Alior Bank SA – produkty zmodyfikowane

advertisement
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 3 do Porozumienia o współpracy w ramach projektu systemowego pt. „Planowanie działań w MŚP a
finansowanie zwrotne”– Zarys oferty
Alior Bank S.A. – produkty zmodyfikowane
Informacje wprowadzające
Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior
Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. „Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne”.
Ofertą zostały objęte następujące produkty:







Kredyt Biznes Start z doradztwem w ramach projektu PARP
Łatwy Kapitał z doradztwem w ramach projektu PARP
Szybki Kredyt Inwestycyjny z doradztwem w ramach projektu PARP
Kredyt w rachunku bieżącym z doradztwem w ramach projektu PARP
Kredyt w rachunku kredytowym odnawialny z doradztwem w ramach projektu PARP
Kredyt inwestycyjny z doradztwem w ramach projektu PARP
Kredyt Nieodnawialny na finansowanie VAT z doradztwem w ramach projektu PARP
Uwaga: przy Kredytach objętych Gwarancją de minimis, dodatkowo istnieje możliwość obniżenia
marży banku o 0,50% p.p. pod warunkiem, że całkowita marża banku nie będzie niższa niż 4,00% p.p.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 3 do Porozumienia o współpracy w ramach projektu systemowego pt. „Planowanie działań w MŚP a
finansowanie zwrotne”– Zarys oferty
Kredyt Biznes Start Obrotowy i Zakupowy z doradztwem w ramach projektu PARP
INFORMACJE
Podmioty gospodarcze spełniające poniższe kryteria:
a)
Przedsiębiorca MICRO zgodnie z definicją Komisji Europejskiej: zatrudniający mniej niż 10 osób z
rocznym obrotem ze sprzedaży towarów/ usług nie przekraczającym mniejszej z wartości: 2 mln
EUR lub 5 mln PLN (weryfikacja podmiotów powiązanych, które mają wpływ na wyliczenie
1.Odbiorca produktu
poziomu obrotów i liczby zatrudnionych opisane w Instrukcji procesowania kredytów
zabezpieczonych EFI);
b)
Prowadzący działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące;
c)
Prowadzący księgowość w formie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów;
Kredyt przeznaczony na finansowanie majątku obrotowego klienta, a w szczególności:
2.Przeznaczenie produktu

na spłatę zobowiązań krótkoterminowych

na finansowanie zwiększonego stanu towarów, produktów gotowych, należności,

na zakup maszyn urządzeń, pojazdów
Kredyt Biznes Start Obrotowy
Kwota minimalna: 5.000,00 PLN
Kwota maksymalna: 50.000,00 PLN
3.Minimalna i maksymalna
kwota produktu
Kredyt Biznes Start Zakupowy
Kwota minimalna: 5.000,00 PLN
Kwota maksymalna: 100.000,00 PLN
4.Waluta produktu
PLN
5.Prowizja
Od 0,00%
6.Oprocentowanie
Od 6,00% + WIBOR 3M
7.Prowizja za rozpatrzenie
wniosku
8.Forma funkcjonowania
9.Sposób wypłaty
10.
Sposób spłaty
11.
Okres kredytowania
12.
Wcześniejsza spłata
13.
Zabezpieczenie
0,00 PLN
Kredyt o charakterze nieodnawialnym. Uruchomienie kredytu następuje jednorazowo.
Bank jednorazowo stawia do dyspozycji klienta kwotę kredytu poprzez uznanie jego kwotą rachunku
bieżącego Klienta.
Wg określonego harmonogramu spłat – równe raty kapitałowe.
MIN: 12 miesięcy
MAX: 60 miesięcy.
W każdym momencie funkcjonowania kredytu klient może dokonać wcześniejszej spłaty częściowej
bądź całkowitej.

Gwarancja Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Przedmiot inwestycji (dotyczy Biznes Start – Zakupowy)

Inne formy zabezpieczenia uzgodnione z bankiem,
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 3 do Porozumienia o współpracy w ramach projektu systemowego pt. „Planowanie działań w MŚP a
finansowanie zwrotne”– Zarys oferty
Kredyt Łatwy Kapitał z doradztwem w ramach projektu PARP
INFORMACJE
1.
Odbiorca produktu
2.
Przeznaczenie produktu
3.
Minimalna i maksymalna
Przedsiębiorcy prowadzący księgowość w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz
pełne księgi rachunkowe, klasyfikowani przez Bank do segmentu Klienta Biznesowego:
 Micro
 Małe
 Średnie
Cele związane z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą. Kredytobiorca nie
musi szczegółowo definiować celu kredytowania.
kwota produktu
Kwota minimalna: 5.000 PLN
Kwota maksymalna: 500.000 PLN
4.
Waluta produktu
PLN
5.
Prowizja
Od 0,00%
6.
Oprocentowanie
Od 2,50% + WIBOR 3M
7.
Prowizja za rozpatrzenie
wniosku
8.
Forma funkcjonowania
9.
Sposób wypłaty
0,00 PLN
Kredyt o charakterze nieodnawialnym. Uruchomienie kredytu następuje jednorazowo.
Bank jednorazowo stawia do dyspozycji klienta kwotę kredytu poprzez uznanie jego kwotą rachunku
bieżącego Klienta.
10. Sposób spłaty
Wg określonego harmonogramu spłat – równe raty kapitałowe.
11. Okres kredytowania
Maksymalny okres kredytowania - 96 miesięcy
W każdym momencie funkcjonowania kredytu klient może dokonać wcześniejszej spłaty częściowej
12. Wcześniejsza spłata
bądź całkowitej.
Minimalna wysokość spłaty wnosi 1.000,00 PLN lub równowartość w walucie.
13. Zabezpieczenie
Formy zabezpieczenia uzgodnione z bankiem
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 3 do Porozumienia o współpracy w ramach projektu systemowego pt. „Planowanie działań w MŚP a
finansowanie zwrotne”– Zarys oferty
Szybki Kredyt Inwestycyjny z doradztwem w ramach projektu PARP
INFORMACJE
1. Odbiorca produktu
2. Przeznaczenie produktu
3. Minimalna i maksymalna
kwota produktu
Przedsiębiorcy prowadzący księgowość w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz
pełne księgi rachunkowe, klasyfikowani przez Bank do segmentu Klienta Biznesowego:
 Micro
 Małe
 Średnie
Finansowanie inwestycji:
 zakup nowego/używanego pojazdu, maszyny, urządzenia
 finansowanie dodatkowych kosztów ubezpieczenia straty finansowej GAP
 prowizja bankowa
 opłata za inspekcję przedmiotu zabezpieczenia
 inne
Pojazdy:
 osobowe
 jednośladowe (motocykle, motorowery, skutery)
 ciężarowe
 ciężarowe powyżej 3,5 t.
 naczepy
 przyczepy
 ciągniki rolnicze
 autobusy
Kwota minimalna: 10.000 PLN
Kwota maksymalna: 500.000 PLN
4. Waluta produktu
PLN
5. Prowizja
Od 0,00%
6. Oprocentowanie
Od 3,00% + WIBOR 3M
7. Prowizja za rozpatrzenie
wniosku
0,00 PLN
8. Forma funkcjonowania
Kredyt o charakterze nieodnawialnym. Uruchomienie kredytu następuje jednorazowo.
9. Sposób wypłaty
Bank jednorazowo przelewa środki na rachunek sprzedającego środek trwały
Spłata kredytu następuje wg określonego harmonogramu spłat – stałe raty kapitałowe.
10. Sposób spłaty
Raty kapitału oraz odsetki spłacane są w raz w miesiącu automatycznie z rachunku bieżącego
kredytobiorcy.
11. Okres kredytowania
Maksymalny okres kredytowania - 96 miesięcy
W każdym momencie funkcjonowania kredytu klient może dokonać wcześniejszej spłaty częściowej
12. Wcześniejsza spłata
bądź całkowitej.
Minimalna wysokość spłaty wnosi 5.000,00 PLN lub równowartość w walucie.
13. Zabezpieczenie
Podstawowe zabezpieczenie kredytu stanowi:
 zastaw rejestrowy
 ubezpieczenie straty finansowej GAP w przypadku pojazdów
 cesja praw z polisy ubezpieczeniowej AC, spełniającej kryteria określone we wzorze umowy
cesji – w przypadku pojazdów
 cesja praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych w przypadku
maszyn i urządzeń
Dodatkowo:
 Gwarancja de minimis
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 3 do Porozumienia o współpracy w ramach projektu systemowego pt. „Planowanie działań w MŚP a
finansowanie zwrotne”– Zarys oferty
Kredyt w rachunku bieżącym z doradztwem w ramach projektu PARP
INFORMACJE
4. Waluta produktu
Przedsiębiorcy prowadzący księgowość w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz
pełne księgi rachunkowe, klasyfikowani przez Bank do segmentu Klienta Biznesowego:
 Micro
 Małe
 Średnie
 Duże
Kredyt przeznaczony jest na krótkoterminowe finansowanie działalności bieżącej klienta, a w
szczególności:
 na spłatę zobowiązań krótkoterminowych nie wymagalnych ani przeterminowanych
powstałych w wyniku bieżącej działalności przedsiębiorstwa,
 na finansowanie zwiększonego stanu towarów, produktów gotowych, należności,
 na spłatę zadłużenia z tytułu krótkoterminowego produktu kredytowego na finansowanie
działalności bieżącej w innym banku
Min.
Max
Micro
2 000 PLN
300 000 PLN
Małe
10 000 PLN
5 000 000 PLN
Średnie
10 000 PLN
15 000 000 PLN
Duże
10 000 PLN
brak
PLN, CHF, EUR, GBP, USD
5. Prowizja
Od 0,00%
6. Oprocentowanie
Od 4,00% + WIBOR 3M
1. Odbiorca produktu
2. Przeznaczenie produktu
3. Minimalna i maksymalna
kwota produktu
7. Prowizja za rozpatrzenie
wniosku
0,00 PLN
8. Forma funkcjonowania
Kredyt o charakterze odnawialnym.
9. Sposób wypłaty
Bank jednorazowo przelewa środki na rachunek bieżący Klienta
10. Sposób spłaty

Kapitał spłacany jest jednorazowo na koniec okresu kredytowania.

Każdy wpływ środków na rachunek powoduje zmniejszenie lub całkowitą spłatę kredytu.

Kredyt może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie jego funkcjonowania.

Odsetki
spłacane
są
raz
w
miesiącu
w
ostatnim
kalendarzowym
dniu
miesiąca
automatycznie w ciężar rachunku bieżącego kredytobiorcy
11. Okres kredytowania
12. Wcześniejsza spłata
13 Zabezpieczenie
12 miesięcy
W każdym momencie funkcjonowania kredytu można zmniejszyć jego wartość, bądź całkowicie
zrezygnować
Zgodnie z polityką banku w zakresie prawnych zabezpieczeń spłaty wierzytelności,
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 3 do Porozumienia o współpracy w ramach projektu systemowego pt. „Planowanie działań w MŚP a
finansowanie zwrotne”– Zarys oferty
Kredyt w rachunku kredytowym odnawialny z doradztwem w ramach projektu PARP
INFORMACJE
4.
Waluta produktu
Przedsiębiorcy prowadzący księgowość w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz
pełne księgi rachunkowe, klasyfikowani przez Bank do segmentu Klienta Biznesowego:
 Małe
 Średnie
 Duże
Kredyt przeznaczony jest na krótkoterminowe finansowanie majątku obrotowego, spłatę i
zamknięcie linii kredytowej w innym banku.
Min.
Max
Małe
10 000 PLN
brak
Średnie
10 000 PLN
brak
Duże
10 000 PLN
brak
PLN, CHF, EUR, GBP, USD
5.
Prowizja
Od 0,00%
6.
Oprocentowanie
Od 2,00% + WIBOR 3M
7.
Prowizja za rozpatrzenie
1.
Odbiorca produktu
2.
Przeznaczenie produktu
3.
Minimalna i maksymalna
kwota produktu
wniosku
8.
Forma funkcjonowania
0,00 PLN
Kredyt o charakterze odnawialnym
Bank
9.
Sposób wypłaty
jednorazowo
stawia do
dyspozycji klienta kwotę
kredytu w
rachunku kredytowym.
Poszczególne wypłaty z rachunku kredytowego są realizowane na podstawie pisemnych dyspozycji
Klienta
Odsetki spłacane są poprzez automatyczne obciążenie rachunku bieżącego
10. Sposób spłaty
kredytobiorcy. Kapitał spłacany jest przez kredytobiorcę poprzez uznanie rachunku
kredytowego.
11. Okres kredytowania
Do 12 miesięcy
12. Wcześniejsza spłata
Nie dotyczy
13. Zabezpieczenie
Zgodnie z polityką banku w zakresie prawnych zabezpieczeń spłaty wierzytelności,
Załącznik nr 3 do Porozumienia o współpracy w ramach projektu systemowego pt. „Planowanie działań w MŚP a
finansowanie zwrotne”– Zarys oferty
Kredyt Inwestycyjny z doradztwem w ramach projektu PARP
1. Odbiorca produktu
2.
3.
4.
Przeznaczenie produktu
Wkład Własny
Minimalna i maksymalna
kwota produktu
5.
Waluta produktu
6.
Prowizja i
Oprocentowanie
7.
Prowizja za rozpatrzenie
wniosku
8.
Forma funkcjonowania
INFORMACJE
Przedsiębiorcy prowadzący księgowość w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz pełne księgi
rachunkowe, klasyfikowani przez Bank do segmentu Klienta Biznesowego:
 Mikro
 Małe
 Średnie
 Duże
Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie:
 zakupu nowego/używanego środka transportu, urządzenia, maszyny,
 zakupu lub remontu nieruchomości, w tym również budowę, rozbudowę, modernizację, adaptację
nieruchomości związanej z prowadzoną działalnością,
 remont środków trwałych,
 zakup nowych technologii,
 wykupu z leasingu użytkowanego środka transportu, urządzenia, maszyny, oprogramowania,
 refinansowanie poniesionych kosztów zakupu nowego/używanego środka transportu, urządzenia,
maszyny, oprogramowania, nieruchomości do 1 roku od daty wystawienia faktury zakupu,
 inne cele związane z podniesieniem wartości przedsiębiorstwa, wzrostem jego konkurencyjności na
rynku,
 spłata kredytu udzielonego na ww. cele w innym banku,
 inwestycji technologicznej częściowo spłacanej ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w
formie premii technologicznej, wypłacanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, do wysokości i na
warunkach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2008 r o niektórych formach wspierania
działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz 730 z 2008 r.).
Standardowo nie mniej niż: 20% łącznych nakładów netto
W przypadku podmiotów rozpoczynających działalność: 30% łącznych nakładów netto.
Kwota minimalna: 50.000 PLN
Kwota maksymalna: Maksymalna kwota kredytu ograniczona jest maksymalną ekspozycją kredytową przyjętą
dla banku.
Kwota maksymalna 20 mln PLN z zastrzeżeniem, że maksimum kwoty uzależniony jest od kwoty wnioskowanej
Klienta oraz jego zdolności na ten produkt.
PLN
ROE wyliczane na danej transakcji kredytowej zostaje obniżone o 5,00% od standardowego poziomu
0,00 PLN
Kredyt o charakterze nieodnawialnym
1. Przelewem na rachunek sprzedawcy po dokonanej zapłacie wkładu własnego oraz podatku VAT-u przez
9.
Sposób wypłaty
klienta.
2. Na rachunek bieżący klienta bądź w przypadku refinansowania na wskazany rachunek w dotychczasowym
banku kredytującym
10. Sposób spłaty
11. Okres kredytowania
Wg określonego harmonogramu – stałe raty kapitałowe
Maksymalny okres kredytowania wynosi 20 lat, jednakże nie jest on dłuższy niż okres amortyzacji wynikający z
wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych
1. W każdym momencie funkcjonowania kredytu.
12. Wcześniejsza spłata
2. Kredytobiorca wskazuje sposób zaliczenia spłaty
 skrócenie okresu kredytowania (spłata ostatnich rat kredytu),
 zmniejszenie miesięcznego zobowiązania z tytułu rat kapitałowych, nie skracając okresu kredytowania.
13. Zabezpieczenie
Zgodnie z polityką banku w zakresie prawnych zabezpieczeń spłaty wierzytelności, przedmiot inwestycji
Załącznik nr 3 do Porozumienia o współpracy w ramach projektu systemowego pt. „Planowanie działań w MŚP a
finansowanie zwrotne”– Zarys oferty
KARTA PRODUKTU „KREDYT NA FINANSOWANIE VAT” z doradztwem w ramach projektu PARP
INFORMACJE
1.
Odbiorca produktu
2.
Przeznaczenie produktu
3.
Minimalna i maksymalna
kwota produktu
4.
Waluta produktu
5.
Prowizja i
Oprocentowanie
6.
Prowizja za rozpatrzenie
wniosku
7.
Forma funkcjonowania
8.
Sposób wypłaty
Kredyt na VAT w ramach finansowanej inwestycji
Podmioty gospodarcze klasyfikowane przez bank do segmentu klienta biznesowego:
 Mikro
 Małe
 Średnie
 Duże
Kredyt przeznaczony jest na finansowanie (cykliczne oraz w ramach finansowanej inwestycji) należności
wynikających z rozliczeń podatku VAT do czasu ich zwrotu przez Urząd Skarbowy.
Kwota minimalna: 10.000,00 PLN
Kwota maksymalna :5 mln PLN z zastrzeżeniem, że maksimum kwoty uzależniony jest od kwoty wnioskowanej
Klienta oraz jego zdolności na ten produkt.
PLN
ROE wyliczane na danej transakcji kredytowej zostaje obniżone o 5,00% od standardowego poziomu
0,00 PLN
Kredyt o charakterze nieodnawialnym. Uruchomienie kredytu następuje jednorazowo.
Środki kredytu wypłacane będą na rachunek bieżący kredytobiorcy, po spełnieniu warunków uruchomienie
określonych w decyzji kredytowej

9.
Sposób spłaty
10.
Okres kredytowania
W przypadku kredytu nieodnawialnego spłata następuje według określonego harmonogramu spłat. W
przypadku cyklicznego finansowania VAT terminy spłat dostosowywane są do długości cykli
dotychczasowych rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

Odsetki spłacane są poprzez automatyczne obciążenie rachunku bieżącego Kredytobiorcy.
Maksymalny okres kredytowania wynosi 36 miesięcy dla kredytu nieodnawialnego
1. Finansowanie w ramach Kredytu nieodnawialnego – w każdym momencie funkcjonowania kredytu.
11.
12.
Wcześniejsza spłata
Zabezpieczenie
Kredytobiorca wskazuje sposób zaliczenia spłaty:

Skrócenie okresu kredytowania (spłata ostatnich rat kredytu)

Zmniejszenie miesięcznego zobowiązania z tytułu rat kapitałowych, nie
Zgodnie z polityką banku w zakresie prawnych zabezpieczeń wierzytelności, tj. Instrukcją Zasady funkcjonowania
zabezpieczeń
Download