Seminaria

advertisement
Propozycje seminariów dyplomowych na rok akademicki 2017/2018
Lp.
Imię i nazwisko
1.
Dr Allen Agnieszka
Kierunek finanse, rachunkowość i ubezpieczenia
Studia dzienne/wieczorowe
Studia zaoczne
Analiza zjawisk ekonomicznych
X
zachodzących w firmie i jej otoczeniu –
ujęcie mikroekonomiczne




2.
Dr Ambroziak
Michał
3.
Dr Bernatt Maciej

Analiza zjawisk ekonomicznych zachodzących
na rynkach dóbr i usług - nowoczesne trendy,
zależności, charakterystyka. Ujęcia jakościowe
i ilościowe.

Ekonomia współdzielenia - rynki peer-to-peer,
crowdfunding, coworking, etc.
Ekonomia współdzielenia - rynki peerto-peer, crowdfunding, coworking, etc.

Organizacja rynków (eng. Industrial
Organization) – strategiczne
zachowanie firm, modele konkurencji,
asymetria informacji.
Organizacja rynków (eng. Industrial
Organization) – strategiczne zachowanie firm,
modele konkurencji, asymetria informacji.

Teoria kontraktów (eng. Contract Theory) –
czyli jak zawrzeć optymalny kontrakt w
kontekście asymetrii informacji i odmiennych
celów np. pracodawcy i pracownika,
ubezpieczyciela i ubezpieczonego,
kredytodawcy i kredytobiorcy. Problem pokusy
nadużycia.
Finanse przedsiębiorstw





firmie i jej otoczeniu – ujęcie mikroekonomiczne
Analiza zjawisk ekonomicznych
zachodzących na rynkach dóbr i usług nowoczesne trendy, zależności,
charakterystyka. Ujęcia jakościowe i
ilościowe.
Teoria kontraktów (eng. Contract
Theory) –czyli jak zawrzeć optymalny
kontrakt w kontekście asymetrii
informacji i odmiennych celów np.
pracodawcy i pracownika,
ubezpieczyciela i ubezpieczonego,
kredytodawcy i kredytobiorcy. Problem
pokusy nadużycia.

Kierunek zarządzanie
Studia dzienne/wieczorowe MSEM
Studia zaoczne
Analiza zjawisk ekonomicznych zachodzących w
X
Zarządzanie finansami
przedsiębiorstwa
Controlling finansowy
Rachunkowość zarządcza
Analiza finansowa
Rachunkowość finansowa
Audyt finansowy
X
Biznes: uczciwy, odpowiedzialny, wolny
(rynek finansowy i ubezpieczeniowy)
Biznes: uczciwy, odpowiedzialny, wolny
(rynek finansowy i ubezpieczeniowy)
Biznes uczciwy:

Ochrona konsumentów przed
nieuczciwymi praktykami
przedsiębiorców, w tym na rynku
finansowym (np. wprowadzaniem w
błąd, niedoinformowaniem
konsumentów, ograniczaniem
możliwości wypowiedzenia umów,
stosowaniem niejasnych postanowień
umownych, ograniczaniem gwarancji
etc)

Nieuczciwa reklama (np. reklama
wprowadzająca w błąd, reklama
Biznes uczciwy:

Ochrona konsumentów przed
nieuczciwymi praktykami
przedsiębiorców, w tym na rynku
finansowym (np. wprowadzaniem
w błąd, niedoinformowaniem
konsumentów, ograniczaniem
możliwości wypowiedzenia umów,
stosowaniem niejasnych
postanowień umownych,
ograniczaniem gwarancji etc)

Nieuczciwa reklama (np. reklama
wprowadzająca w błąd, reklama
X
X
Biznes: uczciwy, odpowiedzialny, wolny
Biznes: uczciwy, odpowiedzialny, wolny
Biznes uczciwy:

Ochrona konsumentów przed nieuczciwymi
praktykami przedsiębiorców (np.
wprowadzaniem w błąd,
niedoinformowaniem konsumentów,
ograniczaniem możliwości wypowiedzenia
umów, stosowaniem niejasnych postanowień
umownych, ograniczaniem gwarancji etc)

Nieuczciwa reklama (np. reklama
wprowadzająca w błąd, reklama naruszająca
godność ludzką, niedozwolona reklama
porównawcza)

Nieuczciwa konkurencja (np. podszywanie się
pod inną firmę, podrabiane produktów,
wykorzystywanie słabszego kontrahenta,
Biznes uczciwy:

Ochrona konsumentów przed
nieuczciwymi praktykami przedsiębiorców
(np. wprowadzaniem w błąd,
niedoinformowaniem konsumentów,
ograniczaniem możliwości wypowiedzenia
umów, stosowaniem niejasnych
postanowień umownych, ograniczaniem
gwarancji etc)

Nieuczciwa reklama (np. reklama
wprowadzająca w błąd, reklama
naruszająca godność ludzką, niedozwolona
reklama porównawcza)

Nieuczciwa konkurencja (np. podszywanie
się pod inną firmę, podrabiane produktów,



naruszająca godność ludzką,
niedozwolona reklama porównawcza)
Nieuczciwa konkurencja (np.
podszywanie się pod inną firmę,
podrabiane produktów,
wykorzystywanie słabszego
kontrahenta, dostawcy, pobieranie
wygórowanych opłat półkowych przez
supermarkety)
Ingerencja w prywatność
konsumentów i zbieranie danych
osobowych (np. na tle Facebooka) i
tzw. prawo do zapomnienia (wyniki
wyszukiwarki Google)
Normy ostrożnościowe w sektorze
bankowym, parabankowym i
ubezpieczeniowym
Biznes odpowiedzialny:

Społeczna odpowiedzialność biznesu
(CSR), w tym na rynku usług
finansowych

Biznes a prawa człowieka –
naruszanie praw człowieka przez
biznes, np. rola instytucji finansowych

Fair trade i ekologia

Certyfikacja i stosowanie dobrych
praktyk

Kodeksy etyczne przedsiębiorców i ich
przestrzeganie

Naruszenia w krajach rozwijających
się (np. praca dzieci, praca
przymusowa, bezpieczeństwo pracy,
prawa pracownicze, wolność
związkowa)

Naruszenia w Polsce (np. umowy
śmieciowe, outsourcing, prawa
pracownicze, wolność związkowa,
bezpieczeństwo pracy)

Nierówności gospodarcze na świecie

Rola organizacji międzynarodowych,
organizacji biznesowych i organizacji
pozarządowych
Biznes wolny:

Wolna konkurencja w Polsce, Unii
Europejskiej i na świecie oraz jej
ochrona: zmowy cenowe
przedsiębiorców (np. banków co do
stosowanych stawek i oferowanych
produktów inwestycyjnych),
wykorzystywanie pozycji dominującej
na rynku (np. przez Google, Intel,
Microsoft, Gazprom), łączenie się
przedsiębiorców (np. na światowym
rynku piwnym)

Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej
w czasie kryzysu – przyszłość swobody
przepływu towarów, usług, osób i
kapitału; przyszłość Unii Gospodarczej
i Walutowej (Euro)



naruszająca godność ludzką,
niedozwolona reklama
porównawcza)
Nieuczciwa konkurencja (np.
podszywanie się pod inną firmę,
podrabiane produktów,
wykorzystywanie słabszego
kontrahenta, dostawcy, pobieranie
wygórowanych opłat półkowych
przez supermarkety)
Ingerencja w prywatność
konsumentów i zbieranie danych
osobowych (np. na tle Facebooka) i
tzw. prawo do zapomnienia (wyniki
wyszukiwarki Google)
Normy ostrożnościowe w sektorze
bankowym, parabankowym i
ubezpieczeniowym
Biznes odpowiedzialny:

Społeczna odpowiedzialność
biznesu (CSR), w tym na rynku
usług finansowych

Biznes a prawa człowieka –
naruszanie praw człowieka przez
biznes, np. rola instytucji
finansowych

Fair trade i ekologia

Certyfikacja i stosowanie dobrych
praktyk

Kodeksy etyczne przedsiębiorców i
ich przestrzeganie

Naruszenia w krajach rozwijających
się (np. praca dzieci, praca
przymusowa, bezpieczeństwo
pracy, prawa pracownicze, wolność
związkowa)

Naruszenia w Polsce (np. umowy
śmieciowe, outsourcing, prawa
pracownicze, wolność związkowa,
bezpieczeństwo pracy)

Nierówności gospodarcze na
świecie

Rola organizacji
międzynarodowych, organizacji
biznesowych i organizacji
pozarządowych
Biznes wolny:

Wolna konkurencja w Polsce, Unii
Europejskiej i na świecie oraz jej
ochrona: zmowy cenowe
przedsiębiorców (np. banków co do
stosowanych stawek i oferowanych
produktów inwestycyjnych),
wykorzystywanie pozycji
dominującej na rynku (np. przez
Google, Intel, Microsoft, Gazprom),
łączenie się przedsiębiorców (np.
na światowym rynku piwnym)

Rynek wewnętrzny Unii

dostawcy, pobieranie wygórowanych opłat
półkowych przez supermarkety)
Ingerencja w prywatność konsumentów i ich
dane osobowe (np. na tle Facebooka) i tzw.
prawo do zapomnienia (wyniki wyszukiwarki
Google)
Biznes odpowiedzialny:

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Biznes a prawa człowieka – naruszanie praw
człowieka przez biznes

Fair trade i ekologia

Certyfikacja i stosowanie dobrych praktyk

Kodeksy etyczne przedsiębiorców i ich
przestrzeganie

Naruszenia w krajach rozwijających się (np.
praca dzieci, praca przymusowa,
bezpieczeństwo pracy, prawa pracownicze,
wolność związkowa)

Naruszenia w Polsce (np. umowy śmieciowe,
outsourcing, prawa pracownicze, wolność
związkowa, bezpieczeństwo pracy)

Nierówności gospodarcze na świecie

Rola organizacji międzynarodowych,
organizacji biznesowych i organizacji
pozarządowych
Biznes wolny:

Wolna konkurencja w Polsce, Unii
Europejskiej i na świecie oraz jej ochrona:
zmowy cenowe przedsiębiorców,
wykorzystywanie pozycji dominującej na
rynku (np. przez Google, Intel, Microsoft,
Gazprom), łączenie się przedsiębiorców (np.
na światowym rynku piwnym)

Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej w czasie
kryzysu – przyszłość swobody przepływu
towarów, usług, osób i kapitału, przyszłość
Unii Europejskiej

Prawa przedsiębiorców i ograniczanie
swobody działalności gospodarczej

Procedury i kary w postępowaniach przed
organami państwa nadzorującymi rynek

Przeszkody prowadzenia działalności
gospodarczej w Polsce. Własność
intelektualna (patenty, znaki towarowe)
Promotor jest otwarty na indywidualną rozmowę służącą
wypracowaniu optymalnego tematu pracy.
Promotor pomaga w zakresie poszukiwania właściwej
literatury, w tym anglojęzycznej.
W toku przygotowywania prac Seminarzyści mają
możliwość korzystania z bogatych zbiorów Centrum
Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (biblioteka,
zasoby elektroniczne), działającego na Wydziale
Zarządzanie (strona internetowa: www.cars.wz.uw.edu.pl)

wykorzystywanie słabszego kontrahenta,
dostawcy, pobieranie wygórowanych opłat
półkowych przez supermarkety)
Ingerencja w prywatność konsumentów i
ich dane osobowe (np. na tle Facebooka) i
tzw. prawo do zapomnienia (wyniki
wyszukiwarki Google)
Biznes odpowiedzialny:

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Biznes a prawa człowieka – naruszanie
praw człowieka przez biznes

Fair trade i ekologia

Certyfikacja i stosowanie dobrych praktyk

Kodeksy etyczne przedsiębiorców i ich
przestrzeganie

Naruszenia w krajach rozwijających się (np.
praca dzieci, praca przymusowa,
bezpieczeństwo pracy, prawa pracownicze,
wolność związkowa)

Naruszenia w Polsce (np. umowy
śmieciowe, outsourcing, prawa
pracownicze, wolność związkowa,
bezpieczeństwo pracy)

Nierówności gospodarcze na świecie

Rola organizacji międzynarodowych,
organizacji biznesowych i organizacji
pozarządowych
Biznes wolny:

Wolna konkurencja w Polsce, Unii
Europejskiej i na świecie oraz jej ochrona:
zmowy cenowe przedsiębiorców,
wykorzystywanie pozycji dominującej na
rynku (np. przez Google, Intel, Microsoft,
Gazprom), łączenie się przedsiębiorców
(np. na światowym rynku piwnym)

Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej w
czasie kryzysu – przyszłość swobody
przepływu towarów, usług, osób i kapitału,
przyszłość Unii Europejskiej

Prawa przedsiębiorców i ograniczanie
swobody działalności gospodarczej

Procedury i kary w postępowaniach przed
organami państwa nadzorującymi rynek

Przeszkody prowadzenia działalności
gospodarczej w Polsce. Własność
intelektualna (patenty, znaki towarowe)
Promotor jest otwarty na indywidualną rozmowę
służącą wypracowaniu optymalnego tematu pracy.
Promotor pomaga w zakresie poszukiwania właściwej
literatury, w tym anglojęzycznej.
W toku przygotowywania prac Seminarzyści mają
możliwość korzystania z bogatych zbiorów Centrum
Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych
(biblioteka, zasoby elektroniczne), działającego na
Wydziale Zarządzanie (strona internetowa:
www.cars.wz.uw.edu.pl)

Prawa przedsiębiorców i ograniczanie
swobody działalności gospodarczej

Procedury i kary w postępowaniach
przed organami państwa
nadzorującymi rynek (np. przez
Komisję Nadzoru Finansowego)

Przeszkody prowadzenia działalności
gospodarczej w Polsce

Własność intelektualna (patenty,
znaki towarowe)
Promotor jest otwarty na indywidualną rozmowę
służącą wypracowaniu optymalnego tematu pracy.
Promotor pomaga w zakresie poszukiwania
właściwej literatury, w tym anglojęzycznej.
W toku przygotowywania prac Seminarzyści mają
możliwość korzystania z bogatych zbiorów
Centrum Studiów Antymonopolowych i
Regulacyjnych (biblioteka, zasoby elektroniczne),
działającego na Wydziale Zarządzanie (strona
internetowa: www.cars.wz.uw.edu.pl)
4.
Prof.
Bogdanienko
Jerzy
Zarządzanie ryzykiem w działalności
organizacji:










5.
Dr Chmielewski
Adam
Europejskiej w czasie kryzysu –
przyszłość swobody przepływu
towarów, usług, osób i kapitału;
przyszłość Unii Gospodarczej i
Walutowej (Euro)

Prawa przedsiębiorców i
ograniczanie swobody działalności
gospodarczej

Procedury i kary w postępowaniach
przed organami państwa
nadzorującymi rynek (np. przez
Komisję Nadzoru Finansowego)

Przeszkody prowadzenia
działalności gospodarczej w Polsce

Własność intelektualna (patenty,
znaki towarowe)
Promotor jest otwarty na indywidualną
rozmowę służącą wypracowaniu optymalnego
tematu pracy.
Promotor pomaga w zakresie poszukiwania
właściwej literatury, w tym anglojęzycznej.
W toku przygotowywania prac Seminarzyści
mają możliwość korzystania z bogatych zbiorów
Centrum Studiów Antymonopolowych i
Regulacyjnych (biblioteka, zasoby
elektroniczne), działającego na Wydziale
Zarządzanie (strona internetowa:
www.cars.wz.uw.edu.pl)
pojęcie i rodzaje ryzyka
zagrożenia zewnętrzne i ich
przewidywanie
identyfikacja wewnętrznych
czynników ryzyka
kwantyfikacja ryzyka
metody kontroli ryzyka
rola interesariuszy zewnętrznych w
zarządzaniu ryzykiem
ryzyko a sytuacja kryzysowa
zarządzanie organizacją w kryzysie
odpowiedzialność społeczna
organizacji
zapobieganie ryzyku i sytuacjom
kryzysowym
Rachunkowość w zarządzaniu
przedsiębiorstwem i finansami osobistymi




X
rachunkowość zarządcza,
rachunek kosztów,
rachunkowość finansowa (bez
podatków)
zarządzanie finansami osobistymi
Doskonalenie działalności organizacji:










Rachunkowość w zarządzaniu
przedsiębiorstwem i finansami
osobistymi




rachunkowość zarządcza,
rachunek kosztów,
rachunkowość finansowa (bez
podatków)
zarządzanie finansami osobistymi
Diagnozowanie potencjału organizacji
Analiza wpływu otoczenia i prognozowanie
zmian
Podnoszenie efektywności działalności
organizacji
Zarządzanie kapitałem intelektualnym
Pobudzanie innowacyjności
Ochrona własności intelektualnej
Restrukturyzacja
Przeformułowywanie strategii
Współpraca międzyorganizacyjna
Ocena skutków wprowadzanych zmian
X
X
X
6.
Dr ChodnickaJaworska
Patrycja
Ryzyko upadłości oraz analiza wskaźnikowa
kondycji firm i instytucji finansowych









Dr Cieślik Rafał
X
Użyteczność decyzyjna informacji
finansowej na rynku kapitałowym oraz w
zarzadzaniu przedsiębiorstwem –
problem wiarygodności sprawozdań
finansowych
X
X
Zarządzanie finansami oraz ryzykiem upadłości
instytucji finansowych oraz firm; analiza ryzyka
branży; badanie sprawozdań finansowych; badanie
ryzyka upadłości firm; analiza wskaźnikowa pod
względem ryzyka kredytowego oraz ryzyka
upadłości;

7.
X
Podstawy metodologii pracy
naukowej.
Charakter i cele pracy dyplomowej,
jako pracy promocyjnej.
Określenie tematyki pracy.
Studiowanie literatury i jej krytyczna
analiza.
Opracowanie informacji
literaturowych.
Formułowanie hipotez i problemów
badawczych.
Wybór tematu pracy.
Sformułowanie tytułu pracy i jej
planu.
Referowanie zaawansowania w
przygotowaniu pracy dyplomowej i
harmonogramu dalszej pracy.
Redagowanie i edycja prac.
Użyteczność decyzyjna informacji
finansowej na rynku kapitałowym oraz w
zarzadzaniu przedsiębiorstwem – problem
wiarygodności sprawozdań finansowych









Analiza finansowa jako podstawa
oceny kondycji finansowej
przedsiębiorstwa:
metody analizy finansowej
(tradycyjne i nowoczesne),
źródła informacji dla analizy
finansowej (jednostkowe i
skonsolidowane sprawozdanie
finansowe),
wartość poznawcza sprawozdań
finansowych według krajowych i
międzynarodowych standardów
rachunkowości.
Słabości tradycyjnych metod oceny
kondycji finansowej jednostek
gospodarczych:
problem wiarygodności informacji
finansowej (kreatywna rachunkowość
i inżynieria finansowa),
szczególne formy manipulowania
zyskiem – analiza przypadków,
metody detekcji fałszowania
sprawozdań finansowych.
Przydatność decyzyjna kategorii zysku
księgowego w warunkach polskiego








Analiza finansowa jako podstawa
oceny kondycji finansowej
przedsiębiorstwa:
metody analizy finansowej
(tradycyjne i nowoczesne),
źródła informacji dla analizy
finansowej (jednostkowe i
skonsolidowane sprawozdanie
finansowe),
wartość poznawcza sprawozdań
finansowych według krajowych i
międzynarodowych standardów
rachunkowości.
Słabości tradycyjnych metod oceny
kondycji finansowej jednostek
gospodarczych:
problem wiarygodności informacji
finansowej (kreatywna
rachunkowość i inżynieria
finansowa),
szczególne formy manipulowania
zyskiem – analiza przypadków,
metody detekcji fałszowania
sprawozdań finansowych.
X





rynku kapitałowego.
Zysk netto a nadwyżka środków
pieniężnych netto – analiza
porównawcza przydatności decyzyjnej
w warunkach polskich.
Modele wyceny akcji – analiza
porównawcza w warunkach polskich.
Przydatność analizy fundamentalnej
dla procesu decyzyjnego w warunkach
polskiego rynku kapitałowego.
Wykorzystanie metod przewidywania
upadłości przedsiębiorstw w procesie
decyzyjnym.
Optymalizacja a oszustwa podatkowe






8.
Dr hab. Cybulski
Krzysztof
Finansowe aspekty zarządzania
organizacjami sprzedażowymi












9.
Dr
Dziewanowska
Katarzyna
Przydatność decyzyjna kategorii
zysku księgowego w warunkach
polskiego rynku kapitałowego.
Zysk netto a nadwyżka środków
pieniężnych netto – analiza
porównawcza przydatności
decyzyjnej w warunkach polskich.
Modele wyceny akcji – analiza
porównawcza w warunkach
polskich.
Przydatność analizy
fundamentalnej dla procesu
decyzyjnego w warunkach
polskiego rynku kapitałowego.
Wykorzystanie metod
przewidywania upadłości
przedsiębiorstw w procesie
decyzyjnym.
Optymalizacja a oszustwa
podatkowe
X

Model biznesowy oparty na sprzedaży
i jego składowe
Istota przewagi konkurencyjnej i jej
znacznie
Projektowanie skutecznych strategii
sprzedaży
Organizowanie procesu sprzedaży
Ocena potencjału rynku oraz
prognozowanie przyszłej sprzedaży
Wyznaczanie i komunikowanie
targetów
Motywowanie sprzedawców oraz
menedżerów sprzedaży
Systemy i narzędzia wynagradzanie
menedżerów oraz sprzedawców
Kształtowanie i budżetowanie
kosztów sprzedaży
Menedżer sprzedaży. Zadania,
kompetencje i umiejętności
Kontrola i ocena wyników organizacji
sprzedażowej
Przyczyny i konsekwencje fluktuacji w
organizacjach sprzedaży
X
Najważniejsze wyzwania w zarządzaniu zespołami
sprzedaży













X
Niepewność organizacji sprzedażowej w
warunkach turbulencji rynkowych
Nieskuteczny model biznesowy
Niespójna bądź źle wdrażana strategia
sprzedaży
Nieodpowiednie bądź mało elastyczne
struktury organizacyjne
Problem pozyskania dobrych sprzedawców i
menedżerów
Szkolenie niedostosowane do wyzwań
sprzedaży
Niepowodzenia sprzedawców
Brak wsparcia dla wysiłku sprzedawców
Efektywne systemy kompensowania
pracowników sprzedawców
O demotywacji pracowników sprzedaży
Stres w pracy sprzedawców
Przyczyny i konsekwencje fluktuacji
sprzedawców
Poczucie braku sprawiedliwości w
organizacjach sprzedażowych
















Defraudacje w działach sprzedaży oraz inne
dylematy etyczne
Zarządzanie doświadczeniami i relacjami z
klientami


Najważniejsze wyzwania w zarządzaniu
zespołami sprzedaży
omówienie zasad pisania pracy licencjackiej
wybór tematu – źródła inspiracji,
poszukiwanie źródeł
metodyka badawcza
przygotowanie konspektu
przygotowanie planu badania i narzędzia
Niepewność organizacji sprzedażowej w
warunkach turbulencji rynkowych
Nieskuteczny model biznesowy
Niespójna bądź źle wdrażana strategia
sprzedaży
Nieodpowiednie bądź mało elastyczne
struktury organizacyjne
Problem pozyskania dobrych sprzedawców
i menedżerów
Szkolenie niedostosowane do wyzwań
sprzedaży
Niepowodzenia sprzedawców
Brak wsparcia dla wysiłku sprzedawców
Efektywne systemy kompensowania
pracowników sprzedawców
O demotywacji pracowników sprzedaży
Stres w pracy sprzedawców
Przyczyny i konsekwencje fluktuacji
sprzedawców
Poczucie braku sprawiedliwości w
organizacjach sprzedażowych
Defraudacje w działach sprzedaży oraz
inne dylematy etyczne
Zarządzanie doświadczeniami i relacjami z
klientami




omówienie zasad pisania pracy
licencjackiej
wybór tematu – źródła inspiracji,
poszukiwanie źródeł
metodyka badawcza
przygotowanie konspektu


10. Doc. dr Fiszer
Janusz
Instytucje i prawo finansowe
11. Doc. dr Gajewski
Maciej
Źródła i instrumenty finansowania
działalności gospodarczej oraz
publicznoprawne zagadnienia
podejmowania i prowadzenia działalności
gospodarczej








Źródła i instrumenty zwrotne w
finansowaniu działalności
gospodarczej - źródła standardowe:
kredyt, leasing, faktoring, emisja
obligacji oraz źródła
niekonwencjonalne: pozabankowe
pożyczki, poręczenia, kapitał
zalążkowy / rozwojowy.
Źródła i instrumenty bezzwrotne
(programy dotacyjne) - pozyskiwanie
środków na działalność gospodarczą
w ramach programów unijnych w
perspektywie finansowej 2014-2020.
Nowe trendy w finansowaniu
działalności gospodarczej finansowanie społecznościowe,
działalność mikropożyczkowa.
Inwestycje kapitałowe, ze
szczególnym uwzględnieniem
finansowania wczesnych faz
rozwojowych przedsięwzięć
gospodarczych.
Struktury i mechanizmy
pozyskiwania finansowania (rynek
giełdowy New Connect, GPW, obrót
publiczny / prywatny, fundusze
funduszy).
Publicznoprawne aspekty
podejmowania i prowadzenia
działalności gospodarczej - zasady,
warunki i procesy uruchamiania
działalności gospodarczej,
Problematyka reglamentacji
działalności gospodarczej (koncesje,
zezwolenia); regulacje dotyczące
działalności gospodarczej w różnych
dziedzinach szczegółowych (np.
transport, ochrona środowiska,
energetyka).
Publiczne programy wsparcia dla
Instytucje i prawo finansowe
X
badawczego
przeprowadzenie badania i analiza wyników
konsultacje indywidualne w trybie ciągłym
Instytucje i prawo finansowe
X

przygotowanie planu badania i narzędzia
badawczego
przeprowadzenie badania i analiza
wyników konsultacje indywidualne w
trybie ciągłym
Instytucje i prawo finansowe
X
osób podejmujących działalność
gospodarczą / sektora mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw,
realizowane w oparciu o środki
unijne lub rodzime.
12. Dr Gmerek
Natalia
13. Dr GodlewskaBujok Barbara
X

Zarządzanie komunikacją masową: reklama,
promocja sprzedaży, wydarzenia i
doświadczenia, public relations

Zarządzanie komunikacją osobistą: marketing
bezpośredni, marketing interaktywny,
marketing szeptany, sprzedaż osobista
Zintegrowana komunikacja marketingowa

Zarządzanie komunikacją masową:
reklama, promocja sprzedaży, wydarzenia i
doświadczenia, public relations
Zarządzanie komunikacją osobistą: marketing
bezpośredni, marketing interaktywny, marketing
szeptany, sprzedaż osobista
Zatrudnienie i płace
Zatrudnienie i płace
Zatrudnienie i płace







Wymagania dotyczące pracy dyplomowej
oraz metodologia i etapy jej tworzenia,
Dostępne bazy danych oraz metody
wyszukiwania informacji,
Analiza wybranych publikacji naukowych –
zależnie od deklarowanych przez studentów
obszarów badań,
Prezentacja przygotowanych przez
studentów referatów na tematy związane z
tematem przygotowanej pracy licencjackiej,
Zasady przeprowadzenia egzaminu
dyplomowego.
Pośrednictwo finansowe, system pieniężny,
system płatniczy, FinTech, bankowość,
rynki finansowe, finanse, ekonomia





15. Prof. dr hab.
Górski Marian
Zintegrowana komunikacja marketingowa
Zatrudnienie i płace

14. Dr Górka Jakub
X




Wymagania dotyczące pracy dyplomowej
oraz metodologia i etapy jej tworzenia,
Dostępne bazy danych oraz metody
wyszukiwania informacji,
Analiza wybranych publikacji naukowych
– zależnie od deklarowanych przez
studentów obszarów badań,
Prezentacja przygotowanych przez
studentów referatów na tematy związane
z tematem przygotowanej pracy
licencjackiej,
Zasady przeprowadzenia egzaminu
dyplomowego.




Wymagania dotyczące pracy dyplomowej oraz
metodologia i etapy jej tworzenia,
Dostępne bazy danych oraz metody wyszukiwania
informacji,
Analiza wybranych publikacji naukowych – zależnie
od deklarowanych przez studentów obszarów
badań,
Prezentacja przygotowanych przez studentów
referatów na tematy związane z tematem
przygotowanej pracy licencjackiej,
Zasady przeprowadzenia egzaminu dyplomowego.




Wymagania dotyczące pracy dyplomowej oraz
metodologia i etapy jej tworzenia,
Dostępne bazy danych oraz metody
wyszukiwania informacji,
Analiza wybranych publikacji naukowych –
zależnie od deklarowanych przez studentów
obszarów badań,
Prezentacja przygotowanych przez studentów
referatów na tematy związane z tematem
przygotowanej pracy licencjackiej,
Zasady przeprowadzenia egzaminu
dyplomowego.
X
X
X
X
X
X
Omówienie zasad pisania pracy
licencjackiej (części składowe
pracy, odniesienia i cytowania,
wymogi techniczne).
Określenie obszaru zainteresowań.
Wybór tematu, zdefiniowanie celu
pracy, hipotez, metody badawczej,
dobór materiałów źródłowych.
Pisanie pracy licencjackiej.
Ocena i obrona pracy licencjackiej.
System Finansowy Gospodarki i Bankowość
Seminarium obejmuje problematykę
funkcjonowania sektora bankowego i szerzej
pośrednictwa finansowego. Tematy prac
dyplomowych mogą dotyczyć np:

wybrane aspekty zarządzania bankami
i innymi instytucjami pośrednictwa
finansowego,

zarządzania poszczególnymi rodzajami
ryzyka w działalności bankowej,

wykorzystania instrumentów
finansowych w zarządzaniu ryzykiem,

funkcjonowania poszczególnych
rodzajów i form rynków finansowych,

ryzyka w działalności nie-bankowych
instytucjach pośrednictwa
finansowego

zjawisk związanych z
funkcjonowaniem poza-bankowych
rynków finansowych
Seminarzyści mają dostęp do baz danych
finansowych (aktualnych i historycznych)
dostępnych na platformie finansowej Reuters’a
16. Doc. dr
Grzenkowicz
Nikodem
METODY ANALIZY I OCENY EKONOMICZNO
– FINANSOWEJ FIRMY.
METODY ANALIZY I OCENY
EKONOMICZNO – FINANSOWEJ FIRMY.
INSTRUMENTY MOTYWACJI
PRACOWNICZEJ.
INSTRUMENTY MOTYWACJI
PRACOWNICZEJ.
ANALIZA I OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ FIRMY.
INSTRUMENTY POLITYKI PŁACOWEJ W
PRZEDSIEBIORSTWIE








17. Dr Grzywacz
Waldemar
X
X






18. Prof. dr hab.
Haczyński Józef
X
X
ANALIZA I OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ
FIRMY.
ANALIZA I OCENA RENTOWNOŚCI
PRZEDSIĘBIORSTWA
INSTRUMENTY POLITYKI PŁACOWEJ W
PRZEDSIĘBIORSTWIE
INSTRUMENTY CONTROLLINGU W
PRZEDSIĘBIORSTWIE
ZARZADZANIE KOSZTAMI W
PRZEDSIĘBIORSTWIE
PLANOWANIE I BUDŻETOWANIE W FIRMIE
ANALIZA I OCENA PŁYNNOSCI FINANSOWEJ
FIRMY
OCENA FINANSOWA PROJEKTÓW
ROZWOJOWYCH
Psychospołeczne i kulturowe uwarunkowania
zarządzania w organizacji

Wizerunek menedżera, autoprezentacja w
organizacji i środowisku biznesowym
Wpływ społeczny w biznesie i zarządzaniu
Psychologiczne aspekty zarządzania
potencjałem społecznym organizacji
Kształtowanie i zmiana kultury organizacyjnej
/ wizerunku organizacji
Zarządzanie organizacją w warunkach
zagrożenia i kryzysu
Etyka biznesu / społeczna odpowiedzialność
przedsiębiorstw / zrównoważony rozwój
organizacji
Zarządzanie efektywnością grupy
Marketing placówek ochrony zdrowia, usług
medycznych oraz marketing w branży
farmaceutycznej (leków, produktów medycznych,
kampanie edukacyjne i świadomościowe w
ochronie zdrowia). Wizerunek placówki ochrony
zdrowia



X
Możliwości wykorzystania marketingu w
systemie ochrony zdrowia
Budowanie wizerunku placówki służby
zdrowia
Specyfika promocji placówek ochrony
Psychospołeczne i kulturowe uwarunkowania
zarządzania w organizacji






Wizerunek menedżera, autoprezentacja w
organizacji i środowisku biznesowym
Wpływ społeczny w biznesie i zarządzaniu
Psychologiczne aspekty zarządzania
potencjałem społecznym organizacji
Kształtowanie i zmiana kultury
organizacyjnej / wizerunku organizacji
Zarządzanie organizacją w warunkach
zagrożenia i kryzysu
Etyka biznesu / społeczna
odpowiedzialność przedsiębiorstw /
zrównoważony rozwój organizacji
Zarządzanie efektywnością grupy
Marketing placówek ochrony zdrowia, usług
medycznych oraz marketing w branży
farmaceutycznej (leków, produktów
medycznych, kampanie edukacyjne i
świadomościowe w ochronie zdrowia).
Wizerunek placówki ochrony zdrowia



Możliwości wykorzystania marketingu w
systemie ochrony zdrowia
Budowanie wizerunku placówki służby
zdrowia
Specyfika promocji placówek ochrony


19. Prof.
Harasimowicz
Andrzej
X
X
zdrowia
Marketing usług medycznych
Marketing leków i produktów medycznych,
kampanie edukacyjne i świadomościowe w
ochronie zdrowia


zdrowia
Marketing usług medycznych
Marketing leków i produktów medycznych,
kampanie edukacyjne i świadomościowe w
ochronie zdrowia
Unia Europejska w XXI wieku – zarządzanie w
środowisku międzynarodowym
Unia Europejska w XXI wieku – zarządzanie w
środowisku międzynarodowym
Celem seminarium licencjackiego jest pogłębienie wiedzy
o UE, jako
przykładu zarządzania na poziomie ponadnarodowym, w
skali regionalnej i
globalnej. Uczestnicy mogą wybrać tematykę, która
najbardziej ich interesuje
(np. polityka zagraniczna i bezpieczeństwa; jednolity
rynek; Euro; instytucje;
środowisko; wolności, powinności i prawa obywatelskie w
UE; polityki
sąsiedzkie, polityki strukturalne i pomocowe) i opisać ją
pod kątem zarządzania.
Celem seminarium licencjackiego jest pogłębienie
wiedzy o UE, jako
przykładu zarządzania na poziomie ponadnarodowym,
w skali regionalnej i
globalnej. Uczestnicy mogą wybrać tematykę, która
najbardziej ich interesuje
(np. polityka zagraniczna i bezpieczeństwa; jednolity
rynek; Euro; instytucje;
środowisko; wolności, powinności i prawa obywatelskie
w UE; polityki
sąsiedzkie, polityki strukturalne i pomocowe) i opisać ją
pod kątem zarządzania.
Program seminarium w sem. zimowym:
- wprowadzenie do tematyki seminarium,
- ustalenie tematu pracy i zakresu podst. lektur,
- pisemne przedstawienie przez studentów planu pracy,
podstawowych lektur (1 -2 s.),
- ustne przedstawienie przez studentów planu pracy,
zarysu rozdziałów, głównych problemów pracy (10-15
min.),
- zaliczenie sem. zimowego na podstawie ok. 10-12 s.
fragmentu przyszłej pracy z zarysem Wstępu i podst.
literaturą.
Program seminarium w sem. zimowym:
- wprowadzenie do tematyki seminarium,
- ustalenie tematu pracy i zakresu podst. lektur,
- pisemne przedstawienie przez studentów planu pracy,
podstawowych lektur (1 -2 s.),
- ustne przedstawienie przez studentów planu pracy,
zarysu rozdziałów, głównych problemów pracy (10-15
min.),
- zaliczenie sem. zimowego na podstawie ok. 10-12 s.
fragmentu przyszłej pracy z zarysem Wstępu i podst.
literaturą.
W sem. letnim nacisk będzie kładziony na terminową
realizację planu pracy. Przy pracy, liczącej 3 - 4 rozdziały,
zalecane jest tempo: 1 rozdział - 1 miesiąc (+ finalna
redakcja + bibliografia + ew. aneksy).
W sem. letnim nacisk będzie kładziony na terminową
realizację planu pracy. Przy pracy, liczącej 3 - 4
rozdziały, zalecane jest tempo: 1 rozdział - 1 miesiąc (+
finalna redakcja + bibliografia + ew. aneksy).
Możliwe tematy prac licencjackich:
- rozszerzenie wschodnie UE w 2004 i 2007 r.: aspekty
polityczne, instytucjonalne, polityka sąsiedztwa,
Partnerstwo Wschodnie.
- bilans rozszerzenia UE w 2004 i 2007 r. : wpływ na
główne polityki UE, na Jednolity Rynek, strefę €, na
spójność i decyzyjność UE;
- bilans członkostwa Polski w UE 2004 – 2017 (różne
aspekty: rolnictwo, transport, rozwój regionów,
współpraca
edukacyjna, naukowa i kulturalna, jakość demokracji?);
- zarządzanie polityką zagraniczną, bezpieczeństwa i
obronności UE, ze szczególnym uwzględnieniem polityki
sąsiedztwa;
- specyfika negocjacji europejskich (np. konferencje
międzyrządowe, Brexit itp).
Możliwe tematy prac licencjackich:
- rozszerzenie wschodnie UE w 2004 i 2007 r.: aspekty
polityczne, instytucjonalne, polityka sąsiedztwa,
Partnerstwo Wschodnie.
- bilans rozszerzenia UE w 2004 i 2007 r. : wpływ na
główne polityki UE, na Jednolity Rynek, strefę €, na
spójność i decyzyjność UE;
- bilans członkostwa Polski w UE 2004 – 2017 (różne
aspekty: rolnictwo, transport, rozwój regionów,
współpraca
edukacyjna, naukowa i kulturalna, jakość demokracji?);
- zarządzanie polityką zagraniczną, bezpieczeństwa i
obronności UE, ze szczególnym uwzględnieniem
polityki sąsiedztwa;
- specyfika negocjacji europejskich (np. konferencje
międzyrządowe, Brexit itp).
20. Doc. dr Jachowicz
Stanisław
Organizacja i metody pracy menedżerów
oraz służb finansowych przedsiębiorstw i
administracji publicznej




Rola, funkcje i zadania menedżerów
finansowych przedsiębiorstw.
Organizacja służb finansowych
współczesnych jednostek
gospodarczych.
Metody nowoczesnego
organizowania pracy menedżerów i
służb finansowych
Organizacja i nowoczesne metody
organizowania pracy służb
finansowych w zarządzaniu
administracją publiczną
Organizacja i metody pracy menedżerów
oraz służb finansowych przedsiębiorstw i
administracji publicznej




Rola, funkcje i zadania menedżerów
finansowych przedsiębiorstw.
Organizacja służb finansowych
współczesnych jednostek
gospodarczych.
Metody nowoczesnego
organizowania pracy menedżerów i
służb finansowych
Organizacja i nowoczesne metody
organizowania pracy służb
finansowych w zarządzaniu
administracją publiczną
21. Dr Jagielska
Maria
Funkcjonowanie podmiotów
gospodarczych
Funkcjonowanie podmiotów
gospodarczych
Program seminarium obejmuje szeroko rozumianą
problematykę funkcjonowania podmiotów
gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem
spółek handlowych. Analizie poddane zostaną
zarówno spółki publiczne, jak i prywatne. Aspekty
organizacyjno-prawne, w tym zarządzanie
określonymi podmiotami oraz nadzór nad ich
działalnością, będą rozpatrywane przez pryzmat
ich praktycznego zastosowania.
Program seminarium obejmuje szeroko
rozumianą problematykę funkcjonowania
podmiotów gospodarczych, ze szczególnym
uwzględnieniem spółek handlowych. Analizie
poddane zostaną zarówno spółki publiczne, jak i
prywatne. Aspekty organizacyjno-prawne, w
tym zarządzanie określonymi podmiotami oraz
nadzór nad ich działalnością, będą rozpatrywane
przez pryzmat ich praktycznego zastosowania.
22. Prof. dr hab.
Jasiński Andrzej
Finansowanie działalności innowacyjnej
Finansowanie działalności innowacyjnej







23. Dr Jaworski Piotr
Organizacja i zarządzanie działalnością
B+R i innowacyjną
Finansowanie B+R i innowacji w
przedsiębiorstwie
Komercjalizacja i źródła jej
finansowania
Kredyt technologiczny, Venture
Capital, anioły biznesu
Rachunek efektywności ekonomicznej
innowacji
Zarządzanie łańcuchem wartości
innowacji
Crowdsourcing, crowdfunding i
otwarte innowacje







Organizacja i zarządzanie
działalnością B+R i innowacyjną
Finansowanie B+R i innowacji w
przedsiębiorstwie
Komercjalizacja i źródła jej
finansowania
Kredyt technologiczny, Venture
Capital, anioły biznesu
Rachunek efektywności
ekonomicznej innowacji
Zarządzanie łańcuchem wartości
innowacji
Crowdsourcing, crowdfunding i
otwarte innowacje
Instytucje rynku finansowego
Instytucje rynku finansowego
Rynki finansowe, instrumenty finansowe.
Działalność banków komercyjnych, rynek funduszy
inwestycyjnych, giełdy, domy maklerskie.
Inwestycje na rynku kapitałowym. Zarządzanie
portfelem instrumentów finansowych.

Podstawy metodologii pracy
naukowej.

Charakter i cele pracy dyplomowej,
jako pracy promocyjnej.

Określenie tematyki pracy
licencjackiej.

Studiowanie literatury i jej krytyczna
Rynki finansowe, instrumenty finansowe.
Działalność banków komercyjnych, rynek
funduszy inwestycyjnych, giełdy, domy
maklerskie. Inwestycje na rynku kapitałowym.
Zarządzanie portfelem instrumentów
finansowych.

Podstawy metodologii pracy
naukowej.

Charakter i cele pracy dyplomowej,
jako pracy promocyjnej.

Określenie tematyki pracy
licencjackiej.
Organizacja i metody pracy menedżerskiej.
Uwarunkowania zarządzania firmą
Organizacja i metody pracy menedżerskiej.
Uwarunkowania zarządzania firmą
Praca menedżerów w różnych organizacjach. Zarządzanie
małymi firmami. Przedsiębiorczość rodzinna.
Praca menedżerów w różnych organizacjach.
Zarządzanie małymi firmami. Przedsiębiorczość
rodzinna.
Funkcjonowanie podmiotów gospodarczych
Funkcjonowanie podmiotów gospodarczych
Program seminarium obejmuje szeroko rozumianą
problematykę funkcjonowania podmiotów
gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek
handlowych. Analizie poddane zostaną zarówno spółki
publiczne, jak i prywatne. Aspekty organizacyjno-prawne,
w tym zarządzanie określonymi podmiotami oraz nadzór
nad ich działalnością, będą rozpatrywane przez pryzmat
ich praktycznego zastosowania.
Program seminarium obejmuje szeroko rozumianą
problematykę funkcjonowania podmiotów
gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek
handlowych. Analizie poddane zostaną zarówno spółki
publiczne, jak i prywatne. Aspekty organizacyjnoprawne, w tym zarządzanie określonymi podmiotami
oraz nadzór nad ich działalnością, będą rozpatrywane
przez pryzmat ich praktycznego zastosowania.
Zarządzanie i marketing nowych produktów i
technologii
Zarządzanie i marketing nowych produktów i
technologii








Organizacja, zarządzanie i finansowanie
działalności innowacyjnej
Zarządzanie cyklem rozwoju i życia produktu
Zarządzanie nowymi technologiami w firmie
Inkubacja i marketing start-upów
Marketing nowego produktu
Komercjalizacja wyników prac B+R
Zarządzanie łańcuchem wartości innowacji
Crowdsourcing, crowdfunding i otwarte
innowacje
X








Organizacja, zarządzanie i finansowanie
działalności innowacyjnej
Zarządzanie cyklem rozwoju i życia
produktu
Zarządzanie nowymi technologiami w
firmie
Inkubacja i marketing start-upów
Marketing nowego produktu
Komercjalizacja wyników prac B+R
Zarządzanie łańcuchem wartości innowacji
Crowdsourcing, crowdfunding i otwarte
innowacje
X






24. Dr Kacprzak
Agnieszka
analiza.
Opracowanie informacji
literaturowych.
Formułowanie hipotez i problemów
badawczych.
Wybór tematu pracy.
Sformułowanie tytułu pracy i jej
planu.
Referowanie zaawansowania w
przygotowaniu pracy dyplomowej i
harmonogramu dalszej pracy.
Redagowanie i edycja prac
dyplomowych
X







Studiowanie literatury i jej
krytyczna analiza.
Opracowanie informacji
literaturowych.
Formułowanie hipotez i problemów
badawczych.
Wybór tematu pracy.
Sformułowanie tytułu pracy i jej
planu.
Referowanie zaawansowania w
przygotowaniu pracy dyplomowej i
harmonogramu dalszej pracy.
Redagowanie i edycja prac
dyplomowych.
X
Nowe trendy w zachowaniach konsumenckich



25. Prof. dr hab.
Karasiewicz
Grzegorz
26. Dr hab.
Karkowska
Renata
X
X
Rynek kapitałowy. Instrumenty finansowe.
Bankowość
X







Struktura i rozwój rynku
kapitałowego.
Rynek funduszy inwestycyjnych.
Instrumenty finansowe - akcje,
obligacje skarbowe, komunalne,
tytuły uczestnictwa w funduszach
inwestycyjnych (wycena i ryzyko
inwestycji).
Analiza fundamentalna spółek.
Zmiany wartości indeksów giełdowych
(branżowych).
Rynek walutowy.
Działalność kredytowa banków
komercyjnych i ryzyko ich
funkcjonowania.
Wpływ czynników społeczno- kulturowych na
zachowania konsumentów na rynku (płeć,
wiek, pokolenie, rodzina, grupy odniesienia,
subkultury, style życie, kultura).
Nowe trendy w zachowaniach
konsumenckich (konsument w Internecie,
marketing doświadczeń, marketing mobilny,
ekologizacja, wspólnoty on-line, serwisy
społecznościowe, konsumpcjonizm,
globalizacja).
Metodologia jakościowych i ilościowych
badań konsumenckich
Marketing strategiczny





Modele biznesowe przedsiębiorstw
Domena działania przedsiębiorstwa
Strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw
Strategie dywersyfikacji przedsiębiorstw
Strategie zakresowe przedsiębiorstw
X
Nowe trendy w zachowaniach konsumenckich


Wpływ czynników społeczno- kulturowych
na zachowania konsumentów na rynku
(płeć, wiek, pokolenie, rodzina, grupy
odniesienia, subkultury, style życie,
kultura).
Nowe trendy w zachowaniach
konsumenckich (konsument w Internecie,
marketing doświadczeń, marketing
mobilny, ekologizacja, wspólnoty on-line,
serwisy społecznościowe,
konsumpcjonizm, globalizacja).
Metodologia jakościowych i ilościowych
badań konsumenckich
X
X

Funkcje sektora bankowego w
gospodarce – finansowanie
przedsiębiorstw
Seminarium odbywa się w postaci
grupowych/indywidualnych spotkań, które mają
na celu pomoc promotora w wyborze tematu,
doborze źródeł danych i zakresu badania
empirycznego. A następnie wsparciu w pisaniu
kolejnych rozdziałów pracy.
27. Mgr Kiryło Jacek
Uruchamianie i prowadzenie działalności
gospodarczej. Administracja gospodarcza.
Organizacje pozarządowe.
Uruchamianie i prowadzenie działalności
gospodarczej. Administracja
gospodarcza.
Organizacje pozarządowe.
Uruchamianie i prowadzenie działalności
gospodarczej. Administracja gospodarcza.
Organizacje pozarządowe.
Uruchamianie i prowadzenie działalności
gospodarczej. Administracja gospodarcza.
Organizacje pozarządowe.
28. Prof. dr hab.
Kisielnicki Jerzy
Kapitał intelektualny i zarządzanie wiedzą
Kapitał intelektualny i zarządzanie
wiedzą
Zarządzanie 4.0, czyli rewolucja w zarządzaniu
biznesem i ludźmi
Zarządzanie 4.0, czyli rewolucja w zarządzaniu
biznesem i ludźmi






Zarządzanie wiedzą
Rachunkowość zarządcza
Internet i jego rola
Sztuczna inteligencji
Bitcoin i jego rola
I inne ciekawe tematy z finansów,
bankowości i rachunkowości










Zarządzanie wiedzą
Rachunkowość zarządcza
Internet i jego rola
Sztuczna inteligencji
Bitcoin i jego rola
I inne ciekawe tematy z finansów,
bankowości i rachunkowości





29. Dr KlimczukKochańska
Magdalena
30. Doc. dr
Kowalczyk Jacek
X
X
Kierowanie zespołem projektowym










Zarządzanie wiedzą
Sztuczna inteligencja
Robotyka
Organizacje wirtualne i ich rola we
współczesnym zarządzania.
Gry komputerowe jak narzędzie doskonalenia
systemów zarządzania
Organizacje sieciowe
Społeczeństwo informacje
Bitcoin i jego rola
I inne ciekawe tematy z zarządzania




Zarządzanie wiedzą
Sztuczna inteligencja
Robotyka
Organizacje wirtualne i ich rola we
współczesnym zarządzania.
Gry komputerowe jak narzędzie
doskonalenia systemów zarządzania
Organizacje sieciowe
Społeczeństwo informacje
Bitcoin i jego rola
I inne ciekawe tematy z zarządzania
Kierowanie zespołem projektowym




Charakterystyka zarządzania projektami
Czynniki krytyczne sukcesu projektu
Rola kierownik projektu
Istota i kształtowanie zespołu projektowego
Podejmowanie decyzji w projekcie
Komunikacja w zespole projektowym

Charakterystyka zarządzania projektami
Czynniki krytyczne sukcesu projektu
Rola kierownik projektu
Istota i kształtowanie zespołu
projektowego
Podejmowanie decyzji w projekcie
Komunikacja w zespole projektowym
FUNKCJONOWANIE i ROZWÓJ FIRMY –
ASPEKTY EKONOMICZNE:
OCENA KONDYCJI, INWESTYCJE, ŹRÓDŁA
FINANSOWE, ZASOBY LUDZKIE
FUNKCJONOWANIE i ROZWÓJ FIRMY –
ASPEKTY EKONOMICZNE:
OCENA KONDYCJI, INWESTYCJE, ŹRÓDŁA
FINANSOWE, ZASOBY LUDZKIE
EFEKTYWNY ROZWÓJ FIRMY.
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI, KONDYCJA
PRZEDSIĘBIORSTWA, SYSTEMY MOTYWACYJNE,
PLANOWANIE BIZNESOWE
EFEKTYWNY ROZWÓJ FIRMY.
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI, KONDYCJA
PRZEDSIĘBIORSTWA, SYSTEMY MOTYWACYJNE,
PLANOWANIE BIZNESOWE











Firma w otoczeniu – rynkowym,
ekonomicznym, społecznym
Analiza i ocena kondycji firmy – w tym:
Zagrożenie upadłością
Wykorzystanie sprawozdania finansowego
w analizie przedsiębiorstwa
Planowanie – Biznesplan
Ekonomika przedsiębiorstwa – Zarządzanie
zasobami
Czynniki kształtujące rentowność
Płynność finansowa – istota i sterowanie
Inwestycje w przedsiębiorstwie – procesy







Firma w otoczeniu – rynkowym,
ekonomicznym, społecznym
Analiza i ocena kondycji firmy – w tym:
Zagrożenie upadłością
Wykorzystanie sprawozdania
finansowego w analizie przedsiębiorstwa
Planowanie – Biznesplan
Ekonomika przedsiębiorstwa –
Zarządzanie zasobami
Czynniki kształtujące rentowność
Płynność finansowa – istota i sterowanie
Inwestycje w przedsiębiorstwie – procesy








Firma w otoczeniu – rynkowym, ekonomicznym,
społecznym
Sektor MSP (małe i średnie przedsiębiorstwa)
Ekonomika przedsiębiorstwa – Zarządzanie
zasobami (ludzkimi, majątkowymi, kapitałowymi)
Systemy motywacyjne
Ocena kondycji firmy – w tym: Zagrożenie
upadłością
Planowanie – Biznesplan
Podstawy zarządzania jakością
Czynniki kształtujące rentowność firm
Inwestycje w przedsiębiorstwie – procesy







Firma w otoczeniu – rynkowym, ekonomicznym,
społecznym
Sektor MSP (małe i średnie przedsiębiorstwa)
Ekonomika przedsiębiorstwa – Zarządzanie
zasobami (ludzkimi, majątkowymi, kapitałowymi)
Systemy motywacyjne
Ocena kondycji firmy – w tym: Zagrożenie
upadłością
Planowanie – Biznesplan
Podstawy zarządzania jakością
Czynniki kształtujące rentowność firm
Inwestycje w przedsiębiorstwie – procesy


31. Dr Kowalska
Iwona
rozwojowe
Źródła finansowania przedsiębiorstwa – w
tym sektor MSP
Podstawy rachunkowości zarządczej i
controllingu
Analiza tendencji zachowań w sektorze
bankowym








32. Doc. dr Kusak
Aleksander
Analiza finansowa w zarządzaniu
przedsiębiorstwem
Metody analizy płynności finansowej









33. Dr Majczyk Julita
koncentracja w sektorze bankowym
konkurencyjność w sektorze
bankowym
tendencje w obszarze oszczędności
tendencje w obszarze skłonności do
zadłużania się
badania sondażowe – przykładowe
badania – m.in. Badanie budżetów
gospodarstw domowych, Polski
Generalny Sondaż Społeczny,
Diagnoza Społeczna
możliwości wykorzystania wyników
dostępnych badań sondażowych do
zrozumienia zachodzących zmian
społeczno-ekonomicznych
analiza zależności między zjawiskami
– analiza korelacji, modelowanie
zależności za pomocą modeli
ekonometrycznych
analiza tendencji i sezonowości
Niewypłacalność przedsiębiorstwa
Kapitał obrotowy a płynność
finansowa
Ocena poziomu należności
Metody analizy rentowności
Wykorzystanie analizy wskaźnikowej
Przewidywanie upadłości
przedsiębiorstw
Analiza rachunku przepływów
pieniężnych
Płynność finansowa a rentowność
Zapasy a płynność finansowa
Zachowania organizacyjne, badanie
przywództwa i zachowań zespołowych
Seminarium obejmuje zakres zagadnień z
dyscypliny nauk o zarządzaniu. Uczestnicy
seminarium mogą skoncentrować swoje
zainteresowania na zachowaniach
organizacyjnych, pogłębiając swoją wiedzę przede
wszystkim w zakresie sposobów wpływania


rozwojowe
Źródła finansowania przedsiębiorstwa – w
tym sektor MSP
Podstawy rachunkowości zarządczej i
controllingu
Analiza tendencji zachowań w sektorze
bankowym








koncentracja w sektorze bankowym
konkurencyjność w sektorze
bankowym
tendencje w obszarze oszczędności
tendencje w obszarze skłonności do
zadłużania się
badania sondażowe – przykładowe
badania – m.in. Badanie budżetów
gospodarstw domowych, Polski
Generalny Sondaż Społeczny,
Diagnoza Społeczna
możliwości wykorzystania wyników
dostępnych badań sondażowych do
zrozumienia zachodzących zmian
społeczno-ekonomicznych
analiza zależności między
zjawiskami – analiza korelacji,
modelowanie zależności za pomocą
modeli ekonometrycznych
analiza tendencji i sezonowości
Analiza finansowa w zarządzaniu
przedsiębiorstwem
Metody analizy płynności finansowej









Niewypłacalność przedsiębiorstwa
Kapitał obrotowy a płynność
finansowa
Ocena poziomu należności
Metody analizy rentowności
Wykorzystanie analizy
wskaźnikowej
Przewidywanie upadłości
przedsiębiorstw
Analiza rachunku przepływów
pieniężnych
Płynność finansowa a rentowność
Zapasy a płynność finansowa
X
rozwojowe
Analiza tendencji zmian społecznoekonomicznych







koncentracja i konkurencyjność – na
przykładzie sektora bankowego
tendencje w obszarze oszczędności
tendencje w obszarze skłonności do
zadłużania się
badania sondażowe – przykładowe badania –
m.in. Badanie budżetów gospodarstw
domowych, Polski Generalny Sondaż
Społeczny, Diagnoza Społeczna
możliwości wykorzystania wyników
dostępnych badań sondażowych do
zrozumienia zachodzących zmian społecznoekonomicznych
analiza zależności między zjawiskami –
analiza korelacji, modelowanie zależności za
pomocą modeli ekonometrycznych
analiza tendencji i sezonowości
Ekonomiczne aspekty funkcjonowania
przedsiębiorstwa









Bariery rozwoju przedsiębiorczości
Wykorzystywanie leasingu w MŚP
Źródła finansowania MŚP
Systemy motywacji pracowniczej
Biznes plan
Przedsiębiorstwo w kryzysie
Metody restrukturyzacji przedsiębiorstwa
Rozwój franchisingu w polskiej gospodarce
Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw
rozwojowe
Analiza tendencji zmian społecznoekonomicznych






koncentracja i konkurencyjność – na
przykładzie sektora bankowego
tendencje w obszarze oszczędności
tendencje w obszarze skłonności do
zadłużania się
badania sondażowe – przykładowe
badania – m.in. Badanie budżetów
gospodarstw domowych, Polski Generalny
Sondaż Społeczny, Diagnoza Społeczna
możliwości wykorzystania wyników
dostępnych badań sondażowych do
zrozumienia zachodzących zmian
społeczno-ekonomicznych
analiza zależności między zjawiskami –
analiza korelacji, modelowanie zależności
za pomocą modeli ekonometrycznych
analiza tendencji i sezonowości
Ekonomiczne aspekty funkcjonowania
przedsiębiorstwa









Bariery rozwoju przedsiębiorczości
Wykorzystywanie leasingu w MŚP
Źródła finansowania MŚP
Systemy motywacji pracowniczej
Biznes plan
Przedsiębiorstwo w kryzysie
Metody restrukturyzacji przedsiębiorstwa
Rozwój franchisingu w polskiej gospodarce
Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw
pojedynczych osób, zespołów i struktur na
zachowania ludzi w organizacji.
Program seminarium:

Metody jakościowe w badaniach nad
motywacją, przywództwem,
zespołami

Motywowanie uczestników
organizacji

Rozwój przywództwa

Czynniki wpływające na wybór stylu
przywódczego

Transformacyjne przywództwo w
kontekście zmian

Zespół i jego wpływ na pojedyncze
osoby oraz funkcjonowanie
organizacji

Wpływ percepcji i doświadczeń na
postrzeganie zachowań
organizacyjnych
34. Dr Marczewska
Magdalena
Zarządzanie projektami z uwzględnieniem
projektów innowacyjnych
35. Dr Nałęcz Andrzej
Prawna regulacja biznesu, w szczególności
internetowego
X
Program seminarium obejmuje między innymi
następujące tematy:

Dobre praktyki zarządzania
projektami

Zarzadzanie ryzykiem w projektach

Zarządzanie zmianą w projektach

Zarządzanie interesariuszami

Finansowanie projektów

Prowadzenie projektów w
organizacjach

Korzyści ze stosowania narzędzi
informatycznych wspierających
zarzadzanie projektami w
organizacjach

Wdrażanie innowacji w organizacjach

Źródła i modele powstawania
innowacji

Dyfuzja innowacji





Prawna regulacja działalności
gospodarczej prowadzonej w
Internecie i z wykorzystaniem
Internetu.
Prawna regulacja dostępu do
Internetu.
Prawo a innowacja w biznesie.
Prawo jako instrument wpływu
państwa na gospodarkę.
Prawne aspekty podejmowania,
prowadzenia i zakończenia
Zarządzanie projektami z uwzględnieniem
projektów innowacyjnych
X
Program seminarium obejmuje między innymi
następujące tematy:

Dobre praktyki zarządzania projektami

Zarzadzanie ryzykiem w projektach

Zarządzanie zmianą w projektach

Zarządzanie interesariuszami

Finansowanie projektów

Prowadzenie projektów w organizacjach

Korzyści ze stosowania narzędzi
informatycznych wspierających zarzadzanie
projektami w organizacjach

Wdrażanie innowacji w organizacjach

Źródła i modele powstawania innowacji

Dyfuzja innowacji
X
Prawna regulacja biznesu, w szczególności
internetowego
Prawna regulacja działalności gospodarczej
prowadzonej w Internecie i z wykorzystaniem
Internetu.






Prawna regulacja dostępu do Internetu.
Prawo a innowacja w biznesie.
Prawo jako instrument wpływu państwa na
gospodarkę.
Prawne aspekty podejmowania, prowadzenia
i zakończenia działalności gospodarczej.
Organizacja administracji gospodarczej.
Reglamentacja działalności gospodarczej
X




36. Dr Niewiadomski
Adam
działalności gospodarczej.
Organizacja administracji
gospodarczej.
Reglamentacja działalności
gospodarczej (koncesje, zezwolenia,
działalność regulowana).
Regulacja sektorowa w gospodarce
(telekomunikacja, energetyka,
transport kolejowy, lotnictwo).
Publicznoprawna ochrona konkurencji
i konsumentów


(koncesje, zezwolenia, działalność
regulowana).
Regulacja sektorowa w gospodarce
(telekomunikacja, energetyka, transport
kolejowy, lotnictwo).
Publicznoprawna ochrona konkurencji i
konsumentów
Zarządzanie przestrzenią publiczną –
aspekty regulacyjne i finansowe
Zarządzanie przestrzenią publiczną –
aspekty regulacyjne i finansowe
Zarządzanie przestrzenią publiczną – aspekty
regulacyjne
Zarządzanie przestrzenią publiczną – aspekty
regulacyjne
Tematem seminarium jest szeroko pojęte
zarządzanie przestrzenią publiczną poprzez
pryzmat aspektów regulacyjnych w działalności
gospodarczej oraz problematyka finansowa. Treść
seminarium w większości będzie kształtowana
według zainteresowania Seminarzystów.
Przykładowe zagadnienia poruszane podczas
seminarium:

Gospodarka przestrzenna –
podstawowe pojęcia. Funkcje
gospodarki przestrzennej dla
przedsiębiorców. Finansowanie
gospodarki przestrzennej.

Ustawa o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym –
zakres regulacji i jej znaczenie dla
działalności gospodarczej. Źródła
finansowania.

Kompetencje organów administracji
publicznej w planowaniu
przestrzennym.

Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego –
uchwalenie i znaczenie dla
działalności gospodarczej.
Rekompensaty finansowe i renta
planistyczna.

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego a proces
inwestycyjny.

Konsekwencje prawne wejścia w życie
aktów zagospodarowania
przestrzennego – zarządzanie
nieruchomością i inwestycją.

Lokalizacja inwestycji celu
publicznego.

Ustalenie warunków zabudowy –
aspekty finansowe.

Finansowanie planowania
Tematem seminarium jest szeroko pojęte
zarządzanie przestrzenią publiczną poprzez
pryzmat aspektów regulacyjnych w działalności
gospodarczej oraz problematyka finansowa.
Treść seminarium w większości będzie
kształtowana według zainteresowania
Seminarzystów. Przykładowe zagadnienia
poruszane podczas seminarium:

Gospodarka przestrzenna –
podstawowe pojęcia. Funkcje
gospodarki przestrzennej dla
przedsiębiorców. Finansowanie
gospodarki przestrzennej.

Ustawa o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym
– zakres regulacji i jej znaczenie dla
działalności gospodarczej. Źródła
finansowania.

Kompetencje organów
administracji publicznej w
planowaniu przestrzennym.

Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
– uchwalenie i znaczenie dla
działalności gospodarczej.
Rekompensaty finansowe i renta
planistyczna.

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego a proces
inwestycyjny.

Konsekwencje prawne wejścia w
życie aktów zagospodarowania
przestrzennego – zarządzanie
nieruchomością i inwestycją.

Lokalizacja inwestycji celu
publicznego.

Ustalenie warunków zabudowy –
aspekty finansowe.

Finansowanie planowania
Tematem seminarium jest szeroko pojęte zarządzanie
przestrzenią publiczną poprzez pryzmat aspektów
regulacyjnych w działalności gospodarczej. Treść
seminarium w większości będzie kształtowana według
zainteresowania Seminarzystów.
Przykładowe zagadnienia poruszane podczas seminarium:

Gospodarka przestrzenna – podstawowe
pojęcia. Funkcje gospodarki przestrzennej dla
przedsiębiorców.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym – zakres regulacji i jej
znaczenie dla działalności gospodarczej.

Kompetencje organów administracji
publicznej w planowaniu przestrzennym.

Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego –
uchwalenie i znaczenie dla działalności
gospodarczej.

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego a proces inwestycyjny.

Konsekwencje prawne wejścia w życie aktów
zagospodarowania przestrzennego –
zarządzanie nieruchomością i inwestycją.

Lokalizacja inwestycji celu publicznego.

Ustalenie warunków zabudowy.

Finansowanie planowania przestrzennego.

Regulacje dotyczące procesu budowalnego w
procesie inwestycyjnym

Aktualne problemy praktyczne planowania
przestrzennego
Tematem seminarium jest szeroko pojęte zarządzanie
przestrzenią publiczną poprzez pryzmat aspektów
regulacyjnych w działalności gospodarczej. Treść
seminarium w większości będzie kształtowana według
zainteresowania Seminarzystów.
Przykładowe zagadnienia poruszane podczas
seminarium:

Gospodarka przestrzenna – podstawowe
pojęcia. Funkcje gospodarki przestrzennej
dla przedsiębiorców.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym – zakres regulacji i jej
znaczenie dla działalności gospodarczej.

Kompetencje organów administracji
publicznej w planowaniu przestrzennym.

Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego –
uchwalenie i znaczenie dla działalności
gospodarczej.

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego a proces inwestycyjny.

Konsekwencje prawne wejścia w życie
aktów zagospodarowania przestrzennego –
zarządzanie nieruchomością i inwestycją.

Lokalizacja inwestycji celu publicznego.

Ustalenie warunków zabudowy.

Finansowanie planowania przestrzennego.

Regulacje dotyczące procesu budowalnego
w procesie inwestycyjnym
Aktualne problemy praktyczne planowania
przestrzennego


37. Prof. dr hab.
Nowak Alojzy
38. Dr Olszak
Małgorzata
przestrzennego.
Regulacje dotyczące procesu
budowalnego w procesie
inwestycyjnym
Aktualne problemy praktyczne oraz
finansowe planowania
przestrzennego.


przestrzennego.
Regulacje dotyczące procesu
budowalnego w procesie
inwestycyjnym
Aktualne problemy praktyczne oraz
finansowe planowania
przestrzennego.
Instytucje finansowe w warunkach
turbulencji gospodarczych
Instytucje finansowe w warunkach
turbulencji gospodarczych
Bankowość i rynki finansowe
Bankowość i rynki finansowe
Zestawienie obszarów badawczych:
1. Bankowość:
a. Uwarunkowania rozwoju bankowości
hipotecznej w Polsce i na świecie
b. Bankowość inwestycyjna – efektywność domów
maklerskich
c. Zastosowanie sekurytyzacji w bankowości
- sekurytyzacja na przykładzie wybranych banków
- sekurytyzacja tradycyjna i syntetyczna
d. Zarządzanie ryzykiem bankowym:
- metody zarządzania ryzykiem kredytowym w
bankach (szacowanie PD a poziom
ryzyka, LGD a poziom ryzyka, błędy szacunku
parametrów ryzyka)
- metody zarządzania ryzykiem rynkowym [stopy
procentowej, walutowym, cen
- instrumentów dłużnych, itp.]
- zarządzanie ryzykiem operacyjnym
- zarządzanie ryzykiem płynności;
- modele scoringowe
- modele ratingowe
- błędy pomiaru ryzyka kredytowego a modele
szacowania ryzyka
- finanse behawioralne (błędy poznawcze) a
postrzeganie i podejmowanie ryzyka
e. Regulacje ostrożnościowe w działalności
banków:
- normy adekwatności kapitałowej (Filar I –
minimalne wymogi kapitałowe – wymogi z
tytułu ryzyka kredytowego, rynkowego i
operacyjnego, Filar II –
- badanie i ocena nadzorcza i Filar III – dyscyplina
rynkowa) i ich wpływ na podejście
do
- zarządzania ryzykiem kredytowym / rynkowym /
operacyjnym;
- instrumenty zapewniające stabilność sektora
bankowego;
- funkcja stabilności systemu finansowego i jej
uregulowanie w wybranych krajach
- nadzorcza i Filar III – dyscyplina rynkowa) i ich
wpływ na podejście do zarządzania
- ryzykiem kredytowym / rynkowym /
operacyjnym;
- instrumenty zapewniające stabilność sektora
bankowego, polityka makroostrożnościowa i
nadzór makroostrożnościowy;
- funkcja stabilności systemu finansowego i jej
Zestawienie obszarów badawczych:
1. Bankowość:
a. Uwarunkowania rozwoju bankowości
hipotecznej w Polsce i na świecie
b. Bankowość inwestycyjna – efektywność
domów maklerskich
c. Zastosowanie sekurytyzacji w bankowości
- sekurytyzacja na przykładzie wybranych
banków
- sekurytyzacja tradycyjna i syntetyczna
d. Zarządzanie ryzykiem bankowym:
- metody zarządzania ryzykiem kredytowym w
bankach (szacowanie PD a poziom
ryzyka, LGD a poziom ryzyka, błędy szacunku
parametrów ryzyka)
- metody zarządzania ryzykiem rynkowym
[stopy procentowej, walutowym, cen
- instrumentów dłużnych, itp.]
- zarządzanie ryzykiem operacyjnym
- zarządzanie ryzykiem płynności;
- modele scoringowe
- modele ratingowe
- błędy pomiaru ryzyka kredytowego a modele
szacowania ryzyka
- finanse behawioralne (błędy poznawcze) a
postrzeganie i podejmowanie ryzyka
e. Regulacje ostrożnościowe w działalności
banków:
- normy adekwatności kapitałowej (Filar I –
minimalne wymogi kapitałowe – wymogi z
tytułu ryzyka kredytowego, rynkowego i
operacyjnego, Filar II –
- badanie i ocena nadzorcza i Filar III –
dyscyplina rynkowa) i ich wpływ na podejście
do
- zarządzania ryzykiem kredytowym / rynkowym
/ operacyjnym;
- instrumenty zapewniające stabilność sektora
bankowego;
- funkcja stabilności systemu finansowego i jej
uregulowanie w wybranych krajach
- nadzorcza i Filar III – dyscyplina rynkowa) i ich
wpływ na podejście do zarządzania
- ryzykiem kredytowym / rynkowym /
operacyjnym;
- instrumenty zapewniające stabilność sektora
bankowego, polityka makroostrożnościowa i
nadzór makroostrożnościowy;
Mega trendy w gospodarce narodowej
X
Mega trendy w gospodarce narodowej
X
uregulowanie w wybranych krajach
- cykl finansowy a banki
- cykl finansowy a cykl koniunkturalny – rola
nadzoru makroostrożnościowego
- zarządzanie ryzykiem systemowym – wymiar
strukturalny (przestrzenny) ryzyka oraz
wymiar cykliczny (czasowy, dynamiczny ) ryzyka
- metody oceny stabilności finansowej
- metody ograniczania ryzyka systemowego
(wymiar strukturalny lub cykliczny)
- agencje ratingowe;
- sieć bezpieczeństwa finansowego (safety net)
- ubezpieczenie depozytów i efekty uboczne;
- skuteczność regulacji bankowych;
- niedoskonałości rynku i ich wpływ na ryzyko
bankowe;
- kryzysy bankowe i ich przyczyny.
f. System kontroli wewnętrznej w bankach (audyt,
compliance) i ich rola w zarządzaniu
ryzykiem banku
g. Karty płatnicze i pieniądz elektroniczny
h. Modele nadzoru nad sektorem bankowym i
systemem finansowym – ewolucja i jej
determinanty; metody oceny banków stosowane
przez
nadzór bankowy – analiza porównawcza
i. Rynek pośredników kredytowych
j. Konsolidacja i koncentracja usług bankowych a
konkurencja w sektorze bankowym
k. Rola banków w rozwoju usług faktoringowych i
leasingowych
l. Inny wybrany przez uczestnika seminarium
temat
2. Instrumenty finansowe
a. Rynki instrumentów pochodnych, aplikacje i
wycena instrumentów pochodnych:
- kontrakty futures, swap, opcje,
- opcje azjatyckie,
- kredytowe instrumenty pochodne,
- ABS, MBS, listy zastawne
- rola instrumentów finansowych w powstawaniu
niestabilności finansowej (ryzyka
systemowego)
- rola metod wyceny instrumentów finansowych w
zjawisku boomów kredytowych lub
w kształtowaniu się ryzyka systemowego
b. Produkty strukturyzowane – uwarunkowania
rozwoju rynku w Polsce i na świecie.
c. Rynek instrumentów powstających w procesie
sekurytyzacji tradycyjnej i syntetycznej.
d. Rynek instrumentów dłużnych przedsiębiorstw
w Polsce i na świecie.
e. Zastosowania krzywej dochodowości i teorie
krzywej dochodowości weryfikacja
3. Rynek kapitałowy
a. Fundusze inwestycyjne – rynek, oferta, funkcje,
regulacje
b. Perspektywy rozwoju rynku otwartych funduszy
emerytalnych
c. Fundusze nieregulowane
– venture capital,
- funkcja stabilności systemu finansowego i jej
uregulowanie w wybranych krajach
- cykl finansowy a banki
- cykl finansowy a cykl koniunkturalny – rola
nadzoru makroostrożnościowego
- zarządzanie ryzykiem systemowym – wymiar
strukturalny (przestrzenny) ryzyka oraz
wymiar cykliczny (czasowy, dynamiczny ) ryzyka
- metody oceny stabilności finansowej
- metody ograniczania ryzyka systemowego
(wymiar strukturalny lub cykliczny)
- agencje ratingowe;
- sieć bezpieczeństwa finansowego (safety net)
- ubezpieczenie depozytów i efekty uboczne;
- skuteczność regulacji bankowych;
- niedoskonałości rynku i ich wpływ na ryzyko
bankowe;
- kryzysy bankowe i ich przyczyny.
f. System kontroli wewnętrznej w bankach
(audyt, compliance) i ich rola w zarządzaniu
ryzykiem banku
g. Karty płatnicze i pieniądz elektroniczny
h. Modele nadzoru nad sektorem bankowym i
systemem finansowym – ewolucja i jej
determinanty; metody oceny banków
stosowane przez
nadzór bankowy – analiza porównawcza
i. Rynek pośredników kredytowych
j. Konsolidacja i koncentracja usług bankowych a
konkurencja w sektorze bankowym
k. Rola banków w rozwoju usług faktoringowych
i leasingowych
l. Inny wybrany przez uczestnika seminarium
temat
2. Instrumenty finansowe
a. Rynki instrumentów pochodnych, aplikacje i
wycena instrumentów pochodnych:
- kontrakty futures, swap, opcje,
- opcje azjatyckie,
- kredytowe instrumenty pochodne,
- ABS, MBS, listy zastawne
- rola instrumentów finansowych w
powstawaniu niestabilności finansowej (ryzyka
systemowego)
- rola metod wyceny instrumentów finansowych
w zjawisku boomów kredytowych lub
w kształtowaniu się ryzyka systemowego
b. Produkty strukturyzowane – uwarunkowania
rozwoju rynku w Polsce i na świecie.
c. Rynek instrumentów powstających w procesie
sekurytyzacji tradycyjnej i syntetycznej.
d. Rynek instrumentów dłużnych
przedsiębiorstw w Polsce i na świecie.
e. Zastosowania krzywej dochodowości i teorie
krzywej dochodowości weryfikacja
3. Rynek kapitałowy
a. Fundusze inwestycyjne – rynek, oferta,
funkcje, regulacje
b. Perspektywy rozwoju rynku otwartych
funduszy emerytalnych
c. Fundusze nieregulowane
39. Dr Pachowski
Michał
- private equity,
- hedgingowe
d. Podmioty prowadzące działalność maklerską –
ewolucja rynku, wyniki finansowe,
usługi oferowane, perspektywy rozwoju sektora.
e. Znaczenie agencji ratingowych na rynkach
kapitałowych
f. Analiza techniczna i jej skuteczność
g. Analiza fundamentalna
h. Efektywność rynków kapitałowych
– venture capital,
- private equity,
- hedgingowe
d. Podmioty prowadzące działalność maklerską
– ewolucja rynku, wyniki finansowe,
usługi oferowane, perspektywy rozwoju
sektora.
e. Znaczenie agencji ratingowych na rynkach
kapitałowych
f. Analiza techniczna i jej skuteczność
g. Analiza fundamentalna
h. Efektywność rynków kapitałowych
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw,
analiza sprawozdań finansowych, rynki
kapitałowe, wycena i budżetowanie oraz
systemy zarządzania jakością,
środowiskowe i bezpieczeństwa
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw,
analiza sprawozdań finansowych, rynki
kapitałowe, wycena i budżetowanie oraz
systemy zarządzania jakością,
środowiskowe i bezpieczeństwa









40. Dr hab. Pasieczny
Jacek
Faktoring, leasing i kredyt jako
metody finansowania działalności
gospodarczej.
Alternatywne metody finansowania
działalności gospodarczej –
sekurytyzacja.
Analiza sprawozdań finansowych –
źródło informacji o kondycji
finansowej podmiotów
gospodarczych.
Metody wyceny spółek giełdowych
oraz przedsiębiorstw sektora MŚP –
podejście klasyczne oraz
alternatywne.
Narzędzia wpierające podejmowanie
decyzji przez inwestorów giełdowych.
Alternatywne metody inwestowania
wolnych środków pieniężnych – rynek
dzieł sztuki i pochodne.
Biznes plan jako dokument
analityczno-planistyczny określający
rozwój przedsiębiorstwa.
Budżetowanie kapitałowe jako
narzędzie wsparcia dla kadry
menedżerskiej przy podejmowaniu
decyzji strategicznych.
Systemy zarządzania jakością ISO
9001, środowiskowe ISO 14001,
bezpieczeństwa 18001 i pochodne –
źródło przewagi konkurencyjnej na
rynku.
X









X
X
Faktoring, leasing i kredyt jako
metody finansowania działalności
gospodarczej.
Alternatywne metody finansowania
działalności gospodarczej –
sekurytyzacja.
Analiza sprawozdań finansowych –
źródło informacji o kondycji
finansowej podmiotów
gospodarczych.
Metody wyceny spółek giełdowych
oraz przedsiębiorstw sektora MŚP –
podejście klasyczne oraz
alternatywne.
Narzędzia wpierające
podejmowanie decyzji przez
inwestorów giełdowych.
Alternatywne metody
inwestowania wolnych środków
pieniężnych – rynek dzieł sztuki i
pochodne.
Biznes plan jako dokument
analityczno-planistyczny
określający rozwój
przedsiębiorstwa.
Budżetowanie kapitałowe jako
narzędzie wsparcia dla kadry
menedżerskiej przy podejmowaniu
decyzji strategicznych.
Systemy zarządzania jakością ISO
9001, środowiskowe ISO 14001,
bezpieczeństwa 18001 i pochodne
– źródło przewagi konkurencyjnej
na rynku.
X
Zarządzanie firmą i zarządzanie publiczne



Systemy motywacyjne w firmach
Kryzys i zarządzanie w warunkach kryzysu
Restrukturyzacja i zmiany organizacyjne
Zarządzanie firmą i zarządzanie publiczne



Systemy motywacyjne w firmach
Kryzys i zarządzanie w warunkach kryzysu
Restrukturyzacja i zmiany organizacyjne







41. Prof. dr hab.
Patulski Andrzej
Prawno-organizacyjne i społecznoekonomiczne wyzwania współczesnego
rynku pracy
Prawno-organizacyjne i społecznoekonomiczne wyzwania współczesnego
rynku pracy
42. Dr Pawłowska
Anna
Zarządzanie ludźmi we współczesnej
organizacji
Zarządzanie ludźmi we współczesnej
organizacji
















43. Prof. dr hab.
Piątek Stanisław
Regulacja i funkcjonowanie
telekomunikacji, mediów, Internetu i
ochrony danych osobowych. Aspekty
prawno-ekonomiczne i finansowe
Regulacja i funkcjonowanie
telekomunikacji, mediów, Internetu i
ochrony danych osobowych. Aspekty
prawno-ekonomiczne i finansowe
Reklama, telesprzedaż, sponsoring, lokowanie
produktów w mediach
Ochrona danych osobowych i prywatności
Świadczenie usług telekomunikacyjnych,
internetowych i audiowizualnych
Warunki realizacji transakcji drogą elektroniczną
Funkcjonowanie e-Administracji
Regulacja rynków telekomunikacyjnych,
internetowych i medialnych
Reklama, telesprzedaż, sponsoring, lokowanie
produktów w mediach
Ochrona danych osobowych i prywatności
Świadczenie usług telekomunikacyjnych,
internetowych i audiowizualnych
Warunki realizacji transakcji drogą elektroniczną
Funkcjonowanie e-Administracji
Regulacja rynków telekomunikacyjnych,
internetowych i medialnych
Przedsiębiorca w teorii i praktyce
Przedsiębiorca w teorii i praktyce
44. Doc. dr
Pietrusińska Ewa
Metodologia badań społecznych.
Dział personalny jako biznes partner.
Mierniki stosowane w HR.
Strategie personalne.
Dobór pracowników.
System ocen pracowników.
System wynagrodzeń.
Szkolenia i pomiar ich efektywności.








Rodzaje przedsiębiorców
Wybór formy organizacyjno prawnej
Finansowanie przedsiębiorcy
Odpowiedzialność przedsiębiorcy
Umowy zawierane przez
przedsiębiorcę
Standardy dobrych praktyk
Znaczenie giełdy dla rozwoju
przedsiębiorstw
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Metodologia badań społecznych.
Dział personalny jako biznes partner.
Mierniki stosowane w HR.
Strategie personalne.
Dobór pracowników.
System ocen pracowników.
System wynagrodzeń.
Szkolenia i pomiar ich efektywności.








Rodzaje przedsiębiorców
Wybór formy organizacyjno
prawnej
Finansowanie przedsiębiorcy
Odpowiedzialność przedsiębiorcy
Umowy zawierane przez
przedsiębiorcę
Standardy dobrych praktyk
Znaczenie giełdy dla rozwoju
przedsiębiorstw
Zarządzanie przedsiębiorstwem
przedsiębiorstw
Techniki wprowadzania zmian: reengineering,
benchmarking, outsourcing, outplacement
Problemy ekspansji firm
Rozwój małych przedsiębiorstw
Patologie i dysfunkcje zarządzania
Strategie rozwoju gmin i regionów

Organizacje (firmy, urzędy) uczące się




Bariery rozwoju regionów

X
przedsiębiorstw
Techniki wprowadzania zmian:
reengineering, benchmarking, outsourcing,
outplacement
Problemy ekspansji firm
Rozwój małych przedsiębiorstw
Patologie i dysfunkcje zarządzania
Strategie rozwoju gmin i regionów
Organizacje (firmy, urzędy) uczące się
Bariery rozwoju regionów
X
Zarządzanie ludźmi we współczesnej organizacji
Zarządzanie ludźmi we współczesnej organizacji












Metodologia badań społecznych.

Dział personalny jako biznes partner.

Strategie personalne

Elastyczne zarządzanie ludźmi

Kontrakt psychologiczny relacyjny a transakcyjny

Rozwój zawodowy pracowników

Dobór pracowników

System ocen pracowników

System wynagrodzeń

Szkolenia i pomiar ich efektywności
Stres, wypalenie zawodowe i pracoholizm.
Metodologia badań społecznych.
Dział personalny jako biznes partner.
Strategie personalne
Elastyczne zarządzanie ludźmi
Kontrakt psychologiczny relacyjny a transakcyjny
Rozwój zawodowy pracowników
Dobór pracowników
System ocen pracowników
System wynagrodzeń
Szkolenia i pomiar ich efektywności
Stres, wypalenie zawodowe i pracoholizm.
Regulacja i funkcjonowanie telekomunikacji,
mediów, Internetu i ochrony danych osobowych
Reklama, telesprzedaż, sponsoring, lokowanie produktów
w mediach
Ochrona danych osobowych i prywatności
Świadczenie usług telekomunikacyjnych, internetowych i
audiowizualnych
Warunki realizacji transakcji drogą elektroniczną
Funkcjonowanie e-Administracji
Regulacja rynków telekomunikacyjnych, internetowych i
medialnych
Przedsiębiorca w teorii i praktyce








Rodzaje przedsiębiorców
Wybór formy organizacyjno prawnej
Finansowanie przedsiębiorcy
Odpowiedzialność przedsiębiorcy
Umowy zawierane przez przedsiębiorcę
Standardy dobrych praktyk
Znaczenie giełdy dla rozwoju przedsiębiorstw
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Regulacja i funkcjonowanie telekomunikacji,
mediów, Internetu i ochrony danych
osobowych
Reklama, telesprzedaż, sponsoring, lokowanie
produktów w mediach
Ochrona danych osobowych i prywatności
Świadczenie usług telekomunikacyjnych, internetowych
i audiowizualnych
Warunki realizacji transakcji drogą elektroniczną
Funkcjonowanie e-Administracji
Regulacja rynków telekomunikacyjnych, internetowych
i medialnych
Przedsiębiorca w teorii i praktyce







Rodzaje przedsiębiorców
Wybór formy organizacyjno prawnej
Finansowanie przedsiębiorcy
Odpowiedzialność przedsiębiorcy
Umowy zawierane przez przedsiębiorcę
Standardy dobrych praktyk
Znaczenie giełdy dla rozwoju
przedsiębiorstw
Zarządzanie przedsiębiorstwem
45. Doc. dr
Pietrusiński
Robert
Przedsiębiorca i jego otoczenie

Formy prawne prowadzenia
działalności gospodarczej
Umowy zawierane przez
przedsiębiorcę
Konkurencja przedsiębiorcy
Finansowanie przedsiębiorcy
Fundacje, stowarzyszenia,
spółdzielnie
Działalność hotelarska i turystyczna
Organizowanie eventów
Odpowiedzialność społeczna
Zarzadzanie przedsiębiorstwem








46. Doc. dr
Piotrowski
Włodzimierz









Sukces organizacji i jej uczestników. Istota,
miary dokonań, uwarunkowania,
doskonalenie




47. Dr Podgórski
Zygmunt
Przedsiębiorca i jego otoczenie








X
Źródła finansowania rozwoju firm
m.in. Kredyt. leasing, faktoring,
franczyza, fundusze unijne.
System motywacyjny w
przedsiębiorstwie.
Klastry gospodarcze.
Fuzje i przejęcia.
Bankowa ocena zdolności
kredytowej.
Analiza i ocena kondycji
ekonomicznej przedsiębiorstwa.
Analiza wskaźnikowa.
Społeczna odpowiedzialność
przedsiębiorstwa.
Inne tematy do uzgodnienia
Metody marketingu, sprzedaży i obsługi w
praktyce marketingowo-handlowej
wybranej firmy/organizacji sektora
finansów i ubezpieczeń










Strategie marketingowe firmy usług
Formy prawne prowadzenia działalności
gospodarczej
Umowy zawierane przez przedsiębiorcę
Konkurencja przedsiębiorcy
Finansowanie przedsiębiorcy
Fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie
Działalność hotelarska i turystyczna
Organizowanie eventów
Odpowiedzialność społeczna
Zarzadzanie przedsiębiorstwem



Ekonomiczne , finansowe i społeczne
aspekty funkcjonowania
przedsiębiorstw.
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa.








Źródła finansowania rozwoju firm
m.in. Kredyt. leasing, faktoring,
franczyza, fundusze unijne.
System motywacyjny w
przedsiębiorstwie.
Klastry gospodarcze.
Fuzje i przejęcia.
Bankowa ocena zdolności
kredytowej.
Analiza i ocena kondycji
ekonomicznej przedsiębiorstwa.
Analiza wskaźnikowa.
Społeczna odpowiedzialność
przedsiębiorstwa.
Inne tematy do uzgodnienia
X
Przedsiębiorca i jego otoczenie








Sukces organizacji i jej uczestników. Istota, miary
dokonań, uwarunkowania, doskonalenie


48. Mgr Podstawka
Krzysztof
Przedsiębiorca i jego otoczenie
Sukces organizacji: istota, miary
dokonań, uwarunkowania.
Diagnoza, projekt usprawnień.
Modele biznesowe. Identyfikacja,
tworzenie, zmiana .
Podnoszenie efektywności
organizacji - usprawnianie
procesów, procedur i struktur.
Motywacja i motywowanie w
organizacji. Od pobudzania do
zaangażowania.
Ekonomiczne , finansowe i społeczne
aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw.
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa.

Formy prawne prowadzenia
działalności gospodarczej
Umowy zawierane przez
przedsiębiorcę
Konkurencja przedsiębiorcy
Finansowanie przedsiębiorcy
Fundacje, stowarzyszenia,
spółdzielnie
Działalność hotelarska i turystyczna
Organizowanie eventów
Odpowiedzialność społeczna
Zarzadzanie przedsiębiorstwem








X
Sukces organizacji: istota, miary
dokonań, uwarunkowania. Diagnoza,
projekt usprawnień.
Modele biznesowe. Identyfikacja,
tworzenie, zmiana .
Podnoszenie efektywności organizacji usprawnianie procesów, procedur i
struktur.
Motywacja i motywowanie w
organizacji. Od pobudzania do
zaangażowania
Ekonomiczne , finansowe i społeczne aspekty
funkcjonowania przedsiębiorstw.
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa.

Formy prawne prowadzenia działalności
gospodarczej
Umowy zawierane przez przedsiębiorcę
Konkurencja przedsiębiorcy
Finansowanie przedsiębiorcy
Fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie
Działalność hotelarska i turystyczna
Organizowanie eventów
Odpowiedzialność społeczna
Zarzadzanie przedsiębiorstwem
Źródła finansowania rozwoju firm m. in.
Kredyt. leasing, faktoring, franczyza, fundusze
unijne.
System motywacyjny w przedsiębiorstwie.
Klastry gospodarcze.
Fuzje i przejęcia.
Bankowa ocena zdolności kredytowej.
Analiza i ocena kondycji ekonomicznej
przedsiębiorstwa.
Analiza wskaźnikowa.
Społeczna odpowiedzialność
przedsiębiorstwa.
Inne tematy do uzgodnienia.
Ekonomiczne , finansowe i społeczne aspekty
funkcjonowania przedsiębiorstw.
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa.








Źródła finansowania rozwoju firm m. in.
Kredyt. leasing, faktoring, franczyza,
fundusze unijne.
System motywacyjny w
przedsiębiorstwie.
Klastry gospodarcze.
Fuzje i przejęcia.
Bankowa ocena zdolności kredytowej.
Analiza i ocena kondycji ekonomicznej
przedsiębiorstwa.
Analiza wskaźnikowa.
Społeczna odpowiedzialność
przedsiębiorstwa.
Inne tematy do uzgodnienia.
Metody marketingu i sprzedaży w praktyce
marketingowo-handlowej wybranej
firmy/organizacji


Strategie marketingowe firmy
Strategie sprzedaży
X

















X
Współczesne finanse – procesy, narzędzia,
procedury







51. Doc. dr Rak Jan

Strategia i techniki komunikacji
marketingowej/promocji
Kampanie promocyjne w zakresie
wybranych form promocji
Zmiany w systemach dystrybucji i sprzedaży
Metody pracy sprzedawców/specjalistów
obsługi bezpośredniej
Systemy organizacji i zarządzania
sprzedawcami/specjalistami obsługi
bezpośredniej
Metody pozyskiwania nowych klientów
Techniki marketingu utrzymania
dotychczasowych klientów
Wprowadzanie nowych produktów i
zarządzanie portfelem produktów
Badania i analizy marketingowe
Badania i analizy marketingowe
49. Dr Postuła
Agnieszka
50. Dr hab. Postuła
Marta

bankowych/ubezpieczeniowych
Strategie sprzedaży firmy usług
bankowych/ubezpieczeniowych
Strategia i techniki komunikacji
marketingowej/promocji
Kampanie promocyjne w zakresie
wybranych form promocji
Zmiany w systemach dystrybucji,
sprzedaży i obsługi bezpośredniej
Metody pracy
sprzedawców/specjalistów obsługi
bezpośredniej
Systemy organizacji i zarządzania
sprzedawcami/specjalistami obsługi
bezpośredniej
Metody pozyskiwania nowych
klientów
Techniki marketingu utrzymania
dotychczasowych klientów
Wprowadzanie nowych produktów i
zarządzanie portfelem produktów
finansowych
efektywność zarządzania
zasobami finansowymi na
poziomie firmy/państwa;
analiza finansowa
przedsiębiorstwa;
źródła pozyskania kapitałów
zewnętrznych;
zarzadzanie kosztami w
przedsiębiorstwie;
rynek kapitałowy – korzyści i
zagrożenia dla firm
pozyskujących z niego kapitał;
jednostki sektora finansów
publicznych i zasady ich
finansowania;
polityka fiskalna istotnym
elementem, którą w swoich
decyzjach uwzględnia
współczesny menadżer.
X
Współczesne finanse – procesy,
narzędzia, procedury







efektywność zarządzania
zasobami finansowymi na
poziomie firmy/państwa;
analiza finansowa
przedsiębiorstwa;
źródła pozyskania kapitałów
zewnętrznych;
zarzadzanie kosztami w
przedsiębiorstwie;
rynek kapitałowy – korzyści i
zagrożenia dla firm
pozyskujących z niego
kapitał;
jednostki sektora finansów
publicznych i zasady ich
finansowania;
polityka fiskalna istotnym
elementem, którą w swoich
decyzjach uwzględnia
współczesny menadżer.
Negocjacje biznesowe / badania jakościowe
organizacji
Negocjacje biznesowe / badania jakościowe
organizacji
Współczesne finanse – procesy, narzędzia,
procedury
Współczesne finanse – procesy, narzędzia,
procedury







efektywność zarządzania zasobami
finansowymi na poziomie
firmy/państwa;
analiza finansowa przedsiębiorstwa;
źródła pozyskania kapitałów
zewnętrznych;
zarzadzanie kosztami w
przedsiębiorstwie;
rynek kapitałowy – korzyści i
zagrożenia dla firm pozyskujących z
niego kapitał;
jednostki sektora finansów publicznych
i zasady ich finansowania;
polityka fiskalna istotnym elementem,
którą w swoich decyzjach uwzględnia
współczesny menadżer.
Finanse, rachunkowość, rynki finansowe
Finanse, rachunkowość, rynki finansowe
Finanse, rachunkowość, rynki finansowe
Zagadnienia związane z funkcjonowaniem
przedsiębiorstw w sferze kształtowania pozycji
finansowej, funkcjonowaniem grup kapitałowych,
rachunkowością przedsiębiorstw oraz grup
Zagadnienia związane z funkcjonowaniem
przedsiębiorstw w sferze kształtowania pozycji
finansowej, funkcjonowaniem grup
kapitałowych, rachunkowością przedsiębiorstw
Zagadnienia związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw
w sferze kształtowania pozycji finansowej,
funkcjonowaniem grup kapitałowych, rachunkowością
przedsiębiorstw oraz grup kapitałowych, rachunkiem






efektywność zarządzania zasobami
finansowymi na poziomie
firmy/państwa;
analiza finansowa przedsiębiorstwa;
źródła pozyskania kapitałów
zewnętrznych;
zarzadzanie kosztami w
przedsiębiorstwie;
rynek kapitałowy – korzyści i
zagrożenia dla firm pozyskujących z
niego kapitał;
jednostki sektora finansów
publicznych i zasady ich
finansowania;
polityka fiskalna istotnym
elementem, którą w swoich
decyzjach uwzględnia współczesny
menadżer.
X
52. Dr Rosiak Tomasz
kapitałowych, rachunkiem kosztów i zarządzaniem
kosztami w przedsiębiorstwach, wyborem form
opodatkowania w działalności gospodarczej.
W zakresie rynków finansowych funkcjonowanie
giełdy, funduszy inwestycyjnych i banków,
problematyka fuzji i przejęć, wycen y
przedsiębiorstw dla celów ich łączenia, konstrukcje
instrumentów finansowych na giełdzie i w obrocie
pozagiełdowym, ujęcie instrumentów w księgach
rachunkowych i rozliczenia podatkowe związane z
instrumentami pochodnymi, wycena
instrumentów finansowych.
oraz grup kapitałowych, rachunkiem kosztów i
zarządzaniem kosztami w przedsiębiorstwach,
wyborem form opodatkowania w działalności
gospodarczej.
W zakresie rynków finansowych funkcjonowanie
giełdy, funduszy inwestycyjnych i banków,
problematyka fuzji i przejęć, wycen y
przedsiębiorstw dla celów ich łączenia,
konstrukcje instrumentów finansowych na
giełdzie i w obrocie pozagiełdowym, ujęcie
instrumentów w księgach rachunkowych i
rozliczenia podatkowe związane z
instrumentami pochodnymi, wycena
instrumentów finansowych.
kosztów i zarządzaniem kosztami w przedsiębiorstwach,
wyborem form opodatkowania w działalności
gospodarczej.
W zakresie rynków finansowych funkcjonowanie giełdy,
funduszy inwestycyjnych i banków, problematyka fuzji i
przejęć, wycen y przedsiębiorstw dla celów ich łączenia,
konstrukcje instrumentów finansowych na giełdzie i w
obrocie pozagiełdowym, ujęcie instrumentów w księgach
rachunkowych i rozliczenia podatkowe związane z
instrumentami pochodnymi, wycena instrumentów
finansowych.
Funkcjonowanie Unii Europejskiej w teorii i
praktyce
Funkcjonowanie Unii Europejskiej w
teorii i praktyce
Funkcjonowanie Unii Europejskiej w teorii i
praktyce





53. Doc. dr
Rutkowska
Jolanta
Rachunek kosztów w jednostkach
gospodarczych








54. Doc. dr
Rutkowski
Andrzej
Historia integracji europejskiej
Teoretyczne fundamenty Unii
Gospodarczej i Walutowej
Polityka fiskalna i monetarna w Unii
Gospodarczej i Walutowej
Budżet Unii Europejskiej
Reformy instytucjonalne w Unii
Europejskiej i strefie euro











Historia integracji europejskiej
Teoretyczne fundamenty Unii
Gospodarczej i Walutowej
Polityka fiskalna i monetarna w Unii
Gospodarczej i Walutowej
Budżet Unii Europejskiej
Reformy instytucjonalne w Unii
Europejskiej i strefie euro



X
Historia integracji europejskiej
Teoretyczne fundamenty Unii Gospodarczej i
Walutowej
Polityka fiskalna i monetarna w Unii
Gospodarczej i Walutowej
Budżet Unii Europejskiej
Reformy instytucjonalne w Unii Europejskiej i
strefie euro
X




Historia integracji europejskiej
Teoretyczne fundamenty Unii
Gospodarczej i Walutowej
Polityka fiskalna i monetarna w Unii
Gospodarczej i Walutowej
Budżet Unii Europejskiej
Reformy instytucjonalne w Unii
Europejskiej i strefie euro
X
Koszty – pojęcie i przedmiot rachunku
kosztów
Grupowanie kosztów w systemie
ewidencji
Ewidencyjne ujęcie procesu
rozliczania kosztów
Rachunek kosztów a specyfika
działalności przedsiębiorstwa
Analiza kosztów w działalności
przedsiębiorstwa i źródła informacji
na potrzeby analizy kosztów
Analiza dynamiki i struktury kosztów
Koszty w rachunkach decyzyjnych
Struktura pracy dyplomowej i zasady
jej przygotowania
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa,
przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym





Funkcjonowanie Unii Europejskiej w teorii i
praktyce
Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
Analiza i zarządzanie płynnością.
Wybór źródeł finansowania (kredyt
bankowy, leasing,. )
Venture capital jako źródło finansowania.
Rynek kapitałowy a przedsiębiorstwo.
Procesy fuzji i przejęć, wspólne
przedsięwzięcia.
Zarządzanie ryzykiem finansowym w
przedsiębiorstwie.
Ocena przedsięwzięć rozwojowych.
Projektowanie procesów restrukturyzacji
X
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa,
przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym









Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
Analiza i zarządzanie płynnością.
Wybór źródeł finansowania (kredyt bankowy,
leasing,. )
Venture capital jako źródło finansowania.
Rynek kapitałowy a przedsiębiorstwo.
Procesy fuzji i przejęć, wspólne przedsięwzięcia.
Zarządzanie ryzykiem finansowym w
przedsiębiorstwie.
Ocena przedsięwzięć rozwojowych.
Projektowanie procesów restrukturyzacji
kapitałowej.
X

55. Dr Skorek
Monika
56. Doc. dr
Skrzypczak Zofia
X
Źródła i sposoby finansowania ochrony
zdrowia w Polsce i innych
krajach UE







57. Dr Skuza
Sebastian

kapitałowej.
Wycena przedsiębiorstw.
Finansowanie publiczne i prywatne
ochrony zdrowia
Zasoby w polskim systemie ochrony
zdrowia (ludzkie, rzeczowe,
finansowe)
Polski system ochrony zdrowia na tle
innych krajów – analiza
komparatywna
Prywatne ubezpieczenia zdrowotne i
ich rola w finansowaniu opieki
medycznej w Polsce i innych krajach
UE
Badania budżetów gospodarstw
domowych jako źródło informacji o
wydatkach na zdrowie
Rynek leków w Polsce i na świecie.
Znaczenie refundacji leków
Rynek usług medycznych w Polsce
X
Źródła i sposoby finansowania ochrony
zdrowia w Polsce i innych
krajach UE







Finansowanie publiczne i prywatne
ochrony zdrowia
Zasoby w polskim systemie ochrony
zdrowia (ludzkie, rzeczowe,
finansowe)
Polski system ochrony zdrowia na
tle innych krajów – analiza
komparatywna
Prywatne ubezpieczenia zdrowotne
i ich rola w finansowaniu opieki
medycznej w Polsce i innych
krajach UE
Badania budżetów gospodarstw
domowych jako źródło informacji o
wydatkach na zdrowie
Rynek leków w Polsce i na świecie.
Znaczenie refundacji leków
Rynek usług medycznych w Polsce
Analiza otocznia rynków finansowych
(bankowych i kapitałowych) oraz finansów
publicznych
Analiza otocznia rynków finansowych
(bankowych i kapitałowych) oraz
finansów publicznych
Program seminarium:

Metodyka pracy naukowej

Cel pracy i jej teza

Metody badawcze

Analizy i przetwarzanie materiału
empirycznego

Wnioskowanie

Piśmiennictwo naukowe (strona
Program seminarium:

Metodyka pracy naukowej

Cel pracy i jej teza

Metody badawcze

Analizy i przetwarzanie materiału
empirycznego

Wnioskowanie

Piśmiennictwo naukowe (strona
Wycena przedsiębiorstw.
Zarządzanie marką
Zarządzanie marką
Wprowadzenie do pisania pracy licencjackiej

Istota pracy licencjackiej

Zasady pisania pracy licencjackiej

Harmonogram współpracy z promotorem

Wymogi formalne prac dyplomowych
Wprowadzenie do pisania pracy licencjackiej

Istota pracy licencjackiej

Zasady pisania pracy licencjackiej

Harmonogram współpracy z promotorem

Wymogi formalne prac dyplomowych
Zagadnienia merytoryczne

Kreacja marki

Wizerunek – Tożsamość marki

Badania marketingowe marki

Zarządzanie marką w czasie

Marki dystrybutorów

Marki miast i regionów

Strategie markowania produktów

Architektura marki

Wspólnota wokół marki

Budowanie relacji klienta z marką

Plan marketingowy marki

Media społecznościowe w budowaniu
strategii marki

Promocja marki w Internecie
Zagadnienia merytoryczne

Kreacja marki

Wizerunek – Tożsamość marki

Badania marketingowe marki

Zarządzanie marką w czasie

Marki dystrybutorów

Marki miast i regionów

Strategie markowania produktów

Architektura marki

Wspólnota wokół marki

Budowanie relacji klienta z marką

Plan marketingowy marki

Media społecznościowe w budowaniu
strategii marki
Promocja marki w Internecie
Zachowania nabywców na rynkach dóbr i usług
konsumpcyjnych.
Funkcjonowanie rynku leków i usług medycznych
Zachowania nabywców na rynkach dóbr i usług
konsumpcyjnych.
Funkcjonowanie rynku leków i usług
medycznych






Determinanty popytu na rynkach artykułów
konsumpcyjnych
Badania budżetów gospodarstw domowych
jako źródło informacji o wydatkach na dobra i
usługi konsumpcyjne
Rynek leków w Polsce i na świecie (leki Rx,
leki OTC)
Rola refundacji leków
Rynek usług medycznych
Prywatne ubezpieczenia zdrowotne i ich
znaczenie dla rynku usług medycznych





Determinanty popytu na rynkach
artykułów konsumpcyjnych
Badania budżetów gospodarstw
domowych jako źródło informacji o
wydatkach na dobra i usługi konsumpcyjne
Rynek leków w Polsce i na świecie (leki Rx,
leki OTC)
Rola refundacji leków
Rynek usług medycznych
Prywatne ubezpieczenia zdrowotne i ich
znaczenie dla rynku usług medycznych
X
X
formalna pracy)
58. Doc. dr Sokół
Piotr
formalna pracy)
Proponowane przykładowe zagadnienia

Organizacja sektora publicznego w
Polsce.

Procesy komercjalizacji i prywatyzacji
w Polsce.

Budżet państwa i budżety jednostek
samorządu terytorialnego w Polsce i
w krajach OECD.

Państwowy dług publiczny.

Podatki na rynku kapitałowym.

Skarbowe i komunalne papiery
wartościowe.

Gospodarka finansowa jednostek
sektora finansów publicznych.

Zorganizowany obrót papierami
wartościowymi.

Zasady obroty giełdowego w Polsce.

Procedury i normy ostrożnościowe w
działalności bankowej.

Ryzyko operacyjne w działalności
instytucji finansowych.

Stabilność finansowa.

Zarządzanie kryzysowe.

Audyt wewnętrzny.

Rynek parabankowy.

Środki własne budżetu Unii
Europejskiej i środki z budżetu Unii
Europejskiej w polskim systemie
budżetowym.

System finansowania i wynagradzania
administracji publicznej w Polsce.

System zamówień publicznych w
Polsce.

Zarządzanie i finansowanie instytucji
użyteczności publicznej.

Organizacja i funkcje Skarbu Państwa.

Innowacje i przedsiębiorczość a
wsparcie ze strony Państwa.

Publiczne banki rozwoju (np. Bank
Gospodarstwa Krajowego)
Proponowane przykładowe zagadnienia

Organizacja sektora publicznego w
Polsce.

Procesy komercjalizacji i
prywatyzacji w Polsce.

Budżet państwa i budżety
jednostek samorządu
terytorialnego w Polsce i w krajach
OECD.

Państwowy dług publiczny.

Podatki na rynku kapitałowym.

Skarbowe i komunalne papiery
wartościowe.

Gospodarka finansowa jednostek
sektora finansów publicznych.

Zorganizowany obrót papierami
wartościowymi.

Zasady obroty giełdowego w
Polsce.

Procedury i normy ostrożnościowe
w działalności bankowej.

Ryzyko operacyjne w działalności
instytucji finansowych.

Stabilność finansowa.

Zarządzanie kryzysowe.

Audyt wewnętrzny.

Rynek parabankowy.

Środki własne budżetu Unii
Europejskiej i środki z budżetu Unii
Europejskiej w polskim systemie
budżetowym.

System finansowania i
wynagradzania administracji
publicznej w Polsce.

System zamówień publicznych w
Polsce.

Zarządzanie i finansowanie
instytucji użyteczności publicznej.

Organizacja i funkcje Skarbu
Państwa.

Innowacje i przedsiębiorczość a
wsparcie ze strony Państwa.

Publiczne banki rozwoju (np. Bank
Gospodarstwa Krajowego)
Podatki w systemie finansów publicznych
oraz działalności
przedsiębiorców i gospodarstw domowych
Podatki w systemie finansów publicznych
oraz działalności
przedsiębiorców i gospodarstw
domowych


Organizacja Krajowej Administracji
Skargowej
Podatki jako dochód budżetu państwa

Organizacja Krajowej Administracji
Skargowej
Finansowo-prawne aspekty funkcjonowania
przedsiębiorców



Uwarunkowania prawne zakładania i
prowadzenia działalności gospodarczej
Bariery rozwoju przedsiębiorczości
Przedsiębiorca a system danin
X










i budżetu samorządu terytorialnego
Konstrukcja podatku
Opodatkowanie sektora małych i
średnich przedsiębiorstw
Opodatkowanie na zasadach ogólnych
Podatek progresywny versus liniowy
Wynik finansowy w podatkach i
rachunkowości
Ryczałty w opodatkowaniu
przedsiębiorstw (karta podatkowa,
ryczałt od przychodów
ewidencjonowanych)
Konstrukcja podatku od towarów i
usług (VAT)
Opodatkowanie majątku (podatek od
środków transportowych, od
nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, od niektórych instytucji
finansowych, od spadków i darowizn,
rolny, leśny))
Opodatkowanie wydatków (VAT,
podatek akcyzowy, od gier)
Podatki a źródła finansowania
przedsiębiorstw











Podatki jako dochód budżetu
państwa i budżetu samorządu
terytorialnego
Konstrukcja podatku
Opodatkowanie sektora małych i
średnich przedsiębiorstw
Opodatkowanie na zasadach
ogólnych
Podatek progresywny versus
liniowy
Wynik finansowy w podatkach i
rachunkowości
Ryczałty w opodatkowaniu
przedsiębiorstw (karta podatkowa,
ryczałt od przychodów
ewidencjonowanych)
Konstrukcja podatku od towarów i
usług (VAT)
Opodatkowanie majątku (podatek
od środków transportowych, od
nieruchomości, od czynności
cywilno-prawnych, od niektórych
instytucji finansowych, od spadków
i darowizn, rolny, leśny))
Opodatkowanie wydatków (VAT,
podatek akcyzowy, od gier)
Podatki a źródła finansowania
przedsiębiorstw
59. Dr Sroka Iwona
Giełda i rynek kapitałowy; procesy,
instrumenty, organizacja rynku, corporate
governance.
Giełda i rynek kapitałowy; procesy,
instrumenty, organizacja rynku,
corporate governance.
60. Doc. dr Szałański
Mariusz
Przedsiębiorstwo na rynku usług
bankowych i finansowych
Przedsiębiorstwo na rynku usług
bankowych i finansowych




Charakterystyka wybranego
przedsiębiorstwa, branża w której
działa, opis firmy w wybranych
przekrojach (strategia działania,
marketing, finanse) oraz jej
konkurentów
Charakterystyka wybranej instytucji
finansowej , branża w której działa,
opis firmy w wybranych przekrojach
(strategia działania, marketing,
finanse) oraz jej konkurentów
Charakterystyka wybranych
produktów finansowych na rynku
polskim
Ryzyka i bariery wzrostu w
przedsiębiorstwach: gospodarcze,
finansowe,handlowe, wewnętrzne




Charakterystyka wybranego
przedsiębiorstwa, branża w której
działa, opis firmy w wybranych
przekrojach (strategia działania,
marketing, finanse) oraz jej
konkurentów
Charakterystyka wybranej instytucji
finansowej , branża w której działa,
opis firmy w wybranych
przekrojach (strategia działania,
marketing, finanse) oraz jej
konkurentów
Charakterystyka wybranych
produktów finansowych na rynku
polskim
Ryzyka i bariery wzrostu w
przedsiębiorstwach: gospodarcze,
finansowe,handlowe, wewnętrzne





publicznych (podatki, cła, opłaty i inne
obciążenia fiskalne)
Formy opodatkowania dochodu w
działalności gospodarczej –
opodatkowanie małych i średnich
przedsiębiorstw
Przedsiębiorca a system środków
publicznych (dotacje publiczne, środki z
Unii Europejskiej, programy pomocowe
i. in.)
Przedsiębiorca a system bankowy
(kredyty i rachunki bankowe, kredyty a
sektor małych i średnich
przedsiębiorstw)
Przedsiębiorca a system ubezpieczeń
gospodarczych
Przedsiębiorca a możliwości
finansowania (źródła finansowania:
leasing, franczyza, factoring)
Giełda i rynek kapitałowy; procesy, instrumenty,
organizacja rynku, corporate governance.
X
Giełda i rynek kapitałowy; procesy,
instrumenty, organizacja rynku, corporate
governance.
Przedsiębiorstwo na rynku usług bankowych i
finansowych




Charakterystyka wybranego
przedsiębiorstwa, branża w której działa,
opis firmy w wybranych przekrojach
(strategia działania, marketing, finanse)
oraz jej konkurentów
Charakterystyka wybranej instytucji
finansowej , branża w której działa, opis
firmy w wybranych przekrojach (strategia
działania, marketing, finanse) oraz jej
konkurentów
Charakterystyka wybranych produktów
finansowych na rynku polskim
Ryzyka i bariery wzrostu w
przedsiębiorstwach: gospodarcze,
finansowe,handlowe, wewnętrzne itp..
Instrumenty ograniczania ryzyka.
itp.. Instrumenty ograniczania
ryzyka.
itp.. Instrumenty ograniczania ryzyka.
61. Prof. Szpringer
Włodzimierz
Regulacja rynku consumer finance oraz ebiznesu






62. Dr Ścibor-Rylski
Michał
63. Dr Tchorek
Grzegorz
Regulacja rynku consumer finance oraz ebiznesu

Modele regulacji rynku finansowego i
rynku e-biznesu
Rynek usług consumer finance, kredyt
konsumencki, upadłość konsumencka,
ochrona konsumenta
Nowe regulacje rynku finansowego
((CRD II, III i IV, CRR, Solvency I i II,
MiFID I i II, MiFIR, UCITS IV, AIFM,
EMIR)
Parabanki (shadow banking) oraz
pozabankowe firmy pożyczkowe,
innowacje finansowe
Innowacyjne instrumenty płatności
detalicznych (płatności kartowe i
mobilne, e-money, bankowość
internetowa i mobilna)
Ocena skutków regulacji ekonomiczna analiza prawa











Globalizacja i integracja rynków finansowych
Rynek walutowy i kursy walutowe
Rola tzw. Globalnych Łańcuchów Dostaw
(Global Value Chains – GVC) w procesie
globalizacji
Integracja bankowego i anglosaskiego
modelu finansowego
Struktura rynku finansowego w UE
Integracja rynków finansowych w strefie

Modele regulacji rynku
finansowego i rynku e-biznesu
Rynek usług consumer finance,
kredyt konsumencki, upadłość
konsumencka, ochrona
konsumenta
Nowe regulacje rynku finansowego
((CRD II, III i IV, CRR, Solvency I i II,
MiFID I i II, MiFIR, UCITS IV, AIFM,
EMIR)
Parabanki (shadow banking) oraz
pozabankowe firmy pożyczkowe,
innowacje finansowe
Innowacyjne instrumenty płatności
detalicznych (płatności kartowe i
mobilne, e-money, bankowość
internetowa i mobilna)
Ocena skutków regulacji ekonomiczna analiza prawa





Modele regulacji rynku finansowego i rynku
e-biznesu
Rynek usług consumer finance, kredyt
konsumencki, upadłość konsumencka,
ochrona konsumenta
Nowe regulacje rynku finansowego ((CRD II,
III i IV, CRR, Solvency I i II, MiFID I i II, MiFIR,
UCITS IV, AIFM, EMIR)
Parabanki (shadow banking) oraz
pozabankowe firmy pożyczkowe, innowacje
finansowe
Innowacyjne instrumenty płatności
detalicznych (płatności kartowe i mobilne, emoney, bankowość internetowa i mobilna)
Ocena skutków regulacji - ekonomiczna
analiza prawa
Regulacja rynku consumer finance oraz ebiznesu






Modele regulacji rynku finansowego i
rynku e-biznesu
Rynek usług consumer finance, kredyt
konsumencki, upadłość konsumencka,
ochrona konsumenta
Nowe regulacje rynku finansowego ((CRD
II, III i IV, CRR, Solvency I i II, MiFID I i II,
MiFIR, UCITS IV, AIFM, EMIR)
Parabanki (shadow banking) oraz
pozabankowe firmy pożyczkowe,
innowacje finansowe
Innowacyjne instrumenty płatności
detalicznych (płatności kartowe i mobilne,
e-money, bankowość internetowa i
mobilna)
Ocena skutków regulacji - ekonomiczna
analiza prawa
Mechanizmy grywalizacji jako nowoczesna
metoda badań marketingowych w zarządzaniu
marką
Mechanizmy grywalizacji jako nowoczesna
metoda badań marketingowych w zarządzaniu
marką
Grywalizacja to jeden z najszybciej rosnących trendów w
światowym marketingu – wykorzystanie mechanizmów
gier do zwiększenia zaangażowania konsumenta jest
wykorzystywane już w praktycznie wszystkich kategoriach
produktowych. Grywalizacja w badaniach
marketingowych to jednak wciąż bardzo młoda dziedzina i
wymaga systematycznych badań efektywności
stosowanych metod i technik.
Podczas seminarium szczególny nacisk zostanie położony
na omówienie mechanizmów grywalizacji i ich
wykorzystania w jakościowych i ilościowych badaniach
marketingowych. Jednym z możliwych tematów pracy
licencjackiej będzie empiryczne (eksperymentalne)
porównanie skuteczności metod opartych na grywalizacji i
podejścia bardziej klasycznego. Obszar badawczy jest
szeroki i wiąże się zarówno z grywalizacją w wydaniu
„soft” (odpowiednie tworzenie kwestionariuszy do badań
ilościowych) jak i „hard” (oparcie badań jakościowych na
grze stworzonej do danego problemu).
Grywalizacja to jeden z najszybciej rosnących trendów
w światowym marketingu – wykorzystanie
mechanizmów gier do zwiększenia zaangażowania
konsumenta jest wykorzystywane już w praktycznie
wszystkich kategoriach produktowych. Grywalizacja w
badaniach marketingowych to jednak wciąż bardzo
młoda dziedzina i wymaga systematycznych badań
efektywności stosowanych metod i technik.
Podczas seminarium szczególny nacisk zostanie
położony na omówienie mechanizmów grywalizacji i ich
wykorzystania w jakościowych i ilościowych badaniach
marketingowych. Jednym z możliwych tematów pracy
licencjackiej będzie empiryczne (eksperymentalne)
porównanie skuteczności metod opartych na
grywalizacji i podejścia bardziej klasycznego. Obszar
badawczy jest szeroki i wiąże się zarówno z grywalizacją
w wydaniu „soft” (odpowiednie tworzenie
kwestionariuszy do badań ilościowych) jak i „hard”
(oparcie badań jakościowych na grze stworzonej do
danego problemu).
Źródła i konsekwencje globalnego
kryzysu finansowego. Wnioski dla UE i
Polski
Konkurencyjność, innowacyjność i
umiędzynarodowienie polskich przedsiębiorstw.
Wyzwania integracji europejskiej i globalizacji


Konkurencyjność, innowacyjność i
umiędzynarodowienie polskich
przedsiębiorstw. Wyzwania integracji
europejskiej i globalizacji
X
Źródła i konsekwencje globalnego kryzysu
finansowego. Wnioski dla UE i Polski
Regulacja rynku consumer finance oraz e-biznesu
X



Globalizacja i integracja rynków
finansowych
Rynek walutowy i kursy walutowe
Rola tzw. Globalnych Łańcuchów Dostaw
(Global Value Chains – GVC) w procesie
globalizacji
Integracja bankowego i anglosaskiego
modelu finansowego



Czynniki międzynarodowej konkurencyjności
gospodarek w ujęciu zarządzania i ekonomii
Wymiary konkurencyjności przedsiębiorstwa
Konkurencyjność a umiędzynarodowienie i strategia
przedsiębiorstwa
Co to są tzw. Globalne Łańcuchy Dostaw (Global
Value Chains – GVC) i w jakich przemysłach
dominują ?




Czynniki międzynarodowej konkurencyjności
gospodarek w ujęciu zarządzania i ekonomii
Wymiary konkurencyjności przedsiębiorstwa
Konkurencyjność a umiędzynarodowienie i
strategia przedsiębiorstwa
Co to są tzw. Globalne Łańcuchy Dostaw (Global
Value Chains – GVC) i w jakich przemysłach





euro przed kryzysem i jego fragmentacja w
trakcie kryzysu – szanse i zagrożenia
Przemiany w Międzynarodowym Systemie
Finansowym oraz kluczowe waluty
międzynarodowe – dolar czy euro
pieniądzem przyszłości ?
Przyszłość jednej waluty i droga Polski do
strefy euro – czy strefa euro się rozpadnie?
Jaki kształt przybierze unia bankowa w UE ?
Optymalny model sektora finansowego i
bankowego w nowych krajach
członkowskich UE
Rola Chin i krajów rozwijających się w
globalnym rynku finansowym







64. Dr Trzpioła
Katarzyna
Rachunkowość przedsiębiorstwa i
organizacji non profit – wybrane
zagadnienia




Zasady rachunkowości
Ujmowanie w księgach rachunkowych
wybranych operacji gospodarczych w
tym z uwzględnieniem skutków
podatkowych
Sprawozdawczość finansowa firm i
NGO
Sprawozdania merytoryczne jako
źródło informacji o działalności
podmiotu
Struktura rynku finansowego w UE
Integracja rynków finansowych w strefie
euro przed kryzysem i jego fragmentacja
w trakcie kryzysu – szanse i zagrożenia
Przemiany w Międzynarodowym
Systemie Finansowym oraz kluczowe
waluty międzynarodowe – dolar czy euro
pieniądzem przyszłości ?
Przyszłość jednej waluty i droga Polski do
strefy euro – czy strefa euro się
rozpadnie?
Jaki kształt przybierze unia bankowa w UE
?
Optymalny model sektora finansowego i
bankowego w nowych krajach
członkowskich UE
Rola Chin i krajów rozwijających się w
globalnym rynku finansowym
Rachunkowość przedsiębiorstwa i
organizacji non profit – wybrane
zagadnienia











Modele umiędzynarodowienia z perspektywy nauk
o zarządzaniu i nauk ekonomicznych
Dlaczego eksporterzy to tzw. ekstraklasa
przedsiębiorstw ?
Formy finansowania, startupy, Crowdfunding,
Ekspansja polskich przedsiębiorstw w postaci
Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych
Rola UE, strefy euro i globalizacji w
umiędzynarodowieniu polskich przedsiębiorstw
Dobre wzorce w zakresie umiędzynarodowienia na
świecie.
Przykłady sukcesów polskich firm na rynkach
zagranicznych: Fakro, Solaris, Maspex. Etc.







dominują ?
Modele umiędzynarodowienia z perspektywy
nauk o zarządzaniu i nauk ekonomicznych
Dlaczego eksporterzy to tzw. ekstraklasa
przedsiębiorstw ?
Formy finansowania, startupy, Crowdfunding,
Ekspansja polskich przedsiębiorstw w postaci
Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych
Rola UE, strefy euro i globalizacji w
umiędzynarodowieniu polskich przedsiębiorstw
Dobre wzorce w zakresie umiędzynarodowienia
na świecie.
Przykłady sukcesów polskich firm na rynkach
zagranicznych: Fakro, Solaris, Maspex. Etc.
X
X
X
Zasady rachunkowości
Ujmowanie w księgach
rachunkowych wybranych operacji
gospodarczych w tym z
uwzględnieniem skutków
podatkowych
Sprawozdawczość finansowa firm i
NGO
Sprawozdania merytoryczne jako
źródło informacji o działalności
podmiotu
65. Prof. dr hab.
Turyna Jan
Rachunkowość organizacji gospodarczych
Rachunkowość organizacji gospodarczych
X
66. Dr Wąsowska
Aleksandra
Teoria i praktyka zarządzania – przypadki
polskich przedsiębiorstw i przedsiębiorców
Teoria i praktyka zarządzania – przypadki
polskich przedsiębiorstw i
przedsiębiorców
Teoria i praktyka zarządzania – przypadki polskich
przedsiębiorstw i przedsiębiorców
Teoria i praktyka zarządzania – przypadki
polskich przedsiębiorstw i przedsiębiorców
Przygotowywane w ramach seminarium prace licencjackie
polegać będą na zastosowaniu wybranej koncepcji z
zakresu teorii organizacji i zarządzania w analizie
przypadku wybranego polskiego przedsiębiorstwa.
Przygotowywane w ramach seminarium prace
licencjackie polegać będą na zastosowaniu wybranej
koncepcji z zakresu teorii organizacji i zarządzania w
analizie przypadku wybranego polskiego
przedsiębiorstwa.
Przygotowywane w ramach seminarium prace
licencjackie polegać będą na zastosowaniu
wybranej koncepcji z zakresu teorii organizacji i
zarządzania w analizie przypadku wybranego
polskiego przedsiębiorstwa.
Program seminarium: (1) wybór tematu (2)
przegląd literatury przedmiotu i przygotowanie
pierwszego rozdziału pracy (3) opis metody
studium przypadku, sformułowanie problemu
badawczego, pytań badawczych, wybór przypadku
do analizy i przygotowanie drugiego rozdziału
pracy (4) gromadzenie danych (np. wywiady z
przedsiębiorcami i menedżerami polskich firm,
przegląd prasy, praca z bazami danych) (5) analiza
danych i przygotowanie trzeciego rozdziału pracy.
Seminarium będzie prowadzone w formie
Przygotowywane w ramach seminarium prace
licencjackie polegać będą na zastosowaniu
wybranej koncepcji z zakresu teorii organizacji i
zarządzania w analizie przypadku wybranego
polskiego przedsiębiorstwa.
Program seminarium: (1) wybór tematu (2)
przegląd literatury przedmiotu i przygotowanie
pierwszego rozdziału pracy (3) opis metody
studium przypadku, sformułowanie problemu
badawczego, pytań badawczych, wybór
przypadku do analizy i przygotowanie drugiego
rozdziału pracy (4) gromadzenie danych (np.
wywiady z przedsiębiorcami i menedżerami
polskich firm, przegląd prasy, praca z bazami
danych) (5) analiza danych i przygotowanie
trzeciego rozdziału pracy.
Program seminarium: (1) wybór tematu (2) przegląd
literatury przedmiotu i przygotowanie pierwszego
rozdziału pracy (3) opis metody studium przypadku,
sformułowanie problemu badawczego, pytań
badawczych, wybór przypadku do analizy i przygotowanie
drugiego rozdziału pracy (4) gromadzenie danych (np.
wywiady z przedsiębiorcami i menedżerami polskich firm,
przegląd prasy, praca z bazami danych) (5) analiza danych
i przygotowanie trzeciego rozdziału pracy.
Seminarium będzie prowadzone w formie stacjonarnej
(spotkania grupowe i indywidualne) i zdalnej (platforma elearningowa COME z przygotowanym dla seminarzystów
Program seminarium: (1) wybór tematu (2) przegląd
literatury przedmiotu i przygotowanie pierwszego
rozdziału pracy (3) opis metody studium przypadku,
sformułowanie problemu badawczego, pytań
badawczych, wybór przypadku do analizy i
przygotowanie drugiego rozdziału pracy (4)
gromadzenie danych (np. wywiady z przedsiębiorcami i
menedżerami polskich firm, przegląd prasy, praca z
bazami danych) (5) analiza danych i przygotowanie
trzeciego rozdziału pracy.
Seminarium będzie prowadzone w formie stacjonarnej
stacjonarnej (spotkania grupowe i indywidualne) i
zdalnej (platforma e-learningowa COME z
przygotowanym dla seminarzystów kursem
pomocniczym – w jaki sposób pisać pracę
licencjacką?).
Zakres tematyczny seminarium (przykładowe
zagadnienia):

ścieżki wzrostu małych i średnich
przedsiębiorstw / firm rodzinnych

zmiana i kryzys w organizacji

uwarunkowania przedsiębiorczości

zarządzanie międzynarodowe
Seminarium będzie prowadzone w formie
stacjonarnej (spotkania grupowe i
indywidualne) i zdalnej (platforma elearningowa COME z przygotowanym dla
seminarzystów kursem pomocniczym – w jaki
sposób pisać pracę licencjacką?).
Zakres tematyczny seminarium (przykładowe
zagadnienia):

ścieżki wzrostu małych i średnich
przedsiębiorstw / firm rodzinnych

zmiana i kryzys w organizacji

uwarunkowania przedsiębiorczości

zarządzanie międzynarodowe
kursem pomocniczym – w jaki sposób pisać pracę
licencjacką?).
Zakres tematyczny seminarium (przykładowe
zagadnienia):

ścieżki wzrostu małych i średnich
przedsiębiorstw / firm rodzinnych

kultura organizacyjna, zarządzanie
międzykulturowe (np. analiza porównawcza
wybranych kultur narodowych /
organizacyjnych)

zarządzanie międzynarodowe

zmiana i kryzys w organizacji

uwarunkowania przedsiębiorczości – rodzina,
wykształcenie, doświadczenie (np. biografia
wybranego przedsiębiorcy)

przedsiębiorczość kobiet, kobiety w biznesie

społeczna odpowiedzialność biznesu
(spotkania grupowe i indywidualne) i zdalnej (platforma
e-learningowa COME z przygotowanym dla
seminarzystów kursem pomocniczym – w jaki sposób
pisać pracę licencjacką?).
Zakres tematyczny seminarium (przykładowe
zagadnienia):

ścieżki wzrostu małych i średnich
przedsiębiorstw / firm rodzinnych

kultura organizacyjna, zarządzanie
międzykulturowe (np. analiza
porównawcza wybranych kultur
narodowych / organizacyjnych)

zarządzanie międzynarodowe

zmiana i kryzys w organizacji

uwarunkowania przedsiębiorczości –
rodzina, wykształcenie, doświadczenie (np.
biografia wybranego przedsiębiorcy)

przedsiębiorczość kobiet, kobiety w
biznesie
społeczna odpowiedzialność biznesu
67. Prof. dr hab.
Wiatrak Andrzej
X
X
Zarządzanie organizacjami








68. Dr Wilczak
Agnieszka
Marketing w sektorze usług finansowych





Specyfika usług finansowych
Rola, budowanie i zarządzanie marką
w usługach finansowych
Wykorzystanie mediów
społecznościowych w sektorze usług
finansowych
Komunikacja marketingowa na
X
Organizacyjne struktury – na przykładzie firmy
(rodzinnej, małej, średniej i dużej), organizacji
publicznej i społecznej.
Rola menedżerów w wyborze struktur
organizacyjnych i metod zarządzania, w tym
sylwetka kierownika.
Formy zorganizowania organizacji: organizacja
sieciowa, wirtualna, fraktalna, ucząca się itp.;
Zarządzanie organizacją publiczną, zarządzanie
organizacją społeczną
Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego,
strategie rozwoju turystyki, strategie rozwoju
sportu itp.;
Zarządzanie procesami i jakością..., Zarządzanie
wiedzą..., Zarządzanie przez kompetencje...,
Zarządzanie czasem..., Zarządzanie przez
partycypację..., Zarządzanie przez komunikowanie...
itp (na przykładzie.....);
Metody zarządzania organizacją (np. benchmarking,
outsourcing, lean management, outplacement,
reengineering, zrównoważona karta wyników,
łańcuch wartości, wartość dla klienta, wartość dla
firmy itp.;
Zarządzanie w turystyce; Zarządzanie
przedsięwzięciami i organizacjami turystycznymi itp.
X
X
X




przykładzie banków
Identyfikacja wizualna banków
Rebranding banków i firm
ubezpieczeniowych – przyczyny i
skutki
Nowoczesne formy produktów
bankowych
Innowacje w sektorze finansowym
69. Dr Winiarski
Radosław
Pośrednicy finansowi, rynek finansowy,
instrumenty finansowe
70. Dr Winter
Małgorzata
Rachunkowość finansowa i zarządcza –
wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne
X
Ocena efektywności funduszy inwestycyjnych.
OFE jako pośrednik finansowy. Wycena akcji spółki
z wykorzystaniem rynku kapitałowego.
Oszacowanie wartości spółki nie notowanej na
rynku regulowanym. Specyfika funduszu venture
capital i private equity jako inwestora na rynku
kapitałowym. Wyceny dochodowe vs majątkowe
przedsiębiorstw. Prywatyzacja poprzez GPW.





Rachunkowość jako system
informacyjny.
Zakres podmiotowy i
przedmiotowy rachunkowości
finansowej i zarządzczej.
Dokumentacja księgowa i jej
ocena.
Rachunkowość jednostek mikro
i małych.
Koszty i przychody oraz ich
analiza dla celów
rachunkowości finansowej i
zarządczej.
Pośrednicy finansowi, rynek finansowy,
instrumenty finansowe
X
Ocena efektywności funduszy inwestycyjnych.
OFE jako pośrednik finansowy. Wycena akcji spółki z
wykorzystaniem rynku kapitałowego. Oszacowanie
wartości spółki nie notowanej na rynku regulowanym.
Specyfika funduszu venture capital i private equity jako
inwestora na rynku kapitałowym. Wyceny dochodowe vs
majątkowe przedsiębiorstw. Prywatyzacja poprzez GPW.
Rachunkowość finansowa i zarządcza –
wybrane aspekty teoretyczne i
praktyczne





X
X
Rachunkowość jako system
informacyjny.
Zakres podmiotowy i
przedmiotowy
rachunkowości finansowej i
zarządzczej.
Dokumentacja księgowa i jej
ocena.
Rachunkowość jednostek
mikro i małych.
Koszty i przychody oraz ich
analiza dla celów
rachunkowości finansowej i
zarządczej.
71. Doc. dr Zach
Ryszard
Zarządzanie potencjałem społecznym
organizacji
Zarządzanie potencjałem społecznym
organizacji
Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji
Zarządzanie potencjałem społecznym
organizacji
72. Dr Zalewska
Mariola
Inwestycje na rzecz środowiska w
przedsiębiorstwie/gminie
w kontekście zanieczyszczeń: wody, ziemi,
powietrza
Inwestycje na rzecz środowiska w
przedsiębiorstwie/gminie
w kontekście zanieczyszczeń: wody,
ziemi, powietrza
Jakość życia ludzi młodych w Polsce lub innych
krajach EU w świetle
Strategii Europa 2020
Jakość życia ludzi młodych w Polsce lub innych
krajach EU w świetle
Strategii Europa 2020
Plan
Plan
Plan
Plan





Istota funkcjonowania samorządu
terytorialnego/przedsiębiorstswa
Rodzaje inwestycji na rzecz
środowiska
Metody oceny inwestycji na rzecz
środowiska
Strategie rozwoju gmin/ firm i ich
realizacja w obszarach
Systemy wskaźników do oceny





Istota funkcjonowania samorządu
terytorialnego/przedsiębiorstswa
Rodzaje inwestycji na rzecz
środowiska
Metody oceny inwestycji na rzecz
środowiska
Strategie rozwoju gmin/ firm i ich
realizacja w obszarach
Systemy wskaźników do oceny






Interdyscyplinarny charakter zagadnienia.
Metody analizy jakości życia w Polsce
Instytucje w obszarze badań nad jakością
życia.
Metody oceny jakości życia w różnych krajach.
Systemy wskaźników jakości życia Eurostat,
OECD.
Analiza jakości życia w Polsce wybranych grup
społecznych np. studentów, doktorantów.

Interdyscyplinarny charakter zagadnienia.
Metody analizy jakości życia w Polsce
Instytucje w obszarze badań nad jakością
życia.

Metody oceny jakości życia w różnych
krajach.

Systemy wskaźników jakości życia Eurostat,
OECD.
Analiza jakości życia w Polsce wybranych grup
społecznych np. studentów, doktorantów.


inwestycji na rzecz środowiska w
przedsiębiorstwie/gminie
73. Dr Zborowski
Marek
inwestycji na rzecz środowiska w
przedsiębiorstwie/gminie
X
X
Zastosowanie narzędzi informatycznych
wspomagających zarządzanie organizacją









cloud computing w organizacji,
miejsce i rola portali społecznościowych w
organizacji,
Content Management Systems,
Big Data w organizacji,
wykorzystanie crowdsourcing w organizacji,
marketing społecznościowy,
wirtualizacja mikroprzedsiębiorstw,
grupowe redagowanie dokumentów
elektronicznych,
modelowanie procesów biznesowych,
Business Intelligence Systems problemy
zastosowań
Zastosowanie narzędzi informatycznych
wspomagających zarządzanie organizacją








cloud computing w organizacji,
miejsce i rola portali społecznościowych w
organizacji,
Content Management Systems,
Big Data w organizacji,
wykorzystanie crowdsourcing w
organizacji,
marketing społecznościowy,
wirtualizacja mikroprzedsiębiorstw,
grupowe redagowanie dokumentów
elektronicznych,
modelowanie procesów biznesowych,
Business Intelligence Systems problemy
zastosowań
74. Dr hab. Żemigała
Marcin
Metody, techniki i koncepcje zarządzania w
organizacjach finansowych, rachunkowych
i ubezpieczeniowych








Społeczna odpowiedzialność biznesu
w organizacjach finansowych,
rachunkowych i ubezpieczeniowych
Zarządzanie jakością w organizacjach
finansowych, rachunkowych i
ubezpieczeniowych
Zarządzanie środowiskowe w
organizacjach finansowych,
rachunkowych i ubezpieczeniowych
Zarządzanie procesami w
organizacjach finansowych,
rachunkowych i ubezpieczeniowych
Zarządzanie wiedzą w organizacjach
finansowych, rachunkowych i
ubezpieczeniowych
Problematyka organizacji pracy
kierowniczej w organizacjach
finansowych, rachunkowych i
ubezpieczeniowych
Metody i techniki organizacji i
zarządzania w organizacjach
finansowych, rachunkowych i
ubezpieczeniowych
Paradoksy, błędy i niesprawności w
zarządzaniu organizacjami
finansowymi, rachunkowymi i
ubezpieczeniowymi
Metody, techniki i koncepcje zarządzania
w organizacjach finansowych,
rachunkowych i ubezpieczeniowych








Społeczna odpowiedzialność
biznesu w organizacjach
finansowych, rachunkowych i
ubezpieczeniowych
Zarządzanie jakością w
organizacjach finansowych,
rachunkowych i ubezpieczeniowych
Zarządzanie środowiskowe w
organizacjach finansowych,
rachunkowych i ubezpieczeniowych
Zarządzanie procesami w
organizacjach finansowych,
rachunkowych i ubezpieczeniowych
Zarządzanie wiedzą w
organizacjach finansowych,
rachunkowych i ubezpieczeniowych
Problematyka organizacji pracy
kierowniczej w organizacjach
finansowych, rachunkowych i
ubezpieczeniowych
Metody i techniki organizacji i
zarządzania w organizacjach
finansowych, rachunkowych i
ubezpieczeniowych
Paradoksy, błędy i niesprawności w
zarządzaniu organizacjami
finansowymi, rachunkowymi i
ubezpieczeniowymi
Metody, techniki i koncepcje współczesnego
zarządzania








Społeczna odpowiedzialność biznesu
Zarządzanie jakością
Zarządzanie środowiskowe
Zarządzanie procesami
Zarządzanie wiedzą
Problematyka organizacji pracy kierowniczej
Metody i techniki organizacji i zarządzania
Paradoksy, błędy i niesprawności w
zarządzaniu organizacjami
Metody, techniki i koncepcje współczesnego
zarządzania







Społeczna odpowiedzialność biznesu
Zarządzanie jakością
Zarządzanie środowiskowe
Zarządzanie procesami
Zarządzanie wiedzą
Problematyka organizacji pracy
kierowniczej
Metody i techniki organizacji i zarządzania
Paradoksy, błędy i niesprawności w
zarządzaniu organizacjami
Download