Społeczna odpowiedzialność organizacji

advertisement
Społeczna odpowiedzialność
organizacji
Zmiany zachodzące w otoczeniu
współczesnych organizacji powodują, że
ulegają zmianie społeczne oczekiwania
wobec nich. Powinny one być brane pod
uwagę, w miarę możliwości zaspokajane,
dlatego że społeczna akceptacja
organizacji, jej działalności determinuje jej
istnienie, sprzyja długofalowemu rozwojowi.
Odpowiedzialność społeczna (z j. ang. to
Corporate Social Responsibility – CSR) to
nowy kierunek zmian w zarządzaniu
strategicznym organizacją, który zobowiązuje
je do zrównoważonego rozwoju z
poszanowaniem zasad ekonomii, ekologii,
etyki. Organizacja społecznie
odpowiedzialna to „organizacja służąca
otoczeniu”.
Według definicji Komisji Europejskiej,
zawartej w „Białej Księdze”, CRS to
koncepcja dobrowolnego uwzględniania
przez firmę aspektów społecznych i
ekologicznych podczas prowadzonej przez
nią działalności. Społeczną
odpowiedzialność biznesu można
rozpatrywać w wymiarze wewnętrznym i
zewnętrznym:
1. w wymiarze wewnętrznym
odpowiedzialne postępowanie może
obejmować takie obszary jak:
zarządzanie zasobami ludzkimi,
zarządzanie surowcami
wykorzystywanymi w przedsiębiorstwie,
wpływ prowadzonej działalności na
środowisko naturalne, itp.
2. w wymiarze zewnętrznym zaś społeczna
odpowiedzialność może dotyczyć:
wpływu organizacji na społeczności
lokalne,
wpływ organizacji na środowisko
naturalne,
stosunki z partnerami biznesowymi,
akcjonariuszami, dostawcami, klientami,
instytucjami publicznymi, itp
W Polsce CSR utożsamiany jest z terminem
„odpowiedzialny biznes”, nawiązujący do
szeroko rozumianej etyki w biznesie,
obejmującej m. in. uczciwe podejście do
pracowników, kontrahentów, klientów.
Wśród wielu obszarów działań społecznej
odpowiedzialności przedsiębiorstw,
najważniejsze to:
działania adresowane do pracowników,
obejmujące m. in. poprawę warunków
pracy, większą satysfakcję zawodową,
równe traktowanie, szkolenia i rozwój
zawodowy, włączenie pracowników w
podejmowanie decyzji w firmie,
odpowiedzialne i sprawiedliwe
wynagradzanie, pomoc finansowa itp.,
działania skierowane do
społeczeństwa, uwzględniające np.
problem integracji społecznej z rynkiem
pracy na poziomie społeczności,
poprawę lokalnej infrastruktury, wsparcie
finansowe i materialne lokalnych
instytucji użyteczności publicznej, itp.,
działania skierowane na rynek,
adresowane najczęściej do klientów (np.
poprawa jakości i bezpieczeństwa
produktów, świadczenie usług wolontariatu,
sprawiedliwa polityka cenowa) i – choć
rzadziej – do dostawców, czy partnerów
biznesowych (np. terminowe regulowanie
zobowiązań, współpraca z lokalnymi
partnerami, itp.),
działania na rzecz środowiska
naturalnego i zrównoważonego
rozwoju, obejmują np. projektowanie
przyjaznych dla środowiska
produktów i procesów produkcyjnych,
efektywne wykorzystanie zasobów,
ograniczenie ilości wytwarzanych
odpadów i zanieczyszczeń, itp.
Wewnętrzne korzyści wynikające z
koncepcji CRS:
postrzeganie przedsiębiorstwa jako
atrakcyjnego pracodawcy,
wzrost motywacji i zaangażowania
pracowników,
lepsza kultura organizacji,
wzrost innowacyjności przedsiębiorstw.
Zewnętrzne korzyści wynikające z
koncepcji CRS:
pozytywny wizerunek firmy,
sprawne i bezkonfliktowe prowadzenie
działalności w lokalnej społeczności,
pozyskanie nowych klientów i wzrost ich
lojalności,
wzrost efektywności prowadzonej
działalności,
konkurencyjność na rynku,
wzrost zainteresowania inwestorów,
uczestnictwo przedsiębiorstw w
rozwiązywaniu problemów społecznych,
aktywizacja społeczności lokalnych,
możliwość skorzystania z zasobów
przedsiębiorstw (finansowych,
materialnych, wiedzy, itp.),
edukacja społeczeństwa,
stymulacja rozwoju gospodarczego i
przyczynianie się do wzrostu zamożności
danej społeczności lokalnej,
poprawa stanu środowiska naturalnego,
popularyzacja postaw dobroczynnych.
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards