Społeczne standardy etyki w biznesie

advertisement
Społeczna odpowiedzialność biznesu
Celem prezentacji jest przedstawienie
podstawowych założeń koncepcji społecznej
odpowiedzialności biznesu (CSR), coraz częściej
realizowanej przez współczesne przedsiębiorstwa.
Przyczyny wzrostu zainteresowania CSR:

postępująca degradacja środowiska przyrodniczego,

zmieniające się uwarunkowania społeczno-kulturowe,

zmiany wartości, zarówno wśród klientów (zachowania projakościowe i
proekologiczne), jak i pracowników (dążenie do rozwoju i samorealizacji,
wzrost wartości czasu wolnego),

zmiana podejścia menadżerów do koncepcji rozwoju przedsiębiorstwa,

wzrost znaczenia niematerialnych zasobów firmy, poszukiwanie nowych
sposobów konkurowania, opartych na zaufaniu,

wzrost konkurencji i homogenizacji produktów, które pozwalają społecznej
odpowiedzialności biznesu stać się rodzajem wyróżnika, zapewniającym
przewagę konkurencyjną,

zmiana podejścia inwestorów, którym coraz częściej wyniki finansowe już
nie wystarczają.
Definicje CSR
Bank Światowy - zobowiązanie się przedsiębiorstw do przyczyniania się do zrównoważonego
rozwoju poprzez pracę z zatrudnionymi, ich rodzinami, społecznością lokalną i społeczeństwem
jako całością w celu podnoszenia jakości życia w sposób, jaki znajdzie pozytywne przełożenie
w biznesie, jak i w rozwoju.
ISO 26000 Guidance on social responsibility - odpowiedzialność organizacji za wpływ
podejmowanych przez nią decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko poprzez przejrzyste i
etyczne postępowanie, które:

przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym zdrowia i dobrobytu społeczeństwa;

uwzględnia oczekiwania interesariuszy;

jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania;

jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej działaniach
podejmowanych w obrębie jej sfery oddziaływania.
W niektórych definicjach podkreśla się również, że
firmy powinny nie tylko brać odpowiedzialność za
wszelką aktywność mającą wpływ na społeczności czy
środowisko przyrodnicze, ale także podejmować
działania zmierzające do likwidacji różnych
negatywnych zjawisk, które są efektem ich
działalności i, jeśli to jest możliwe, naprawić
wyrządzone krzywdy.
Wayne Visser zwraca uwagę na 5 różnic między CSR 1.0 a CSR 2.0.:
 tworzenie więzi (connectedness),
 skalowanie (scalability),
 reagowanie (responsiveness),
 dwoistość (duality),
 kolistość (circularity).
W sferze działań CSR skierowanych do
pracowników można wyróżnić:

dążenie do poprawy warunków pracy (z uwzględnieniem bezpieczeństwa i
higieny pracy) oraz zwiększenia satysfakcji zawodowej,

ułatwianie osiągnięcia równowagi na płaszczyźnie praca/życie prywatne,

zapewnianie wszystkim równych szans,

oferowanie szkoleń i zachęcanie do rozwoju zawodowego, w tym planowanie
ścieżki kariery,

ułatwianie komunikacji, ciągłe informowanie oraz włączenie pracowników w
proces podejmowania decyzji w firmie,

stworzenie odpowiedzialnego i sprawiedliwego systemu wynagradzania lub
pomocy finansowej (np. systemy dodatkowych ubezpieczeń emerytalnych).
np. program sprzeciwiający się dyskryminacji ze względu na płeć
np. program „Go up – ruszaj w górę” - program rozwoju skierowany
do osób na stanowiskach niekierowniczych, z wysokim potencjałem
i aspiracjami do pełnienia w przyszłości funkcji kierowniczych.
W sferze działań CSR zorientowanych na
środowisko przyrodnicze można wyróżnić:

projektowanie przyjaznych dla środowiska produktów,

implementowanie przyjaznych dla środowiska procesów produkcyjnych,

wdrażanie oszczędnych technologii,

dążenie do efektywnego wykorzystywania zasobów,

wprowadzanie eko-etykietowania wyrobów,

ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów i zanieczyszczeń,

stosowanie tzw. „ekologicznej oceny” dostawców,

informowanie interesariuszy o zagadnieniach dotyczących ochrony środowiska,
np. program „People&Planet Positive” - plan mający
na celu niezależność od zewnętrznych źródeł energii
do 2020 roku
np. program „Zielony Wałbrzych”
W sferze działań CSR adresowanych do społeczności
lokalnej (społeczeństwa) można wyróżnić:

poprawianie i rozwijanie lokalnej infrastruktury,

udzielanie finansowego lub materialnego wsparcia lokalnym instytucjom
użyteczności publicznej (np. szkołom, szpitalom, instytucjom kulturalnym),

udzielanie wsparcia społeczeństwu rozumianemu w znacznie szerszym
kontekście (np. w krajach rozwijających się),

edukowanie społeczności lokalnej, aktywizowanie do podejmowania
wspólnych działań dla niej korzystnych.
np. turniej „Z podwórka na Stadion o puchar Tymbarku”
np. program „W drodze do pracy” służy wyrównywaniu
szans kobiet na rynku pracy, wspieraniu ich rozwoju
osobistego i zawodowego, a w efekcie ma im pomóc w
powrocie do pracy.
W sferze działań CSR skierowanych na rynek,
dotyczących zarówno klientów, jak i partnerów
biznesowych oraz dostawców, można wyróżnić:

podejmowanie działań zmierzających do poprawy jakości i bezpieczeństwa
produktów,

świadczenie usług wolontariatu dla klientów,

tworzenie sprawiedliwej polityki cenowej,

prowadzenie etycznej działalności reklamowej,

terminowe regulowanie zobowiązań wobec dostawców oraz partnerów
biznesowych,

angażowanie się we współpracę z lokalnymi partnerami,

promowanie standardów poprzez odpowiedzialne zarządzanie łańcuchami
dostaw,

wspieranie tworzenia lokalnych porozumień biznesowych.
np. program „CLEARtoWEAR”, mający na celu restrykcyjne
przestrzeganie standardów dotyczących środowiska,
bezpieczeństwa produktów w całym procesie wytwarzania
np. eliminowanie słodzików w napojach
Argumenty zwolenników i przeciwników CSR
za
przeciw
rynek nie jest wystarczającym regulatorem życia
ekonomicznego. W związku z niedostatkami
mechanizmu „niewidzialnej ręki rynku”,
funkcjonowanie gospodarki wymaga
zaangażowania uczestników rynku, w tym
przedstawicieli administracji publicznej,
przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych
przedsięwzięcia nierzadko mają charakter
pozorny i nie prowadzą do rzeczywistego
rozwiązania problemów społecznych
zgodnie z zasadą powierniczości, przedsiębiorcy
powinni włączyć się w działania na rzecz ochrony
zasobów naturalnych
przekonanie, że powinnością podmiotów
gospodarczych jest pomnażanie zysków, a nie
działalność charytatywna
przekonanie, że powinnością firm, a zwłaszcza
zasobnych w kapitał przedsiębiorstw
ponadnarodowych, jest aktywny udział w
działaniach na rzecz rozwiązywania globalnych
problemów społecznych i ekonomicznych
zaangażowanie przedsiębiorców w działalność
społeczną zacieśnia ich relacje z władzą
publiczną różnego szczebla. Istnieje zatem
realne zagrożenie, że w pewnych przypadkach
współpraca sektora prywatnego i administracji
publicznej może prowadzić do zbyt bliskich
stosunków noszących znamiona działalności
niedozwolonej
Źródło: Dziennik „Gazeta Prawna”,
22.04.2015.
Raportowanie
CSR w Polsce
Podsumowanie

CSR działa na styku dwóch sfer: biznesu i społeczeństwa,

CSR wydaje się być ważnym elementem procesu zarządzania firmą. Przestaje
być utożsamiana jedynie z pewnym rodzajem działalności charytatywnej, nie
mającym żadnego związku z efektywnością ekonomiczną, na rzecz
podnoszenia zyskowności i rozwoju gospodarczego przedsiębiorstwa,

Korzyści z wdrażania społecznej odpowiedzialności biznesu powinny być
rozważane długookresowo. Należą do nich: wzrost konkurencyjności, lepsze
relacje z otoczeniem, możliwość zatrudnienia najlepszych pracowników,
wzrost zainteresowania inwestorów, zwiększenie lojalności konsumentów i
interesariuszy,

CSR systematycznie się rozwija i cieszy się coraz szerszym zainteresowaniem
organizacji w skali całego świata, co nie stoi w sprzeczności z często jej
bardzo lokalnym wymiarem.
Dziękuję za uwagę 
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards