kl.2

advertisement
Wykaz zagadnień do egzaminu z wiedzy o społeczeństwie
klasa 2
LP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zagadnienia
Opisz cechy człowieka jako istoty społecznej i biologicznej. Które z tych cech, według
Ciebie, odgrywają większą rolę w życiu człowieka ? Uzasadnij.
Dlaczego człowieka nazywamy istotą społeczną ? Czy znamy przykłady życia
człowieka poza społeczeństwem ? Uzasadnij swoje twierdzenia.
Co to jest społeczeństwo, jak ono powstało i kiedy ? Jaki jest Twoja opinia na temat
powstania społeczeństwa ?
Na podstawie posiadanych wiadomości oraz własnych przemyśleń, odpowiedz na
pytanie: co powstało wcześniej: człowiek czy społeczeństwo ? Uzasadnij wywody.
Czy społeczeństwo jest układem prostym czy złożonym ? Uzasadnij wypowiedź na
przykładach.
Jakie znasz rodzaje grup społecznych i jak się je klasyfikuje ? Podaj przykłady grup
społecznych występujących w twoim środowisku.
Co to są instytucje społeczne ? jak się dzielą i czemu służy ich działalność ?
Jak przedstawia się struktura współczesnego społeczeństwa polskiego? Czy jest ona
optymalna i jaka byłaby pożądana z punktu widzenia właściwego rozwoju
społecznego ?
9. Jakie są, według Ciebie, największe problemy życia społecznego w Polsce ? Uzasadnij
swoje stanowisko.
10. Jakie znasz historyczne formy organizacji społeczeństwa, dokonać ich krótkiej analizy.
8.
11. Społeczeństwo kapitalistyczne a społeczeństwo socjalistyczne. Na przykładzie
współczesnego społeczeństwa polskiego znajdź cechy społeczeństwa kapitalistycznego i
socjalistycznego.
12. Dokonaj omówienia i oceny współczesnych form organizacji społeczeństwa.
13. Co to jest naród ? Jakie czynniki integrują a jakie dezintegrują wspólnotę narodową ?
Jaki jest Twój stosunek do narodu ?
14. Kiedy naród jest suwerenny ? Podaj przykłady z historii naszego narodu kiedy
brakowało mu suwerenności. Dlaczego, według Ciebie, naród czasami traci
suwerenność ?
15. Co to jest nacjonalizm ? Co jest przeciwieństwem nacjonalizmu ? Podaj przykłady
zachowań nacjonalistycznych i jaki jest Twój stosunek do nich. ?
16. Na podstawie przeprowadzonych rozmów ze znajomymi oceń, która z postaw wobec
narodu jest najbardziej typowa dla twojego środowiska ? (miejscowość, miejsce
pracy, grupa koleżeńska).
17. Co to jest rasizm i ksenofobia ? Podaj przykłady współczesnych zachowań rasistowskich
i ksenofobicznych faktycznych i wydumanych.
18. Państwo a naród. Jak współczesne państwo polskie wpływa na umocnienie i rozwój
narodu polskiego. Twoje opinie na podstawie działań państwa w ciągu ostatnich lat.
19. Dokonaj oceny najważniejszych wydarzeń politycznych ostatniego miesiąca na świecie.
20. Dokonaj oceny najważniejszych wydarzeń politycznych ostatniego miesiąca w Polsce.
Download