proces decyzyjny

advertisement
Etyka biznesu
Reputacja, społeczna
odpowiedzialność biznesu
Nagroda nobla 1998 r.
„przywrócenie etycznych wymiarów w
dyskusji nad problemami gospodarki”
Stereotypy w biznesie
Uzasadnienie nauczania etyki
Wyzwania dla
gospodarki w XXI w.
Zmiany polityki
gospodarczej kraju i
świata
Presja na obniżenie
kosztów wytwarzania
Kurczące się zasoby
naturalne
Zmiany klimatyczne
Konflikty społeczne i
militarne
Marginalizacja grup
społecznych w różnych
częściach świata
Łamanie praw człowieka
Źródła etyki
Wg T. Kotarbińskiego:
Rozum
Serce (uczucia)
Sumienie
Wiara (religia)
ETYKA
Kształtowanie postaw
Kształtowanie ludzkich postaw odbywa się za pomocą:
Inspirowania zaangażowania
Przykładów (naśladownictwo)
Przemyśleń humanistycznych
Postawa człowieka
Postawa:
Trwała decyzja do działania kierowanego
wartościami moralnymi
Odpowiedzialność osobista
Standardy moralne
Sprawiedliwość
Uczciwość
Prawda
Słuszność
Edukacja etyki
Ogólny zestaw wartości:
Wymogi społeczne:
Człowieczeństwo
Kształtowanie postaw
Wartości etyczne
Etyka biznesu jako
Argumenty
Motywacja
przedmiot nauczania
Europejski system
Obejmuje:
Możliwy dzięki:
Standardy
Zniesieniu barier
Normy
Mobilności pracowników
Narzędzia:
Porównywalności firm
Prawo
Nauka
Informacja
(zasad)
Korzyści stosowania etyki
Międzynarodowa przejrzystość
Międzynarodowe uznanie kwalifikacji kadry
Międzynarodowa mobilność kadr
Wdrażanie standardów etyki biznesu w firmie
Zrozumienie dla społecznej odpowiedzialności firm
Zagadnienie etyki
Problemy pracy:
Problemy reklamy i promocji:
Godność pracownika
Budowa obrazu firmy
Godna i sprawiedliwa
Uczciwość reklamy
płaca
Bezpieczeństwo
i warunki pracy
Postawy pracownika
Manipulacja informacją
Wykorzystywanie emocji
konsumentów
Zagadnienie etyki
Problemy konkurencji:
Postępowanie pracowników:
Nieuczciwa konkurencja
Przestrzeganie obowiązków
Ujawnianie tajemnicy
Dbałość o dobre relacje
handlowej
Kopiowanie produktów
Naruszanie marki
Nieuczciwe negocjacje
Korupcja
Kradzieże
Etyka a biznes
Sprawnoś
ć
Dylematy etyczne
Oszustwo
Kradzież
Korupcja
Nieterminowość
Nierzetelność
Zła jakość
Naruszanie godności człowieka
Naruszanie warunków współżycia społecznego
Reputacja co to jest ?
Reputacja - to inaczej opinia, jaką
dany człowiek cieszy się wśród innych
ludzi
Opinia o firmie, ocena otoczenia
Reputacja przedsiębiorcy
Istotny element działalności gospodarczej
Element przewagi konkurencyjnej
Dbałość o dobre imię
Wartość, którą można łatwo stracić
Społeczna odpowiedzialność
BIZNESU
Społeczna odpowiedzialność
biznesu w UE
Komisja Europejska definiuje CSR jako koncepcję
dobrowolnego uwzględniania przez firmę aspektów
społecznych i ekologicznych podczas prowadzenia
działań handlowych i w kontaktach z interesariuszami
/Green Paper for Promoting a European Framework for Corporate
Social Responsibility. COM (2001) 366 final, Bruksela 2001r./
CSR w biznesie
CSR to taki sposób prowadzenia działalności firmy, w
którym najważniejszym celem jest osiągnięcie
równowagi między jej efektywnością i dochodami a
interesem społecznym
Obszar CSR
Społeczna kontrola działań administracji
państwowej i samorządowej
Standardy w polityce
Marnotrawstwo
Korupcja
Obrona podstawowych praw i wolności człowieka
Prawo do informacji
Ochrona pracy
Ochrona prywatności
Światowe dokumenty CSR
Deklaracja z Rio de Janeiro /Konferencja ONZ
nt. środowiska i rozwoju /1992 r./
Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw
wielonarodowych
Europejskie dokumenty CSR
Zielona Księga /2001/
Komunikaty Komisji Europejskiej nt. zrównoważonego
rozwoju, partnerstwa na rzecz wzrostu /2002, 2006/
Komunikat KE Sprawozdanie nt. konkurencyjności
/2008/
Sprawozdanie Parlamentu Europejskiego dotyczące
Społecznej odpowiedzialności /2006, 2009/
Polskie dokumenty CSR
Zrównoważony Biznes – podręcznik dla małych i
średnich przedsiębiorstw /Ministerstwo Gospodarki/
Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce” /2008 r./
Kodeksy etyczne /zawodowe, branżowe,
organizacyjne/
Ocena CSR w Polsce
Raport UE i Program ONZ ds. rozwoju CSR z 2008 r.:
Polska jest najmniej zaangażowanym krajem w sprawy
społeczne odpowiedzialnego biznesu
Zysk jest najważniejszym
Rząd nie przewodzi inicjatywom CSR
W przetargach profil społeczny, ekologiczny, etyczny
nie odgrywa żadnej roli
Brak przepisów promujących CSR
Media nie edukują społeczeństwa w zakresie prawa,
ekonomii, biznesu i społecznej odpowiedzialności
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards