Li de ra Spo łecz nej Od po wie dzial no ści Biz ne su

advertisement
Zdo bądź Ty tuł
Lidera
Społecznej Odpowiedzialności
Biznesu
• Promuj z nami odpowiedzialną postawę wielkopolskich przedsiębiorstw i bądź atrakcyjnym pracodawcą oraz cennym
partnerem w biznesie
• Wykorzystaj okazję i wypromuj swoją firmę na rynku lokalnym
• Zadbaj o przyjazny wizerunek oraz relacje z otoczeniem
• Pochwal się dobrymi praktykami CSR i zostań Wielkopolskim Liderem Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
Projekt Unijny
„Wielkopolska Liderem CSR”
Wielkopolski Związek Pracodawców (WZP) jest beneficjentem Projektu Unijnego o nazwie „Wielkopolska Liderem
CSR”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu jest popularyzacja
koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu wśród
pracodawców, pracowników przedsiębiorstw, organizacji
pracodawców oraz społeczności lokalnej z terenu województwa wielkopolskiego oraz promowanie wielkopolskich
przedsiębiorstw realizujących Dobre Praktyki CSR.
WZP jest organizacją, która reprezentuje interesy zrzeszonych przedsiębiorców wobec władz samorządowych i administracji rządowej oraz wobec związków zawodowych
pracowników i wchodzi w strukturę Polskiej Konfederacji
Pracodawców Prywatnych. Dzięki temu współuczestniczymy
w tworzeniu prawa gospodarczego branż – mówi Zbigniew
Stochalski, Wiceprezes Zarządu WZP.
Konkurs został objęty Honorowym
Patronatem Marszałka
Województwa Wielkopolskiego
Marka Woźniaka
Weź udział w Konkursie
Pierwszym i najistotniejszym etapem realizowanego przez
nas projektu jest trwający już od początku lutego Konkurs
na „Wielkopolskiego Lidera Społecznej Odpowiedzialności
Biznesu”.
Konkurs stwarza przedsiębiorcom możliwość wypromowania własnej firmy i zaprezentowania podejmowanych przez
nią odpowiedzialnych działań na szerszą skalę w wielkopolskim środowisku gospodarczym oraz wśród wielkopolskiej
społeczności. Dobre praktyki zwycięskich przedsiębiorstw
zostaną rozpowszechnione w ramach Publikacji podsumowującej konkurs.
Tytuł Lidera przyznany zostanie w 3 kategoriach:
– Dbałość o lokalny rynek pracy
– Dbałość o warunki pracy pracowników
– Dbałość o środowisko naturalne
Wybór najlepszych firm dokonany zostanie przez Komisję
Konkursową, w oparciu o kryteria opracowane przez specjalistę z zakresu CSR, Przewodniczącą Komisji, Panią prof.
Grażynę Bartkowiak oraz wyniki przeprowadzonych
rozmów kwalifikacyjnych, zgodnych z przygotowaną ankietą konkursową. Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu rozpoczęło
się w lutym i potrwa do końca marca 2009 roku.
Ogłoszenie zwycięzców i przyznanie Tytułów Lidera odbędzie się 5 czerwca 2009 rokuw Poznaniu na Konferencji
Otwarcia, której towarzyszyć będzie Konferencja Prasowa
z udziałem mediów – prasy, radia i telewizji. W kolejnym
etapie realizacji projektu, od czerwca do listopada, zorganizujemy 11 konferencji promujących ideę CSR w całej Wielkopolsce, kolejno w: Gnieźnie, Koninie, Wolsztynie, Lesznie,
Pile, Wągrowcu, Czarnkowie, Pniewach, Ostrowie Wielkopolskim i Kaliszu. Na konferencjach przewidujemy wystąpienia
ekspertów z dziedziny CSR oraz zwycięzców konkursu.
Zapraszamy do Konkursu
Jako pomysłodawcom i organizatorom Projektu, zależy
nam na jak najliczniejszym udziale firm w naszym Konkursie. Poprzez realizację projektu chcemy upowszechnić
i zwiększyć świadomość istnienia koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i jej znaczenia dla zrównoważone-
1
go rozwoju wielkopolskich przedsiębiorstw, nie tylko wśród
kadry zarządzającej i pracowników, ale i całego społeczeństwa. Jesteśmy przekonani, że nawet teraz, a może tym
bardziej teraz, w okresie światowego kryzysu gospodarczego, należy o dobrych praktykach mówić i pokazywać je jako przykłady godne naśladowania. Wielce prawdopodobne
jest, że gdyby dotychczas stosować się do zasad odpowiedzialnego biznesu, uniknęlibyśmy światowego kryzysu
finansowego i jego globalnych konsekwencji.
co bono w postaci mecenatu, filantropii, sponsoringu i innych rodzajów udzielania wsparcia przedsięwzięć społecznie użytecznych.
Szczegóły oraz Regulamin Konkursu dostępne na
stronie
www.odpowiedzialnybiznes.com.pl
Zgłoszenia do Konkursu przyjmujemy:
pod numerem telefonu:
+ 724 120 639, poprzez adres e-mail:
[email protected]
lub poprzez formularz na stronie
www.odpowiedzialnybiznes.com.pl
Dyrektor Projektu, Wiceprezes Zarządu WZP
Zbigniew Stochalski
CSR w Polsce
Czym jest CSR?
Analiza działań podejmowanych jeszcze w latach dziewięćdziesiątych przez większość liderów biznesu wykazała, że
większość z nich była w tym czasie przekonana, iż zarządzanie firmą niewiele ma wspólnego z zasadami społecznej odpowiedzialności i etyki. Dość powszechnie uważano,
że wszystko, co nie jest wyraźnie zabronione przez prawo,
jest dozwolone. Liczy się głównie rentowność, zaś o sposobach jej osiągania lepiej nie dyskutować publicznie. Jednocześnie pojawiły się coraz liczniej ujawniane w mediach informacje o korupcji w biznesie, bezceremonialnym wyrzucaniu pracowników na bruk, o oszustwach wobec klientów
i partnerów biznesowych, przestępstwach gospodarczych,
nieuczciwych przetargach publicznych, a także niejasnych
powiązaniach biznesu z polityką. Aby można było mówić
o rozwoju idei społecznej odpowiedzialności, musiało jeszcze upłynąć trochę czasu.
Idea społecznej odpowiedzialności Biznesu (z ang. – Corporate Social Responsibility) nie jest ideą nową, nawiązuje
bowiem do sformułowanej już w 1932 roku tezy, wedle której nowoczesny biznes powinien zmierzać nie tylko do
przynoszenia dochodu właścicielom, ale podejmować działania w interesie społecznym. Mimo że społeczna odpowiedzialność biznesu nie ma jednoznacznej definicji ani w literaturze przedmiotu, ani działalności praktycznej, od pewnego czasu lansuje się opinię, że żadna firma nie odniesie
sukcesu w biznesie, jeśli nie będzie odpowiedzialna społecznie, a społeczna odpowiedzialność biznesu jest utożsamiana z dążeniem do utrzymania się na rynku i realizowaniem długotrwałej strategii rozwoju.
Koncepcja odpowiedzialnego biznesu opiera się na założeniu, iż przez stosowanie zasad społecznej odpowiedzialności, środowiska biznesowe mogą w znaczącym stopniu
uczestniczyć w rozwiązywaniu palących problemów gospodarczych współczesnego świata, minimalizować ujemne
skutki procesów globalizacji i przyczyniać się do zrównoważonego wzrostu światowej gospodarki.
CSR oznacza też dobrowolne uwzględnianie przez firmę aspektów społecznych i ekologicznych podczas prowadzenia
działań handlowych i kontaktów z interesariuszami1.
Obejmuje także prowadzenie projektów i działań pro publi-
Rozwój idei CSR w Polsce przechodził kilka etapów, od całkowitego braku zainteresowania, przez sprzeciw i niechęć
przedsiębiorców, po trwający aktualnie etap podejmowania
konkretnych projektów, zmierzający do powiązania CSR
z innymi strategiami realizowanymi w firmie – strategią komunikacyjną, personalną, marketingową czy np. strategią
ładu korporacyjnego (w przypadku dużych firm).
Obecnie w naszym kraju można spotkać szereg firm, które
konsekwentnie rozwijają i realizują uruchomione wcześniej
projekty z zakresu społecznej odpowiedzialności w biznesie, dotyczące zarówno pracowników, środowiska społecznego, jak i rynku. Firmy te na ogół starają się jak najlepiej
dopasować swoje projekty do przyjętych strategii funkcjonowania w rzeczywistości rynkowej. Nie próbują też przekonywać opinii publicznej, że ich zaangażowanie w projekty społeczne jest podyktowane wyłącznie potrzebą czynienia dobra. Działania w tym zakresie stale jeszcze należą
jednak do obszaru zarządzania ryzykiem.
Niestety nie podjęto jak dotąd systematycznych prac
z udziałem administracji publicznej, liderów politycznych,
przedstawicieli mediów czy największych organizacji pracodawców. A przecież niezbędne wydaje się myślenie kategoriami długookresowymi, które w wymierny sposób przyczyniłyby się do kształtowania warunków niezbędnych do
wzmocnienia podstaw społecznej odpowiedzialności polskiej gospodarki. W praktyce dla wielu przedsiębiorców
i kadry menedżerskiej zasadniczym problemem staje się
walka o przetrwanie, wypłacenie pensji pracownikom, uzyskanie kapitału na rozwój, ściąganie długów od wierzycieli
czy łagodzenie sporów z urzędami skarbowymi.
W tej sytuacji Wielkopolski Związek Pracodawców i jego
inicjatywa jest prekursorem, a podjęte w ramach projektu
działania – inspiracją do poszukiwania najlepszych rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności, dla małych
i średnich przedsiębiorstw działających na terenie
Wielkopolski.
Prof. Grażyna Bartkowiak,
Specjalista z zakresu
CSR
Green Paper, (2001) Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, COM www.globalcompact.org.pl, s. 336
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
27678369
26022009
DLOPO
Download