Biuletyn Informacji Publicznej GUS / Działalność statystyki

advertisement
Idea społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
Termin społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (ang. corporate social responsibility, CSR) definiowany jest
przez Komisję Europejską jako „odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo”.
Wielowymiarowy charakter CSR skutkuje podejmowaniem działań z różnych obszarów. Zgodnie z ideą społecznej
odpowiedzialności przedsiębiorstwa powinny dysponować mechanizmami integracji kwestii społecznych,
środowiskowych, etycznych i tych związanych z prawami człowieka. To uniwersalne podejście może być
zastosowane w różnych typach organizacji publicznych, prywatnych i non profit.
Zgodnie z tymi zasadami i wytycznymi CSR obejmuje prawa człowieka, praktyki związane z pracą i zatrudnieniem,
kwestie środowiskowe, a także zwalczanie przekupstwa i korupcji. Zaangażowanie oraz rozwój na szczeblu
lokalnym, integracja osób niepełnosprawnych, interesy konsumentów, w tym prywatność1.
Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw to zbiór wartości i narzędzi o charakterze uniwersalnym.
CSR dotyczy organizacji i jej odpowiedzialności wobec społeczeństwa i środowiska. Ponad to jest ściśle związana z
ideą zrównoważonego rozwoju, która zakłada zaspokajanie obecnych potrzeby pokolenia, nie zagrażając przyszłym
jego wymaganiom i oczekiwaniom.
Społeczna odpowiedzialność może przynieść organizacji liczne korzyści. Obejmują one:
●
propagowanie podejmowania świadomych decyzji, opartych na lepszym zrozumieniu oczekiwań społeczeństwa,
szans związanych ze społeczną odpowiedzialnością (w tym poprawą zarządzania ryzykiem prawnym) oraz ryzyka
wynikającego z postępowania społecznie nieodpowiedzialnego;
●
udoskonalenie praktyk zarządzania ryzykiem w organizacji;
●
poprawa reputacji i zwiększenie zaufania opinii publicznej do organizacji;
●
wzmocnienie społecznego przyzwolenia na działalność organizacji;
●
generowanie innowacji;
●
poprawa konkurencyjności organizacji, łącznie z dostępem do finansowania i uzyskaniem statusu preferowanego
partnera;
●
poprawa relacji organizacji z jej interesariuszami, a w konsekwencji otwieranie przed organizacją nowych
perspektyw oraz możliwości kontaktu z różnymi interesariuszami;
●
wzrost lojalności, zaangażowania, współudziału i morale pracowników;
●
poprawa bezpieczeństwa i zdrowia pracujących kobiet i mężczyzn;
●
pozytywny wpływ na zdolność organizacji do naboru, motywowania i zatrzymywania pracowników;
●
oszczędności związane z wzrostem wydajności i efektywności wykorzystania zasobów; niższym zużyciem energii i
wody, ograniczeniem odpadów oraz wykorzystaniem wartościowych produktów ubocznych;
●
poprawa wiarygodności i uczciwości transakcji poprzez odpowiedzialne zaangażowanie polityczne, uczciwą
konkurencję i eliminację korupcji; oraz
●
zapobieganie potencjalnym konfliktom z konsumentami w sprawach dotyczących produktów lub usług, lub
ograniczanie takich konfliktów.
Polska statystyka publiczna od początku swojego funkcjonowania za cel stawia sobie zapewnienie sprawnej i
skutecznej realizacji zleconych jej zadań. Stale pamiętamy jednak o tym, że żadna praca nie jest na tyle ważna i
pilna, by nie można było wykonać jej z troską wobec społeczeństwa i środowiska. Idea społecznej
odpowiedzialności daje nam impuls do działań wykraczających poza nasze codzienne zawodowe obowiązki.
Staramy się podnosić naszą świadomość w zakresie ochrony środowiska, profilaktyki zdrowotnej, wspieramy
inicjatywy organizacji pozarządowych oraz środowiska osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W prawodawstwie polskim, jednym z celów szczegółowych rozwoju społecznie wrażliwego i terytorialnie
zrównoważonego jest upowszechnianie koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR). W związku z
tym podejmowane są projekty zmierzające do propagowania wiedzy o zmianach zachodzących na rynku pracy,
zarządzaniu wiekiem i różnorodnością w miejscu pracy, pomocy w organizacji miejsca pracy dla osób o specjalnych
potrzebach i osób z niepełnosprawnościami (np. standardy CSR-D), w tym pracowników z małymi dziećmi w celu
umożliwienia łączenia życia zawodowego z rodzinnym2.
Koncepcja CSR-D (ang. corporate social responsibility and disability) uwzględnia w swoich standardach
problematykę niepełnosprawności. Zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, społeczne
podejście do niepełnosprawności, promuje podmiotowość i potencjał osoby niepełnosprawnej. Ponad to odwołuje
się do zasady równego traktowania polegającej na zapewnianiu równych praw, ale i egzekwowaniu obowiązków
dzięki zapewnieniu tych praw.
W związku z powyższym, za najważniejszy cel na najbliższe lata statystyka publiczna postawiła sobie
zaangażowanie w działania związane z ogólnie pojętą tematyką niepełnosprawności.
1
Strategia Komisji Europejskiej dotycząca CSR pt. Odnowiona strategia Unii Europejskiej na lata 2011-2014
dotycząca Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw.
2
Uchwała Nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)
Tagi
społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw csr
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Katarzyna Walczuk (Departament Informacji GUS)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 19.04.2017
Publikacja informacji: 19.04.2017 16:06
Aktualizacja informacji: 19.04.2017 16:06
Sprawdź historię zmian
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards