Uploaded by User1610

Zadania Organy wegetatywne roślin ćwiczenia 2016

advertisement
Zadania: Organy wegetatywne roślin
Zadanie 1.
Rośliny przystosowując się do środowiska, w którym żyją, wykształciły różne systemy korzeniowe.
1.
2.
A.
B.
C.
D.
Na podstawie analizy rysunków przedstaw jedną cechę
różniącą palowy i wiązkowy system korzeniowy oraz jedną
cechę wspólną dla obu tych systemów.
Korzenie roślin mogą ulegać różnym modyfikacją. Dopasuj
opisy do odpowiednich rodzajów korzeni.
Są to korzenia roślin pasożytniczych. Wnikają one
wewnątrz rośliny do łyka i drewna i pobierają substancje
odżywcze
Są pokryte specjalną skórką welamenem. Ich funkcja jest
pobieranie wody z powietrza.
Mogą one się skracać i wciągać roślinę głębiej w glebę.
Występują u roślin bagiennych. Wystarają one pionowo w
górę na wysokość nawet 1,5 metra. Mają one specjalne
otwory, którymi powietrze trafia do miękiszu powietrznego
gdzie jest magazynowane.
Korzenie powietrzne 1
Korzenie oddechowe 2
Haustoria (ssawki) 3
Korzenie kurczliwe 4
Zadanie 2.
Schemat przedstawia przekrój poprzeczny korzenia.
a.
b.
c.
Skonstruuj tabelę, w której uwzględnisz oznaczone na
schemacie tkanki oraz pełnione przez nie funkcje w
korzeniu.
W jaki sposób może być transportowana woda i sole
mineralne w poprzek korzenia ( podaj drogę jaką musi
pokonać woda i sole mineralne) ?
Wskaż główne funkcje jakie pełni korzeń w życiu większości
roślin.
Zdanie 3.
Schematy budowy wiązek przewodzących.
Wykaż związek między budową wiązek A i B a przyrostem na grubość
roślin, w których one występują.
Zadanie 4.
Rysunki ilustrują modyfikacje organów wegetatywnych roślin na przykładzie cebuli i kaktusa
a.
Wyjaśnij, na czym polegają przystosowania tych roślin do
określonych warunków środowiska, związane z
wykształceniem zmodyfikowanych liści ( wskazanych na
rysunku ).
b. Liście roślin wodnych mają zwykle dużą powierzchnię,
natomiast liście roślin występujących w suchym środowisku są
małe, a czasami jak u kaktusów zredukowane do cierni.
Wyjaśnij przyczynę różnicy w wielkości liści roślin występujących w
tych dwóch różnych środowiskach.
Zadanie 5.
Schemat przedstawia budowę anatomiczną łodygi roślin jednoliściennych i dwuliściennych.
a.
b.
c.
Dwuliścienne A
Ustal, w której z łodyg (A czy B) w trakcie jej
wzrostu będzie odbywał się przyrost na grubość.
Odpowiedź uzasadnij jednym argumentem.
Podaj trzy różnice w budowie anatomicznej
łodygi roślin jednoliściennych i dwuliściennych
Przedstaw dwie funkcje jakie pełni łodyga.
Jednoliścienne B
Zadanie 6.
Schematy prezentują różne modyfikacje pędu rośliny.
a.
b.
A
B
Rozpoznaj modyfikacje pędu i podaj ich nazwy.
Podaj wspólną funkcję jaką pełnią modyfikacje: A i B
oraz B i C i jak są do niej przystosowane.
C
Zadanie 7.
Schemat przedstawia przekrój poprzeczny przez liść podwodny przetacznika bobownika.
Podaj dwie zależności między środowiskiem życia
tej rośliny a budową skórki jej liścia podwodnego.
Zadanie 8.
Na schemacie przedstawiono budowę liścia rośliny okrytonasiennej .
a.
b.
c.
Wykaż, że zaznaczone na rysunku struktury 1 i 2 są adaptacjami
do życia na lądzie.
Podaj klasę roślin okrytonasiennych, do której należy roślina
posiadająca liść o budowie przedstawionej na rysunku.
Uzasadnij wybór.
Blaszka liściowa jest zwykle płaska i cienka. Wyjaśnij, podając
dwa argumenty, że te cechy blaszki liściowej są wyrazem jej
przystosowania do pełnionych funkcji.
Zadanie 9.
Wiele roślin wodnych ma w swoich organach miękisz powietrzny (aerenchymę) z dużymi przestworami międzykomórkowymi.
Uzasadnij za pomocą dwóch różnych argumentów, że obecność aerenchymy stanowi przystosowanie tych roślin do życia w środowisku
wodnym.
Zadanie 10.
Na rysunkach przedstawiono schematy budowy pierwotnej korzenia I i łodygi II.
a.
b.
Przedstaw dwie cechy różniące budowę pierwotną
korzenia od budowy pierwotnej łodygi.
Podaj nazwy warstw korzenia oznaczonych na rys. I
literami A i B oraz określ ich funkcje.
Zadanie 11.
Obrączkowanie zdrewniałego głównego pędu polega na usunięciu tkanek położonych na zewnątrz od kambium.
Roślina po takim zabiegu nadal rośnie i rozwija się, ponieważ powyżej
i poniżej miejsca obrączkowania znajdują się rozgałęzienia pędu z
liśćmi.
Sformułuj wnioski dotyczące wpływu obrączkowania na transport:
a. wody i soli mineralnych w tym pędzie,
b. asymilatów w tym miejscu pędu, w którym usunięto tkanki.
Zadanie 12.
Na schemacie przedstawiono przekrój poprzeczny przez liść
a.
b.
Nazwij struktury liścia oznaczone literami a, b i e i
wykaż ich związek budowy z procesem fotosyntezy.
Przedstaw cechy budowy tkanki miękiszowej liścia,
stanowiące przystosowania do procesu fotosyntezy. W
odpowiedzi użyj trzech argumentów.
e
Zadanie 13.
Schemat przedstawia przekrój prze igłę sosny.
Przeanalizuj schemat i wskaż dwie cechy
budowy, które są związane z życiem tej
rośliny w środowisku ubogim w wodę.
Krótko uzasadnij wybór każdej cechy.
Zadanie 14.
Na poniższych schematach A i B przedstawiono przekroje poprzeczne przez liście dwóch gatunków roślin. Jedna z nich jest roślinną wodną, z
liśćmi pływającymi na powierzchni wody, a druga – lądową.
Ustal, który schemat przedstawia przekrój przez liść rośliny
lądowej, a który rośliny wodnej. Uzasadnij swoją
odpowiedź posługując się trzema argumentami w każdym
przypadku.
Download