KOMÓRKA – karta pracy ucznia

advertisement
KOMÓRKA – karta pracy ucznia
1. Rysunek przedstawia budowę komórki.
a) Określ jaki typ komórki przedstawia. Odpowiedź uzasadnij jednym argumentem.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
b) Podaj nazwy elementów budowy opisanych literami: A, D, F, H, I, K, L.
2. Uzupełnij schemat dotyczący obecności jądra komórkowego.
Komórki
eukariotyczne
- jedno jądro w komórce, np……………….
- wiele jąder w komórce, np. ………………
- brak jądra w komórce, np…………………
3.
mezosom, jądro komórkowe, rybosomy, genofor, aparat Golgiego, błona komórkowa, retikulum endoplazmatyczne,
chloroplast, cytoplazma, tylakoidy
Powyżej podano struktury występujące w różnych typach komórek. Uporządkuj je wg poniższych kryteriów:
a) Struktury występujące tylko w komórkach eukariotycznych
…………………………………………………………………………………………………………………
b) Struktury wspólne dla komórek eukariotycznych i prokariotycznych.
………………………………………………………………………………………………………………….
c) Porównaj funkcję mezosomów i mitochondrium.
…………………………………………………………………………………………………………………..
4. Przeanalizuj schemat:
a) Jaki proces przedstawiono na schemacie?
b) Wyjaśnij dlaczego poziom wody w jednym z ramio naczynia maleje, w drugim wzrasta.
6. Określ jaki rodzaj transportu przez błonę przedstawia rysynek. Odpowiedź uzasadnij.
5. Obejrzyj animację procesu mitozy
http://www.wykop.pl/ramka/817613/biologia-komorki-animacje/
lub inny adres i odpowiedz na pytania:
a) Wymień fazy mitozy …………………………………………………
b) W której z faz powstaje wrzeciono podziałowe? ……………………………………….
c) W której z faz chromosomy pękają i chromatydy są podciągane do biegunów komórki. ………………………….
d) Porównaj liczbę chromosomów na początku podziału i w komórkach potomnych. Wyciągnij wnioski.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Źródła rysunków:
http://www.biofiz.am.wroc.pl/dydaktyka
http://bio-logia.blog.onet.pl
http://wwwnt.if.pwr.wroc.pl
Download