będą z nich ludzie…

advertisement
BĘDĄ Z NICH LUDZIE…
Ubiegły rok firma HYDRO-NAVAL ze Słupska zakończyła zdobyciem głównej nagrody
w konkursie „Firma Zaangażowana Społecznie”. Konkurs adresowany jest do mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność w woj. pomorskim, a jego celem jest
wyłonienie najciekawszych i najlepiej wdrożonych praktyk z zakresu społecznej
odpowiedzialności biznesu (CSR).
Firmę HYDRO-NAVAL doceniono przede wszystkim za własne działania edukacyjne, które zostały podjęte w przedsiębiorstwie
z myślą o kształceniu młodzieży w zawodzie technik-mechanik.
Kształcenie zawodowe jest takim obszarem edukacji, który ściśle wiąże się z rynkiem pracy. Dlatego też wpływ pracodawców na
proces kształcenia zawodowego powinien być uwzględniony w jego
planowanie i realizację tak, aby zniwelować rozdźwięk, jaki występuje w relacji edukacja – rynek pracy. Jednak niewiele firm decyduje się
na współpracę z placówkami oświatowymi, głównie z powodu braku wypracowanych wzorców lub w obawie przed żmudnymi i skomplikowanymi procedurami, które towarzyszą nawiązaniu takiej współpracy. Firma HYDRO-NAVAL podjęła takie wyzwanie i pod koniec
2014 roku zainicjowała utworzenie specjalnych klas pod swoim patronatem we współpracy z dwiema lokalnymi szkołami ponadgimnazjalnymi. Strony tego przedsięwzięcia zobowiązały się do realizacji
wspólnych projektów związanych z podnoszeniem poziomu edukacji oraz zintensyfikowaniem praktycznego kształcenia zawodowego
i wzbogaceniem go o najnowsze osiągnięcia techniczne.
Utworzenie przez HYDRO-NAVAL klas patronackich jest odpowiedzią na oczekiwanie lokalnego rynku pracodawców na fachowców w branży metalowej.Wiele firm w regionie słupskim stale odczuwa deficyt rąk do pracy, głównie specjalistów i fachowców w obróbce metalu. Zachęcenie więc młodzieży do zdobycia zawodu technikmechanik w warunkach zaoferowanych przez HYDRO-NAVAL daje gwarancję zatrudnienia w przyszłości i być może zatrzyma młodych ludzi w tym regionie. Przyjmując młodych praktykantów, Spółka zobowiązała się zapoznać uczniów i udzielić im dostępu do nowoczesnych technologii realizując przy tym rozszerzony program
nauczania przedmiotów technicznych.
Firma dobrze się przygotowała do realizacji tego przedsięwzięcia.
Odpowiednio wyposażono pomieszczenie na salę dydaktyczną, a uczniów zaopatrzono w ubrania robocze i sprzęt ochrony osobistej. Oprócz
podstawowego szkolenia BHP, uczniowie zapoznali się z rozszerzonym
szkoleniem w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Dopiero po tym przystąpiono do realizacji rozszerzonego programu
kształcenia praktycznego i teoretycznego.W tym celu został zatrudniony nauczyciel praktycznej nauki zawodu z długoletnim doświadczeniem
pedagogicznym, który nawiązał bardzo dobry kontakt z młodzieżą i pomógł uczniom sprawnie pokonać bariery adaptacyjne w zakładzie.
33383914
– Klasy patronackie w tak dobrze zorganizowanej firmie jak HYDRONAVAL to dobry pomysł. Cieszę się, że powstały. Uczniowie mogą zdobyć
odpowiednie przygotowanie do zawodu w atmosferze odbywającej się produkcji. Od pierwszych zajęć są zainteresowani, słuchają, pytają, chcą jak
najwięcej wiedzieć o tym co dzieje się w zakładzie. Myślę, że będą z nich
ludzie, bo widać zacięcie i chce się im uczyć.W firmie od podstaw poznają zasady montażu, posługiwanie się narzędziami pomiarowymi, krok po
kroku, cierpliwie uczą się rysunku technicznego. Jestem zwolennikiem tego, żeby uczeń sam coś zrobił, co utwierdzi go w przekonaniu, że się nadaje. Dlatego daję im do wykonania proste detale. Każdy stara się wykonać jak najlepiej swoje zadanie i staje się dumny ze swojej pracy, bo ona
daje mu zadowolenie – mówi Ryszard Ograbek, nauczyciel praktycznej nauki zawodu w HYDRO-NAVAL.
W założeniu klasy patronackie w firmie staną się kuźnią fachowców, którzy po skończonej nauce bez problemów znajdą zatrudnienie w innych firmach branży metalowej zarówno w kraju i zagranicą.
Właśnie za takie działania HYDRO-NAVAL otrzymał tytuł „Firmy Zaangażowanej Społecznie Pomorskiego Sektora MŚP 2015”. Kapituła konkursu uznała, że poprzez organizację dobrych zajęć praktycznych oraz realizację rozszerzonego programu nauczania przedmiotów technicznych, HYDRO-NAVAL popularyzuje właściwe podejście do edukacji technicznej przez młodych ludzi. Stwarza im perspektywy rozwoju zawodowego, wspomaga przy tym lokalną społeczność, a uczniów wyposaża w aktualną wiedzę i pożądane kwalifikacje. Dodatkowym atutem, który był premiowany przez organizatorów konkursu jest fakt, że działania strategiczne są realizowane
w dłuższej perspektywie czasowej i we współpracy z przedstawicielami środowisk edukacyjnych i partnerów społecznych.
Utworzenie klas patronackich zostało również uznane za dobrą
praktykę CSR czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. Zgodnie z jej
ideą, organizatorzy konkursu poszukują przykładów działań, wykraczających poza wymogi prawa i jednocześnie takich, które wspierają daną społeczność lokalną i przyczyniają się do budowania z nią relacji.
– Jesteśmy dumni z tej nagrody, chcemy popularyzować kształcenie
zawodowe i jego wagę dla lokalnych przedsiębiorców. Odczuwamy braki
kadrowe spowodowane marginalizacją szkolnictwa zawodowego. Uważamy, że uczeń powinien uczestniczyć w rynku pracy w trakcie kształcenia.
Dzięki temu zdecydowanie lepsza będzie jego pozycja, gdy trafi na ten rynek na stałe. Kształcenie na potrzeby konkretnego dającego gwarancję
zatrudnienia i pozyskanie cenionych umiejętności i uprawnień jest najlepszym rozwiązaniem dla młodego ucznia, dla pracodawcy i dla szkoły –
mówi Magda le na Gannon, Wice dy rek tor ds. HR i CSR
w Spółce HYDRO-NAVAL.
Przedstawiciele Spółki HYDRO-NAVAL są przekonani, że inwestując długofalowo we współpracę ze szkołami zwiększają szanse
swojej firmy na pozyskanie wysoko wykwalifikowanych pracowników. Szkoły zaś przyznają, że bez współpracy z pracodawcami, nie
mają szans na kształcenie w zawodzie w rzeczywistych warunkach
pracy, ani też nie mają możliwości zapoznania uczniów z nowymi technologiami. Pośrednio odbiorcami tego przedsięwzięcia jest też lokalna społeczność, w tym inni pracodawcy, dla których absolwenci
klas patronackich będą stanowić wykwalifikowaną kadrę dobrze przygotowanych pracowników.
20160321
HYDRO-NAVAL Sp. z o.o. jest od ponad 35 lat
certyfikowanym producentem i dostawcą urządzeń
dla przemysłu morskiego. Zakład działający w Słupsku
produkuje ponadto wyposażenie dla branży offshore
oraz cywilnych i wojskowych jednostek pływających.
Firma dysponuje własnym biurem technologicznym
i nowoczesną halą produkcyjno-remontową
wyposażoną w zdalnie monitorowaną sieć spawalniczą,
maszyny CNC do obróbki stali, komory śrutownicze
i kabinę lakierniczą.
Dodatkowym atutem spółki są certyfikaty: systemu jakości
ISO 9001:2008, ISO 3834-2:2005 dotyczący spawania
materiałów metalowych, certyfikat AQAP 2120:2009
dla kontraktów wojskowych, a także atesty Wojskowego
Dozoru Technicznego i uznanych towarzystw
klasyfikacyjnych (DNV, LR,ABS). Spółka działa w oparciu
o międzynarodowe normy dotyczące bezpieczeństwa,
ochrony środowiska i odpowiedzialności społecznej.
HYDRO-NAVAL Sp. z o.o.
Polska, 76-200 Słupsk, ul. Braci Staniuków 16
tel. +48 59 844 50 00, fax +48 59 844 50 20
[email protected]
www.hydro-naval.com
DLOGD
Download