Ponadnarodowe i krajowe regulacje rachunkowości (Dyrektywy UE

advertisement
Ponadnarodowe i krajowe regulacje rachunkowości (Dyrektywy UE,
MSR/MSSF, UoR, KSR).
Organizacja rachunkowości
ŹRÓDŁA REGULACJI RACHUNKOWOŚCI
Regulacje Rachunkowości
Regulacje prawne
Kodeksy,
ustawy
Regulacje autonomiczne
Względem prawa podatkowego
Regulacje pozostające
pod wpływem prawa
podatkowego
Regulacje środowiskowe
Standardy Rachunkowości
Krajowe
Międzynarodowe
HARMONIZACJA
Ujednolicenie zasad
Zniwelowanie różnic
Porównywalność w skali światowej
HIERACHIA PRZEPISÓW PRAWA DLA STOSUJĄCYCH UR
Obowiązek stosowania UR w całości
Możliwość stosowania KSR w zakresie nie
uregulowanym przez UR
Możliwość stosowania KSR w zakresie nie
uregulowanym przez UR
Struktura Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
FUNDACJA IASC
19 fundatorów dokonuje nominacji, sprawuje
nadzór i zarządza funduszami
RADA
12 członków zatwierdza standardy,
Projekty standardów, interpretacje
Stały komitet ds. interpretacji
Grupa doradcza
20-30 członków
Komitet Sterujący
Najważniejsze przedsięwzięcia ujęte
W programie działań
Regulacje Rady Międzynarodowych Standardów rachunkowości
Założenia koncepcyjne
Międzynarodowe Standardy
Rachunkowości
Międzynarodowe standardy
Sprawozdawczości Finansowej
wycena
pomiar wyniku
prezentacja
Int erpretacja Stałego
Komitetu ds. interpretacji
Uzupełnianie
MSR
HIERACHIA PRZEPISÓW PRAWA DLA STOSUJĄCYCH MSR/MSSF
Wycena aktywów i pasywów wg MSR
Sporządzanie sprawozdań wg MSR
Obowiązek stosowania UR, ale tylko w zakresie
nieuregulowanym przez MSR
Możliwość stosowania KSR w zakresie nie
uregulowanym przez MSSF oraz UR
KIMSF
SKI
MSR
MSSF
ZAŁOŻENIA KONCEPCYJNE
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej są poprzedzone
„Założeniami koncepcyjnymi sporządzania i prezentacji sprawozdań
finansowych”.
LP.
Zawartość
paragrafy
1.
Wstęp
1-11
2.
Cel sprawozdań finansowych
12-21
3.
Założenia
podstawowe
(zasady 22-23
memoriału i kontynuacji działalności)
Cechy
jakościowe
sprawozdania 24-46
finansowego
Składniki sprawozdania finansowego
47-81
4.
5.
6.
7.
8.
Ujmowanie poszczególnych składników 82-98
w sprawozdaniu finansowym (aktywa,
zobowiązania, przychody, koszty)
Wycena
składników
sprawozdania 99-101
finansowego
Koncepcja kapitału i zachowania kapitału 102-110
Zasadniczym osiągnięciem założeń koncepcyjnych MSSF jest zdefiniowanie
elementów tworzących sprawozdanie finansowe.
składnik
aktywa
Zobowiązanie
Kapitał własny
Przychód
Koszt
charakterystyka
- zasoby generujące w przyszłości korzyści ekonomiczne,
- kontrolowane przez jednostkę,
- wynikające z przeszłych zdarzeń
- prawdopodobne przyszłe wypływy zasobów zawierających
korzyści ekonomiczne,
- wynikające z obecnego obowiązku,
- będące rezultatem przeszłych zdarzeń
Udział pozostały w aktywach jednostki po odjęciu zobowiązań
- zwiększenie korzyści ekonomicznych w trakcie roku
obrotowego,
- w formie uzyskania i ulepszenia aktywów lub zmniejszenia
zobowiązań,
- powodujące zwiększenie kapitału własnego, z wyjątkiem
wkładów wnoszonych przez właścicieli
- zmniejszenie korzyści ekonomicznych w trakcie okresu
obrotowego,
- w formie rozchodu lub spadku wartości aktywów albo
powstania zobowiązań,
- powodujące zmniejszenie kapitału własnego, z wyjątkiem
podziału kapitału na rzecz właścicieli.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego nr 1606/2002 w sprawie
stosowania MSR
Grupy podmiotów
Sprawozdania finansowe
Skonsolidowane
Jednostki, których papiery wartościowe
dopuszczone
do obrotu na regulowanym rynku
Banki
są
Emitenci papierów wartościowych ubiegający się
lub zamierzający się ubiegać o dopuszczenie do
obrotu na regulowanym rynku w krajach EOG
Jednostki będące częścią grupy kapitałowej, w
której
jednostka
dominująca
sporządza
sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF
Obowiązkowo stosują
MSSF
jednostkowe
Mogą stosować
MSSF
Obowiązkowo stosują
MSSF
Mogą stosować
MSSF
skonsolidowane sprawozdania finansowe od dnia 1.01.2008 roku prawo to stało się obowiązkiem
emitentów wyłącznie dłużnych papierów
wartościowych
dopuszczonych
do
publicznego obrotu w Polsce
Począwszy od 1.01.2005 roku wprowadzono obowiązek sporządzania
skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Rachunkowości
•
przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu w
krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
•
oraz banki.
•
skonsolidowane sprawozdania finansowe emitentów wyłącznie dłużnych papierów
wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu w Polsce (od dnia 1.01.2008
roku prawo to stało się obowiązkiem).
Prawo do sporządzenia sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF zostało
również rozszerzone na:
•
•
•
•
jednostkowe sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych
dopuszczonych do publicznego obrotu,
jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania emitentów papierów wartościowych
ubiegających się lub zamierzających się ubiegać o ich dopuszczenie do publicznego
obrotu w Polsce lub do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego
Obszaru Gospodarczego,
jednostkowe sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład grupy
kapitałowej, w której jednostka dominująca sporządza skonsolidowane
sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR,
skonsolidowane sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład grupy
kapitałowej, w której jednostka dominująca wyższego szczebla sporządza
skonsolidowane sprawozdania zgodnie z MSR,
Zmiany te były następstwem Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego nr 1606/2002 w sprawie stosowania MSR oraz
przyjęcia rozporządzeniami Komisji Europejskiej treści
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
opracowanych i zatwierdzonych przez Radę
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
Powiązania jednostek
Podmioty nadrzędne
Podmioty podporządkowane
Podmiot dominujący
Wspólnik
Znaczący inwestor
Podmioty zależny
Podmioty współzależne
Podmioty stowarzyszone
Nr MSR Nazwa
• 1 Prezentacja sprawozdań finansowych
• 2 Zapasy
• 7 Rachunek przepływów pieniężnych
• 8 Zasady(polityka) rachunkowości, zmiany wartości
szacunkowych i korygowanie błędów
• 10 Zdarzenia następujące po dniu bilansu
• 11 Umowy o usługę budowlaną
• 12 Podatek dochodowy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
16 Rzeczowe aktywa trwałe
17 Leasing
18 Przychody
19 Świadczenia pracownicze
20 Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej
21 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych
23 Koszty finansowania zewnętrznego
24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych
26 Rachunkowość i sprawozdawczość programów świadczeń emerytalnych
• 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe
• 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych
przedsięwzięciach
• 29 Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji
• 31 Udziały we wspólnych przedsięwzięciach
• 32 Instrumenty finansowe – prezentacja
• 33 Zysk przypadający na jedną akcję
• 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa
• 36 Utrata wartości aktywów
• 37 Rezerwy, zobowiązania i aktywa warunkowe
• 38 Wartości niematerialne i prawne
• 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena
• 40 Nieruchomości inwestycyjne
• 41 Rolnictwo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
Finansowej po raz pierwszy
MSSF 3 Połączenia jednostek gospodarczych
MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe
MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność w trakcie
zaniechania
MSSF 2 Płatności w formie akcji własnych
MSSF 6 Eksploatacja i szacowanie aktywów mineralnych
MSSF 7 Instrumenty finansowe
MSSF8 Segmenty operacyjne działalności
MSSF 9 Instrumenty Finansowe
MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe
MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne
MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach
MSSF 13 Wycena wartości godziwej
MSSF 14 dotyczy działalności o regulowanych cenach- propozycja wejścia w życie
2016
MSSF15 dotyczy przychodów - propozycja wejścia w życie 2017
Poziomy klasyfikacyjne zasad rachunkowości
Fundamentalne
Zasada kontynuacji działania
Zasada memoriałowa
Nadrzędne
Zasada ostrożności
Zasada współmierności
kosztu historycznego
Nadrzędne zasady Rachunkowości
• Zasada kontynuacji działania
• Zasada memoriału
Przykład 2:
Jednostka nabyła 5.01. 2014r. 10 000 par butów w cenie 60,-zł/szt. Termin płatności 5 luty. W
styczniu sprzedano do sklepów 3 000 par butów po cenie 100 zł/szt. Umowa ze sklepami
detalicznymi przewiduje realizację płatności każdego 10 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym miała miejsce dostawa towarów.
Wskazać zakres informacji kasowej i memoriałowej w styczniu.
Rozwiązanie:
Zasada kasowa:
Rachunek przepływów pieniężnych
Zasada memoriałowa:
Bilans
Zapasy
Zysk netto
Należności
Zobowiązania
Kasa
RZiS
Przychody ze sprzedaży
Wartość sprzed tow.
Wynik na sprzedaży
• Zasada ostrożnej wyceny
Przykład3:
Przedsiębiorstwo X posiada należności w wysokości 300 000. Na dzień bilansowy
podmiot ma informacje o złej kondycji finansowej swojego odbiorcy. Jeżeli z analizy
i przeprowadzonych rozmów z kontrahentem ustalono ( podpisano porozumienie),
że spłaci on 75% należności.
Bilans
RZiS
Należności
wynik netto Koszty
• Zasada kosztu historycznego
Przykład4:
Przedsiębiorstwo nabyło ŚT w postaci gruntów za 80 000,- zł. Będzie wykazywało je w
bilansie w kolejnych okresach sprawozdawczych dokładnie w takiej samej
wartości, bez względu na to, że rynkowa wartość tych gruntów w bieżącym okresie
sprawozdawczym może wynieść 110 000. Oznacza to, że w sprawozdaniu realna,
rynkowa wartość gruntu nieujawniona w sprawozdaniu finansowym 30 000,- zł.
Wartość godziwa:
Kwota, za którą dany składnik majątku mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie
uregulowane, na warunkach transakcji rynkowej pomiędzy zainteresowanymi i
dobrze poinformowanymi oraz niepowiązanymi ze sobą stronami
Nowa, wspólna dla wszystkich standardów, definicja wartości godziwej brzmi
następująco- MSSF 13: Wartość godziwa to cena, którą otrzymałby sprzedający
składnik aktywów lub zapłaciłby przekazujący zobowiązanie w zwykłej transakcji
między uczestnikami rynku dokonanej w dniu wyceny. MSSF 13 zawiera szereg
wyjaśnień i wskazówek umożliwiających przeprowadzenie wyceny zgodnie z
powyższą definicją.
za wartość godziwą można przyjąć:
•
Wartość oszacowaną na podstawie cen rynkowych - ceny rynkowe;
•
Wartość według niezależnej wyceny;
•
Aktualną cenę nabycia lub koszt wytworzenia , z uwzględnieniem aktualnego
stopnia zużycia;
•
Cenę sprzedaży netto;
•
Dla kwot wymagających zapłaty przyjmuje się ich kwotę zdyskontowaną;
•
Dla papierów wartościowych przyjmuje się aktualny kurs notowań pomniejszony o
koszty sprzedaży.
•
Zasada współmierności kosztów i przychodów
Przykład5:
Jednostka zakupiła 1 000 par butów po 100 zł/parę w styczniu, natomiast sprzedano je
dopiero w marcu po 150 zł/szt.
W styczniu
Zapasy 100 000,W marcu
Przychody ze sprzedaży 150 000,Wartość sprzed tow.
100 000,Wynik na sprzedaży
50 000,Zapasy 0
Krajowe Standardy Rachunkowości
•
•
•
•
•
•
•
•
KSR 1 Rachunek Przepływów Pieniężnych
KSR2 Podatek dochodowy
KSR 3 Niezakończone usługi budowlane
KSR 4 Utrata wartości aktywów
KSR 5 Leasing, najem i dzierżawa
KSR 6 Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania
warunkowe.
KSR 7 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie
błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja
KSR8 Działalność deweloperska
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards