CSR Policy Odpowiedzialność Sweco w społeczeństwie

advertisement
CSR Policy
Odpowiedzialność Sweco w społeczeństwie
Zaangażowanie Sweco w CSR (Corporate Social Responsibility), definiowanej jako
odpowiedzialność firmy w społeczeństwie, jest oparta na ogólnej obietnicy leżącej u
podstaw działalności firmy - "Zrównoważonej inżynierii i projektowania". Dzięki
połączeniu wiedzy i doświadczenia pracowników, Sweco sprawia, że klienci mogą
realizować projekty wysokiej jakości, dobrze gospodarowane i w możliwe najlepszych
warunkach dla zrównoważonego rozwoju.
Długoterminowa rentowność i wzrost firmy są napędzane przez rozwiązania, które
przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa z perspektywy
ekologicznej, społecznej i gospodarczej. Oznacza to, że firma Sweco jest stale
zaangażowana i aktywnie wpływa na rozwój, zarówno pośrednio poprzez projekty
klientów, jak i bezpośrednio poprzez własne inicjatywy.
Jako konsultanci, pracownicy Sweco są często mocno zaangażowani w projekty
klienta, niejednokrotnie już we wczesnym stadium, co daje możliwość wywierania
wpływu, ale także zobowiązuje do wzięcia odpowiedzialności za wszystkie aspekty w
zasięgu ich kontroli. Zasady polityki CSR firmy Sweco są źródłem wskazówek dla
pracowników. W tym kontekście wizja i misja Sweco są kamieniem węgielnym.
Wizja: Stać się najbardziej szanowaną spółką w Europie w zakresie wiedzy w
dziedzinie doradztwa, technologii inżynierii środowiska i architektury.
Misja: Aktywnie przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa.
Sweco monitoruje i przestrzega obowiązujące przepisy, normy i pozostałe
wymagania odnoszące się do działalności w krajach, w których firma Sweco jest
aktywna. Sweco przestrzega również Kodeks Etyki sformułowany przez
Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (FIDIC), i działa zgodnie z
zasadami obowiązującymi w Global Compact ONZ i Deklaracji Praw Człowieka ONZ.
O polityce i zgodności z jej zawartością
Polityka CSR obejmuje obszary etyki biznesu, jakości i środowiska, rozwoju
pracowników, praw człowieka, równości i różnorodności, oraz bezpieczeństwa i
higieny pracy. Ponadto, są wytyczne dla szerokiej grupy, jak i lokalne, które określają
odpowiedzialność na poziomie szczegółowym.
Wszyscy menedżerowie są odpowiedzialni za zapewnienie, że oni i ich pracownicy
działają zgodnie z zasadami polityki i wytycznymi. Wszyscy pracownicy są
zobowiązani do zapoznania się zasadami polityki i wytycznymi oraz do ich
przestrzegania, a także zachęcania zewnętrznych partnerów biznesowych, aby
stosować te zasady. Prezes ma obowiązek upewnienia się, że zasady są
przestrzegane. Zgodność z zasadami polityki monitorowane jest między innymi
poprzez wewnętrznych i zewnętrzne audyty.
Etyka biznesu
Model biznesowy Sweco opiera się na prostocie i skupieniu się na kliencie, gdzie
idea powinna być prosta dla klientów by mogli robić interesy ze Sweco. Grupa jest w
związku z tym organizacją zdecentralizowaną i ukierunkowaną na klienta z
indywidualnymi konsultantami stanowiącymi centrum działań. Model biznesu
oznacza, że każdy pracownik posiada daleko idącą odpowiedzialność zarówno za
interesy Sweco, jak i klienta.
Sweco nie akceptuje oszustw, łapówek lub niedozwolonej praktyki ograniczających
konkurencję.
Oszustwa, zmowy i praktyki przymusu są niezgodne z prawem w wielu krajach, w
których Sweco prowadzi działalność, a także zabronione przez Sweco. Zabronione
są działania lub zaniechania, które celowo lub przez lekkomyślność usiłują kogoś
oszukać, działają nieuczciwie lub nadużywają pozycji do zdobycia jakichkolwiek
korzyści materialnych lub próbują wykorzystać kogokolwiek innego, aby to zrobić.
Nikt w Sweco nie może, bezpośrednio lub pośrednio, żądać ani przyjmować
niewłaściwych płatności lub innego rodzaje niewłaściwych prezentów, nikt w Sweco
nie może też bezpośrednio lub pośrednio, oferować lub dostarczać płatności lub
innego rodzaju bonifikat, które mogą być uznane za niewłaściwe przez organizacje,
przedsiębiorstwa i indywidualne osoby z nimi powiązane. Nikt w Sweco nie może
dawać środków pieniężnych lub innych aktywów za kogoś, kto reprezentuje Sweco w
pewnych kwestiach, a tym samym promuje dawanie lub branie łapówki lub
postępowanie pod wpływem.
Pracownicy nie mogą angażować się w działania, w których istnieje ryzyko konfliktu z
interesami Sweco. Żaden pracownik nie może wykorzystywać swojej pozycji dla
osobistych korzyści kosztem firmy, klientów lub partnerów biznesowych.
Zgodność z naszymi zasadami i wytycznymi w ramach etyki biznesowej jest
obowiązkowa i każdy pracownik, który narusza te zasady będzie podlegać
postępowaniu dyscyplinarnemu, które może skutkować zwolnieniem z pracy.
Poufne informacje uzyskane przez Sweco od klientów i innych stron zewnętrznych są
traktowane i chronione w taki sam sposób, jak własne informacje poufne Sweco.
Przetwarzanie informacji poufnych jest regulowane poprzez politykę komunikacji w
korporacji, politykę bezpieczeństwa informacji, a w pewnych przypadkach określone
w umowie z klientem.
Sweco zobowiązuje się do prawidłowego i dokładnego rozliczania się i
sprawozdawczości zgodnie z zasadami rachunkowości w poszczególnych krajach.
Transakcje są zgłaszane prawidłowo w prawdziwy i rzetelny sposób.
Jakość i środowisko
Sweco jest firmą oferującą wiedzę i usługi dla swoich klientów często wpływając na
społeczeństwo w jakiś sposób. W związku z tym, pracownicy zawsze uważnie
rozważają skutki tych działań na jakość i środowisko. Metody pracy są stale
ulepszane i rozwijane przy wsparciu systemu biznesowego [email protected], który
posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001.
Sweco ma ustrój zdecentralizowany z delegowaniem odpowiedzialności za
wdrażanie zadań. Każdy pojedynczy pracownik jest odpowiedzialny za dostarczanie
rozwiązań dostosowanych do potrzeb klienta o odpowiedniej jakości i przyjaznych dla
środowiska.
System
biznesowy
jest
skoncentrowany
wokół
procesu
przyporządkowania i jest dostępny dla pracowników w każdym czasie.
Zdolności strategiczne programów na rzez rozwoju są wykorzystywane do spełnienia
potrzeb pracowników w kształceniu i szkoleniu. Wiedza i doświadczenie zdobywana
w zadaniach jest utrzymywana i rozwijana, co prowadzi do ciągłych ulepszeń.
Sweco stara się prowadzić swoje działania w sposób optymalny przy najniższym
możliwym wpływie na środowisko. Pracownicy są zachęcani do ciągłego
poszukiwania nowej wiedzy potrzebnej, aby to zapewnić. Przez strukturę działań
wewnętrznych, szkoleń i skutecznych procesów negocjacyjnych, w których Sweco
utrzymuje wysokie kryteria dla środowiska Sweco dąży do osiągnięcia możliwie
najlepszej wydajności energetycznej i używa najbardziej odpowiednich systemów
technicznych w swoich środowiskach biurowych.
Rozwój pracowników
Pojedynczy pracownicy są rdzeniem działalności Sweco i sukces firmy zależy od ich
wiedzy. Sweco dąży zatem być najbardziej atrakcyjnym pracodawcą dla inżynierów
konsultantów i architektów, z szerokimi możliwościami rozwoju zawodowego.
Skupiamy się na rozwoju, wydajności, umiejętności dzielenia się wiedzą i
przywództwa. Wdrażanie i rozwój w tych obszarach jest zapewniona przede
wszystkim za pomocą rocznego przeglądu wyników Sweco Talk oraz w ramach
Sweco Leadership Compass, w którym jest określona kultura przywództwa firmy.
Prawa człowieka, równość i różnorodność
Sweco promuje równe prawa i możliwości pracowników w miejscu pracy, bez
względu na płeć, pochodzenie etniczne, narodowość, przekonania religijne,
orientację seksualną, itp. Dysproporcje płacowe nie mogą istnieć dla identycznej lub
równoważnej pracy chyba, że są obiektywnie uzasadnione, a wszyscy pracownicy
mają równe szanse rozwoju zawodowego, zarówno w istniejących dziedzinach oraz
w nowych obszarach. Wewnętrznie, kwestie te są monitorowane za pomocą narzędzi
takich jak ankieta Sweco Barometr.
Sweco promuje różnorodność, jako atut zarówno wewnątrz firmy oraz w jej
stosunkach z klientami i innymi podmiotami zewnętrznymi. Łamanie praw człowieka
nie jest dozwolone. Sweco nie toleruje pracy dzieci w żadnej części swoich działań,
ani w działaniach z jakimkolwiek partnerem biznesowym, nie pozwala również na
nielegalną, czy przymusową pracę.
Środowisko pracy
Dobre warunki środowiska pracy i sukcesu biznesowego powinny iść w parze. Sweco
dąży do utrzymania środowiska pracy, gdzie nasi pracownicy mogą się rozwijać i
dobrze prosperować w klimacie fizycznego i emocjonalnego dobrego samopoczucia.
Sweco działa systematycznie w celu sprawdzania, prowadzenia i monitorowania
działań w taki sposób, aby zapobiec chorobom i wypadkom w pracy i ciągłe
doskonalić środowisko pracy. Roczny przegląd wyników Sweco Talk i regularnie
powtarzające się ankiety Sweco Barometr są ważnym narzędziem w tym procesie,
tak samo ważnym, jak wysiłki wszystkich pracowników i menedżerów do tworzenia
dobrego środowiska pracy.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards