(Microsoft PowerPoint - zg_7_M_Ratajczak_2_Spo\263eczna

advertisement
„Społeczna odpowiedzialność
biznesu (CSR) jako narzędzie
podnoszenia konkurencyjności
sektora MSP”
Dr Ewa Stawicka
Mgr Marcin Ratajczak
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Wydział Nauk Ekonomicznych
Cel opracowania
Celem opracowania jest ukazanie znaczenia
koncepcji społecznej odpowiedzialności w
środowisku biznesu i podkreślenie jej ważności
jako pozytywnego narzędzia w rywalizacji z
konkurentami na rynku.
Przedstawione zostaną także praktyczne przykłady
podnoszenia konkurencyjności sektora MSP
poprzez zastosowanie CSR.
Historyczne uwarunkowania
tworzenia klimatu etycznego
•
•
•
lata realnego socjalizmu jako etap wypaczenia wobec
zasad etyki;
lata po roku 1989 – eksplozja przedsiębiorczości i lata
90 –te „Biznesem biznesu jest biznes”;
CSR – strategia firm – skupienie się na aspektach:
3 razy E: Ekonomiczność – Efektywność - Etyka
3 razy P: People – Planet – Profit.
Swoistość idei CSR
Idea CSR zakłada odchodzenie od tradycyjnego
postrzegania przedsiębiorstwa jako organizacji
autonomicznej, która wytwarza określone dobro
w oderwaniu od sytuacji społecznej, w której
funkcjonuje.
Organizacja jest bowiem zbiorem interesów tych,
którzy są wewnątrz i na zewnątrz niej, a jej
przetrwanie zależy od stopnia realizacji
oczekiwań zainteresowanych grup.
Wymiary społecznej
odpowiedzialności biznesu
Społeczną odpowiedzialność biznesu można rozpatrywać w
wymiarze:
• wewnętrznym (wewnętrzne struktury: bezpieczeństwo
pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie
surowcami zużywanymi przez przedsiębiorstwo,
wpływem działalności przedsiębiorstwa na środowisko
naturalne);
• zewnętrznym (działania poza wewnętrzną strukturę:
wpływ na społeczności lokalne, stosunki z partnerami
biznesowymi i innymi instytucjami, przestrzeganie praw
człowieka, troska o środowisko naturalne).
Modele CSR
•
Model after profit obligation, zawiera cztery stopnie
odpowiedzialności przedsiębiorstwa: ekonomiczną,
prawną, etyczną i filantropijną.
•
Model before profit obligation ma na celu
zaakcentowanie, że konkretna firma działająca w
pewnej strukturze społecznej musi przestrzegać
obowiązujących w niej reguł, podtrzymywać ład
społeczny i w tych dopiero ramach realizować cel
ekonomiczny.
Postawy przedsiębiorstw
W praktyce przedsiębiorstwa przybierają
jedną z czterech postaw w stosunku do
zobowiązań społecznych:
• oporu,
• społecznego obowiązku,
• społecznej reakcji,
• społecznego wkładu, inaczej nazywaną
polityką społeczną .
Moralny klimat w organizacji
• Wartości wyznawane i realizowane przez menedżerów oraz
pracowników organizacji bazują na osobistych przekonaniach, które są
wnoszone do organizacji, wpływają jak i czerpią z kultury
organizacyjnej.
• Kultura organizacyjna jest natomiast wyznacznikiem norm
organizacyjnych, obejmuje pewne wzorce, wartości, zasady, zwyczaje,
ceremonie, według których członkowie organizacji powinni
postępować.
• W praktyce firmy zanim przedstawią wzniosłe deklaracje odnośnie
wprowadzania koncepcji społecznej odpowiedzialności w życie
powinny przeanalizować pewne zagadnienia i elementy, które są
pomocne w budowaniu systemu zarządzania społeczną
odpowiedzialnością
Dwadzieścia kroków w budowaniu systemu zarządzania
społeczną odpowiedzialnością w biznesie
Dwadzieścia kroków w budowaniu systemu zarządzania
społeczną odpowiedzialnością w biznesie
Źródło: na podstawie B. Rok: Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie. www.gazeta-it.pl (15.11.2007)
Obszar: pracownicy
Przykładem może tu być firma „MELBUD Sp. z o. o.” z
Polski. Jest to średniej wielkości przedsiębiorstwo z
branży budowlanej, które posiada wewnętrzny fundusz
socjalny, z którego finansowane są różne pakiety
kulturalne, edukacyjne i sportowe dla pracowników.
Najlepsi pracownicy mogą liczyć także na pożyczkę, której
spłata może zostać nawet częściowo umorzona.
W takiej sytuacji pracownicy mają poczucie stabilizacji
zawodowej oraz identyfikują się z firmą.
Oddziałuje to na lepszą atmosferę oraz większe
zaangażowanie w wykonywane zadania.
Badanie „CSR and Competitiveness European SMEs Good Practice” przeprowadzone przez Austrian Institute for SME
Research, Grant Programme 2005
Obszar: społeczeństwo
Przykładem może być niewielka hurtownia
„Stormberg AS” z Norwegii, która rekrutuje
ponad 25% swoich pracowników spośród osób w
trudnej sytuacji na rynku pracy.
Obecnie prawie połowę osób w niej zatrudnionych
stanowią byli więźniowie, uczniowie relegowani
ze szkół czy osoby z problemem narkotykowym.
Firma zyskuje lojalnych pracowników oraz korzysta
z ich małej rotacji. Jedynie czterech pracowników
odeszło z firmy od momentu jej zarejestrowania w
1998 roku.
Badanie „CSR and Competitiveness European SMEs Good Practice” przeprowadzone przez Austrian Institute for SME
Research, Grant Programme 2005
Obszar: rynek
Jako przykład można tu podać małą firmę
niemiecką, produkującą meble kuchenne, „Die
Mobelmacher GmbH”.
Organizuje ona bezpłatne kursy gotowania dla
swoich klientów, aby zapoznać ich z ofertą
własnych produktów kuchennych, jak i ze
zdrową dietą.
Raz w roku organizuje specjalne spotkania, aby
podzielić się doświadczeniami z innymi
producentami. W efekcie tego osiągnęła ona
duży wzrost obrotów w ciągu kilku ostatnich lat.
Badanie „CSR and Competitiveness European SMEs Good Practice” przeprowadzone przez Austrian Institute for SME
Research, Grant Programme 2005
Obszar: środowisko naturalne
Aby podać praktyczny przykład można odnieść się
do niewielkiego zakładu fryzjerskiego „Maja’s
Salong” z Norwegii.
Gospodaruje on odpadami uwzględniając ich
sortowanie oraz recycling, oszczędza energię
poprzez wyłączanie świateł na noc oraz
wykorzystuje wodę, szampony i kosmetyki do
pielęgnacji włosów jedynie w niezbędnej ilości.
Takie działania są korzystne nie tylko z
ekologicznego punktu widzenia, ale również
wpływają na redukcję kosztów tej firmy.
Badanie „CSR and Competitiveness European SMEs Good Practice” przeprowadzone przez Austrian Institute for SME
Research, Grant Programme 2005
Podsumowanie
Pomimo tego, że koncepcja społecznej
odpowiedzialności jest ważna dla wszystkich
małych i średnich przedsiębiorców na globalnym
rynku (uczestniczą tu różne grupy interesariuszy,
również interesariusz milczący czyli środowisko
naturalne), organizacje różnie reagują na nią.
Zainteresowanie tematem stale rośnie, gdyż wszyscy
ludzie powinni być świadomi, że dbanie o
zachowanie równowagi zarówno w sferze
ekonomicznej (wzrost gospodarczy), społecznej
(poprawa jakości życia) i ekologicznej (ochrona
środowiska) jest wspólnym obowiązkiem.
Podsumowanie
Poza tym, stosowanie CSR, pozytywnie wpływa na
konkurencyjność sektora MSP.
Pozwala ulepszać produkty, co skutkuje większym
zadowoleniem i lojalnością klientów.
Większa motywacja i zaangażowanie pracowników przekłada
się na zwiększoną kreatywność i innowacyjność.
Stwarza się pozytywny wizerunek firmy, a co za tym idzie
poprawia się sytuacja na rynku pracy i współpraca z
partnerami biznesowymi.
W efekcie daje to zwiększenie sprzedaży i uzyskanie
przewagi konkurencyjnej wynikającej z powyższych
aspektów.
Dziękujemy za uwagę!!!
Download
Random flashcards
Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards