyjnego
Zaakceptowany prze bank weksel może być złożony do dyskonta bądź w tym
samym banku, bądź innym. W przeddzień terminu płatności weksla wystawca
powinien dostarczyć bankowi akceptacyjnemu sumę niezbędną do wykupienia
przez bank w ciężar rachunku bankowego wystawcy weksla. Jednakże bank
zobowiązany jest do wykupienia zaakceptowanego przez siebie weksla
35
36
Szambelańczyk Jan , Zarządzanie bankiem spółdzielczym, GBW, Poznań 1995 r. str. 158
Jaworski Władysław , Bank rynek operacje polityka, Poltext Warszawa 1997 r. str. 99
60
Prace dyplomowe z bankowości
niezależnie od tego czy wystawca dostarczy w terminie środki pieniężne
niezbędne do wykupu. Dlatego też, z uwagi na ryzyko związane z udzieleniem
kredytów akceptacyjnych, bank powinien ich udzielać jedynie stałym klientom,
o
znanej bankowi dobrej sytuacji finansowo – gospodarczej i solidności
w regulowaniu zobowiązań.37
Inną formą kredytu jest skupowanie przez bank wierzytelności,
co powoduje kredytowanie należności tzw. faktoring.
Finansowanie należności przedsiębiorstwa przez faktora może dotyczyć
różnych wierzytelności, a więc od podmiotów prywatnych lub publicznych,
reprezentowanych lub nie reprezentowanych w postaci weksla. Ponadto umowa
między przedsiębiorstwem a faktorem jest zawierana na dłuższy, a nawet nie
oznaczony okres trwania, z obustronną możliwością jej rozwiązania za
wypowiedzeniem. W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń banku
faktorant często składa weksel in blanco.38
Leasing polega na dostarczeniu przez leasingodawcę leasingobiorcy
ustalonego umownie wyposażenia, urządzeń, budynków itp. Leasingodawca
zobowiązuje się do płacenia określonej opłaty leasingowej rozłożonej na raty.
Właścicielem przedmiotu umowy leasingowej jest leasingodawca , ale strony
mogą przewidzieć w umowie przeniesienie własności na leasingobiorcę.
Leasingodawcą może być wyspecjalizowana firma leasingowa, producent
którego wyroby będą przedmiotem leasingu, a także bank.
Umowy leasingu finansowego zawierane są zazwyczaj na okres kilku lat, a po
jego upływie przedmiot leasingu przechodzi na własność leasingobiorcy.
Natomiast umowy leasingu operacyjnego zawierane są na krótsze okresy,
a przedmiot leasingu, nie przechodzi po upływie umownego okresu na
własność leasingobiorcy.
Polskie prawo nie przewiduje umowy leasingu, a pierwsze transakcje
leasingowe
zawierano na zasadach umów nienazwanych. Przeszkodą
w rozpowszechnianiu leasingu z udziałem banków są braki w regulacji prawnej
leasingu.
Nie został on uregulowany w części szczegółowej księgi zobowiązań Kodeksu
cywilnego, a także nowe Prawo bankowe nie uwzględnia leasingu jako
37
38
Heropolitańska I. , Borowska E. , Kredyty i gwarancje bankowe , Poltext, Warszawa 1996 r. str. 99
Jaworski Władysław, banki rynek operacje polityka, Poltext Warszawa 1997 r. str. 107
61
Prace dyplomowe z bankowości
czynności bankowej. Tymczasem leasing jest formą finansowania szczególnie
przystosowaną
do
potrzeb
nowo
powstających
firm
i
przedsiębiorstw
prywatyzowanych nie dysponujących odpowiednim kapitałem na zakup maszyn
i urządzeń.
4. Kredyty ze względu na sposób zabezpieczenia
W zależności od formy zabezpieczenie wyróżniamy następujące kredyty:

lombardowe

hipoteczne
Kredyt lombardowy jest kredytem krótkoterminowym udzielanym pod
zastaw papierów wartościowych, towarów i przedmiotów wartościowych.
Charakterystyczną cechą tego kredytu jest posiadanie przez bank przedmiotu
zastawu. Dlatego najczęściej jest on udzielany pod zastaw papierów
wartościowych, których fizyczne przechowywanie dostarcza bankom trudności.
W Polsce kredyt lombardowy nie odgrywał dotychczas większej roli, ale
przewiduje się szersze wykorzystanie tej formy kredyty zarówno w stosunkach
kredytowych NBP z bankami komercyjnymi, jak i tych banków z indywidualnymi
kredytobiorcami.39
Kredyty hipoteczne zazwyczaj średnio lub długoterminowe udzielane
są
zwykle
na
cele
inwestycyjne,
cechą
charakterystyczną
jest
tutaj
zabezpieczenie hipoteczne.
Hipoteczne zabezpieczenie zwrotności kredytu wiąże gwarancje jego spłaty
z określoną nieruchomością. Pozwala ono bankom na zaspokojenie roszczeń
z tej nieruchomości także wówczas, gdy zmieni ona właściciela, zapewniając im
równocześnie
pierwszeństwo
przed
wierzycielami
kolejnych
nieruchomości.40
5. Kredyty ze względu na walutę kredytu
Ze względu na rodzaj waluty wyróżniamy:

39
40
kredyt złotowy
Jaworski Władysław, Banki rynek operacje polityka , Poltext , Warszawa 1996 str. 107
Jaworski Władysław, Bank rynek operacje polityka, Poltext , Warszawa 1996 str. 108
62
właścicieli
Prace dyplomowe z bankowości

kredyt dewizowy
Kredyty dewizowe mogą być kredytami obrotowymi lub inwestycyjnymi.
Kredyty dewizowe są udzielane w pięciu podstawowych walutach tj. dolarach
USA, markach
niemieckich, funtach
szterlingach,
frankach francuskich
i frankach szwajcarskich. Kredyty dewizowe mogą być oprocentowane według
stopy zmiennej lub stałej. Spłata kredytu wraz z odsetkami i prowizją banku
następuje w złotych według kursu obowiązującego w terminach spłaty kredyty. 41
Rodzaje udzielanych kredytów w Banku Spółdzielczym w Leśnicy
Kredyty udzielane przez Bank Spółdzielczy w Leśnicy są produktami mniej
jednorodnymi niż wkłady oszczędnościowe zarówno pod względem ich nazw,
zasad funkcjonowania jak i pod względem stosowanych procedur.
Udzielane kredyty można podzielić na trzy duże grupy:

kredyty dla rolnictwa, przetwórstwa rolno – spożywczego, ze szczególnym
uwzględnieniem kredytów preferencyjnych

kredyty gotówkowe i ratalne

kredyty dla osób prowadzących działalność gospodarczą, dla spółek,
spółdzielni
Kredyty dla rolnictwa są udzielane dla gospodarstw, którym brakuje środków
obrotowych do produkcji. Rolnicy korzystają w dużej mierze z kredytów
preferencyjnych z dopłatami z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa.
Są to kredyty obrotowe, krótkoterminowe na zakup środków do produkcji:
nasion, paszy, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin i paliw
(wg rozporządzenia Rady Ministrów z 21.02.1995 r.)
Bank Spółdzielczy w Leśnicy podpisał umowy z ARiMR w zakresie udzielania
kredytów preferencyjnych inwestycyjnych w oparciu o Zarządzenie nr 6/98
Prezesa ARiMR z dnia 18.03.1998 r. i dzięki temu ma możliwość udzielania
kredytów na różnego rodzaju przedsięwzięcia inwestycyjne.
Kredyty inwestycyjne są przeznaczone na zakup gruntów rolnych, tworzenie
i urządzanie gospodarstw rolnych, na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych
objętych programami branżowymi zatwierdzonymi przez Ministra Rolnictwa
41
Heropolitańska I., Borowska E., Kredyty i gwarancje bankowe, Twigger, Warszawa 1996 str. 64
63
Prace dyplomowe z bankowości
i Gospodarki Żywnościowej, na tworzenie nowych miejsc pracy w gminach
wiejskich oraz gminach miejsko – wiejskich.
Kredyty inwestycyjne udzielane są na okresy wieloletnie. Oprocentowanie tych
kredytów jest stosunkowo niskie i waha się od 3,88% do 15%.
Kredyty rolnicze w Banku Spółdzielczym w Leśnicy stanowią około 30%
otwartych rachunków kredytowych.
Zapotrzebowanie na kredyty gotówkowe i ratalne występuje przede wszystkim
ze strony osób fizycznych, zatrudnionych w zakładach pracy znajdujących się
na terenie działania Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Obydwa typy kredytów
można uznawać jako kredyty konsumpcyjne, z tym , że kredyty gotówkowe
przyznawane są bez konkretnego celu, kredyty ratalne udzielane są na zakup
konkretnych artykułów gospodarstwa domowego, zakup samochodów itp.
Udzielanie
kredytów
ratalnych
wymaga
podpisania
stosownych
umów
z osobami, które prowadzą tego typu sprzedaż.
Kredyty te przyznawane są osobom bez względu na status zawodowy, czyli
rolnikom na potrzeby ich gospodarstw domowych, pracownikom urzędów
lokalnych przedsiębiorstw i instytucji.
Korzystną formą kredytowania dla osób fizycznych są tzw. kredyty odnawialne
w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym.
Kredyty dla osób prowadzących działalność są udzielane na różnego rodzaju
przedsięwzięcia związane z działalnością wytwórczą, handlową i usługową.
W ostatnich latach można zauważyć ciągły wzrost zapotrzebowania na ten
rodzaj kredyty, a to ze względu na rozwijającą się działalność na terenie
działania Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Zakładane są sklepy, hurtownie,
rozwija się produkcja usługowa.
Szczególnym zainteresowaniem cieszą się kredyty w rachunkach bieżących,
gdzie przyznawane limity kredytowe pozwalają na szybkie regulowanie
bieżących zobowiązań klientów.
Bank Spółdzielczy w Leśnicy, jak również i inne banki jest zobligowany do
klasyfikacji kredytów ze względu na ryzyko bankowe w oparciu o Uchwałę
nr 13/98 Komisji Nadzoru Bankowego.42
42
Uchwała Komisji Nadzoru Bankowego w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane
64
Prace dyplomowe z bankowości
Kredyty podlegają klasyfikacji ze względu na terminowość spłat kapitału
i odsetek oraz ze względu na sytuację ekonomiczno – finansową dłużnika.
Bank dokonuje klasyfikacji należności pozostającej do spłaty do następujących
kategorii:

należności normalne, których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek nie
przekracza 1 miesiąca oraz sytuacja ekonomiczno – finansowa dłużników
nie budzi wątpliwości

należności
pod
obserwacją,
obejmujące
należności,
których
termin
opóźnienia w spłacie kapitału i odsetek nie przekracza 1 miesiąca, sytuacja
ekonomiczna i finansowa nie budzi obaw, niemniej jednak budzące są
wątpliwości według kryteriów ustalonych przez bank

należności poniżej standardu, których opóźnienie w spłacie kredytu
lub
odsetek wynosi powyżej 1 miesiąca i nie dłużej niż 3 miesiące oraz ze
względu na sytuację ekonomiczną i finansową dłużnika

należności wątpliwe, których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek
wynosi powyżej 3 miesięcy i nie dłużej niż 6 miesięcy oraz ze względu na
sytuację ekonomiczną i finansową dłużnika

należności stracone, których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek
w stosunku do terminu spłat określonego w umowie kredytowej wynosi
powyżej 6 miesięcy, należności od dłużników postawionych w stan
upadłości.
Bank dokonując powyższej klasyfikacji jest zmuszony do ponoszenia
kosztów w postaci tworzenia rezerw na kredyty zagrożone w wysokości od
20% do 100% ze względu na odpowiednią kategorię należności. Dlatego
w interesie banku jest dbanie o dobrą jakość portfela kredytowego.
3.5. Ocena zdolności kredytowej.
Ocena formalno – prawna.
Zainteresowanie banku działalnością przedsiębiorstwa nie kończy się
z chwilą udzielenia kredytu. W umowie kredytowej bank zobowiązuje
z działalnością banków Dz. U. NBP nr 29
65
Prace dyplomowe z bankowości
kredytobiorcę do składania okresowych informacji o działalności gospodarczej
oraz zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia lustracji w zakresie związanym
z zabezpieczeniem zwrotności kredytu w całym okresie kredytowania.43
Bieżąca analiza sytuacji finansowej polega m. in. na obserwacji
zapisów na rachunkach bankowych (zobowiązania przeterminowane, zajęcia
sądowe, wielkość obrotów i inne).
W ramach oceny formalno – prawnej powinien być ustalony status
prawny firmy ubiegającej się o kredyt. Jest to istotne dla prawidłowego pod
względem prawnym sporządzenia umowy kredytowej.
Ocena powinna koncentrować się na następujących kwestiach:
-
czy osobowość prawna jest poparta odpowiednimi dokumentami, tj. status,
akt notarialny, wypis z rejestru
-
czy firma została prawidłowo zarejestrowana
-
kto jest upoważniony do podpisania umów kredytowych, kto jest
odpowiedzialny za spłatę kredytu
Elementami oceny są:
-
kompletność dokumentacji
-
aktualność zaświadczeń, pozwoleń, opinii
-
upoważnienie do zaciągania zobowiązań majątkowych i reprezentowania
firmy
-
zgodność nazw, adresów w dokumentacji z aktami założycielskimi
-
spełnienie wymogów formalnych (np. związanych z daną linią kredytową).
Dokumenty formalno – prawne jak również dokumenty dotyczące
sytuacji ekonomiczno – finansowej, negocjacja oraz wizja lokalna mają na celu
dostarczyć informacji o kredytobiorcy. Istotne jest uzyskanie na ich podstawie
odpowiedzi na pytania: kim jest kredytobiorca, czy można mu zaufać, jakie ma
dotychczasowe osiągnięcia, jakich ludzi zatrudnia, w jaki sposób kieruje firmą,
w jakiej branży działa i jaka jest jego pozycja na rynku oraz czy ma wytyczną
strategię działania.
Bank musi także dokonać oceny umiejętności kierowania w danej
firmie, jej sytuacji w branży, a także winien jest przeprowadzić ocenę pozycji
43
Heropolitańska I. , Borowska E. , Kredyty i gwarancje bankowe, Twigger , Warszawa 1996 str. 78
66
Prace dyplomowe z bankowości
finansowej oraz kierunku jej aktywności co pozwoli określić cel kredytu. Ważne
jest
określenie
kredytobiorcę
dotychczasowych
poprzez
uzyskanie
osiągnięć,
a
od
dotychczasowych
niego
zatem
spojrzenie
na
wyników
ekonomicznych. Źródłem tej oceny jest rachunek wyników, przychody, koszty
uzyskania przychodów, zysk brutto, zysk netto oraz bilans – analiza aktywów
i pasywów a także analiza majątku i źródeł jego finansowania.
Kolejnym etapem oceny zdolności kredytowej jest analiza możliwości
spłaty kredytu. Każdy musi mieć wyraźnie określone źródło spłaty. Ponieważ
bank jest zainteresowany spłatą kredytu w ustalonych terminach musi również
pamiętać o tym, że od staranności wykonania analizy możliwości spłaty
w dużym stopniu zależy prawdopodobieństwo trafności decyzji kredytowej.
Analiza możliwości spłaty opiera się na prognozowaniu przyszłych
przepływów
pieniężnych
czyli
na
ocenie
zdolności
kredytobiorcy
do
generowania nadwyżek pieniężnych przeznaczonych na obsługę kredytu.
W
analizie
finansowej
wykorzystana
jest
analiza
wskaźnikowa,
którą
przeprowadza się na podstawie zestawień bilansowych i rachunków wyników
sporządzonych dla okresów minionych oraz przyszłych, a także analiza
przepływów pieniężnych.
3.6. Analiza przepływów pieniężnych.
Kluczową sprawą dla spłaty kredytu jest nadwyżka środków
pieniężnych czyli różnica pomiędzy wpływami na rzecz firmy, a niezbędnymi
wydatkami.
Ustalenia
środków
na
obsługę
kredytu
dokonuje
przeprowadzając analizę przepływów pieniężnych. Przedstawia to wzór:
Stan początkowy gotówki + wpływy – wydatki = nadwyżka
środków na koniec okresu
67
się
Prace dyplomowe z bankowości
Poprzez wpływy rozumie się wszelkie źródła zasilania pieniężnego dopływające
do firmy.
Poprze wydatki rozumie się wszelkie zastosowania środków powodujące
odpływ środków pieniężnych z firmy.
Można wyodrębnić 4 grupy przychodów:
-
przychody operacyjne (zysk netto, amortyzację, zmiany stanów zapasów,
należności, zobowiązania)
-
przychody ze sprzedaży aktywów średnio- i długoterminowych
-
zasilenia zewnętrzne (kredyty)
-
dodatkowe inwestycje właścicieli (zwiększenie kapitału)44
Do oceny spłaty zadłużenia największą uwagę należy zwrócić na
przychody operacyjne, wypracowane w normalnym trybie działalności firmy.
Jeżeli prognozowany przepływ gotówki uzyskuje sprzedaż aktywów, potrzebę
dodatkowych kredytów, może to być znak, że firma nie jest wystarczająco
dochodowa aby podołać dodatkowemu założeniu.
Oceniając zastosowania należy mieć na uwadze potrzeby wymiany
składników majątkowych i ewentualny dalszy rozwój firmy.
Należy zatem ocenić możliwość i źródło finansowania takich wydatków. Plan
przepływów gotówkowych jest punktem wyjścia do zbadania efektywności
inwestycji tj. zaktualizowanej wartości netto przedsiębiorstwa (NPV) oraz
wewnętrznej stopy zwrotu (IRR). Istotą tego badania jest ustalenie czy
zainwestowanie określonych środków dziś na dane przedsięwzięcie przyniesie
korzyści, pozwalające nie tylko na odzyskanie nakładów początkowych lecz
również zrealizowanie zysków.
Nie można ocenić efektywności inwestycji poprzez wielkość skumulowanej
gotówki – należy uwzględnić zmiany wartości pieniądza w czasie. Odbywa się
to przez dyskonto. Zaktualizowana wartość netto przedsięwzięcia pozwala
ustalić wartość aktualną przyszłego okresu dochodu z inwestycji i porównać ją
z wartością ponoszonych w danym czasie nakładów inwestycyjnych.
Wartość NPV zależy od:
44
poziomu stopy dyskonta
Praca zbiorowa, Bank Spółdzielczy w warunkach gospodarki rynkowej, Fundusz współpracy,
Warszawa 1996 r. str.98
68
Prace dyplomowe z bankowości
-
rozkładu w czasie strumieni dochodów
IRR – wewnętrzną stopę zwrotu ustala się metodą kolejnych przybliżeń stóp
dyskonta, aż znajdzie się taki poziom przy którym NPV = 0
IRR pokazuje dokładną stopę rentowności projektu.
Rozdział IV
ANALIZA DZIAŁALNOŚCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
W LEŚNICY.
4.1. Analiza sytuacji Banku Spółdzielczego.
69
Prace dyplomowe z bankowości
W Banku Spółdzielczym w Leśnicy dokonano badań sprawozdań
finansowych przez biuro rewizyjno – konsultingowe za okres od 1997.01.01 do
1997.11.30 oraz za okres od 1997.12.01 do 1997.12.31 tj. po dokonaniu fuzji
z Bankiem Spółdzielczym w Dobrodzieniu. W okresie tym Bank Spółdzielczy
w Leśnicy konsekwentnie realizował zamierzenia podjęte w latach poprzednich
a mające na celu zdynamizowanie swojej działalności bankowej w ramach
której
Bank
Spółdzielczy
zmierza
zarówno
do
zwiększenia
zakresu
terytorialnego swojej działalności, jak i też zwiększenia liczby klientów
korzystających z usług banku. Działania te realizował zarówno w ramach już
istniejących na początek okresu struktur jak też podejmując decyzję o fuzji
z Bankiem Spółdzielczym w Dobrodzieniu.
Efektem tych działań był wzrost aktywów na koniec okresu, w stosunku
do stanu na początek okresu o 85,4% przy czym w wyniku fuzji wzrost ten
wyniósł 41,3%. Po uwzględnieniu odnotowanego w kraju wskaźnika inflacji
mierzonego wzrostem cen dóbr i usług konsumpcyjnych wartość majątku
realnie wzrosła o około 72%. Na przestrzeni okresu badanego wartość
depozytów wzrosła 85,6% w wyniku dokonanej fuzji z Banku Spółdzielczego
w Dobrodzieniu o 43,7%
a wartość należności
od klientów i sektora
budżetowego wzrosła o 51,8% a w tym wyniku dokonanej fuzji z Bankiem
Spółdzielczym w Dobrodzieniu o 11,4%. W okresie badanym wartość księgowa
Banku Spółdzielczego liczona sumą funduszy podstawowych, uzupełniających
i zysku netto wzrosła o 84,8% a w tym w wyniku fuzji o 23,1%. Należy tu
zaznaczyć, iż dokonana fuzja jest korzystna nie tylko dla Banku Spółdzielczego
w Leśnicy, ale także dla przyłączonego Banku Spółdzielczego w Dobrodzieniu
gdyż obydwa te banki doskonale się uzupełniają i to między innymi dlatego, iż
Bank Spółdzielczy w Dobrodzieniu jest typowym bankiem depozytowym
funkcjonującym w terenie gdzie istnieją ograniczone możliwości lokowania
środków w akcje kredytową, gdy tymczasem Bank Spółdzielczy w Leśnicy jest
bankiem, który posiada znaczne możliwości dotyczące nie
w pełni
wykorzystane lokowania środków pieniężnych w akcję kredytową.
Dokonując oceny Banku Spółdzielczego w Leśnicy pod kątem jego
możliwości
do
wypracowania
zysku
na
poziomie
zapewniającym
mu
w przyszłych latach dalszy rozwój należy stwierdzić, iż badany rok korzystnym
70
Prace dyplomowe z bankowości
okresem obrachunkowym
a krótki bo zaledwie jednomiesięczny
okres
funkcjonowania banku po fuzji wskazuje, iż w nowym układzie organizacyjnym
Bank Spółdzielczy staje się znacznie mocniejszą jednostką aniżeli wynikałoby
to z sytuacji gdyby obydwa banki funkcjonowały jak dotychczas oddzielnie.
Na
przestrzeni
badanego
okresu
Bank
Spółdzielczy
utrzymał
dotychczasową strukturę aktywów i pasywów z punktu widzenia aktywów
dochodowych w aktywach ogółem i pasywów kosztowych w pasywach ogółem.
Utrzymał także prawidłowe współczynniki wypłacalności a na koniec okresu
badanego ( tj. 31.12.1997 r. ) współczynnik ten uległ zwiększeniu w stosunku
do stanu początku okresu o 2,4% głównie w wyniku dokonanej fuzji. Bank
Spółdzielczy na przestrzeni badanego okresu również utrzymał prawidłowe
współczynniki płynności. Ukształtowany współczynnik płynności do trzech
miesięcy na koniec okresu badanego odbiegający nieco bo o 0,04% od
poziomu zalecanego przez NBP jest głównie wynikiem dokonanej z dniem
01.12.1997 r. fuzji dwóch banków i nie miał praktycznie żadnego wpływu na
bieżącą płynność badanego Banku Spółdzielczego.
Reasumując ustalenia dokonane na podstawie przeprowadzonych
badań można stwierdzić, iż Bank Spółdzielczy w Leśnicy jako samodzielny
podmiot spełnia wszystkie niezbędne wymogi dla kontynuowania swej
działalności bankowej z wynikiem pozytywnym. Przez dokonane fuzje
z Bankami
Spółdzielczymi w Dobrodzieniu, Izbicku i Ozimku,
bankami
o prawidłowej strukturze, podmiot bankowy spełnia wszystkie niezbędne
wymogi dla kontynuowania swojej dalszej działalności bankowej. Znacznie
wzmocniło to Bank Spółdzielczy i to zarówno pod względem kapitałowym jak
też możliwości ekspansji na rynki usług bankowych.
4.2. Ocena ksiąg rachunkowych i systemu kontroli
wewnętrznej.
1. W okresie obrachunkowym utrzymany został
cały istniejący w Banku
Spółdzielczym w Leśnicy na koniec 1998 roku system prowadzenia
ewidencji księgowej. Banki Spółdzielcze przyłączone w Ozimku i Izbicku
71
Prace dyplomowe z bankowości
jeszcze w grudniu
1998 roku a zatem w momencie, kiedy zostały już
podjęte decyzje o fuzji ale jeszcze przed faktycznym połączeniem
dokonały zmian w swoich planach kont dostosowując je w całości do planu
kont obowiązującego w Banku Spółdzielczym w Leśnicy. Ponadto
przyłączone banki eksploatowały ten sam system komputerowy co Bank
Spółdzielczy w Leśnicy.
W szczególności:

Księgi rachunkowe prowadzone i archiwalne były w jednostce macierzystej
w Leśnicy oraz w Oddziałach w Ujeździe, Zdzieszowicach, Jemielnicy
Dobrodzieniu,
Ozimku,
Izbicku
i
Filii
w
Chrząstowicach
zgodnie
z powszechnie przyjętymi zasadami bankowymi. Ewidencja dotycząca
rachunku wyników za wyjątkiem kosztów i przychodów odsetkowych oraz
prowizji przychodowych była poza sporadycznymi, nieistotnymi wielkościami
prowadzona w jednostce macierzystej w Leśnicy.

Ewidencję prowadzono w sposób całościowy przy zastosowaniu techniki
komputerowej przy czym eksploatowano bankowy system komputerowy
„KOBAN” pracujący w sieci NOVELL. Bank Spółdzielczy z dniem
01.01.1996 r. przeszedł na nowy BPK – 95 bazujący na zarządzaniu
Prezesa NBP Nr 4/95 z dnia 22.02.1995 w sprawie ustalenia wzorowego
planu kont. W okresie obrachunkowym wprowadzono program scalający
wielkości figurujące w zestawieniach obrotów i sald sporządzonych przez
poszczególne
oddziały.
Stąd
na
koniec
miesięcznych
okresów
obrachunkowych Bank Spółdzielczy sporządza zestawienie obrotów i sald
obejmujące obroty zarówno jednostki macierzystej, jak i wszystkich
oddziałów.

Jak stwierdzono już w poprzednich latach w trakcie badania stosowane
w Banku Spółdzielczym zasady ewidencji zapewniają realność stanów
i obrotów poszczególnych kont syntetyczo – analitycznych w każdym
z oddziałów i jednostce macierzystej na koniec każdego dnia a także
w okresach sprawozdawczych w rachunku narastającym. Dziennik jest
prowadzony w formie codziennie emitowanego tabulogramu z wykazem
wszystkich przeprowadzonych transakcji w tym dniu. Przeprowadzone
w Banku Spółdzielczym transakcje były zatwierdzane przez osoby
72
Prace dyplomowe z bankowości
upoważnione
i ujmowane na poszczególnych kontach w porządku
chronologicznym i syntetycznym.
2. Kontrola wewnętrzna w badanym Banku Spółdzielczym sprawowana była
przede wszystkim przez funkcjonujących pracowników dla których zakres
kontroli
określono
w
zakresach
czynności.
Generalnie
w
Banku
Spółdzielczym utrzymane zostały zasady kontroli określone w regulaminie,
który wprowadzony został w życie w 1993 r. Poza w/w kontrolą, kontrolę
spełniają
także
organy statutowe
Banku
Gospodarczy Bank Południowo – Zachodni
Spółdzielczego
oraz
S.A. w ramach zawartej
umowy zrzeszeniowej.
W okresach badanych Bank Spółdzielczy był objęty lustracją
przeprowadzoną przez Beskidzki Spółdzielczy Związek Rewizyjny
w Kętach w okresie od 22 do 29 października 1998 r.
Lustracja została przeprowadzona na podstawie zarządzenia nr 23/98,
wydanego przez Prezesa Beskidzkiego Związku Rewizyjnego w Kętach
w dniu 14.10.1998 r.
Przedmiotem lustracji było zbadanie całokształtu działalności banku za
okres 01.01.1995 r. do 30.09.1998 r.
3. W Banku Spółdzielczym zachowano ciągłość wyceny bilansowej aktywów
i
pasywów oraz rachunku wyników pomiędzy 1998 rokiem i okresem
badanym. W tym zakresie stosowano pewne określone reguły:

Stan środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
wykazano w wartościach netto, czyli różnicą ich wartości według cen
nabycia i dotychczasowym ich umorzeniu po uwzględnieniu aktualizacji
wycen
dokonywanych
w
terminach
i
na
warunkach
określonych
w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie składników majątkowych
uznawanych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad
i stawek amortyzacji oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny środków
trwałych. W Banku Spółdzielczym umorzenie naliczano metodą liniową
przy zastosowaniu zasad i stawek określonych przez Ministra Finansów
w przypadku przekazywania do eksploatacji środków trwałych o wartości
jednostkowej wyższej od 2.500,-zł oraz niezależnie od wartości
w przypadku całego sprzętu komputerowego. Pozostałe środki trwałe
73
Prace dyplomowe z bankowości
o wartości do 2.500,-zł podlegały jednorazowemu umorzeniu z chwilą
przekazania ich do eksploatacji.

Należności od klientów i sektora budżetowego oraz lokat w innych
bankach wyceniono w ten sposób, że poza wartością brutto należności
kredytowych i lokat w odpowiednich pozycjach bilansowych ujęto także
zarachowane do przychodów odsetki niezapadłe od należności regularnych
oraz zarachowane do przychodów przyszłych okresów odsetki niezapadłe
lub zapadłe w przypadku należności nieregularnych. Tak ustaloną wartość
pomniejszono o wielkość umorzonych rezerw na należności nieregularne
o różnej klasie ryzyka.

Papiery
wartościowe
wycenione
zostały
w
wartości
nominalnej
z uwzględnieniem wartości naliczonych odsetek memoriałowych.

Akcje w innych podmiotach finansowych wyceniono wg cen ich
nabycia. Posiadane przez Bank Spółdzielczy akcje GBP-Z S.A. na koniec
badanego okresu nie znajdowały się w publicznym obrocie.

Środki pieniężne krajowe i oszczędności wyceniono w księgach
rachunkowych w wartości nominalnej.

Wartość
zobowiązań
wobec
klientów
i
sektora
budżetowego
wyceniono w ten sposób, że poza wartością brutto depozytów ujęto
zarachowane do kosztów działalności operacyjnej odsetki niezapadłe.

Dochody z tytułu odsetek od udzielonych kredytów i lokat w innych
bankach oraz koszty odsetkowe od depozytów ujęto wg zasady
memoriałowej tzn. w wysokości należnej do otrzymania lub należnej do
zapłacenia w badanym okresie sprawozdawczym. Odsetki należne zapadłe
i niezapadłe od należności sklasyfikowanych do nieregularnych nie mają
wpływu na wynik finansowy.
4. W Banku Spółdzielczym
przeprowadzono inwentaryzację wszystkich
składników majątkowych i sald kont wg stanu na 31.12.1999 r.
Inwentaryzację przeprowadzono w następujący sposób:

Stan rzeczowy składników majątkowych spisano z natury na dzień
31.12.1999
r.
wyceniono
i
wielkości
księgowymi.
74
skonfrontowano
z
zasadami
Prace dyplomowe z bankowości

Środki pieniężne w kasach Banku Spółdzielczego zostały również
zinwentaryzowane wg stanu bądź na dzień 30.12.1999 r. , bądź na dzień
31.12.1999 r. przez powołane do tego zespoły.

Środki pieniężne Banku Spółdzielczego w GBP-Z SA we Wrocławiu lub
Oddziale w Opolu znajdujące się czy to na rachunkach bieżących, czy też
w formie lokat terminowych zostały potwierdzone przez Centralę i Oddział
tego banku.

Wartość akcji wg stanu na 31.12.1999 r. została potwierdzona przez
GBP-Z SA i BGŻ SA w Warszawie.

W zakresie innych składników majątkowych i kont rozrachunkowych
sporządzono szczegółowe zestawienia analityczne – inwentarzowe każdego
konta, które poddano szczegółowej analizie i weryfikacji. Ponadto
w
zakresie
należności
kredytowych
uzyskano
potwierdzenie
od
kredytobiorców prowadzących księgi handlowe. Także wysłane zostały
potwierdzenia
stanów
depozytów
od
klientów
prowadzących
księgi
handlowe.
4.3. Koszty i dochody z podziałem na poszczególne
sfery działalności.
Rentowność banku ulega zmianie w związku z tym występuje
uzasadniona potrzeba przeprowadzenia analiz rentowności działalności banku,
to jest działalności kredytowej, oszczędnościowej i pozostałej.
Działalność
kredytowa.
Do
działalności
kredytowej
zaliczamy
dochody związane bezpośrednio z tą działalnością, tj.:

odsetki od kredytów

dopłaty z budżetu do działalności kredytowej

część pozostałych dochodów, np. prowizje od udzielonych kredytów.
75
Prace dyplomowe z bankowości
Pozostałe dochody rozdzielane są na poszczególne typy działalności
umownie
przy
zastosowaniu
klucza
opartego
na
ilości
zatrudnionych
pracowników w poszczególnych działalnościach.
Pracowników dzieli się na trzy podstawowe typy działalności tj.
kredytową,
oszczędnościową
i
pozostałą
biorąc
pod
uwagę
zakresy
obowiązków. Czas pracy dyrektora (prezesa), głównego księgowego, kasjera –
przypisuje się do poszczególnych działalności faktycznego szacunkowo
proporcjonalnie do zużytego przez nich czasu pracy w tych działalnościach.
Koszty osobowe (płace zasadnicze, dodatki za wysługę lat, dodatki
kasjerskie, premie, nagrody i narzuty na wynagrodzenia oraz odpisy na
fundusze socjalne przypisuje się dla pracowników podporządkowanych
bezpośrednio do poszczególnych działalności. Koszty osobowe dyrektora,
głównego księgowego i kasjera rozdzielamy proporcjonalnie ustalonym
wcześniej udziałem ich części pracy w poszczególnych działalnościach. Koszty
podróży służbowych rozdzielane są według faktycznie posiadanych kosztów
z tego tytułu na poszczególne rodzaje dziełalności, a część tych kosztów
o charakterze ogólnym związanych z funkcjonowaniem banku zaliczamy do
grupy „pozostałe koszty”.
Pozostałe koszty (amortyzacja, zużycie materiału, podmiotów
nietrwałych i energii, usługi niematerialne oraz pozostałe koszty o charakterze
ogólnym) rozdzielamy na poszczególne działalności przy pomocy klucza
opartego
na
ilości
zatrudnionych
pracowników
w
poszczególnych
działalnościach.
Działalność oszczędnościowa.
Do działalności oszczędnościowej
zaliczamy następujące dochody:

odsetki od lokat, wkładów oszczędnościowych ( w tym również ROR)

dopłaty z budżetu.
Zasada podziału poszczególnych dochodów przypisanych do działalności
oszczędnościowej jest analogiczna jak przy działalności kredytowej.
Do pozostałej działalności zalicza się usługi bankowe związane
z obsługą budżetu samorządów szkolnych, mieszkańców, którzy lokują swoje
oszczędności na krótkoterminowe lokaty.
76
Prace dyplomowe z bankowości
4.4. Sprawozdanie z działalności Banku
Spółdzielczego w Leśnicy.
Bilans banku zamknął rok 1999 sumą bilansową wynoszącą
48.059,18 tyś. zł, która
wzrosła w stosunku do 1998 r. o 18.489 tyś zł tj.
o 162,2%. Wzrost sumy bilansowej
świadczy o utrzymującej się tendencji
zwiększającej skalę działalności przez bank. Osiągnięta suma bilansowa jest
drugą w grupie zrzeszonych banków w GBP-Z O/ Opole (Tabela 1 i 2 ).
Struktura aktywów i pasywów ( w tyś. zł)
Tabela 1
Aktywa
Stan na
Stan na
31.12.1998
31.12.1999
Dynamika
Plan
Wykonanie
finansowy na
planu
rok 1999
tyś. zł
tyś. zł
%
tyś. zł
%
7.316,00
11.528,00
157,57
16.364,00
70,45
Kredyty
12.895,56
29.237,59
226,73
17.530,00
166,77
Papiery
992,30
499,34
50,32
235,00
212,49
8.126,32
6.794,25
83,61
10.969,00
61,94
Lokaty w
bankach
wartościowe
Pozostałe
aktywa
77
Prace dyplomowe z bankowości
Tabela 2
Pasywa
Stan na
Stan na
31.12.1998
31.12.1999
Dynamika
Plan
Wykonanie
finansowy na
planu
rok 1999
tyś. zł
tyś. zł
%
tyś. zł
%
Depozyty
25.246,03
41.971,11
166,25
37.533,00
111,82
Fundusze
1.705,70
3.195,56
187,35
3.375,00
94,68
295,64
631,23
213,51
460,00
137,22
2.082,81
2.261,28
108,57
3.730,00
60,62
własne brutto
Wynik
finansowy
netto
Pozostałe
pasywa
Podstawowym celem działania banku jest wypracowywanie zysku na takim
poziomie, by zapewniał jego bieżące funkcjonowanie oraz szeroko pojęty
rozwój (Tabela 3 i 4 ).
Tabela 3
Dochody
31.12.1998
31.12.1999
Dynamika %
Dochody z tytułu
4.492,59
6.752,11
150,29
Prowizje
650,62
1.374,91
211,32
Pozostałe
129,71
258,93
199,62
Razem
5.272,92
8.385,95
159,04
odsetek
78
Prace dyplomowe z bankowości
Tabela 4
Koszty
31.12.1998
31.,12.1999
Dynamika %
Działania banku
1.989,52
3.340,51
167,91
Prowizje
1,95
4,21
215,90
Odsetki
2.542,50
3.389,37
133,31
Pozostałe
193,56
614,99
317,72
Razem
4.727,53
7.349,08
155,45
i amortyzacja
Na dochody składają się w głównej mierze odsetki od kredytów i depozytów
w innych bankach, których udział w dochodach wynosi 80,52%.
Ponoszone przez bank koszty dzielą się na dwie podstawowe grupy:

koszty działalności podstawowej, których główną pozycję stanowią odsetki
płacone za złożone depozyty 46,12% kosztów

koszty ogólne związane z działalnością eksploatacyjną banku 45,45%
kosztów.
Zarząd
po uzgodnieniu z Radą Nadzorczą wypracowane wyniki (zyski)
proponuje podzielić następująco:
Zysk brutto
1.036.869,71
1. podatek
405.642,00
Zysk netto
631.227,71
1. na oprocentowanie udziałów
członkowskich
2. na fundusz zasobowy
76.054,50
400.000,00
3. na fundusz ogólnego ryzyka
80.225,99
4. na fundusz społeczno – kulturalny
74.947,22
79
Prace dyplomowe z bankowości
Tabela 5
Zysk
31.12.1998
31.12.1999
Dynamika %
Brutto
545,39
1.036,87
190,12
Netto
295,64
631,23
213,51
Działalność kredytowa.
Wartość udzielanych kredytów osiągnęła kwotę 29.237,59 tyś. zł na planowaną
17.530 tyś. zł co stanowi 60,84% sumy bilansowej i wzrosła na przestrzeni
1999 r. o 13.878,35 tyś. zł , co daje pierwsze miejsce w grupie zrzeszeniowej
województwa opolskiego w dynamice wzrostu obliga kredytów.
Kredyty przyznawane były na finansowanie działalności gospodarczej ze
szczególnym uwzględnieniem sektora rolnego (kredyty preferencyjne).
Zaangażowanie środków w kredytach z podziałem na kategorie kredytobiorców
przedstawia się następująco:
Tabela 6
Kategoria
31.12.1998
31.12.1999
Dynamika %
Spółki i spółdzielnie
876,22
2345,17
267,65
Rolnicy
2529,30
4659,98
184,24
Przedsiębiorstwa
4541,20
11956,52
263,29
4344,54
9354,83
215,32
indywidualne
Osoby fizyczne
Udział kredytów w sytuacji nieregularnej w ogólnym obligu wynosi 3,51%
80
Prace dyplomowe z bankowości
Zaangażowanie środków w kredytach według terytorium przedstawia się
następująco:
Tabela 7
Placówki /w tyś. zł/
31.12.1998
31.12.1999
Dynamika %
Ogółem
15359,24*
29237,58
190,36
Leśnica
5096,60
9391,65
184,27
Ujazd
3058,26
5772,58
188,75
Zdzieszowice
2574,31
4376,38
170,00
Jemielnica
740,48
1329,66
179,57
Dobrodzień
1276,80
2732,56
214,02
Izbicko
242,37
960,24
396,19
Ozimek
1666,48
3156,28
187,60
Chrząstowice
797,20
1518,23
190,45
Ilość rachunków
5122(3881*)
5226
102,03(134,66*)
kredytowych /ogółem/

bez placówek w Izbicku, Ozimku i Chrząstowicach ( w 1998 r. nie wchodziły
w skład BS Leśnica)
Działalność depozytowa.
Stan depozytów ogółem zgromadzonych na rachunkach w naszym banku
przedstawia się następująco:
81
Prace dyplomowe z bankowości
Tabela 8
/ w tyś. zł/
31.12.1998
Ogółem środki
01.01.1999
31.12.1999
Dynamika do
Dynamika do
31.12.1998
01.01.1999
25.243,00
34.156,43
41.971,11
166,27
122,88
wkłady avista
7.918,00
12.508,81
15.736,27
198,74
125,80
wkłady
17.324,00
23.547,27
26.234,84
151,44
111,41
od klientów w
tym:
terminowe
Uzyskana w 1999 r. kwota depozytów przekracza założenia planowe o 11,8%,
a uzyskana dynamika w przyroście depozytów 122,88% w stosunku do bilansu
otwarcia
z
01.01.1999
r.
dała
1
miejsce
w
grupie
zrzeszeniowej
GBPZ O/ Opole.
Udział depozytów avista do depozytów ogółem ukształtował się na poziomie
37,49%, co ma ujemny wpływ na wynik finansowy banku.
Wybrane wskaźniki ekonomiczne.
Uzyskane
wskaźniki
świadczą
o
prawidłowej
bezpieczeństwie zgromadzonych w nim depozytów.
82
pracy
Banku
i
pełnym
Prace dyplomowe z bankowości
Tabela 9
Podstawowe wskaźniki
Uzyskano przez Bank
Średnio w grupie
%
%
Wskaźnik wypłacalności
9,89
14,75
Wskaźnik rentowności
8,59
9,16
Wskaźnik rentowności
22,23
18,67
199,21
197,95
1,05
0,80
1,31
1,39
zaangażowanego kapitału
ROE
Wskaźnik efektywności
działania
Wskaźnik płynności do 3
miesięcy
Wskaźnik rentowności
aktywów ROA
4.5. Informacje o stanie funduszy.
Fundusz udziałowy na dzień 31.12.1999 r. wynosił 539.714,48 zł .
W okresie obrachunkowym stan funduszu udziałowego uległ
a/ zwiększeniu w kwocie 64.237,42 zł w wyniku :

pozyskania nowych członków i realizowanych wpłat uzupełniających

dopisania dywidendy z podziału wyniku za 1998 rok przeznaczonej na
zwiększenie posiadanych udziałów
83
Prace dyplomowe z bankowości

przeksięgowania wcześniej wypowiedzianych udziałów na skutek zmiany
decyzji członków
b/ zmniejszeniu w kwocie 56.349,81 zł w wyniku:

wyksięgowania udziałów wypowiedzianych

wypłaty udziałów wypowiedzianych bezpośrednio z funduszu

wypłaconej dywidendy

pobranego podatku od dywidendy

wyksięgowania waloryzacji udziałów
Fundusz zasobowy na dzień
01.01.1999 r. wynosił 1.944.979,33
natomiast na 31.12.1999 r. wynosił 2.212.382,95.
Stan tego funduszu uległ zwiększeniu w wyniku:

dokonanego odpisu z podziału zysku za 1998 rok Banku Spółdzielczego
w Leśnicy oraz łączących się z nim Banków w Ozimku i Izbicku

wpłat wpisowego

sksięgowania ze stanu zwaloryzowanych a nie pobranych przez członków
udziałów członkowskich.
W oparciu o art. 127 ust. 2 Prawa bankowego Bank Spółdzielczy
utworzył z odpisu z zysku za 1998 rok w kwocie 60.000,- zł fundusz ogólnego
ryzyka bankowego.
4.6. Działalność na rzecz środowiska
i zamierzenia na 2000 r.
Rada
Nadzorcza
i
Zarząd
współpracowali
z
organizacjami
użyteczności publicznej, instytucjami i sąsiednimi bankami.
Wydano w 1999 roku na cele charytatywne 24.700,-zł, dofinansowując
organizowane imprezy kulturalne dla dzieci, imprezy sportowe, działalność
klubów sportowych, szkół i kościoła. Niezależnie od tego Rada Nadzorcza
84
Prace dyplomowe z bankowości
z środków wyasygnowanych z nadwyżki bilansowej 1999 roku wydatkowała
52.452,-zł.
Zorganizowano dla pracowników i członków organów samorządowych:

wyjazd szkoleniowo – rekreacyjny w Pieniny i do Krakowa

wyjazd na imprezy kulturalne

wieczorek taneczny w karnawale

spotkanie wigilijne
Bank Spółdzielczy w Leśnicy od założenia był współorganizatorem
i pierwszym akcjonariuszem Gospodarczego Banku Południowo – Zachodniego
we Wrocławiu. Współpraca przebiegała bardzo pomyślnie:

skrócony został okres rozliczeń międzybankowych poprzez instalację
określonego programu informatycznego

na wysokim poziomie prowadzony jest instruktaż i szkolenia.
W roku 2000 planuje się dalszy rozwój banku, doskonalenie struktur
i rozszerzenie zakresu świadczonych usług poprzez:

umocnienie siły kapitałowej banku

pozyskanie nowych klientów

zapewnienie właściwej współpracy i przepływu informacji pomiędzy bankiem
i jego oddziałami

systematyczną
modernizację
systemów
informatycznych
banku
z uwzględnieniem rozwoju informatyki i wymogów nowoczesnej bankowości

racjonalne wprowadzenie nowych produktów bankowych, na które jest
zapotrzebowanie klientów mieszczących się w ramach obowiązujących
aktów prawnych

zakup działki budowlanej w Jemielnicy i przygotowanie inwestycji

budowanie wizerunku banku jako silnej, solidnej bezpiecznej i cieszącej się
zaufaniem klientów instytucji.
85
Prace dyplomowe z bankowości
4.7. Dane z przeprowadzenia badania sprawozdań
finansowych.
Badanie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Leśnicy
za rok 1999 obejmuje:

bilans sporządzony na dzień 31.12.1999 r. , który po stronie aktywów
wykazuje sumę bilansową 47.834.976,68 zł

rachunek wyników sporządzony za okres 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.,
który zamyka się zyskiem netto w kwocie 831.943,26 zł

pozycje pozabilansowe, które wykazują sumę 1.997.391,36 zł

sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zmianę stanu
środków pieniężnych netto (spadek) w ciągu roku obrotowego 1999 na
sumę 4.962.655,77 zł.
Badanie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego za 1999
rok przeprowadził biegły rewident Gerard Ceglarek korzystający z pomocy
swojego asystenta pana Brunona Ceglarka z „BILANSU” – Biura Rewizyjno –
Konsultingowego z siedzibą w Raciborzu. Podczas badania udostępniono
badającemu wszelkie dokumenty źródłowe, informacje i księgi rachunkowe
niezbędne dla opracowania raportu i wydania prawidłowej opinii.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień
w pracy Banku Spółdzielczego, wręcz przeciwnie osiągnięte wyniki finansowe
znacznie wyprzedziły w czasie wyniki zakładane w planie finansowym. Kontrola
kosztów wykazała ich zasadność. Poniesione koszty mają odzwierciedlenie
w dokumentach księgowych, które są odpowiednio opisane. Na znaczną część
kosztów , ich wzrost Zarząd nie ma wpływu, gdyż wynikają one z inflacji wzrostu
kosztów nośników energii (wzrost cen materiałów bezpośrednich). Obieg
dokumentów kasowych jest prowadzony prawidłowo, zgodnie z bankową
instrukcją obiegu dokumentów kasowych.
86
Prace dyplomowe z bankowości
ZAKOŃCZENIE
Bankowość znalazła się w okresie decydujących przemian wraz
z dążeniem rządów do poprawy efektywności gospodarczej
i sprawności
alokalizacji zasobów naturalnych. Decydencji polityczni kierują gospodarkę do
otwartości konkurencji i dyscypliny rynkowej. W latach osiemdziesiątych
nastąpiły zmiany polityczne, gospodarcze i strukturalne, które gwałtownie
zmieniły kontekst dla działalności bankowej. Przejście do gospodarki rynkowej
w Europie Środkowej, Wschodniej oraz w republikach dawnego Związku
Radzieckiego, liberalizacja finansowa w Azji, Ameryce Łacińskiej oraz Afryce,
prawie globalna konfrontacja z recesją finansową niemal w wymiarze
światowym - wszelkie te zjawiska wymagają znacznego umocnienia instytucji
bankowej. Zwiększa się zakres prywatyzacji, a firmy państwowe, w tym banki,
które dawniej były sterowane centralnie otrzymują coraz większą autonomię.
Niniejsza praca miała na celu przedstawienie kilku zasad dobrego
zarządzania bankiem w warunkach przemian zachodzących obecnie w polskiej
gospodarce i sektorze bankowym. Zostały w niej zaprezentowane optymalne
strategie zarządzania, strategie rozwoju banku, jak również strategie analizy
finansowej. Zarządzanie nowoczesnym bankiem powinno prowadzić do
maksymalizacji wartości rynkowej banku jako spółki akcyjnej. Banki jako
samodzielne i samo finansujące się jednostki organizacyjne działają na własne
ryzyko. W celu sprawnego zarządzania bankiem, niezbędna jest wiedza
i doświadczenie, a także dobra współpraca między pracownikami banku a jego
klientami, to jest między kredytobiorcami a kredytodawcami, deponentami
i inwestorem, stanowi to bowiem podstawę do umocnienia pozycji rodzimych
produktów wobec konkurencji i rozwoju gospodarczego kraju.
Bank Spółdzielczy w Leśnicy, na działalności którego koncentruje się
niniejsza praca, obecnie prowadzi szeroką działalność w zakresie gospodarki
finansowej. Istotny jest fakt, że wciąż ją poszerza, zakładając własne oddziały
(placówki) na terenie województwa opolskiego. Cieszy się on poważaniem
i zaufaniem klientów korzystających z jego usług. Ważnym wydarzeniem było
połączenie się w 1997 roku tego Banku z Bankiem Spółdzielczym
87
Prace dyplomowe z bankowości
w Dobrodzieniu
oraz w 1999 roku z Bankami
Spółdzielczymi w Ozimku
i Izbicku. W ramach tych fuzji bank Spółdzielczy w Leśnicy stał się bankiem
wiodącym -
przejmującym, co przyniosło mu wiele korzyści i pozytywnych
zmian. Osiągnięte wyniki finansowe po dokonanych fuzjach są dobre i świadczą
o prawidłowości organizacji pracy banku wraz z ich oddziałami w Dobrodzieniu,
Izbicku, Jemielnicy, Ozimku, Ujeździe i Zdzieszowicach.
88
Prace dyplomowe z bankowości
BIBLIOGRAFIA
1. Bank Spółdzielczy – czasopismo
2. Bank Wspólnych Sił – Biuletyn Informacyjny Zrzeszenia GBPZ Wrocław
3. Gdańska Akademia Bankowa przy Instytucie Badań nad Gospodarką
Rynkową, ABC Bankowości, Gdańsk 1996 r.
4. Głos Banków Spółdzielczych – czasopismo KZBS Warszawa
5. Heropolitańska Izabela, Borowska Elżbieta, Kredyty i gwarancje bankowe
Twigger Warszawa 1996 r.
6. Jaworski Władysław , Banki rynek operacje polityka , Poltext, Warszawa
1996 r.
7. Jaworski Władysław, Współczesny bank, Poltext, Warszawa 1998 r.
8. McNaughton, Zarządzanie nowoczesnym bankiem w okresie zmian,
Warszawski Insytut, Warszawa 1995 r.
9. Nasiłkowski M. , System rynkowy, Key Text , Warszawa 1996 r.
10. Pietrzykowski Wojciech, Wolniewicz Wojciech, Prawne formy zabezpieczeń
zwrotności kredytów i pożyczek , GBW S.A. Poznań
11. Praca zbiorowa , Bank Spółdzielczy w warunkach gospodarki rynkowej
(podręcznik opracowany na postawie szkoleń dla członków zarządu
banków spółdzielczych), Wyd. Fundusz Współpracy Cooperation Fund,
Warszawa, listopad 1996:
12. Prawo Bankowe Dziennik Ustaw Nr 140 poz. 939 z 21 listopada 1997 r.:
13. Szambelańczyk Jan, Zarządzanie bankiem spółdzielczym
Gospodarczy Bank Wielkopolski, Poznań 1995:
89
Download