Zakres do zaliczenia CSR 30h Literatura obowiązkowa: M. Żemigała

advertisement
Zakres do zaliczenia CSR 30h
Literatura obowiązkowa:
1. M. Żemigała, Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle analiz bibliometrycznych i opinii
pracowników na temat równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, Wydawnictwo Naukowe
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, rozdziały 1, 2, 8, 9 (bez
podrozdziału 9.1).
2. K. Klincewicz (red.), Pracownicy o pracodawcach, społeczna odpowiedzialności biznesu w świetle
badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa 2013, rozdział 11 i 12.
3. M. Żemigała, Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, Placet, Warszawa 2009 – rozdziały 1,
3.1, 5.
4. G. D. Chryssidess, J. H. Kaler, Wprowadzenie do etyki biznesu, PWN, Warszawa 1999 – rozdziały 1 i
2.
5. Materiały przekazywane i wskazywane przez prowadzącego podczas wykładów.
6. Standard AA1000 Zasady Odpowiedzialności 2008, dostępny na stronie internetowej:
https://www.mr.gov.pl/media/15752/Standard_AA1000_Zasady_Odpowiedzialnosci_2008.pdf .
7. Standard AA1000 Stakeholder Engagement Standard, dostępny na stronie internetowej:
http://www.isealalliance.org/sites/default/files/AA1000SES%202010%20PRINT.pdf .
8. Standard
SA8000,
dostępny
na
stronie
internetowej:http://saintl.org/_data/n_0001/resources/live/SA8000%20Standard%202014.pdf.
9. Wytyczne do raportowania GRI, wersja G4: https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/PolishG4-Part-One.pdf.
Materiał:
1. Jakość życia
1. Obiektywne i subiektywne warunki jakości życia
2. Wskaźniki jakości życia(Quality of Life index, European Quality of Life Survey)
3. Model funkcjonowania życia człowieka – jak się kształtuje jakość życia
2. Jakość życia w pracy i jakość pracy
4. Pracoholizm (natura zjawiska, jak sobie z nim radzić)
5. Stres organizacyjny (def, stresory zawodowe, około zawodowe, stres pracowniczy, menedżerski, ich przyczyny,
pozytywny, negatywny, krzywa stresu)
6. Jakość życia w funkcji długości dnia pracy
7. Syndrom wypalenia zawodowego
8. Karoshi
9. Praca ekstremalna
10. Syndrom toksycznego sukcesu
3. WLB
13. Naruszanie prywatności
14. WLB – definicja, główne konflikty
15. WLB – programy (formy) i korzyści
16. Praca emocjonalna (emocjami)
4. Dyskryminacja
18. Definicja
19. Bariery kobiet w karierze
20. Dyskryminacja ze względu na płeć
21. Dyskryminacja ze względu na wiek
22. Dresscode jak element dyskryminacji
5. CSR w kontekście systemowej teorii OiZ
23. Przedsiębiorstwo jako system otwarty (względnie otwarty) – podstawowe warunki
24. Podstawowe pojęcia teorii systemów (względnie) otwartych
25. Modele systemów organizacyjnych (Leavitta, Kasta i Rosenzweiga)
26. 5 dyscyplin P. Senge
27. Zasady myślenia systemowego
28. Myślenie systemowe i tradycyjne
29. Myślenie holistyczne
30. Teoria interesariuszy
6.
7.
8.
9.
Modele teoretyczne
31. Model Carolla i jego rewizje
32. Kontinuum Richarda Eellsa
33. Model Clarence’a Waltona
34. Model JacquieL’Etang
35. Model CSR Hemingway i Maclagana
36. Model D. Jamali
37. Model Portera i Kramera
38. Model T. Ketoli
39. I pozostałe z książki nr 1 ze spisu literatury
Standardy
40. AA 1000
41. SA 8000
42. Wytyczne GRI
43. ISO 26000
44. I pozostałe z książki nr 1 ze spisu literatury
Podstawowe inicjatywy i programy z zakresu CSR
45. Wytyczne OECD
46. Okrągły stół w Caux
47. GC
48. RC
49. I pozostałe z książki nr 1 ze spisu literatury
Podstawy etyki biznesu
50. Co to jest etyka biznesu
51. Powody etycznej refleksji na światem biznesu
Download