Alicja Nowak

advertisement
Alicja Nowak
Turek
SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO
W KLASIE I GIMNAZJUM
TEMAT : Język reklam ( 2 godziny )
Cele ogólne :
uczeń poznaje językowe środki perswazji
Cele szczegółowe :
uczeń rozumie czym jest perswazja
zna elementy podnoszące skuteczność reklamy
potrafi wymienić środki językowe w reklamie
rozpoznaje użyte i stosowane językowe środki perswazji
Metody i techniki :
metoda problemowa
heureza
oglądowa
praca indywidualna
zbiorowa
Środki dydaktyczne :
wycinki reklam prasowych
nagranie reklam telewizyjnych
Ścieżka edukacyjna – edukacja czytelnicza i medialna
1
Tok lekcji
I Wprowadzenie
1. Nauczyciel prosi o przypomnienie wiadomości o reklamie, jej
funkcji i znaczeniu. Pyta o slogan telewizyjny i perswazję.
2. Uczniowie z pamięci podają slogany reklamowe, które zapisują
na przygotowanych kartkach.
Następnie oglądają reklamy telewizyjne i zapisują treść haseł
reklamowych.
3. Informacja nauczyciela , że dzisiejsza lekcja , to ciąg dalszy
cyklu o reklamie.
Nauczyciel przypomina o nagradzaniu uczniów najbardziej
aktywnych , skupionych na zadaniach.
II Część właściwa lekcji
1. Zapisanie tematu
2. Nauczyciel pyta o nadawcę ( producent towaru
wypowiadający tekst , tekściarz ,copywriters ), odbiorcę
reklamy oraz o intencje nadawcy reklamy.
W trakcie rozmowy pada pytanie o język reklam.
Jest to język nakazu, przymusu, komplementowania lub
schlebiania.
3. Najważniejsze pytanie pada po przejrzeniu wycinków
prasowych i przypomnieniu zapamiętanych sloganów:
Jakie musi być hasło, aby reklama była skuteczna ?
- zrozumiały ( prosty )
- zwięzły ( krótki )
- łatwy ( rymowanie )
- atrakcyjny ( dowcip, humor )
- sugestywny ( wpływa na nasze postanowienia ).
4. Uczniowie podzieleni na grupy analizują posiadane teksty
( komunikaty reklamowe ).
Zgodnie z poleceniem nauczyciela podkreślają kluczowe
słowa, wypisują je na kartkach ( przygotowanych kolorowych
kartonikach ).
2
Następnie próbują określić, jakie cechy mają podkreślone
przez nich słowa
tryb rozkazujący : kup
wypij
wybierz
wykrzyknienia : My wiemy jak !
zdania pytające : Czy wybrałeś ?
czasowniki modalne : warto zobaczyć
musisz spróbować
stopień wyższy i najwyższy przymiotników
i przysłówków
: najlepszy
: najnowszy
: najszybciej
kalki ( amerykanizmy ) : hit,super,ok.
zaimki : każdy
kto
równoważniki zdań
liczebniki : jeden
pierwszy
czasowniki w 1 os. l.p : lubię
wybrałem
mam
użycie czas. W 2 os. l.p: pragniesz
masz
wybierz
brak sformułowań przeczących
rymotwórczość : Brud nie wybiera, wybierz Pickiera
powtórzenia : Zawsze sucho, zawsze pewnie
3
wyrazy typu : zawsze
nigdy
wszędzie
5. Nauczyciel zwraca uczniom uwagę na siłę perswazyjną tych
wyrazów. Nie chcemy być inni, gorsi, słabsi. Bohaterowie
reklam są młodzi, uśmiechnięci, zadowoleni, dobrze się czują i
bawią. Dlatego my chcemy być podobni do nich. To perswazja
i manipulowanie nami, które często odnosi pożądany przez
nadawców skutek. Kupujemy określone towary, wtedy
jesteśmy modni, na topie. To niebezpieczny szczególnie dla
młodych ludzi proces. Można się przed nim bronić mając
świadomość „ sztuczek „, które działają na naszą
podświadomość. Wśród nich są także środki językowe.
III Podsumowanie
1. Nauczyciel podaje notatkę o językowych środkach perswazji.
Tekst reklamowy odwołuje się do sfery intelektualnej i
emocjonalnej. Reguły ustala nadawca, ale o rezultacie
decyduje odbiorca.
Dowartościowanie jest nam potrzebne, ale nie możemy
biernie ulegać perswazyjnym metodom.
Podtekst reklam jest niebezpieczny, jeśli nie kupisz, nie
spróbujesz, nie weźmiesz – jesteś gorszy. Nie dajmy się
reklamom.
2. Praca domowa
1. Podaj po jednym przykładzie reklamy, w której
wykorzystano przedstawione na lekcji językowe środki
perswazji.
2. Czy hasło : oglądam reklamy , więc jestem ma sens?
Uzasadnij swoją odpowiedź dwoma argumentami.
Bibliografia
Budzyński W., Reklama – techniki skutecznej perswazji. Warszawa,
Wyd. POLTEXT 2000
Majkowska G., Język reklamy, w : Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX w,
pod red. K. Handke i H Dalewskiej – Greń, Warszawa , SOW 1994
Głowiński M., Nowomowa po polsku , Warszawa 1991
4
Download