I. Wprowadzenie do ekonomii

advertisement
Autor: prof. dr hab. Witold Kasperkiewicz
mgr J. Karol Słowiński
I. Wprowadzenie do ekonomii
Spis treści:
Wstęp
1. Przedmiot i główne działy ekonomii
2. Metoda badawcza ekonomii
3. Czynniki produkcji, koszt alternatywnej decyzji i krzywa transformacji
4. Pojęcie „rynku”. Rodzaje rynków
5. Główne determinanty popytu i podaży
6. Równowaga rynkowa
7. Elastyczność popytu i elastyczność podaży
Słowa kluczowe: ekonomia, mikroekonomia, makroekonomia, czynniki produkcji,
krzywa
transformacji,
koszt
alternatywnej
decyzji,
metoda
badawcza,
gospodarowanie, problem rzadkości, krańcowa stopa transformacji, rynek, cena,
popyt,
podaż,
krzywa
popytu,
krzywa
podaży,
równowaga
rynkowa,
efekt
substytucyjny, efekt dochodowy, paradoks Giffena, paradoks Veblena, paradoks
spekulacyjny, elastyczność popytu, elastyczność podaży, cenowa elastyczność popytu,
dochodowa elastyczność popytu, popyt doskonale elastyczny, popyt elastyczny, popyt
wzorcowy,
popyt
nieelastyczny,
popyt
sztywny,
podaż
elastyczna,
podaż
nieelastyczna, dobra substytucyjne, dobra komplementarne.
© Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
1
Wstęp
Niniejszy moduł stanowi ogólne wprowadzenie do rozważań poświęconych podstawowym
zagadnieniom mikroekonomii. Koncentrować się będziemy głównie na analizie przedmiotu badań
ekonomii
i jej
działów,
a także
na
prezentacji
i wyjaśnieniu
podstawowych
pojęć
wykorzystywanych w ekonomii, takich jak czynniki produkcji, rzadkość zasobów gospodarczych,
koszt alternatywnej decyzji i granica możliwości produkcyjnych, zwana również krzywą
transformacji, a także metodzie badawczej stosowanej w ekonomii.
Szczególne miejsce w niniejszym module stanowić będzie prezentacja podstawowych pojęć
i zasad służących do opisu funkcjonowania mechanizmu rynkowego. Mechanizm ten stanowi
„serce” współczesnej gospodarki. Przedmiotem rozważań jest przede wszystkim prawo popytu
i podaży, które wskazuje kierunki reakcji popytu i podaży na zmiany ceny. Rozwinięciem tego
tematu jest analiza poza cenowych czynników determinujących zmiany popytu i podaży (np.
dochody
konsumentów,
ceny
innych
produktów,
koszty
produkcji
itp.)
i wyjaśnienie
mechanizmu osiągania równowagi rynkowej.
Zwieńczeniem prowadzonych w module rozważań będzie charakterystyka miar służących do
pomiaru elastyczności popytu i podaży.
1. Przedmiot i główne działy ekonomii
Ekonomia jest nauką o gospodarowaniu, czyli o tym, w jaki sposób społeczeństwo wykorzystuje
ograniczone zasoby do wytworzenia dóbr materialnych i usług (dóbr niematerialnych) i w jaki
sposób przez różne formy podziału i wymiany owych dóbr zmierza do zaspokojenia ludzkich
potrzeb. Przedmiotem badań ekonomii staje się więc wytwarzanie dóbr, służących zaspokajaniu
potrzeb, przez podział, wymianę i konsumpcję. Jedynie w biblijnym raju Adam i Ewa nie
zajmowali się gospodarowaniem, gdyż mieli w zasięgu ręki „drzewo obfitości”, które było
źródłem wszelkich dóbr.
W centrum zainteresowań ekonomii znajduje się ten sposób zaspokajania potrzeb ludzkich,
które realizuje się dzięki wykorzystaniu rozmaitych środków produkcji wytworzonych przez
człowieka. Ekonomia sprowadza zaspokajanie potrzeb ludzkich do wspólnego mianownika, co
oznacza, że:
a) osiągnięcie celu gospodarczego traktuje się w ekonomii jako korzyść dla człowieka,
wynikającą z zaspokajania potrzeb (np. przyjemność z zaspokojenia pragnienia, korzyść
finansowa, satysfakcja z wykonania dobrej pracy itd.);
b) uzyskanie korzyści wymaga zastosowania odpowiednich środków materialnych i/lub
pieniężnych; w ekonomii nie ma niczego za darmo;
© Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
2
c)
zaspokajaniu potrzeb służą dobra; pojęciem tym określa się każdy środek, który
bezpośrednio lub pośrednio zaspokaja potrzeby ludzkie.
Przedstawione wyżej dobra mogą różnić się ze względu na ich związki z zaspokajaniem potrzeb.
Dobra, które zaspokajają potrzeby ludzkie bezpośrednio w akcie konsumpcji nazywa się
dobrami konsumpcyjnymi. Inne dobra służą do konsumpcji pośrednio, co oznacza, że
wykorzystywane są do produkcji dóbr konsumpcyjnych. Są to dobra określane jako dobra
produkcyjne.
Zarówno dobra konsumpcyjne, jak i produkcyjne można podzielić biorąc pod uwagę to, czy są
wytworami pracy ludzkiej czy też przyrody. Dobra wytworzone przez człowieka nazywane są
dobrami ekonomicznymi. Charakteryzują się one dwoma cechami:
a) do ich wytworzenia należy użyć pracy ludzkiej i innych dóbr ekonomicznych i dóbr
pierwotnych, dostarczanych bezpośrednio przez przyrodę;
b) są dobrami rzadkimi, które w danym czasie mogą być wyprodukowane w ograniczonej
ilości i przez to tylko częściowo zaspokoić potrzeby.
Natomiast dobra, które nie są wynikiem produkcji i występują w przyrodzie w postaci nadającej
się wprost do zaspokojenia określonej potrzeby ludzkiej (np. powietrze, piasek na plaży itd.)
określane są mianem dóbr wolnych. W praktyce zasoby dóbr wolnych wyczerpują się, wobec
czego powstaje potrzeba racjonalnego ich wykorzystywania i poważnego zainteresowania się
nimi przez nauki ekonomiczne.
Współcześnie wykształciły się w ekonomii dwa działy: mikroekonomia i makroekonomia.
Mikroekonomia zajmuje się analizą zachowania poszczególnych składników gospodarki, jej
gałęzi, przedsiębiorstw, gospodarstw domowych. w ramach podejścia mikroekonomicznego
można przykładowo podejmować próbę odpowiedzi na następujące pytania:
-
Co określa cenę poszczególnych dóbr i usług?
-
Co określa wielkość produkcji poszczególnych firm i gałęzi przemysłu?
-
Co określa wysokość płac, które otrzymują pracownicy?
-
Co określa wysokość stopy procentowej otrzymywanej lub płaconej
w systemie
bankowym?
Co określa wysokość zysków przedsiębiorców?
-
Natomiast makroekonomia koncentruje się na badaniu funkcjonowania gospodarki jako
całości. W ramach podejścia makroekonomicznego spotkać można następujące, typowe pytania:
-
Co określa ogólny poziom cen, stopę inflacji?
-
Co określa poziom produkcji krajowej i dochodu narodowego?
© Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
3
-
Jakie skutki pociąga za sobą polityka pieniężna
i podatkowa rządu w zakresie
ukształtowania ogólnego poziomu cen, dochodów, produkcji, zatrudnienia i bezrobocia?
-
Jakie kroki może podjąć rząd dla przeciwdziałania inflacji, bezrobociu i recesji?
Przedmiotem zainteresowań zarówno mikroekonomii, jak i makroekonomii, jest ten sam obiekt,
ale sposób analizy jest różny. Posługując się analogią ze świata przyrody można stwierdzić, że
mikroekonomia opisuje pojedyncze drzewa i wszystko, co jest związane z ich rozwojem,
a makroekonomia analizuje życie całego lasu.
Przedsiębiorstwa
funkcjonują
w otoczeniu
ekonomicznym.
Przychody,
jakie
uzyskują
są
kształtowane na rynku; koszty, które firmy ponoszą za pracę, surowce czy urządzenia są
również kształtowane przez rynek. Mikroekonomia ukazuje nam, w jaki sposób rynek wpływa na
przychody oraz koszty firm. Natomiast makroekonomia przedstawia zjawiska na poziomie całej
gospodarki, które również wpływają na poziom kosztów oraz przychodów przedsiębiorstw.
Zrozumienie tych zależności, czy być może nawet kontrolowanie zjawisk przez firmy jest jedną
z najistotniejszych umiejętności biznesowych.
Ekonomiści
analizują
funkcjonowanie
przedsiębiorstw
z
upraszczającym
założeniem,
że
funkcjonują one dla zysków swoich właścicieli. Ściślej mówiąc: przedsiębiorstwa istnieją, aby
osiągać możliwe najwyższe zyski. Jest to oczywiście kolejne uproszczenie. Wynika to z faktu, że
firmy są zbiorem pracowników, menedżerów, udziałowców. Każda z tych grup może mieć różne
cele. Dla przykładu udziałowcy firmy dążą do zwiększenia zysków, podczas gdy pracownicy oraz
menedżerowie
mogą
zabiegać
o podwyżkę
swoich
wynagrodzeń.
Konflikt
ten
znacznie
komplikuje funkcjonowanie firmy. W tej sytuacji ekonomiści starają się uprościć złożoną naturę
rzeczywistości
gospodarczej.
Zamiast
więc
starać
się
zrozumieć
te
skomplikowane
współzależności, ekonomiści zakładają, że celem firmy jest po prostu maksymalizacja zysków.
2. Metoda badawcza ekonomii
O naukowym charakterze umysłowej aktywności człowieka przesądza metoda naukowa.
Człowiek myśli nieustannie, lecz czyni to często w sposób chaotyczny i niepoprawny. Codzienne
myślenie
ekonomiczne
przeciętnego
człowieka
obarczone
jest
na
ogół
tymi
wadami.
Przedsiębiorcy, którzy gromadzą niezbędną wiedzę dotyczącą domeny ich działalności, stawiają
sobie za cel sukces gospodarczy, a nie poznanie prawdy o zjawiskach ekonomicznych.
Natomiast badacze ekonomii, którzy zajmują się naukowo problemami życia gospodarczego,
w sposób usystematyzowany i logicznie spójny dążą do poznania prawidłowości rządzących
gospodarką.
© Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
4
Studiując podręczniki, monografie, artykuły i raporty z prac badawczych trudno nie zauważyć,
jak bardzo poszczególne nauki różnią się między sobą metodami badania zjawisk, którymi się
interesują i sposobami formułowania twierdzeń. Wspólną cechą różnych nauk jest poszukiwanie
prawdy. W celu osiągnięcia prawdziwej wiedzy badacze — ekonomiści opisują zjawiska
gospodarcze, dokonują ich klasyfikacji, wykrywają towarzyszące im regularności, czyli prawa
ekonomiczne. Należy stwierdzić, że nie każda wiedza jest prawdziwa, lecz jedynie ta, która jest
zgodna z rzeczywistością. Tak więc o prawdziwości formułowanych przez ekonomistów sądów
decyduje rzetelna obserwacja procesów gospodarczych i skuteczność opartych na jej wynikach
działań (czyli praktyka) (Milewski, Kwiatkowski 2005: 18-19).
Analizując proces gospodarowania ekonomiści, podobnie jak inni badacze, posługują się metodą
postępowania, która zapewnia sprawdzalność uzyskiwanych wyników badawczych. Metoda
badawcza stosowana przez ekonomistów składa się z czterech kolejnych czynności:

obserwacji procesu gospodarowania;

uogólniania (indukcji);

wnioskowania (dedukcji);

krytyki teorii ekonomicznej.
Istotą
obserwacji
w ekonomii
jest
celowe
spostrzeganie
zmysłowe
faktów
dotyczących
rzeczywistości gospodarczej. Ogląd rzeczywistości nie polega tylko na biernej rejestracji faktów
w naszym umyśle. To, co spostrzegamy, zależy również od założeń dotyczących sposobu
obserwacji faktów. Obserwator posiada także określony zasób wiedzy, którą traktuje jako
prawdziwą. W związku z tym spostrzeżenia ekonomisty podlegają wstępnej interpretacji.
Obserwując proces prywatyzacji
majątku państwowego
w Polsce po 1989 r. niektórzy
ekonomiści dostrzegają w nim wyprzedaż najlepszych składników tego majątku zagranicznym
firmom (wyprzedaż tzw. rodowych sreber), inni zaś operację prowadzącą do zwiększenia
efektywności gospodarowania i osiągnięcia standardów systemowych obowiązujących w krajach
Unii Europejskiej.
Obserwacja i wstępna interpretacja faktów stanowi podstawę do tworzenia wyrażeń, definicji
i klasyfikacji.
Wyrażenia
służą
oznaczaniu
zjawisk
i tym
samym
umożliwiają
ludziom
przekazywanie informacji. Znaczenie wyrażeń stosowanych przez badacza ekonomistę powinno
być precyzyjnie określone. Gdy przeciętny obywatel mówi, że pieniądz jest „drogi” to
ekonomista używa określenia, że jest wysoka stopa procentowa od udzielanych pożyczek.
Precyzyjne
wyjaśnienie
znaczenia
używanych
wyrażeń
jest
definicją.
Dokładność
w formułowaniu wypowiedzi stanowi fundament dalszego postępowania badawczego. Po
zdefiniowaniu określonego zestawu pojęć następuje klasyfikowanie. Klasyfikacje porządkują
przedmioty objęte daną definicją. Dzielone są one tak, aby należące do tej samej grupy
przedmioty, z interesującego badacza punktu widzenia, były bardziej do siebie podobne niż
© Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
5
przedmioty znajdujące się w innych grupach. Kryteria doboru klasyfikowanych obiektów mogą
być i z reguły są zróżnicowane.
Wiedza zdobyta w drodze obserwacji podlega uogólnieniu (indukcji). Celem indukcji jest
formułowanie hipotez, które dotyczą stale powtarzających się związków między określonymi
kategoriami ekonomicznymi. Na przykład, obserwacja wielu transakcji zaciągania kredytów
przez firmy pokazuje, że wzrostowi stopy oprocentowania kredytów, przy pozostałych
warunkach niezmienionych, towarzyszy spadek popytu na kredyty i odwrotnie: obniżka owej
stopy powoduje wzrost popytu na kredyty.
Na
podstawie
tej
obserwacji
można
wysunąć
hipotezę,
że
zależność
między
stopą
oprocentowania kredytów a popytem na kredyty ma charakter różnokierunkowy.
W stosowaniu indukcji należy unikać błędu, który polega na nieuzasadnionym utożsamianiu
następstwa zdarzeń z istnieniem między nimi związku przyczynowo-skutkowego (post hoc, ergo,
propter hoc — ‘po tym, a więc wskutek tego’) (Caban i inni 2001: 24). Z tego faktu, że
w określonym roku w państwie wystąpił deficyt budżetowy, czemu towarzyszył wzrost inflacji,
nie wynika, iż jej przyczyną był właśnie deficyt budżetowy. Przyczynami inflacji może być
liberalna polityka kredytowa lub podwyżki pośrednich podatków (VAT i akcyza).
Poza poszukiwaniem praw ekonomicznych poprzez obserwację rzeczywistości i uogólnienie
wyników obserwacji, ekonomiści starają się również znaleźć zależności ekonomiczne przez
wydedukowanie ich z pewnych założeń o zachowaniu się obiektów, których te zależności mogą
dotyczyć (producentów, konsumentów, inwestorów itd.).
Metoda dedukcji polega na wnioskowaniu logicznym, dzięki któremu na podstawie uznania
prawdziwości pewnych sądów (przesłanek) uznaje się prawdziwość innych sądów (wniosków).
Takie
postępowanie
badacze
rozpowszechnione
jest
szczególnie
wśród
ekonomistów
matematycznych. W ten sposób powstają różne teorie ekonomiczne, których twierdzenia tyle są
warte, ile warte są ich przesłanki — założenia. Skąd się biorą owe założenia? Nie są one zupełnie
nie związane z rzeczywistością ekonomiczną, ale „idealizują” zachowanie się rzeczywistych
podmiotów, przypisując im pewne krańcowe własności, które w takim stopniu tych podmiotów
nie cechują. Są to na przykład takie założenia, jak: racjonalność konsumenta dążącego do
maksymalizacji swej (subiektywnej) użyteczności, racjonalność przedsiębiorcy dążącego do
maksymalizacji zysku itd. Otrzymujemy z tego typu założeń różne, bardziej ogólne lub bardziej
szczegółowe, wnioski o istnieniu równowagi rynkowej, o równości ceny rynkowej i przychodu
krańcowego, o wyrównywaniu się stosunków użyteczności krańcowej dóbr z relacjami ich cen
itp. Dedukcja jest wnioskowaniem zgodnym z logiką. Jeśli opiera się ona na prawdziwych
przesłankach, jest w stanie dostarczyć wiedzy pewnej w sensie logicznym.
© Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
6
Końcowym etapem postępowania badawczego jest krytyka sformułowanych, w drodze indukcji
bądź
dedukcji,
teorii
(koncepcji)
ekonomicznych.
W systemach
demokratycznych,
gwarantujących wolność nauki, teorie ekonomiczne ciągle poddawane są krytyce, która polega
na zderzeniu twierdzeń, hipotez z rzeczywistością ekonomiczną, a także na ich analizie
logicznej. Efektem krytyki może być potwierdzenie prawdziwości teorii, jej modyfikacja lub
odrzucenie.
3. Czynniki produkcji, koszt alternatywnej decyzji i krzywa transformacji
Proces produkcji stanowi zespół skoordynowanych czynności, w których ludzie za pomocą
maszyn i narzędzi przekształcają surowce i materiały w produkty. W aspekcie ekonomicznym
produkcja
polega
Ekonomiczną
na
istotą
a osiągniętymi
zastosowaniu
produkcji
produktami
jest
czynników
więc
(wynikami).
produkcji
zależność
Wszystkie
i przetwarzaniu
między
zasoby
ich
zastosowanymi
materialnych
w produkt.
czynnikami
i niematerialnych
środków wykorzystywanych w produkcji określa się mianem czynników produkcji. Wyodrębnia
się na ogół trzy podstawowe czynniki produkcji (Sloman 2001: 15):
a) pracę, która jest zespołem świadomych i celowych czynności człowieka, dzięki którym
oddziałuje on na przyrodę;
b) ziemię obejmującą szeroko rozumiane zasoby naturalne, czyli ziemię w ścisłym
znaczeniu tego słowa i wszelkie zawarte w ziemi bogactwa naturalne, wodę, lasy itd.;
c)
kapitał, na który składają się potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej
maszyny, urządzenia, narzędzia i surowce (kapitał fizyczny) oraz różnego rodzaju środki
finansowe, np. środki pieniężne i papiery wartościowe (akcje, obligacje).
Często wymienia się jeszcze czwarty czynnik produkcji, którym jest przedsiębiorczość. Jest to
umiejętność
zorganizowania
działalności
gospodarczej,
której
towarzyszy
innowacyjność
i zdolność do podejmowania ryzyka.
Zasoby czynników produkcji są w gospodarce ograniczone. Nie ma „nieskończonej” liczby
pracowników, tak jak nie ma dowolnej wielkości kapitału czy ziemi. Oznacza to, że istnieje
istotne ograniczenie wielkości produkcji. z drugiej strony potrzeby ludzi nie mają ograniczeń:
zaspokojenie jednych potrzeb prowadzi do pojawienia się nowych. Rodzi to podstawowy
problem gospodarowania nazywany w ekonomii problemem rzadkości. Rzadkość w gospodarce
to taki stan, w którym potrzeby indywidualne i społeczne ludzi przewyższają możliwości ich
zaspokojenia przy wykorzystaniu dostępnych zasobów. Innymi słowy oznacza to, że człowiek nie
dysponuje takimi zasobami, które pozwalają na pełną realizację wszystkich potrzeb. Tak więc
potrzeby człowieka zawsze są większe od możliwości ich zaspokojenia; potrzeby człowieka są
przebogate, natomiast możliwości ich zaspokojenia ograniczone (Nojszewska 1995: 10).
© Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
7
Sytuacja ta powoduje, że ludzie (konsumenci, przedsiębiorcy, politycy) nieustannie stoją przed
dylematem wyboru, który można sprowadzić do trzech pytań:
–
primo, co produkować? — więcej komputerów czy czołgów, więcej budować mieszkań
czy urzędów;
–
secundo, w jaki sposób produkować? — jakie metody produkcji zastosować, bardziej
pracochłonne czy bardziej kapitałochłonne;
–
tertio, dla kogo produkować? — czy wytworzone dobra dzielić po równo (podział
egalitarny) czy też według innych zasad (podział według wkładu pracy, rentowności
itp.).
Problem dokonywania wyboru spośród alternatywnych zastosowań zasobów gospodarczych
można
przedstawić
graficznie
posługując
się
krzywą
możliwości
produkcyjnych
społeczeństwa (określaną także krzywą transformacji — ang. Production Possibility Frontier).
Prezentacja tej krzywej wymaga przyjęcia czterech uproszczonych założeń:
a) zasoby gospodarcze, którymi dysponuje społeczeństwo (względnie przedsiębiorstwo),
przeznacza się na produkcję tylko dwóch dóbr (konsumpcyjnych lub inwestycyjnych);
b) technologia wytwarzania jest dana, co oznacza, że poziom nowoczesności technologii nie
ulega zmianie;
c)
w gospodarce występuje pełne i efektywne wykorzystanie potencjału produkcyjnego
(pracy maszyn, urządzeń itp.) i pracy; czyli gospodarka wytwarza maksymalną ilość
dóbr;
d) potencjał produkcyjny jest stały.
Załóżmy, że gospodarka może produkować, przy danych zasobach i danej technologii, tylko
dwie grupy dóbr, np. samochody i mieszkania. Przedstawiony niżej przykład liczbowy (tabela 1)
stanowi uproszczoną ilustrację problemu ograniczoności zasobów i konieczności ciągłego
dokonywania wyborów — na jakie cele przeznaczyć zasoby, którymi dysponuje określone
społeczeństwo.
Z danych zamieszczonych w tablicy 1 wynika, że stopniowe zwiększanie liczby budowanych
mieszkań powoduje konieczność zmniejszania produkcji samochodów. Im więcej jednak
społeczeństwo zechce wyprodukować samochodów, tym większe będzie ograniczenie liczby
budowanych mieszkań. Ta szczególna transformacja samochodów w mieszkań (i odwrotnie)
odbywa się poprzez przesunięcie zasobów z jednego zastosowania do innego. Mamy tu do
czynienia z klasyczną transakcją wymienną „coś za coś”. Problem ten ilustruje wspomniana
wcześniej krzywa możliwości produkcyjnych (krzywa transformacji), którą przedstawia rysunek
1.
© Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
8
Tablica 1. Alternatywne kombinacje wytwarzanych dóbr (mieszkań i samochodów)
Możliwości
Mieszkania
Samochody
(warianty)
(w tys.)
(w tys.)
A
0
200
B
10
190
C
20
170
D
30
145
E
40
110
F
50
60
G
60
0
Źródło: opracowanie własne
Rysunek 1. Krzywa możliwości produkcyjnych (krzywa transformacji)
Źródło: opracowanie własne.
Punkt A na krzywej transformacji oznacza możliwość skrajną, kiedy gospodarka wytwarza tylko
samochody, natomiast punkt G przeciwnie, oznacza produkcję tylko mieszkań. Punkty pośrednie
B, C, D, E, F symbolizują kombinacje wytwarzania obu dóbr, przy czym kolejne wzrosty
produkcji
mieszkań
wymagają
coraz
większego
spadku
produkcji
samochodów.
Każda
kombinacja ilościowa tych dóbr leżąca na krzywej gwarantuje pełne i efektywne wykorzystanie
zasobów. Punkty leżące na zewnątrz krzywej wyznaczają bądź kombinacje nieosiągalne
w danym okresie, bądź też charakteryzujące się niepełnym wykorzystaniem możliwości
© Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
9
produkcyjnych społeczeństwa. Na przykład punkt H reprezentuje kombinację produkcji obu
dóbr, której społeczeństwo nie jest w stanie wytworzyć w danym czasie, nawet przy założeniu
optymalnego wykorzystania zasobów. Natomiast punkt K symbolizuje kombinację mieszczącą
się w granicach możliwości produkcyjnych społeczeństwa, które w tym przypadku są one
wykorzystywane w sposób niepełny i nieefektywny.
Krzywa możliwości produkcyjnych jest wklęsła do początku układu współrzędnych. Taki przebieg
krzywej oznacza, że otrzymanie większej ilości jednego dobra jest możliwe jedynie pod
warunkiem zmniejszenia produkcji innego dobra.
Gdy przesuwamy się od punktu A do B, podejmując produkcję mieszkań na poziomie 10 tys., to
musimy zrezygnować z produkcji 10 tys. samochodów. Ilość samochodów, z których trzeba
zrezygnować na rzecz kolejnego zwiększenia produkcji mieszkań o 10 tys. wynosi 20 tys.
samochodów (przejście z punktu B do C), następnie 25 tys. (przejście z punktu C do D), 35 tys.
(przejście z punktu D do E), 50 tys. (przejście z punktu E do F) i 60 tys. (przejście z punktu F
do G). Tak więc, przy zmianie proporcji wytwarzania na korzyść mieszkań należy zrezygnować
z coraz większej ilości zasobów przeznaczonych na produkcję samochodów. Po prostu,
wykorzystanie zasobów czynników wytwórczych odpowiednich do produkcji samochodów będzie
coraz
mniej
efektywne
w przypadku
produkcji
mieszkań.
Ilość
dobra,
z jakiej
trzeba
zrezygnować, aby otrzymać określoną ilość innego dobra określa się stopą transformacji.
Krańcowa stopa transformacji (KST) dobra B w dobro A informuje, o ile należy zmniejszyć
produkcję dobra B, aby móc zwiększyć produkcję dobra A o jednostkę.
KST 
spadek produkcji dobra B
 B

przyrostprodukcji dobra A o jednostkę
A
(1)
Analizowana krzywa transformacji umożliwia wyjaśnienie kategorii kosztów alternatywnych
zwanych także kosztami utraconych możliwości (korzyści). Koszt ten powstaje dlatego, że
dokonując wyboru określonego dobra materialnego lub usługi w warunkach ograniczoności
zasobów, trzeba zrezygnować z innych dóbr lub usług. Kosztem alternatywnym jest wartość
dobra lub usługi, z której trzeba było zrezygnować (Caban i inni 2001: 29-30).
W przytoczonym przykładzie kosztem „mieszkań” były „samochody”, tzn. za wzrost ilości
mieszkań trzeba było zapłacić zmniejszeniem produkcji samochodów. Koszt alternatywny
wyraża się więc w utraconych efektach tej produkcji, której nie realizujemy.
© Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
10
Koszt alternatywny może się zmieniać w zależności od rozmiarów produkcji. Wklęsły kształt
krzywej transformacji odzwierciedla ukryte założenia, że koszt alternatywny rośnie w miarę
wzrostu produkcji, czyli za kolejne przyrosty ilości mieszkań musimy zapłacić rezygnacją z coraz
większej ilości samochodów. Przyjmując założenie, że koszt alternatywny jest stały, a więc
niezależny od wielkości produkcji, otrzymalibyśmy krzywą transformacji w postaci prostej
łączącej punkty położone na osiach współrzędnych.
W zależności od tego, gdzie zapadają decyzje o wykorzystaniu środków produkcji rozróżniamy
różne typy gospodarki. Poniżej przedstawiamy trzy wybrane z wielu modeli.
W gospodarce planowej rząd planuje i decyduje, czy gospodarka powinna funkcjonować
w punkcie D, F czy innym (patrz rysunek 1). Taki system gospodarczy funkcjonował do lat 90.
XX stulecia w Chinach czy ZSRR.
W przypadku gospodarki rynkowej mamy do czynienia z konsumentami nabywającymi dobra
i usługi oraz przedsiębiorstwami, które sprzedają dobra i usługi. Konsumenci nabywają
produkty, aby uzyskać korzyści wynikające z ich konsumpcji. Na przykład: konsumujemy
żywność, aby wyeliminować uczucie głodu. Z kolei przedsiębiorstwa sprzedają swoją produkcję,
aby uzyskać korzyści w postaci zysku. Na rynku dochodzi do wymiany informacji pomiędzy
konsumentami oraz przedsiębiorstwami. Wymiana ta dotyczy ceny, którą konsumenci skłonni są
zapłacić za określony produkt oraz cen, za które przedsiębiorcy skłonni są sprzedać swoje
produkty czy usługi. Jest wielce prawdopodobne, że firmy zaangażują swoje czynniki produkcji
(kapitał, ziemię oraz pracę) na rynkach, gdzie istnieje możliwość maksymalizowania zysków.
Poziom zysków firm uzależniony będzie od ceny, jaką konsumenci są skłonni zapłacić za dany
produkt/usługę oraz poniesionych przez firmę kosztów. Jeśli konsumenci skłonni są do
zapłacenia wyższej ceny lub koszty produkcji zmaleją to zyski wzrosną. Rosnące zyski zachęcają
producentów
do
zaangażowania
czynników
produkcji
do
produkcji
danego
produktu.
W przeciwnej sytuacji, gdy konsumenci skłonni będą do akceptacji niższej ceny lub firmy
poniosą wyższe koszty produkcji, to przedsiębiorcy odciągną zaangażowane czynniki produkcji
i zaangażują je do produkcji innego produktu.
Mieszana gospodarka. W rzeczywistości wiele gospodarek łączy cechy gospodarki planowej
oraz rynkowej. W wybranych gospodarkach na przykład rynek warzyw i owoców funkcjonuje na
czystych rynkowych zasadach. W tych samych gospodarkach decyzje o zakresie bezpłatnych
usług zdrowotnych oferowanych przez publiczną służbę zdrowia podejmuje rząd.
© Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
11
Przykład 1.1
Maksymalizowanie korzyści
Załóżmy,
że
korzyścią
ze
studiowania
niniejszego
wykładu
jest
szacunkowo
1 zł/godzinę, a korzyść z oglądania programu telewizyjnego szacowana jest na
0,5 zł/godzinę.
Jeśli student wybierze studiowanie wykładu, rezygnując z oglądania telewizji, to
poniesie koszt alternatywny 0,5 zł/godz.
Załóżmy, że student wybierze oglądanie telewizji. zamiast studiowania niniejszego
wykładu w sytuacji tej koszt alternatywny dla studenta wynosi 1 zł/godz.
Aby odzwierciedlić prawdziwy styl życia studentów, dodajmy trzecią możliwość:
wyjście z przyjaciółmi do pubu, które warte jest dla studenta: 5 zł/godzinę.
Student pozostając w domu i studiując niniejszy wykład pociąga za sobą koszt
alternatywny 5 PLN/godz. Wychodząc na imprezę, a tym samym rezygnując ze
studiowania wykładu, koszt alternatywny wynosi 1 zł/godzinę. W kontekście kosztu
alternatywnego taniej jest dla studenta iść z przyjaciółmi na imprezę zamiast
studiować wykład. Jeśli student nie zaliczy tego wykładu, to przynajmniej zrozumie
dlaczego go nie zdał ;-).
4. Pojęcie „rynku”. Rodzaje rynków
W potocznym rozumieniu rynek oznacza miejsce (targowisko, plac), gdzie są sprzedawane
i kupowane różnego rodzaju towary. Pojęcie „rynek” wywodzi się z niemieckiego słowa ring,
określającego miejsce dokonywania wymiany handlowej.
Z teoretycznego punktu widzenia przez rynek rozumie się ogół transakcji kupna i sprzedaży
dóbr oraz ogół warunków, w których są zawierane transakcje wymienne między
sprzedawcami oferującymi dobra a nabywcami reprezentującymi zapotrzebowanie na
określone dobra. Niezależnie od formy na każdym rynku powstają ceny poszczególnych
produktów i usług, a także kształtują się relacje cen między nimi. Cena jest pieniężnym
wyrazem wartości wymiennej towaru; określa ona, ile jest warte jedno dobro w przeliczeniu na
inne. Przykładowo, jeśli cena dobra X wynosi 10 zł, a cena dobra Y wynosi 5 zł, to oznacza, że
jednostka dobra X jest warta tyle, co dwie jednostki dobra Y.
Przykład 1.2
Ceny a zyski
Wybór złej strategii cenowej może być bardzo kosztowny
Ekonomiści Jagmohan S. Raju oraz Z. John Zhang z Wharton Business School,
opierając się na badaniach ponad 2400 przedsiębiorstw twierdzą, że wybór polityki
© Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
12
cenowej może mieć olbrzymi wpływ na zyski przedsiębiorstw. Badania wskazują, że
zmniejszenie o 1% kosztów stałych powoduje wzrost zysków o 2.3%; zwiększenie
wartości sprzedaży o 1 % pociąga za sobą 3.3% wzrost zysków; 1 % spadek kosztów
zmiennych powoduje 7.8% zwiększenie zysków, ale 1% wzrost cen powoduje aż
11% wzrost zysków firmy.
Wspomniani ekonomiści twierdzą, że ludzie biznesu zwracali w przeszłości uwagę na
wiele czynników mających wpływ na sukces finansowy swoich firm takich jak: cięcie
kosztów,
zachowania
organizacyjne,
benchmarking.
Nie
poświęcili
jednak
wystarczająco dużo czasu na opracowanie możliwie najlepszych strategii cenowych.
Wiele firm nadal posiada wiele możliwości ulepszenia swoich strategii cenowych.
Źródło: Opublikowane 4 czerwca 2003 r. przez Wharton Business School
We współczesnym świecie rynek może występować w wielu formach. Najstarszą formą rynku
jest plac targowy (hala targowa), gdzie spotykają się kupujący i sprzedający w celu dokonania
transakcji. Transakcje takie odbywają się w sposób niezmienny od wieków. Obecnie nowoczesna
technika gromadzenia i przetwarzania informacji sprawia, że w wielu przypadkach podmioty
transakcji nie muszą się spotykać bezpośrednio. Prezes włoskiej firmy z Palermo może
dokonywać zakupów akcji na giełdzie w Paryżu, nie opuszczając swojego gabinetu; wystarczy
kontakt z maklerem, który mając połączenia komputerowe z giełdami światowymi, może
w krótkim czasie dokonać odpowiedniej operacji. W wielu państwach o wysokim poziomie
rozwoju gospodarczego konsumenci nie muszą bezpośrednio dokonywać zakupów w sklepach,
gdyż mogą złożyć zamówienie przez Internet i otrzymać dostawę towarów prosto do domu.
Występujące w gospodarce rynki można rozpatrzyć według różnych kryteriów. Biorąc pod
uwagę zakres przestrzenny transakcji, rozróżnia się:
–
rynek lokalny,
–
regionalny,
–
krajowy,
–
zagraniczny,
–
międzynarodowy i światowy.
Według
kryterium
przedmiotu
wymiany
można
wyodrębnić
rynek
dóbr
i usług
konsumpcyjnych oraz rynek czynników produkcji (ziemi, pracy i kapitału w postaci
rzeczowej
i
finansowej).
Rozpatrując
rynek
w ujęciu
branżowym,
rozróżnia
się
rynki
poszczególnych towarów, np. rynek owoców i warzyw, zboża, materiałów budowlanych,
odzieży.
Ze względu na sytuację rynkową w zakresie relacji popytu i podaży można zaproponować
podział rynku na rynek sprzedawcy (producenta) i rynek nabywcy (konsumenta). Rynek
© Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
13
sprzedawcy charakteryzuje się długotrwałym występowaniem zjawiska nadwyżkowego popytu
(popyt na towary przewyższa ich podaż), co sprzyja dyktowaniu przez sprzedawców poziomu
cen i warunków sprzedaży nabywcom. w skrócie można powiedzieć, że nabywca „stoi w kolejce"
do sprzedawcy, który jest „królem". z kolei istotą rynku nabywcy jest istnienie długotrwałej
nadwyżki podaży nad popytem, która zapewnia nabywcom lepszą pozycję przetargową niż
poprzednio.
Ponadto rynki różnią się między sobą swobodą działania na nich podmiotów gospodarczych. Ze
względu na to kryterium wyróżnia się rynek wolny i rynek regulowany. Rynek jest wolny
wówczas, gdy władza gospodarcza nie sprawuje nad nim bezpośredniej kontroli. Sprzedawcy
i nabywcy mają swobodę w określaniu ilości sprzedawanych i nabywanych towarów oraz
poziomu cen. Natomiast rynek regulowany charakteryzuje się tym, że władza gospodarcza
pełni bezpośrednią kontrolę nad jego funkcjonowaniem. Narzędziami tej kontroli mogą być
licencje udzielane uczestnikom wymiany, minimalne i maksymalne ceny itp. (Caban i inni 2001:
64).
5. Główne determinanty popytu i podaży
Kluczowymi terminami w nauce ekonomii są pojęcia ‘popytu’ i ‘podaży’. Pojęcie popytu jest
związane
z zachowaniem
się
na
rynku
konsumentów,
którzy
określają
ilość
i rodzaje
nabywanych dóbr. Popyt jest to ilość dóbr, jaką nabywcy chcą zakupić po danej cenie
i w danym czasie. Tak zdefiniowany popyt jest popytem efektywnym, co oznacza, ze chęć
nabycia dobra jest poparta posiadaniem przez konsumenta odpowiednich dochodów. Wyróżnia
się również popyt potencjalny, który wyraża potrzebę zakupu określonego dobra, nie mającą
pokrycia w realnej sile nabywczej konsumenta. Popyt ten można inaczej określić jako popytmarzenie. Popyt potencjalny jest więc najczęściej większy od efektywnego. Poprawa sytuacji
dochodowej nabywcy zmniejsza różnicę między popytem potencjalnym a efektywnym. Popyt
potencjalny
jest
analizowany
przez
przedsiębiorstwa
przy
planowaniu
inwestycji
i perspektywicznego poziomu produkcji. Popyt efektywny wpływa na poziom produkcji bieżącej
(Peterson 1991: 75).
Na podstawie empirycznych obserwacji dokonywanych na rynku warzyw i owoców można
stwierdzić, że ilość jakiegoś dobra nabywana przez konsumentów w określonym czasie zależy od
poziomu jego ceny. Im wyższa jest cena jakiegoś dobra, ceteris paribus , tym mniejszą jego
ilość konsumenci będą skłonni nabyć.
Ceteris paribus — zwrot pochodzący z łaciny zakładający niezmienność pozostałych czynników,
warunków, elementów, okoliczności itp., które wpływają na badane zjawisko ekonomiczne. Jest
to świadome uproszczenie rozumowania, które pozwala na badanie zależności jedynie między
dwiema zmiennymi. Należy pamiętać, że pozostałe, chwilowo pominięte zmienne też mają
wpływ na przedmiot badań.
© Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
14
Natomiast wraz ze spadkiem ceny rynkowej dobra, ceteris paribus, konsumenci będą zwiększać
liczbę nabywanych jednostek tego dobra. A zatem między zmianami cen i popytu na dane
dobro istnieje zależność odwrotna (ujemna). Zależność ta jest w literaturze ekonomicznej
znana jako prawo popytu i została wprowadzona do ekonomii przez słynnego ekonomistę
angielskiego, Alfreda Marshalla (1842-1924).
Zestawienie wielkości popytu na określone dobro dla różnych wysokości ceny pozwala wykreślić
krzywą popytu, oznaczoną na rysunku literami DD (od ang. demand ‘popyt’). Krzywa popytu
wskazuje ilości dobra, jakie konsumenci chcą nabyć przy każdym poziomie ceny w danym
okresie (rysunek 2).
W tablicy 2 jest przedstawione hipotetyczne kształtowanie się popytu na mandarynki. Popyt jest
ukazany jako zestaw różnych ilości mandarynek, które konsumenci będą kupować przy różnych
cenach. Kiedy cena mandarynek (P od ang. price ‘cena’) rośnie, wielkość zakupów tego dobra
spada, i vice versa. To samo można przedstawić za pomocą wykresu. Punkty zaznaczone na
krzywej popytu odpowiadają poszczególnym transakcjom zamieszczonym w tablicy 2. Należy
zwrócić uwagę, ze jakakolwiek zmiana ceny (wzrost lub spadek) powoduje przesunięcie się
popytu (ruch popytu) jedynie wzdłuż danej krzywej popytu; przy wzroście ceny ruch odbywa się
w górę, a przy spadku — w dół.
Tablica 2. Popyt na mandarynki (wielkości hipotetyczne)
Popyt
Cena 1 kg
zgłaszany
Symbol
(w zł)
tygodniowo
kombinacji
(w kg)
6
8
A
5
11
B
4
15
C
3
20
D
2
27
E
1
38
F
Źródło: opracowanie własne
© Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
15
Rysunek 2. Krzywa popytu na mandarynki
Źródło: opracowanie własne
Popyt na mandarynki zmienia się również w zależności od kształtowania się czynników
pozacenowych (innych niż cena), np. dochodów konsumentów. Wzrost lub spadek dochodów
konsumentów wywołuje przesuwanie się krzywej popytu w górę lub w dół w stosunku do
krzywej początkowej. Problem ten będzie wyjaśniony w dalszej części rozważań o popycie.
Krzywa popytu opada od lewej ku prawej stronie, przy założeniu ceteris paribus. Ta ważna
właściwość krzywej popytu wynika z faktu, że wpływ zmiany ceny dobra na popyt może
wywołać dwa rodzaje efektów:

substytucyjny,

dochodowy.
Efekt substytucyjny zmiany ceny polega na tym, że przy obniżce ceny danego dobra
(i stałości cen pozostałych dóbr) staje się ono relatywnie tańsze i konsumenci mogą zastąpić
nim inne dobra. Natomiast w przypadku wzrostu ceny danego dobra konsumenci mogą
zaspokajać swoje potrzeby za pomocą innych dóbr (substytutów), które są relatywnie tańsze.
Istota efektu dochodowego zmiany ceny sprowadza się do tego, że przy obniżce ceny danego
dobra siła nabywcza konsumentów wzrasta, gdyż przy stałym dochodzie
nominalnym
konsumenci mogą zwiększyć swoje zakupy taniejącego dobra. i odwrotnie, wzrost ceny
powoduje zmniejszenie siły nabywczej konsumentów, którzy są zmuszeni ograniczyć zakupy
drożejącego dobra (Milewski, Kwiatkowski 2005: 47-48).
Cena jest ważnym, ale nie jedynym czynnikiem determinującym popyt. Najistotniejszymi
pozacenowymi czynnikami wpływającymi na rozmiary popytu są:

dochody konsumentów,
© Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
16

ceny dóbr substytucyjnych i komplementarnych,

moda i gusty (preferencje) nabywców,

przewidywanie zmian cen i dochodów,

efekty naśladownictwa i demonstracji,

liczba i struktura ludności.
Dochody konsumentów. W większości przypadków wzrost realnych dochodów konsumentów
powoduje zwiększenie popytu, a spadek dochodów — zmniejszenie popytu na dobra. Zależność
ta nie ma charakteru absolutnego. Istnieją bowiem takie dobra, na które popyt spada w miarę
wzrostu dochodów konsumentów. Na przykład wzrost dochodów wywołuje spadek popytu na
dobra niższego rzędu (ziemniaki, makarony, mięso niskiej jakości itp.). Wraz z podnoszeniem
się poziomu życia konsumenci ograniczają zakupy tych dóbr na rzecz dóbr lepszej jakości.
Ceny dóbr substytucyjnych i komplementarnych. Z obserwacji zjawisk rynkowych wynika,
że na rynku istnieją liczne powiązania między cenami i popytem na różne dobra. Zmiany ceny
jednego dobra oddziałują na rozmiary popytu na inne dobra. Kierunek tego oddziaływania zależy
od tego, czy analizowane dobra należą do kategorii substytutów, czy dóbr komplementarnych.
Dobra substytucyjne to takie dobra, które mogą się zastępować w zaspokajaniu określonej
potrzeby (np. pomarańcze i mandarynki, ryby i mięso); natomiast dobra komplementarne
uzupełniają się w zaspokajaniu określonej potrzeby, tzn. są one konsumowane razem (np.
herbata i cukier, aparat fotograficzny i film). Jeśli w danym okresie cena pomarańczy wzrośnie
(przy nie zmienionej cenie mandarynek), to można przypuszczać, że wzrośnie popyt na
mandarynki, które staną się relatywnie tańsze. Z kolei w przypadku dóbr komplementarnych
wzrost (spadek) ceny na dane dobro, np. aparaty fotograficzne (przy nie zmienionej cenie
drugiego dobra), może wywołać spadek (wzrost) popytu na drugie dobra, np. filmy.
Moda i gusty (preferencje) nabywców. Popyt na niektóre dobra podlega dużym i częstym
zmianom. Jest to szczególnie widoczne w odniesieniu do dóbr, o zakupach których decydują
zmiany mody, gustów i przyzwyczajeń konsumentów. Klasycznymi przykładami takich dóbr są:
odzież, obuwie, usługi przemysłu rozrywkowego. Zmiany trendów mody w kierunku zwiększenia
zainteresowania danym asortymentem odzieży damskiej powodują wzrost popytu na ten
produkt, i na odwrót. W ciągu ostatnich kilkunastu lat w krajach wysoko rozwiniętych nastąpiły
istotne zmiany w świadomości wielu konsumentów, manifestujące się dużą popularnością tzw.
zdrowego stylu życia. Spowodowało to ogromne konsekwencje w zmianach popytu na pewne
rodzaje żywności: spadł popyt na mięso i tłuszcze zwierzęce, które uznaje się za niezdrowe,
natomiast wzrósł popyt na ryby, owoce i warzywa.
Przewidywanie zmian cen i dochodów. Na wielkość popytu wywierają określony wpływ
również oczekiwania konsumentów dotyczące zmian cen i dochodów. Konsumenci mogą
antycypować zakupy pewnych dóbr, jeśli przewidują, że w niedługim czasie znacznie wzrosną
© Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
17
ich ceny. Antycypacja w tej dziedzinie występuje z dużym natężeniem w okresach wysokiej
i długotrwałej inflacji. Natomiast, gdy spodziewany jest spadek ceny jakiegoś dobra, nabywcy
mogą ograniczyć swój bieżący popyt, aby móc zakupić więcej danego dobra w przyszłości.
Podobny wpływ na wielkość popytu wywierają oczekiwania związane ze zmianą przyszłych
dochodów. Przewidywany wzrost dochodów może skłaniać konsumentów do zwiększonych
zakupów na raty, które będą spłacane z przyszłych dochodów.
Efekty naśladownictwa i demonstracji. Niektórzy konsumenci nie chcą się wyróżniać
i starają się posiadać to, co inni, ubierać się podobnie, wyposażać swoje mieszkanie w podobny
sposób itp. Zjawisko to jest określane mianem efektu naśladownictwa. Efekt ten występuje
wtedy, gdy popyt indywidualnych konsumentów jest zgodny z popytem większości. Część
konsumentów
podlega
oddziaływaniu
innego
efektu,
który
polega
na
ich
dążeniu
do
podkreślania swojego prestiżu lub poziomu zamożności. Ta grupa konsumentów zachowuje się
inaczej niż przeciętny konsument, nabywają oni dobra rzadko kupowane przez innych i drogie,
a jednocześnie ograniczają lub w ogóle eliminują zakupy dóbr masowo nabywanych przez
przeciętnego konsumenta. Korzyść konsumpcyjna, jaką osiągają ci ekskluzywni konsumenci,
wyraża
się
głównie
w demonstrowaniu
olbrzymich
możliwości
finansowych
i bogactwa
materialnego. Zjawisko to nosi nazwę efektu demonstracji.
Liczba i struktura ludności. Zmiany liczby ludności i jej struktury w różnych przekrojach (np.
według płci, wieku, wykształcenia, miejsca zatrudnienia) wpływają na wielkość i strukturę
popytu. Wzrost liczby urodzeń spowoduje zwiększenie popytu na zabawki, odżywki dla dzieci,
usługi w zakresie opieki nad dziećmi itp. Zmiany poziomu wykształcenia społeczeństwa mogą
w istotny sposób zmodyfikować nawyki konsumpcyjne, czyli wpłynąć na zmianę struktury
popytu.
W odróżnieniu od ceny, której zmiany powodują ruchy popytu wzdłuż krzywej (w górę lub
w dół), czynniki pozacenowe oddziałują na krzywą popytu inaczej. Czynniki te przesuwają całą
krzywą popytu w prawo lub w lewo, w zależności od tego, czy w wyniku ich działania popyt
rośnie, czy maleje. Ilustracją tego problemu jest rysunek 3.
© Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
18
Rysunek 3. Przesunięcia krzywej popytu
Źródło: opracowanie własne
Wzrost popytu przy stałej cenie danego dobra może wynikać np. ze wzrostu dochodów
konsumentów lub działania efektu naśladownictwa. Na wykresie znajduje to odzwierciedlenie
w przesunięciu się krzywej popytu w prawo z D1D1 do D3D3. Natomiast spadek popytu (przy
stałej cenie) spowodowany zmniejszeniem dochodów konsumentów przejawia się przesunięciem
krzywej popytu w lewo z D1D1 do D2D2.
Typowe krzywe popytu mają nachylenie ujemne, czyli odzwierciedlają normalną reakcję popytu
na zmiany cen: przy wzroście ceny popyt spada, natomiast przy spadku ceny popyt rośnie. Na
rynku występują jednak przypadki, które charakteryzują się nietypowymi (paradoksalnymi)
reakcjami popytu na zmiany cen. Oznaczają one, że zmiany cen i popytu są jednokierunkowe,
tzn. wzrost cen może spowodować nie spadek, lecz wzrost popytu. W literaturze ekonomicznej
wyróżnia się trzy takie paradoksy: Giffena, Veblena i spekulacyjny (Caban 2001: 70).
Pierwszy z tych paradoksów został opisany i wytłumaczony przez angielskiego statystyka
Roberta Giffena, który w końcu XIX w. badał w Irlandii zachowania konsumpcyjne najuboższych
rodzin. Paradoks Giffena jest związany z dochodowym efektem zmiany cen niektórych dóbr
żywnościowych niższego rzędu (chleb, ziemniaki itp.). Wzrost ceny jakiegoś dobra niższego
rzędu, którego udział w ogólnych wydatkach ubogich grup konsumentów jest wysoki, obniża ich
dochody realne; powoduje to wzrost popytu na to dobro, gdyż mimo wzrostu ceny jest ono
nadal
relatywnie
tanie
w porównaniu
z innymi
artykułami
żywnościowymi.
R. Giffen
zaobserwował ze zdziwieniem, że wzrost ceny chleba zwiększa popyt na chleb, zgłaszany przez
konsumentów ubogich. Spadek dochodów realnych, wywołany wzrostem cen chleba, zmusił
© Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
19
ubogą ludność do zmiany struktury konsumpcji: ograniczenia spożycia droższych rodzajów
żywności na rzecz artykułów tańszych, czyli chleba, który mimo wzrostu ceny był nadal
najtańszym źródłem pożywienia dla najuboższych Irlandczyków. Uogólniając można powiedzieć,
że w przypadku opisanym przez R. Giffena efekt dochodowy zmiany cen jest silniejszy niż efekt
substytucyjny. Sytuacja taka występuje wówczas, gdy przeważająca część budżetu konsumenta
jest przeznaczana na dobra niższego rzędu. Dobra niższego rzędu, w odniesieniu do których
wzrost ceny wywołuje wystąpienie efektu dochodowego silniejszego od efektu substytucyjnego,
określa się mianem dóbr Giffena.
Drugim przypadkiem wzrostu popytu na dane dobro w wyniku podniesienia poziomu jego ceny
jest paradoks Veblena, nazywany również efektem prestiżowym. Paradoks ten dotyczy dóbr
luksusowych,
których
posiadanie
stanowi
wyróżnik
wysokiego
statusu
społecznego
najbogatszych warstw konsumentów. T. Veblen (1857-1929), ekonomista amerykański żyjący
na przełomie XIX i XX w., stwierdził, że najbogatsi konsumenci nabywają dobra luksusowe
(biżuterię, futra, drogie samochody itp.) nie tyle ze względu na ich wysokie walory użytkowe, ile
z powodu ich wysokiej ceny. Ponieważ dobra te stanowią przedmiot konsumpcji ostentacyjnej
i mają wysoką rangę ze względu na ich wysoką cenę, więc obniżenie ceny tych dóbr powoduje
spadek popytu. Po prostu dobra te stają się dostępne dla większego kręgu odbiorców i tym
samym tracą charakter dóbr prestiżowych.
Paradoks spekulacyjny powstaje na gruncie oczekiwań konsumentów co do kształtowania się
cen w przyszłości. Jeśli panuje przekonanie, że cena danego dobra w przyszłości będzie nadal
rosła, to popyt ulega zwiększeniu, co wywołuje dalszy wzrost ceny. W przypadku spadku cen
nabywcy ograniczają zakupy, gdyż przewidują spadek cen w przyszłości. Paradoks spekulacyjny
można
zaobserwować
na
giełdach
towarowych
i kapitałowych.
Na
giełdzie
papierów
wartościowych powszechnie stosowana jest gra na hossę, czyli na zwyżkę kursów akcji lub na
bessę, czyli obniżkę kursów akcji.
W odniesieniu do podaży analiza rynku dotyczy producenta (lub sprzedawcy). Podaż S (od ang.
supply) jest definiowana jako ilość dobra, jaką producenci zamierzają sprzedać po
danej cenie i w danym okresie. Jest to ilość, jaką rzeczywiście są oni gotowi dostarczyć na
rynek, a nie jaką chcieliby sprzedać. Konsumenci mogą oczywiście nie kupić wszystkich dóbr
zaoferowanych przez producentów, jak również mogą zgłosić popyt przewyższający podaż.
Podobnie jak w przypadku popytu również podaż jest silnie związana z ceną. Prawo podaży
głosi, że wraz ze wzrostem (spadkiem) ceny dobra rośnie (spada) ilość dostarczanych
przez producentów dóbr przy założeniu ceteris paribus. Zależność między ceną a podażą jest
zatem jednokierunkowa.
© Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
20
Ilustracją graficzną zależności między ceną a podażą jest krzywa podaży, która wskazuje ilość
dobra, jaką producenci zamierzają sprzedać przy danej cenie w danym okresie. Krzywa podaży
jest przedstawiona na rysunku 4, opracowanym na podstawie tablicy 2.
Z analizy krzywej podaży wynikają następujące wnioski:

zmiany ceny i podaży są jednokierunkowe,

w odróżnieniu od opadającej krzywej popytu krzywa podaży wzrasta ku prawej stronie,

wzrost ceny powoduje ruch po krzywej podaży w górę,

obniżenie ceny wywołuje ruch po krzywej w dół.
Tablica 2. Podaż mandarynek (wielkości hipotetyczne)
Cena 1 kg
(w zł)
Wielkość podaży
tygodniowo
(w kg)
Symbol
kombinacji
6
38
A
5
33
B
4
28
C
3
20
D
2
14
E
1
6
F
Źródło: opracowanie własne
Rysunek 4. Krzywa podaży mandarynek
Źródło: opracowanie własne
© Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
21
Kształt
krzywej
podaży
jest
efektem
założenia,
że
producenci
dążą
do
osiągnięcia
maksymalnych zysków. Założenie to pozwala zrozumieć, dlaczego krzywa podaży wznosi się
z lewej strony na prawą, tzn. dlaczego producenci zwiększają podaż przy wyższych cenach.
Podaż rośnie dlatego, że wzrost ceny podnosi opłacalność produkcji i przyciąga nowych
producentów do wejścia do danej branży. Z kolei obniżenie ceny powoduje spadek opłacalności
produkcji i tym samym ograniczenie podaży. Spadek ceny może zmusić mniej efektywne firmy
do opuszczenia danej branży.
Na podaż oddziałuje również wiele czynników pozacenowych. Większość tych czynników
stanowią wewnętrzne uwarunkowania decyzji przedsiębiorstw o wielkości sprzedaży. Głównymi
czynnikami pozacenowymi są (Begg i inni 2003: 93-94):

koszty produkcji,

postęp techniczny,

podatki i subsydia,

przewidywane zmiany cen,

interwencja państwa,

warunki klimatyczne.
Koszty produkcji. Zmiana kosztów produkcji jest najczęściej spowodowana zmianami cen
czynników produkcji. Podniesienie ich poziomu, prowadzące do wzrostu plac, opłat za energię,
wydatków na surowce i materiały, stóp procentowych od kredytów itp., obniża, ceteris paribus,
opłacalność produkcji i ogranicza ilość towarów oferowanych przez producentów. W takiej
sytuacji krzywa podaży przesuwa się w górę. Natomiast spadek cen czynników produkcji
podnosi opłacalność produkcji i zwiększa podaż. Krzywa podaży przesuwa się wówczas w dół.
Postęp techniczny. Wprowadzenie nowoczesnych technologii umożliwia wytwarzanie dóbr przy
mniejszych
wytwarzania
nakładach
czynników
i wzrost
zyskowności
produkcji,
co
produkcji.
w efekcie
powoduje
W konsekwencji
można
obniżenie
kosztów
osiągnąć
większą
produkcję przy danych zasobach czynników i zaoferowanie rynkowi większej ilości danego
dobra. Przy pozostałych czynnikach stałych (przy danych cenach) postęp techniczny przesuwa
krzywą podaży w dół, co oznacza wzrost produkcji.
Podatki i subsydia. Nałożenie na dobro takiego podatku, jak np. podatek od wartości dodanej
(VAT), powoduje takie same skutki, jak wzrost kosztów produkcji, czyli przesuwa krzywą podaży
w górę, co oznacza spadek podaży. w podobny sposób, ale w przeciwnym kierunku, wpływają
na podaż subsydia (dopłaty), które wywołują taki sam efekt, jak zmniejszenie kosztów
produkcji. Należy zauważyć, że inne rodzaje podatków nie powodują przesunięcia krzywej
podaży. Przykładem takiego podatku jest podatek od zysku, który nie jest bezpośrednio
powiązany z kosztami produkcji.
© Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
22
Przewidywane zmiany cen. Oczekiwania dotyczące poziomu przyszłych cen zarówno danego
dobra,
jak i czynników
produkcji
mogą
rzutować
na
decyzje
produkcyjne.
Jeżeli
jest
przewidywany wzrost cen danego dobra w przyszłości, to bieżąca oferta rynkowa może się
zmniejszyć. Odwrotnie, przewidywanie spadku cen może się przyczynić do zwiększenia oferty
rynkowej.
Interwencja państwa. Niektóre decyzje podejmowane przez instytucje państwowe mogą
rzutować
na
rozmiary
podaży.
Na
przykład
wprowadzenie
rygorystycznych
przepisów
dotyczących ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy najczęściej prowadzi do
wzrostu kosztów produkcji i może wywołać spadek podaży.
Warunki klimatyczne. Zmiana pogody silnie wpływa na podaż produktów rolnych. Bardzo
korzystne warunki pogodowe prowadzą do rekordowych zbiorów, a nie sprzyjająca pogoda
powoduje przeciwne skutki. Wielkość zbiorów płodów rolnych wpływa na koszty produkcji rolnej.
Jeżeli dzięki dobrej pogodzie zwiększają się zbiory zboża z jednego hektara, to koszt
wyprodukowania jednej tony zmniejsza się. Korzystne warunki klimatyczne przesuwają krzywą
podaży w dół, natomiast złe warunki przesuwają ją w górę.
Wszystkie przedstawione wyżej czynniki pozacenowe powodują przesunięcia krzywej podaży
w dół lub w górę, w zależności od tego, czy podaż wzrośnie, czy zmaleje (zob. rysunek 5).
Rysunek 5. Przesunięcia krzywej podaży
Źródło: opracowanie własne
© Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
23
Wzrost podaży wyraża się przesunięciem krzywej podaży z S1S1 do S2S2. Spadek podaży
powoduje natomiast przesunięcie krzywej podaży z S1S1 do S3S3.
6. Równowaga rynkowa
W dotychczasowych rozważaniach zostały opisane dwie strony mechanizmu rynkowego - popyt
i podaż. Przedstawienie na wspólnym wykresie krzywej popytu na dane dobro i krzywej podaży
umożliwia wyjaśnienie interakcji między tymi dwoma stronami rynku (rysunek 6).
Punkt przecięcia się krzywej popytu i krzywej podaży — R — wyznacza cenę równowagi
rynkowej, czyli cenę równoważącą wielkości popytu i podaży. Cena równowagi jest ceną, która
„oczyszcza" rynek, tzn. że przy tej cenie nie występują na rynku nadwyżki popytu ani podaży.
Przy cenie równowagi rynkowej wielkość podaży oferowanej przez sprzedających odpowiada
bowiem dokładnie wielkości popytu zgłaszanego przez nabywców, czyli ilość dóbr dostarczanych
na rynek równa się ilości dóbr pożądanych. Ilość tę nazywamy ilością równowagi (Caban i inni
2001: 74). Z rysunku 6 wynika, że ilość równowagi wynosi 20 kg mandarynek przy cenie 3 zł za
kilogram.
Przy cenie faktycznej wyższej od ceny równowagi, wynoszącej np. 4 zł, popyt ukształtuje się na
poziomie 15 kg, a podaż osiągnie 28 kg. Pojawi się wtedy nadwyżka podaży nad popytem,
wynosząca 13 kg, zaznaczona na rysunku 7 powyżej punktu R. Nadwyżka ta, nazywana
nadwyżką rynkową, jest ilością towaru, o którą wielkość podaży przewyższa wielkość popytu
przy danym poziomie ceny.
Rysunek 6. Równowaga rynkowa
Źródło: opracowanie własne
© Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
24
Rysunek 7. Nadwyżka rynkowa
Źródło: opracowanie własne
W tej sytuacji producenci (sprzedawcy) będą zmuszeni konkurować między sobą, oferując
sprzedaż po niższej cenie w celu pozbycia się nadwyżki podaży. Spowoduje to zmniejszenie
dostaw na rynek przez producentów, a jednocześnie zachęci nabywców do zwiększenia zakupów
(pokazują to strzałki skierowane w dół). Skutkiem tego będzie zmniejszanie się tej nadwyżki, aż
do jej całkowitej redukcji przy cenie 3 zł i ofercie 20 kg.
Rysunek 8. Niedobór rynkowy
Źródło: opracowanie własne
© Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
25
Z kolei przy cenie faktycznej niższej od ceny równowagi powstaje niedobór rynkowy, co
znaczy, że wielkość popytu przewyższa wielkość podaży. Sytuację tę ilustruje rysunek 8. Przy
cenie wynoszącej 2 zł popyt kształtuje się na poziomie 27 kg. Niedobór rynkowy zaznaczony jest
na wykresie poniżej punktu R.
Podobnie jak w przypadku występowania nadwyżki rynkowej, mechanizm konkurencji skoryguje
rozbieżność między wielkością popytu i podaży. Konkurencja między nabywcami będzie pchała
cenę w górę, w kierunku punktu równowagi rynkowej. Rosnąca cena zacznie zachęcać
producentów do zwiększania rozmiarów podaży, a jednocześnie będzie eliminowała z rynku
nabywców, których nie stać na zakup dóbr po wyższej cenie. W efekcie będzie się zmniejszać
niedobór rynkowy, aż do jego całkowitej redukcji przy cenie 3 zł i ofercie 20 kg (pokazują to na
wykresie strzałki skierowane w górę).
Cena równowagi rynkowej będzie się utrzymywać dopóty, dopóki jakaś siła nie spowoduje
przesunięcia krzywej podaży, co doprowadzi do ukształtowania się nowej ceny równowagi.
Dotychczas stwierdziliśmy, że pod wpływem działania czynników pozacenowych zarówno popyt,
jak i podaż ulegają zmianie. Obecnie analiza będzie dotyczyła sposobu, w jaki zmiany te
oddziałują na cenę i ilość równowagi (rozmiary popytu i podaży). Wpływ zmiany popytu na cenę
i ilość równowagi jest przedstawiony na rysunku 9. W analizie tej przyjmujemy założenie
o stałości podaży.
Zmiana jakiegoś czynnika pozacenowego determinującego popyt, np. wzrost realnych dochodów
konsumentów,
wzrost
zainteresowania
danym
dobrem
w wyniku
działania
efektu
naśladownictwa, powoduje, że przy danej cenie wzrasta popyt na to dobro. Następuje więc
przesunięcie krzywej popytu w górę (z D1D1 do D2D2) i zmiana warunków równowagi,
przejawiająca się we wzroście zarówno ceny równowagi (z P1 do P2), jak i ilości równowagi (z Q1
do Q2). Sytuacja ta jest pokazana na rysunku 9a. natomiast na rysunku 9b jest przedstawione
przesunięcie
krzywej
popytu
w dół,
spowodowane
np.
spadkiem
realnych
dochodów
konsumentów.
Podobną analizę można przeprowadzić w odniesieniu do podaży. Zmiana podaży następuje pod
wpływem zmiany któregokolwiek z pozacenowych czynników określających podaż, np. mogą to
być ceny czynników produkcji lub postęp techniczny. Wpływ zmiany podaży na cenę równowagi
i ilość równowagi jest przedstawiony na rysunku 10. Należy dodać, ze założeniem analizy jest
niezmienność krzywej popytu.
Poprawa warunków wytwarzania w wyniku zastosowania nowoczesnej metody produkcji
spowoduje wzrost podaży. Krzywa podaży S1S1 przesunie się w dół na pozycję S2S2. Jej
przecięcie się z krzywą popytu w punkcie R2 określi nową, niższą cenę równowagi P2 i nowe,
© Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
26
większe ilości równowagi Q2 (rysunek 10a). Natomiast pogorszenie się warunków wytwarzania
związane ze wzrostem cen czynników produkcji spowoduje spadek podaży. Wówczas krzywa
podaży S1S1 przesunie się w górę na pozycje S2S2. W punkcie przecięcia z krzywą popytu
zostanie wyznaczony nowy punkt równowagi R2, jak również odpowiadająca mu nowa, wyższa
cena P2 oraz nowe, mniejsze ilości równowagi Q2 (rysunek 10b).
Rysunek 9a. Skutki zmiany popytu — wzrost popytu
Źródło: opracowanie własne
Rysunek 9b. Skutki zmiany popytu — spadek popytu
Źródło: opracowanie własne
© Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
27
Rysunek 10a. Skutki zmiany podaży — wzrost podaży
Źródło: opracowanie własne
Rysunek 10b. Skutki zmiany podaży — spadek podaży
Źródło: opracowanie własne
W realnej gospodarce na rynku danego dobra najczęściej występują jednocześnie zmiany
popytu i podaży. W zależności od układu krzywych popytu i krzywych podaży następuje
przemieszczanie się punktu równowagi rynkowej. Wszystkie możliwe układy, powstające
z przesunięć obu krzywych, można uzyskać, nakładając na siebie rysunki 9 i 10. Powstaje
© Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
28
wówczas osiem możliwych do osiągnięcia punktów równowagi, zależnych od przesunięć
krzywych popytu i krzywych podaży.
Przedstawione wyżej rozważania oddają istotę działania mechanizmu rynkowego w warunkach
wolnego rynku. Zgodnie z jego istotą każda zmiana parametrów rynkowych (ceny, popytu,
podaży)
wywołuje
Jakakolwiek
określone
nierównowaga
procesy
między
adaptacyjne
tymi
i samoczynne
parametrami
równoważenie
uruchamia
reakcje
rynku.
producentów
i nabywców które doprowadzają popyt i podaż do stanu równowagi, osiąganego przy cenie
równowagi rynkowej.
7. Elastyczność popytu i elastyczność podaży
Elastyczność popytu służy mierzeniu siły, z jaką wielkość popytu reaguje na zmiany
czynnika określającego popyt (głównie ceny i dochodu). W zależności od tego, który
z tych czynników wpływa na wielkość popytu, rozróżnia się trzy rodzaje elastyczności popytu:

elastyczność cenową popytu,

elastyczność mieszaną popytu (określaną również mianem elastyczności krzyżowej
popytu),

elastyczność dochodową popytu.
Elastyczność cenowa popytu mierzy siłę reakcji popytu na zmiany cen danego dobra.
Formułę elastyczności cenowej popytu można przedstawić w postaci stosunku procentowej
zmiany wielkości popytu do procentowej zmiany ceny danego dobra przy założeniu ceteris
paribus. W formie algebraicznej można to zapisać w następujący sposób (Caban 2001: 84):
EPD = -
Procentowa zmiana wielkości popytu( D)
Procentowa zmiana ceny ( P)
EPD = -
D
D0
=-
D1  D0
D0
P1  P0
P0
=-
D
D0
P
P0
(2)
lub
:
P
P0
=-
D P0
·
 P D0
,
(3)
gdzie:
EPD — współczynnik elastyczności cenowej popytu,
D0 i D1 — wielkość popytu początkowa i w okresie obliczeniowym,
P0 i P1 — cena danego dobra początkowa i w okresie obliczeniowym,
∆D — przyrost (zmiana absolutna) popytu,
∆P — przyrost ceny.
© Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
29
Ponieważ zmiany popytu i zmiany ceny są różnokierunkowe, w celu uniknięcia ujemnych
wartości współczynnika elastyczności cenowej popytu umieszczamy przed wzorem znak minus
(-) i uzyskujemy wtedy dodatnie wartości tego współczynnika.
Należy pamiętać, że zmiana popytu była wywołana wyłącznie zmianą ceny. Inne czynniki, które
mogłyby wpłynąć na wielkość popytu (np. dochód nabywców, ceny biletów do kina), nie uległy
zmianie. Skrótowo można powiedzieć, że w analizowanym przykładzie zmianie (spadkowi) ceny
biletu towarzyszy więcej niż proporcjonalna zmiana (wzrost) popytu. Stosunek ten wynosi
1:1,66, a więc popyt jest w tym przypadku bardzo wrażliwy na zmiany ceny.
W analizie ekonomicznej wyróżnia się pięć podstawowych kategorii (rodzajów) elastyczności
cenowej popytu, przy czym podstawą klasyfikacji jest wartość współczynnika elastyczności. Są
to popyt proporcjonalny, elastyczny, nieelastyczny, doskonale elastyczny i sztywny.
W przypadku, gdy współczynnik elastyczności cenowej popytu jest równy jedności (EPD = 1),
taki popyt określa się jako proporcjonalny lub o elastyczności wzorcowej. Oznacza to, że
określonej procentowej zmianie ceny odpowiada dokładnie taka sama procentowa zmiana
wielkości popytu, dokonująca się jednak w przeciwnym kierunku. Na przykład wzrost ceny o 7%
powoduje zmniejszenie popytu także o 7%.
Jeśli współczynnik elastyczności cenowej popytu jest większy od jedności (EPD > 1), to popyt
jest nazywany elastycznym lub o elastyczności wysokiej. Wówczas procentowa zmiana
popytu jest większa niż procentowa zmiana ceny danego dobra. Na przykład wzrost ceny o 10%
powoduje spadek popytu o 20%, czyli EPD = 2.
Natomiast, gdy współczynnik ten jest mniejszy od jedności i większy od zera (0 < EPD < 1), to
taki popyt określa się jako nieelastyczny lub o elastyczności niskiej. w tym przypadku
procentowa zmiana popytu jest mniejsza niż procentowa zmiana ceny. Popyt jest relatywnie
niewrażliwy na zmianę ceny. Na przykład jedli obniżka cen o 10% spowoduje wzrost popytu
o 2%, to współczynnik wyniesie 0,2.
Gdy współczynnik elastyczności cenowej popytu zmierza do nieskończoności (EPD → ∞), to
popyt jest doskonale elastyczny. Oznacza to, że dla danej ceny popyt może przybierać
dowolne rozmiary. Przy danym poziomie ceny producent sprzeda całą wielkość swojej produkcji,
a przy niewielkiej zmianie ceny w górę przez jednego producenta wszyscy klienci szybko
przeniosą się do innego producenta, który ceny nie zmienił. Występują wówczas warunki tzw.
konkurencji doskonałej, w której żaden uczestnik wymiany handlowej nie ma wpływu na poziom
ceny.
© Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
30
W przypadku gdy zmiana ceny nie wywołuje żadnej zmiany wielkości popytu, czyli EPD = 0,
popyt jest doskonale nieelastyczny lub sztywny. A zatem dla dowolnej zmiany ceny zmiana
popytu jest równa zeru, co oznacza, że współczynnik elastyczności cenowej popytu też jest
równy zeru.
Niską elastycznością cenową popytu charakteryzują się dobra pierwszej potrzeby, takie jak
mleko, pieczywo, mąka, powszechnie używana odzież itp. Nawet znaczna zmiana cen tych dóbr
powoduje tylko niewielkie zmiany popytu. Popytem elastycznym wyróżniają się przede
wszystkim dobra wyższego rzędu (np. samochody osobowe, sprzęt sportowy do tenisa). Popyt
sztywny występuje w przypadku, gdy:
a) cena danego dobra jest względnie niska, a potrzeby konsumentów w zakresie
spożycia tego dobra są w pełni zaspokojone (np. pieprz lub sól),
b) pojawia się konieczność nabycia danego dobra (np. leki),
c)
dane dobro nie ma substytutu (np. sól).
Poszczególne
rodzaje
elastyczności
cenowej
popytu
można
przedstawić
graficznie,
wykorzystując w tym celu liniową postać funkcji popytu (rysunek 11).
Liniowa krzywa popytu ma w każdym punkcie takie samo nachylenie. Należy jednak zauważyć,
że w górnej części linii popytu (powyżej punktu M) poziom ceny jest wysoki, dlatego jej zmiany
procentowe są niewielkie, a popyt jest bardzo mały i stąd jego zmiany procentowe są bardzo
duże. Wobec tego wzór na obliczanie elastyczności cenowej popytu daje wysokie wartości EPD
wówczas, gdy na linii popytu rozważamy punkty leżące wysoko.
Rysunek 11. Elastyczność cenowa popytu liczona wzdłuż linii popytu
Źródło: opracowanie własne
© Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
31
Rysunek 12. Popyt doskonale elastyczny i popyt sztywny.
Źródło: opracowanie własne
Dla środkowego punktu wykresu (M) elastyczność cenowa popytu jest proporcjonalna. Powyżej
tego
punktu popyt jest elastyczny, natomiast poniżej
punktu środkowego popyt jest
nieelastyczny. w punkcie a elastyczność popytu zmierza do nieskończoności. Sytuację tę
ilustruje linia pozioma na rysunku 12. Z kolei w punkcie B elastyczność równa się zeru.
Przedstawia to na rysunku 12 linia pionowa.
Rysunek 13. Elastyczność dochodowa popytu dla różnych typów turystyki
Źródło: Economics of tourism demand
© Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
32
Sposób
obliczania
elastyczności
cenowej
popytu
w każdym
dowolnym
punkcie
prostej
przedstawiającej krzywą popytu polega na tym, że EPD wyraża się stosunkiem długości odcinka
prostej poniżej danego punktu do długości jej odcinka znajdującego się powyżej tego punktu.
Ponieważ punkt M dzieli prostą na połowę, wzór ten daje w wyniku EPD = 1, czyli elastyczność
proporcjonalną. Stosunek ten jest większy od jedności dla punktów znajdujących się powyżej
punktu M i mniejszy od jedności dla punktów leżących poniżej punktu M (Nojszewska 1995: 54).
Należy podkreślić, że elastyczność cenowa popytu jest kategorią bardzo przydatną dla
przedsiębiorstw. Wynika to z dwóch powodów. Po pierwsze, znajomość cenowej elastyczności
popytu umożliwia przedsiębiorstwom przewidywanie wpływu zmian ceny na rozmiary sprzedaży
danego dobra. Po drugie, elastyczność ta może stanowić dla przedsiębiorstw cenną informację
w podejmowaniu decyzji cenowych prowadzących do maksymalizacji zysku.
Zależnie od wielkości współczynnika elastyczności cenowej popytu podniesienie lub obniżenie
ceny w różny sposób wpływa na utargi całkowite przedsiębiorstw.
Można rozróżnić trzy przypadki kształtowania się tych utargów:
1) jeżeli EPD = 1, to zmiana ceny nie powoduje zmiany utargów ze sprzedaży (popyt jest
wzorcowy);
2) jeżeli EPD > 1, to obniżka ceny przyczynia się do wzrostu utargów ze sprzedaży,
natomiast wzrost ceny powoduje spadek utargów (popyt jest elastyczny);
3) jeżeli EPD < 1, to obniżka ceny powoduje zmniejszenie utargów, natomiast wzrost ceny
wpływa na zwiększenie utargów (popyt jest nieelastyczny).
Analiza elastyczności popytu skłania do postawienia pytania, dlaczego popyt na pewne dobra
jest elastyczny, a na inne nieelastyczny czy wręcz sztywny? Na ogół rozróżnia się pięć
czynników, które wywierają istotny wpływ na elastyczność cenową popytu (Sloman 2001: 6365).
Charakterystykę czynników przedstawia poniższa lista:
1. Pierwszym ważnym czynnikiem determinującym elastyczność popytu jest stopień,
w jakim dane dobro zaspokaja podstawowe potrzeby konsumentów. Jeśli jakieś dobro
nie jest konsumentowi niezbędne, to w przypadku znacznego wzrostu jego ceny
konsument może łatwo z niego zrezygnować. Wówczas popyt jest elastyczny. Jeśli
natomiast określone dobro jest absolutnie niezbędnym elementem koszyka dóbr
konsumenta, to trudniej się bez niego obyć nawet przy rosnącej cenie. Popyt na takie
dobro jest wiec nieelastyczny. Dobra podstawowe dla konsumenta muszą być bowiem
używane w stałej ilości niezależnie od zmiany ich ceny.
2. Drugim istotnym czynnikiem jest dostępność substytutów danego dobra. Im więcej jest
substytutów określonego dobra, tym konsumenci łatwiej mogą się przestawić na inne
© Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
33
dobra, zaspokajające te same potrzeby. Jeśli cena tego dobra staje się zbyt wysoka, to
popyt jest elastyczny. Gdy nie ma bliskich substytutów, to zmiana w koszyku dóbr
konsumenta jest trudniejsza, a popyt mniej elastyczny.
3. Trzecim
czynnikiem
jest
udział
wydatków
na
zakup
danego
dobra
w budżecie
konsumenta. Jeśli konsument wydaje znaczną część swojego dochodu na zakup jakiegoś
dobra, to popyt na takie dobro jest stosunkowo elastyczny. Konsument dąży wówczas
do poszukiwania tańszych substytutów. Natomiast popyt na dobra mające niewielki
udział w wydatkach konsumentów jest zazwyczaj nieelastyczny. W tym przypadku
poszukiwanie substytutów przez konsumenta nie będzie warte niezbędnych nakładów
czasu i pieniędzy.
4. Czwartym czynnikiem jest poziom ceny danego dobra. Z poprzednich rozważań wynika,
że elastyczność cenowa popytu jest różna w zależności od położenia na krzywej popytu.
Oznacza to, że elastyczność popytu zmienia się. Im wyższy jest poziom cen, tym
elastyczność popytu jest większa, i na odwrót.
5. Wreszcie ostatnim ważnym czynnikiem określającym elastyczność popytu jest czas
dostosowań, w krótkim okresie konsument będzie dość słabo reagował na zmianę ceny.
Nie zdąży bowiem zanalizować nowych relacji cen i dokonać odpowiednich przesunięć
w swoich wydatkach. Wraz z upływem czasu konsument będzie rewidował swoje decyzje
konsumpcyjne i dostosowywał się do zmieniającej się sytuacji. Można sformułować
ogólną prawidłowość, iż popyt jest bardziej elastyczny w długim czasie niż w krótkim.
Inną powszechnie stosowaną miarą elastyczności popytu jest elastyczność wiążąca zmiany
popytu
na
dane
dobro
ze
zmianami
cen
dóbr
pokrewnych
(substytucyjnych
i komplementarnych). Reakcję popytu na dobro A na zmianę ceny dobra pokrewnego B
nazywa się elastycznością mieszaną popytu. Miarą tej elastyczności jest współczynnik
elastyczności mieszanej popytu (Caban 2001: 88):
EMD =
D A
D A0
:
PB
PB 0
(4)
gdzie:
D A
D A0
— procentowa zmiana popytu na dobro A,
PB
PB 0
— procentowa zmiana ceny dobra B, które w stosunku do dobra A jest
substytucyjne bądź komplementarne.
W przypadku, gdy dwa dobra są substytutami, współczynnik elastyczności mieszanej popytu
jest dodatni. Wielkość EMD stanowi miarę substytucyjności dwóch dóbr. Na przykład, jeśli
© Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
34
EMD = 0,02, to wielkości popytu na te dobra są prawie całkowicie niezależne od siebie. Z kolei
jeśli EMD = 3, to oba dobra są niemal doskonałymi substytutami.
Natomiast, gdy dwa dobra są w stosunku do siebie komplementarne, to omawiany współczynnik
przybiera wartości ujemne. Podwyżka ceny dobra komplementarnego wpłynie ujemnie na
wielkość popytu na dane dobro. Dla dóbr całkowicie niezależnych od siebie współczynnik
przyjmuje wartość równą zeru.
Ważnym pozacenowym czynnikiem determinującym wielkość popytu są dochody realne
konsumentów. Najstarszą i współcześnie stosowaną metodą badania zmian w wielkości
i strukturze
popytu
pod
wpływem
zmian
zachodzących
w dochodach
do
dyspozycji
konsumentów jest analiza struktury wydatków, oparta na badaniach budżetów rodzinnych.
Pionierskie badania w tej dziedzinie przeprowadził niemiecki statystyk Ernest Engel (18211896). Odkrył on, że w miarę wzrostu przeciętnego dochodu per capita w rodzinie ogólny popyt
nie tylko rośnie, ale również zmienia się jego struktura. Zmiany te polegają na:
a) zmniejszeniu procentowego udziału wydatków na żywność i dobra niższego rzędu
w całości wydatków konsumpcyjnych gospodarstwa domowego;
b) zwiększeniu procentowego udziału wydatków na dobra trwałego użytku, a następnie na
zaspokojenie potrzeb wyższego rzędu w zakresie kultury, ochrony zdrowia, kształcenia
itp.
Tę ogólną prawidłowość zmian w strukturze popytu konsumpcyjnego wywołanych wzrostem
przeciętnych dochodów konsumentów nazywa się w ekonomii prawem Engla (Milewski,
Kwiatkowski 2005: 63).
Miarą reakcji popytu na zmiany realnych dochodów konsumentów jest współczynnik
elastyczności dochodowej popytu, który procentową zmianę wielkości popytu wiąże ze
zmianami dochodu, przy założeniu ceteris paribus. Współczynnik ten oblicza się na podstawie
następującego wzoru (Caban 2001: 90):
EID =
D
D
:
I
I
,
(5)
gdzie:
I
— od ang. income
D
D
— procentowa zmiana popytu,
I
I
— procentowa zmiana dochodu.
© Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
35
Interpretacja wartości liczbowych tego współczynnika jest taka sama, jak w przypadku
elastyczności cenowej popytu. Na podstawie wartości liczbowych współczynnika można dokonać
podziału dóbr konsumpcyjnych na trzy główne grupy:

dobra niższego rzędu, dla których współczynnik EID przybiera wartości ujemne;

dobra pierwszej potrzeby, dla których współczynnik EID kształtuje się w przedziale
między 0 i 1;

dobra luksusowe, które charakteryzują się współczynnikami o wartości większej od 1.
Graficzną ilustracją zależności między dochodem realnym a popytem na wymienione wyżej trzy
grupy dóbr są krzywe Engla (rysunek 14).
Na rysunku 14a jest przedstawiona krzywa Engla dla dóbr niższego rzędu, składająca się
z trzech fragmentów (odcinków). Pierwszy do punktu a obrazuje sytuację, w której konsumenci
dysponują bardzo niskimi dochodami. Popyt na tym odcinku krzywej silnie reaguje na
stosunkowo niewielki przyrost dochodów. Następnie na odcinku AB wrażliwość popytu na zmianę
dochodów zmniejsza się. Natomiast po przekroczeniu punktu B, gdy dochody osiągają względnie
wysoki poziom I1, dane dobro jest zastępowane dobrem wyższego rzędu, niezależnie od
dalszego wzrostu dochodów.
Na rysunku 14b jest pokazana krzywa Engla dla dóbr pierwszej potrzeby. Przyrosty popytu
wynikające ze wzrostu dochodu są coraz mniejsze. w punkcie a przy dochodzie I1, popyt osiągu
stan nasycenia DA. Popyt pozostaje stały, niezależnie od dalszego wzrostu dochodu.
Na rysunku 14c jest przedstawiona krzywa Engla dla dóbr luksusowych. Popyt na te dobra
pojawia się dopiero po osiągnięciu przez konsumenta pewnego poziomu dochodów I1 i wzrasta
w szybszym tempie niż dochód.
Rysunek 14a. Krzywa Engela — dla dóbr niższego rzędu
Źródło: opracowanie własne
© Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
36
Rysunek 14b. Krzywa Engela — dla dóbr pierwszej potrzeby
Źródło: opracowanie własne
Rysunek 14c. Krzywa Engela — dla dóbr luksusowych
Źródło: opracowanie własne
Pojęcie elastyczności odnosi się również do kategorii podaży. Znajomość elastyczności cenowej
podaży
ma
istotne
znaczenie
dla
analizy
zjawisk
rynkowych
i podejmowania
decyzji
produkcyjnych. Elastyczność cenową podaży określa się podobnie jak elastyczność popytu.
Elastyczność ta wyraża reakcję podaży danego dobra na zmianę jego ceny. Jej miarą jest
współczynnik elastyczności cenowej podaży, który ma następującą postać (Caban 2001:
93):
© Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
37
EPS =
S
S0
:
P
P0
,
(6)
gdzie:
S
S0
— procentowa zmiana podaży,
P
P0
— procentowa zmiana ceny.
Klasyfikacja elastyczności cenowej podaży jest podobna do klasyfikacji elastyczności popytu.
Ponieważ podaż zmienia się w tym samym kierunku co cena, więc współczynniki elastyczności
cenowej podaży przyjmują wartości dodatnie.
Gdy współczynnik EPS jest mniejszy od jedności (EPS < 1), to podaż jest nieelastyczna. Jeśli
współczynnik ten jest równy jedności (EPS = 1), to taką podaż określa się jako proporcjonalną
lub jednostkową. Z kolei gdy współczynnik ten jest większy od jedności (EPS > 1) to podaż jest
elastyczna względem ceny. Jeśli zmiany ceny nie wywołują zmian wielkości podaży, to podaż
jest doskonale nieelastyczna (sztywna). I wreszcie, gdy podaż osiąga dowolne rozmiary przy
danej cenie, to jest doskonale elastyczna.
Elastyczność cenowa podaży zależy ogólnie od możliwości producentów ograniczania wielkości
produkcji, gdy ceny produktów spadają i zdolności producentów zwiększania wielkości produkcji,
gdy ceny produktów rosną. Istotną rolę w wyznaczaniu tej elastyczności odgrywają trzy czynniki
(Peterson 1991: 155-156):

czas, jakim dysponuje producent na przystosowanie się do zmienionego poziomu cen;
im dłuższy czas, tym większa jest elastyczność cenowa podaży;

kształtowanie się kosztów produkcji wraz ze zmianą skali produkcji; jeżeli wraz ze
wzrostem skali produkcji koszty rosną szybko, podaż jest mało elastyczna (szybki
wzrost kosztów ogranicza siłę stymulacyjną rosnącej ceny produktu); jeżeli natomiast
koszty rosną wolno, podaż jest bardziej elastyczna;

podatność danego produktu na magazynowanie i koszty magazynowania; im mniejsze
są
możliwości
przechowywania
produktów
i wyższe
jego
koszty,
tym
mniejsza
elastyczność cenowa podaży.
© Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
38
Bibliografia
Borkowska B., Klimczak B. (2006): Mikroekonomia. Ćwiczenia, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 31-37.
Bremond J., Couet J. F., Salort M. M. (2005): Kompendium wiedzy o ekonomii, PWN, Warszawa,
s. 15-25.
Caban W. i inni (2001): Ekonomia. Podręcznik dla studiów licencjackich, PWE, Warszawa, s. 6381.
Milewski R., Kwiatkowski E. (2005): Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa, s. 3-23.
Nojszewska E. (1995): Podstawy ekonomii, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, s.
10-18.
Sloman J. (2001): Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa, s. 14-30.
© Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
39
Download