Wyjaśnienie treści SIWZ - Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu

advertisement
WYKONAWCY
Łódź, dnia 14.02.2017 r.
ZP/78/2016
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie przeglądów
technicznych sprzętu medycznego
SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, działając zgodzie z
art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2015 poz.2164 ze
zm.), w odpowiedzi na zapytania Wykonawców biorących udział w/w postępowaniu, dotyczące
wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udziela następujących odpowiedzi:
Pytanie 1
Pytanie 1 – do formularza asortymentowo – cenowego – załącznik nr 1 ( pakiety 3-5, 8, 17, 23, 24, 39,
47, 52, 66, 69, 73, 77, 78, 80, 82, 96, 103, 124, 147, 151, 226, 247, 250, 255, 265, 266, 279, 280- 282,
285, 293, 294, 296, 301, 317, 319, 320, 324, 327, 337, 343, 371, 391, 414, 419, 425, 427, 428, 436,
444, v457, 487, 494)
Czy Zamawiający udzieli informacji, czy w ramach przeglądów Wykonawca ma uwzględnić cenę
wymiany akumulatorów czy będzie to rozliczane dodatkową ofertą?
Według zaleceń producenta wymiana akumulatorów nie następuje co roku, zależne jest to od wielu
czynników m. in. warunków eksploatacji, dlatego po odpowiedniej diagnozie serwisant może
stwierdzić taką konieczność. Jeżeli mamy wymieniać akumulatory, prosimy o informację w których
urządzeniach w przeciągu 3 lat nastąpiła taka wymiana?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ nie przewiduje wymiany akumulatorów podczas przeglądów. Wykonawca
zobowiązany jest jedynie do przedstawienia kosztorysu wymiany akumulatora, w przypadku wykrycia
jego wadliwego funkcjonowania.
Pytanie 2
Zwracamy się z uprzejmą prośbą także o informacje czy w ramach przeglądów respiratorów mają być
wymieniane pakiety serwisowe? Jeżeli tak prosimy o informację co zostało wymienione w podanych
respiratorach w przeciągu 4 lat?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ. Pakiety serwisowe powinny być wymienione według zaleceń producenta.
Pytanie 3
Pytanie 2 – do zadania nr 293
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu pozycję: Symulator nerwów obwodowych Brauna
aby umożliwić Oferentowi złożenie oferty na pozostałe pozycje w pakiecie?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 4
Pytanie 3 – do zadania nr 319
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu pozycję: System do krioablacji, aby umożliwić
Oferentowi złożenie oferty na pozostałe pozycje w pakiecie?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 5
Pytanie 4 – do formularza asortymentowo – cenowego – załącznik nr 1 ( pakiet nr 325)
Prosimy o podanie ilości przepracowanych godzin respiratorów, oraz czy w cenę przeglądu mamy
wliczać koszty akumulatorów i pakietów serwisowych?
Odpowiedź:
Ilość przepracowanych godzin respiratorów: poz.1 – 29 239 ; poz.2 – 25 862; poz.3 – 2 270.
Zgodnie z SIWZ nie przewiduje wymiany akumulatorów podczas przeglądów. Wykonawca
zobowiązany jest jedynie do przedstawienia kosztorysu wymiany akumulatora, w przypadku wykrycia
jego wadliwego funkcjonowania.
Pytanie 6
Dotyczy pakietu 304.
Prosimy o wydzielenie z pakietu pozycję nr 1 – urządzenie Hemochron jest urządzeniem do pomiaru
krzepliwości krwi producenta ITC i nie jest serwisowane przez producenta urządzeń do wspomagania
pracy serca z pozycji nr 2-6.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie urządzenia Hemochron produkcji ITC do osobnego
pakietu.
Pytanie 7
Dotyczy pakietu 304.
Prosimy o zmianę nazwy producenta z pozycji 2-6 na właściwą tzn.: Datascope/Maquet
Odpowiedź:
Zamawiający zmodyfikuje Pakiet Nr 304.
Pytanie 8
Dotyczy pakietu 304.
Prosimy o zmianę ilości przeglądów (dla pozycji 2-6) w trakcie związania umową na 4 w okresie 24
miesięcy – producent wymaga aby przeglądy w/w urządzeń odbywały się 2 razy w roku.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę, zmodyfikuje Pakiet Nr 304.
Pytanie 9
Dotyczy pakietu 304.
W pozycji nr 5 uwzględniona jest pompa typu 97e, która wycofana jest już ze wsparcia serwisowego i
wg aktualnej posiadanej wiedzy nie jest użytkowana – zalecana była kasacja w/w urządzenia. Czy
zamawiający ma zamiar nadal serwisować te urządzenie, czy wykreśli je z pakietu ?
Odpowiedź:
Zamawiający dokona modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia.
Pytanie 10
Dotyczy pakietu 304.
Czy Zamawiający wymaga autoryzacji serwisu?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 11
Czy Zamawiający zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych w celu sprawdzenia uprawnień
Wykonawcy do prowadzenia serwisu oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy
personelu medycznego i pacjenta będzie wymagał od wszystkich Wykonawców dla urządzeń z
załącznika 1 (pakiet 25, 168, 274, 384), autoryzacji producenta na wykonywanie usług serwisowych?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie 12
Czy Zamawiający zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych w celu weryfikacji wiedzy i
doświadczenia Wykonawcy dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu
medycznego i pacjentów będzie wymagał od wszystkich Wykonawców dla urządzeń z załącznika 1
(pakiet 25, 168, 274, 384) imiennych certyfikatów ze szkolenia serwisowych na urządzenia objęte
zamówieniem wystawionych przez producenta sprzętu lub autoryzowany serwis? Tylko
specjalistyczne szkolenie odbyte u producenta sprzętu medycznego w sposób wystarczający zapewnia
posiadanie wiedzy i umiejętności do wykonania czynności serwisowych.
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie 13
Czy zamawiający zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych w celu weryfikacji potencjału
technicznego Wykonawcy dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu
medycznego i pacjentów będzie wymagał od wszystkich Wykonawców dla urządzeń z załącznika 1
(pakiet 25, 168, 274, 384) listy urządzeń kontrolno- pomiarowych do sprawdzania aparatury
medycznej wraz z aktualnymi dokumentami kalibracji? Urządzenia powinny być zgodne z listą
urządzeń wymienionych w instrukcji wykonania przeglądów opracowanej przez producenta sprzętu.
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie 14
Czy Zamawiający dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i
pacjentów oraz zgodności zapisów z instrukcji obsługi urządzenia będzie wymagał od wszystkich
Wykonawców do przeprowadzenia przeglądów i napraw użycia tylko oryginalnych części
zamiennych?
Odpowiedź:
W ramach wykonania usługi użyte mogą zostać jedynie części o parametrach zgodnych z
wymaganiami producenta.
Pytanie 15
Ustawa o wyrobach medycznych celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu
medycznego i pacjenta wymaga przeprowadzenia przeglądów technicznych zgodnie z wymogami
producenta. Czy zamawiający wymaga od wszystkich Wykonawców aby w ramach procedury
przeglądowej zgodnej z wymogami producenta dla urządzeń z załącznika 1 (pakiet 25, 168, 274,
384), zostały wymienione części zużywalne według harmonogramu podanego w instrukcji obsługi?
Tylko wykonanie pełnej procedury przeglądowej zgodnie z zaleceniami producenta gwarantuje
bezpieczeństwo pracy aparatu.
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie 16
Przeglądy techniczne opisane w dokumentacji technicznej producenta wymagają wymiany części
eksploatacyjnych. Czy Zamawiający dla zapewnienia porównywalności ofert różnych Wykonawców
zgodzi się dla urządzeń z załącznika 1 (pakiet 25, 168, 274, 384), na dodanie wymogu wymiany
części eksploatacyjnych według nr katalogowych producenta, zgodnych z instrukcją obsługi
urządzenia, według listy poniższej. Części te mają być wyszczególnione dalej w raporcie
serwisowym i na fakturze. Wymóg ten będzie obowiązywał wszystkich Wykonawców.
Pakiet 25,
Przegląd respiratora Babylog 8000
MX08207 Babylog 8000 Set 2y
1szt
MX18002 Babylog 8000 ServSet (1 year)
1szt
8305367
FILTR PYŁOWY PM8050 BABYLOG 8000
2szt
Przegląd respiratora Babylog 8000
MX08208 Babylog 8000 Set 6y
MX18002 Babylog 8000 ServSet (1 year)
8305367
FILTR PYŁOWY PM8050 BABYLOG 8000
1szt
1szt
2szt
Przegląd Primus
MX08241 ZESTAW SERWISOWY PRIMUS 1-ROCZNY
MX08995 ZESTAW SERWISOWY 6-LETNI PRIMUS
MX08834 FILTR 37MM
1szt
1szt
Przegląd Primus
MX08467 ZESTAW 2-LETNI PRIMUS
MX08468 ZESTAW 3-LETNI PRIMUS
MX08834 FILTR 37MM
1szt
1szt
2szt
2szt
Przeglad vapor
MX08235 2-year Vapor kit
Przeglad VN500
8415127
PARTICLE FILTER
8415290
baterypar m7 NM2.5
8421479
Kit air filter
1szt
1szt
1szt
1szt
Pakiet 168
Przeglad Fabius CE
MX08015 ZESTAW SERWISOWY ROCZNY FABIUS CE
MX08196 ZESTAW 2-LETNI FABIUS CE
Przeglad gamma Xl
2866726
Air Filter NP Module 10pcs
MS31385 E/M SPR LITH ION BATT ORG 5.9
1szt
1szt
1szt
1szt
Przeglad SCIO
6871276
FILTER MAT MGD
8601238
DREN NAFIONOWY
MX08834 FILTR 37MM
1szt
1szt
1szt
Przeglad vapor
MX08235 2-year Vapor kit
1szt
Pakiet 274
Przeglad Savina
MX08659 ZESTAW SERWISOWY SAVINA 2-LETNI
Przeglad Lampy Sola
G18988
O-RING SEAL 16X3 EPDM
G98498
Fan assembly
Pakiet 384
przegląd Fagbius GS
MX08152 ZESTAW 1-ROCZNY FABIUS GS
1szt
14szt
6szt
1szt
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 17
Urządzenie z załącznika 1 (pakiet 25, 168) Respirator Babylog 8000, aparat do znieczulania Fabius
CE według zapisów w instrukcji obsługi powinien mieć przeglądy co 6 miesięcy. Czy zamawiający
zmieni częstość przeglądów na co 6 miesięcy ?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę, zmodyfikuje Pakiet Nr 25 oraz Pakiet Nr168.
Pytanie 18
Urządzenie z załącznika 1 (pakiet 274) kolumna Agilia, Movita, lampa Sola według zapisów w
instrukcji obsługi powinien mieć przeglądy co 60 miesięcy Movita, co 72 miesiące Agila, Sola co 24
miesiące. Czy zamawiający zmieni ilość przeglądów w umowie na 1?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę, zmodyfikuje Pakiet Nr 274.
Pytanie 19
W pakiecie 168 znajdują się dwa defibrylatory HeartStart XL i Kardiolog 2000. Producent nie
zapewnia do powyższych aparatów części zamiennych. Czy w związku z powyższym zamawiający
zgodzi się na wydzielenie tych aparatów do osobnego pakietu?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 20
Czy zamawiający dopuści w Pakiecie nr 315 wydzielenie aparatów do krążenia pozaustrojowego,
coolerów i aparatu do oksygenacji pozaustrojowej ECMO firmy Maquet, jako osobny pakiet?
Jesteśmy jedynym autoryzowanym serwisem na terenie Polski ww. sprzętu. Pozostałych sprzętów nie
obsługujemy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 21
Czy zamawiający dopuści w Pakiecie nr 315 modyfikację nr seryjnych, nazw urządzeń oraz ich
typów? Obecny zapis utrudnia identyfikację sprzętów umieszczonych w załączniku nr 1 Opis
przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę zmodyfikuje Pakiet Nr 315.
Pakiet Numer
315
Nazwa aparatu
Producent
Typ / model
Maquet
HL20
Maquet
HCU20-600
Maquet
HL20
Maquet
HCU30
Maquet
LED
Maquet
LED
Aparat do krążenia
pozaustrojowego -płucoserce
Zestaw chłodzącogrzejący Heater Cooler
Aparat do krążenia
pozaustrojowego -płucoserce
Cooler
Lampa operacyjna Power
LED500DEH3
Lampa operacyjna Power
LED700DEHDRK3
Nr seryjny
93201185
1464
1376
14031298
AR040076
AR040010
Aparat krążenia
pozaustrojowego
Maquet
HL20 20-145
Cooler
Maquet
20-600
Kolumna stołu
operacyjnego
Maquet
Blat stołu operacyjnego
Maquet
Blat stołu operacyjnego
pływający
Aparat do krążenia
pozaustrojowego ECMO+
Cooler
Maquet
1285
1311
SN00057
1180.01.A1
SN00362
1180.11.A0
SN00047
1180.16.A2
Maquet
Rotaflow
Console
Pompa Rotaflow
Maquet
070315P
Aparat do krążenia
pozaustrojowego
Maquet
HL30
Cooler
Maquet
705501
Mieszalnik gazów
Maquet
90430609
90004220
100109
10022
101160
93201185
Sechrist/HL30
Pytanie 22
Czy Zamawiający oczekuje wykonania przedmiotu zamówienia przez podmiot posiadający dostęp do
podzespołów bezpośrednio u producenta, co pozwoli na zmniejszenie kosztów wymiany
akumulatorów bądź ewentualnych napraw, eliminując z łańcucha dostaw marżę pośredników?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ nie przewiduje wymiany akumulatorów podczas przeglądów. Wykonawca
zobowiązany jest jedynie do przedstawienia kosztorysu wymiany akumulatora, w przypadku wykrycia
jego wadliwego funkcjonowania.
Pytanie 23
Dotyczy pakietów 310, 393, 465:
Z uwagi na fakt, że nasza firma specjalizuje się wyłącznie w serwisowaniu echokardiografów i
aparatów USG firmy General Electric a w pakietach 310, 393, 465 są wyszczególnione również inne
aparaty, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie aparatów USG z
pakietu 310 pozycja 5, 16, 40, 41, 42; pakietu 393 pozycja 1; pakietu 465 pozycja 5, 6 w oddzielnym
pakiecie co naszym zdaniem umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę wykonawców a zarazem
zwiększy konkurencyjność ofert?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 24
Dotyczy SIWZ III p. 3.12 ppkt. a: SIWZ V p. 5.2 ppkt. c: SIWZ VI p. 6.5.3 ppkt b:
Prosimy o wyjaśnienie które zapisy, dotyczące uprawnień, będzie Zamawiający stosował w przypadku
sprzętu oznaczonego jako kategoria A, ponieważ zapisy SIWZ nie pokrywają się.
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ po modyfikacji.
Pytanie 25
Dotyczy SIWZ III p. 34, SIWZ III p. 35 ppkt j:
Firma nasza dokumentuje wykonanie usługi poprzez wystawienie Raportów Serwisowych przez
inżyniera serwisowego i nie stosuje praktyki używania protokołów. Czy Zamawiający zgodzi się na
zastąpienie protokołu pracy Raportem Serwisowym.
Odpowiedź:
Zamawiający uzna że Protokół serwisowy i Raport serwisowy są dokumentami równoważnymi, jeżeli
zawierają potwierdzenie wykonania usługi, poświadczone podpisem wyznaczonego pracownika
Zamawiającego.
Pytanie 26
Dotyczy SIWZ XIV p. 14.5, SIWZ III p. 3.11 ppkt d:
Czy Zamawiający wyjaśni w jaki sposób będzie kalkulowana cena dojazdu do wykonania przeglądu
kilku aparatów? W przypadku konstruowania oferty pakietowej zwykle w założeniu koszt dojazdu jest
rozłożony na kilka aparatów a cena wartości przeglądu, która zgodnie z Państwa definicją ma zawierać
koszty dojazdu jest wyliczana zupełnie inaczej niż w przypadku rozliczania pojedynczego przeglądu.
Ponadto w przypadku gdy w pakiecie znajduje się kilka / kilkanaście aparatów w momencie
konstruowania ceny pakietowej zwykle udziela się dodatkowych rabatów, gdyż docelowo chodzi z
jednej strony o ekonomiczne zbilansowanie się wykonania usługi dla Wykonawcy, z drugiej
uzyskania obniżonej ceny dla Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 27
Pakiet nr 271, poz. 5
Czy Zamawiający ma na myśli aparat elektrochirurgiczny produkcji EMED?
W naszej ofercie nie posiadamy aparatów do elektrofizjologii, ani nie posiadamy żadnych aparatów
typu Labsystem?
Odpowiedź:
Aparat elektrochirurgiczny, model Spectrum. Zamawiający zmodyfikuje Pakiet Nr 271.
Pytanie 28
Pakiet nr 271, poz. 5
Jeżeli pozycja nr 5 nie dotyczy aparatu elektrochirurgicznego firmy EMED wówczas prosimy o
wydzielenie z pakietu nr 271 tej pozycji i utworzenie z niej oddzielnego pakietu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 29
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu
przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1 pkt. c):
1.Strony ustalają odszkodowanie w postaci kar umownych naliczonych w stosunku do ceny
przedstawionej w ofercie, z następujących tytułów:
c) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za przedmiot
umowy nie zrealizowany w terminie za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości
brutto niezrealizowanego w terminie przedmiotu umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający zmniejszy wysokość kary umownej do 0,5% wynagrodzenia brutto.
Zamawiający nie wyraża zgody na wyrażenie zgody na ograniczenie kary 10% wartości brutto.
Zamawiający dokona modyfikacji Wzoru umowy (Załącznik Nr 6 do SIWZ).
Pytanie 30
Czy Zamawiający może doprecyzować dane dotyczące urządzenia z pakietu 68, tj. nazwę producenta,
model, typ, rok produkcji.
Odpowiedź:
Sonda audiologiczna MEDICUS; typ: Nieczytelny; SN: A800410; rok prod:2004
Pytanie 31
Prosimy o doprecyzowanie modelu/typu rejestratora DMS w pakiecie 337 pozycja 9 i 10 tak jak
zostało to zrobione np. w pakiecie 382
(przykładowe modele: DMS 300-3A; DMS 300-7, DMS 300-4A, DMS-300-12).
Informacja ta pozwoli na opracowanie właściwej kalkulacji cenowej.
Odpowiedź:
Są to rejestratory DMS 300-4A. Zamawiający zmodyfikuje Pakiet Nr 337.
Pytanie 32
Czy Zamawiający wymaga, by przeglądy były przeprowadzone przez autoryzowanego przedstawiciela
producenta, co należy potwierdzić odpowiednim dokumentem dokładanym do oferty?
W specyfikacji nie ma informacji na ten temat a w pakietach takich jak chociażby :
382,447,24,255,337 byłoby to wskazane. Czy Zamawiający wprowadzi taki wymóg?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 33
Dotyczy pakietu nr 319:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do odrębnego pakietu defibrylatorów LIFEPAK
(pozycja nr 1-4 i 6-7 wg załącznika nr 1 do SIWZ)? Pozwoli to na złożenie oferty przez autoryzowany
serwis.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 34
Dotyczy Pakietu 280 i 319:
Czy Wykonawca ma uwzględnić w cenie przeglądu wymianę akumulatorów w defibrylatorach
LIFEPAK w okresie trwania umowy? Czy ewentualna wymiana akumulatora będzie traktowana jako
osobne zlecenie? Zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji użytkowania producent zaleca
wymianę akumulatorów co 2 lata.
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ nie przewiduje wymiany akumulatorów podczas przeglądów. Wykonawca
zobowiązany jest jedynie do przedstawienia kosztorysu wymiany akumulatora, w przypadku wykrycia
jego wadliwego funkcjonowania.
Pytanie 35
Dotyczy SIWZ, pkt. III, ust. 3.9 / Pakiet 290 i 478 /:
Czy Zamawiający, w przypadku napraw endoskopów produkcji Olympus, dopuści jako równoważne
do przedstawienia kalkulacji zawierającej ilość i cenę materiałów oraz ilość roboczogodzin,
rozwiązanie, w którym w przypadku naprawy będzie wyrażał zgodę po zapoznaniu się ekspertyzą
techniczną i kosztorysem? Naprawy endoskopów wykonywane w Europejskim Centrum Serwisowym
wyceniane są w oparciu o dokumentację serwisową producenta i operacje technologiczne, w których
cenie uwzględnione jest zryczałtowane użycie materiałów, części i pracy.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 36
Dotyczy SIWZ, pkt. III, ust. 3.9 / Pakiet 290 i 478 /:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, w przypadku usterki endoskopów produkcji Olympus, na wydłużenie
czasu na przedstawienie kalkulacji kosztów naprawy do 7 dni roboczych? Obecny termin, z uwagi na
techniczne zaawansowanie urządzeń i konieczność wieloetapowej diagnostyki uszkodzeń, jest za
krótki i nie możliwy do zrealizowania.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 37
Dotyczy SIWZ, pkt. V, ust. 5.4.2. podpunkt b):
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zamiast umów o pracę, Wykonawca przedstawił, na
każdorazowe żądanie, aktualne oświadczenie pracowników, świadczących usługi, potwierdzających
jednoznacznie sposób ich zatrudnienia? Projekt umowy o pracę oraz zawarte w nim szczegóły
zatrudnienia stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.
Pytanie 38
Dotyczy SIWZ, pkt. V, ust. 5.4.2. podpunkt d):
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie zapisu punkt d), gdyż dokumenty te stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis dotyczy osoby zatrudnionej na umowę o pracę.
Pytanie 39
Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ), paragraf 7, ustęp 1, podpunkt c):
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej za zwłokę w realizacji przedmiotu
umowy do 0,5% wynagrodzenia za nie zrealizowany w terminie przedmiot umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający zmniejszy wysokość kary umownej do 0,5% wynagrodzenia brutto.
Zamawiający dokona modyfikacji Wzoru umowy (Załącznik Nr 6 do SIWZ).
Pytanie 40
Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1 (opis przedmiotu zamówienia), Pakiet 83, 194, 290, 429, 478:
Prosimy o podanie numerów seryjnych wszystkich urządzeń wchodzących w skład wymienionych
pakietów.
Odpowiedź:
Zamawiający podaje numery seryjne urządzeń:
Pakiet 83
1
2
3
ZESTAW
ENDOSKOPOWY
(KAMERA)
MIKROSKOP
ODWRÓCONY
MYJNIA
ENDOSKOPOWA
OLYMPUS
OTV SC
7405974
OLYMPUS
IMT-2
303053
OLYMPUS
EDT36A
03110054
OLYMPUS
BX 43
2F46316
OLYMPUS
BX41TF
5D16412
OLYMPUS
OLYMPUS
OLYMPUS
GIF Q180
GIF-N180
PCF-Q180AL
2800041
2102037
2109898
Pakiet 478
1
2
3
4
5
MIKROSKOP
DIAGNOSTYCZNY
MIKROSKOP
LABORATORYJNY
SYSTEMOWY
VIDEOGASTROSKOP
VIDEOGASTROSKOP
WIDEOKOLONOSKOP
Pakiet Numer
290
Nazwa aparatu
Producent
Typ / model
Nr seryjny
OLYMPUS
UHI-3
1707856
OLYMPUS
CLV-S40
7703998
OLYMPUS
OTV-S7
7785945
OLYMPUS
WM-NP1
2724424
OLYMPUS
OEV-191
7720413
OLYMPUS
UES-40
7713454
Wieża laparoskopowaINSUFLATOR
Wieża laparoskopowaŹRÓDŁO ŚWIATŁA
Wieża laparoskopowaWIDEOPROCESOR Z
GŁOWICĄ
Wieża laparoskopowaWÓZEK
ENDOSKOPOWY
Wieża laparoskopowaMONITOR MEDYCZNY
Wieża laparoskopowaDIATERMIA
Wieża laparoskopowaPOMPA PŁUCZĄCA
Wideogastroskop
Wideokolonoskop
Monitor medyczny
Wideoprocesor
Źródło światła
Ssak
Pompa płucząca
Myjnia endoskopowa
Źródło światła do
rektoskopu
Wideogastroskop
Wideokolonoskop
Wózek endoskopowy
Monitor medyczny
Wideoprocesor
Źródło światła
Przetwornik prądu
zmiennego ( AC
ADAPTOR)
Ssak
Pompa płucząca
Wideogastroskop
Wideokolonoskop
Wózek endoskopowy
Wideoduodenoskop
Wózek endoskopowy
Monitor medyczny
Wideoprocesor
Źródło światła
Przetwornik prądu
zmiennego ( AC
ADAPTOR)
Ssak
Pompa płucząca
OLYMPUS
ECOPUMP
0711CE951
OLYMPUS
OLYMPUS
OLYMPUS
OLYMPUS
OLYMPUS
OLYMPUS
OLYMPUS
OLYMPUS
GIF-Q165
CF-Q165L
OEV-191
CV-165
CLE-165
SSU-2
OFP
mini ETD2PAA
2703407
2701756
7729425
7710740
7700680
2805542
2725387
07442023
OLYMPUS
CLH-S.C.
7626940
OLYMPUS
OLYMPUS
OLYMPUS
OLYMPUS
OLYMPUS
OLYMPUS
GIF-H190
CF-H190L
WM-NP2
OEV-261H
CV-190
CLV-190
2312697
2300680
21319022
7356194
7380541
7349882
OLYMPUS
VEKON57
-
OLYMPUS
OLYMPUS
OLYMPUS
OLYMPUS
OLYMPUS
OLYMPUS
OLYMPUS
OLYMPUS
OLYMPUS
OLYMPUS
KV-5
OFP-2
GIF-H190
CF-H190l
WM-NP1
TJF-Q180V
WM-NP2
OEV-261H
CV-190
CLV-190
21316235
21317998
2312695
2300678
2726834
2304494
21319118
7355743
7380532
7349852
OLYMPUS
VEKON57
-
OLYMPUS
OLYMPUS
KV-5
OFP-2
21316236
21317915
Pytanie 41
Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1 (opis przedmiotu zamówienia), Pakiet 290:
Prosimy o usunięcie pozycji 23 i 34 (przetwornik prądu zmiennego), która jest elementem
pomocniczym i nie wymaga przeglądu okresowego.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający zmodyfikuje Pakiet Nr 290.
Pytanie 42
Pakiet nr 174
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 174 pozycji nr 1,2 dotyczących przeglądu
inkubatorów?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 43
Pakiet nr 468
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 468 pozycji nr 3,4,5 dotyczących
przeglądu komór laminarnych?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 44
Dotyczy treści SIWZ Punkt 3.12 Podpunkt B, C dla Pakietów 127, 484 :
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu posiadania świadectwa kwalifikacji elektrycznych
dla kategorii „D” dla pakietu nr 127 i 484?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ, świadectwa kwalifikacyjne elektryczne są wymagane w przypadku urządzeń
elektrycznych i elektronicznych.
Pytanie 45
Dotyczy SIWZ 6.5.3.dotyczy kategorii A 6.5.4
Zgodnie z zaleceniami producenta dotyczy aparatów 999999 firmy Ziehm Imaging
uprawnianymi osobami są osoby które ukończyły odpowiednie szkolenie produktowe , prosimy aby
Wykonawca wymagał imiennych certyfikatów ukończenia szkoleń z danego typu sprzętu na który
będzie składał ofertę.
Uzasadninie :
Zgodnie z zaleceniami producenta aparatu tzn. w instrukcji obsługi sprzętu producent jasno określa
kto może wykonywać przeglądy
tzn. osoby posiadające certyfikaty ukończenia szkolenia
serwisowego u danego producenta.
Tym samym rozumiemy, iż Zamawiający musi działać zgodnie z obowiązującymi przepisami tzn
Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r., która reguluje jakie podmioty mogą
wykonywać m.in. przeglądy okresowe. Każda firma składająca oferty powinna wykazać, że dysponuje
odpowiednimi osobami mogącymi wykonać przeglądy i udokumentować to dołączając kopie
certyfikatów tych osób.
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 46
Dotyczy SIWZ 6.5.3.dotyczy kategorii A 6.5.4
Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę imiennych
certyfikatów ze szkoleń w zakresie obsługi i konserwacji aparatu na który będzie składał ofertę?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 47
Dotyczy Załącznika Nr 2 - Formulrz Oferty punkt 7.
Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące zamówienie były "zdolne do wykonywania zamówienia
"w związku z powyższym rozumiemy, iż zamawiający wymaga aby osoby które bedą wykonywały
zamówienie posiadały certyfikaty z ukończonych szkoleń z serwisowania aparatu danego producenta
zgodnie z zaleceniami producenta sprzetu.
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 48
Dotyczy Załącznika Nr 2 - Formularz Oferty punkt 7.
Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy udowodnienia posiadania
odpowiednich kwalifikacji zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu .
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 49
Dot.: załącznik nr 1, pakiet 401
Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z ww. pakietu poz. 2., co umożliwi złożenie oferty na wykonanie
przeglądu mammografu typ GIOTTO IMAGE przez autoryzowanego przedstawiciela producenta ww.
urządzenia – firmy IMS s.r.l.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę wydzieli urządzenie poz.2 Typ: COMPACT 2 produkcji PROTEC do
osobnego pakietu.
Pytanie 50
Dotyczy pakietów nr. 8, 147, 293
Jako autoryzowany serwis techniczny firmy BBRAUN Melsungen Niemcy na terenie Polski
informujemy, że zgodnie z zaleceniem producenta przeglądy techniczne pomp infuzyjnych powinny
być przeprowadzane raz na 24 miesiące pod warunkiem jeżeli wykonywane są zgodnie z procedurą
opisaną w instrukcji serwisowej. Prosimy zatem o skorygowanie ilości przeglądów w pakietach 8,
147 oraz 293.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 51
Dotyczy Pakietu nr. 126.
Prosimy o wyszczególnienie wszystkich urządzeń wchodzących w skład zestawu Wiertarka Aesculap
wraz z podaniem ich nazw, numerów katalogowych oraz numerów seryjnych.
Informujemy, że skład takich zestawów (napędy, wałki giętkie, nasadki robocze, prostnice) dobierany
jest indywidualnie dla każdego Szpitala, dlatego bez w/w informacji stworzenie oferty przetargowej
nie będzie możliwe. Znajomość numerów seryjnych urządzeń jest niezbędna dla ich prawidłowej
obsługi technicznej
Odpowiedź:
Napęd GA 140 SN: 001627, Statyw 2508, Przewód łączący do uchwytu na wiertła GA-176 SN: 3496,
Pedał Sterujący GA 148 SN:001872, Uchwyty Mikro Mega Mod. 16E z końcówką DDR 1630,
Uchwyt Mikro Mega Mod. 10E Końcówka do uchwytu 10E z możliwością podłączenia ssaka.
Pytanie 52
Dotyczy Pakietu nr. 256.
Prosimy o wyszczególnienie wszystkich urządzeń wchodzących w skład Zestawów napędów
ortopedycznych Acculan wraz z podaniem ich nazw, numerów katalogowych oraz numerów
seryjnych.
Informujemy, że skład (nasadki robocze, napędy, akumulatory, ładowarki) takich zestawów dobierany
jest indywidualnie dla każdego Szpitala, dlatego bez w/w informacji stworzenie oferty przetargowej
nie będzie możliwe. Znajomość numerów seryjnych urządzeń jest niezbędna dla ich prawidłowej
obsługi technicznej
Odpowiedź:
W skład Zestawów napędów ortopedycznych Acculan wchodzą: wiertarka chirurgiczna ( SN1394)+
elementy+ wały giętkie Typu ELAN; głowica do cięcia mostka akumulatorowa Acculan 3Ti
(SN4563); głowica-piła do cięcia mostka Combilan ( SN1958); motory do cięcia mostka Typ Mobilan,
( SN trudny do ustalenia) Typ ElanEC ( SN1405), Typ Combilan ( SN- trudny do ustalenia).
Pytanie 53
dotyczy pakietów 41, 258, 310
Prosimy Zamawiającego o udzielenie informacji czy monitory wyszczególnione w powyższych
pakietach posiadają moduły, które powinny być uwzględnione w przeglądzie? Jeśli tak, to prosimy o
podanie rodzaju oraz typu modułu?
Odpowiedź:
Pakiet Nr 41 poz. 3 Do monitora dołączony jest moduł EPSM00 SN:5190366 prod.2004
Pakiet Nr 258 oraz Pakiet Nr 310 monitory posiadają moduły gazowe i są to monitory anestetyczne.
Pytanie 54
pakiet 41, 258, 310
Czy aparaty do znieczulania wymienione w powyższych pakietach posiadają monitory z modułami
gazowymi, które powinny być uwzględnione w wycenie przeglądu aparatu do znieczulania? Jeżeli tak
prosimy o podanie, które z tych aparatów.
Odpowiedź:
W Pakiecie Nr 41 poz. 1. monitor przy tym urządzeniu nie jest ujęty.
Aparaty do znieczulenia wymienione w Pakiecie Nr 258 oraz Pakiecie Nr 310 posiadają monitory z
modułami gazowymi. Pakiet Nr 258, poz. 12 oraz Pakiet Nr 310 poz: 48, 59, 60, 61, 62, 63.
Pytanie 55
pakiet 310 poz. 2, 3, 4, 21, 23, 24, 56, 57 i 58
Prosimy Zamawiającego o podanie daty instalacji lub daty pierwszego przeglądy respiratorów Ivent
201.
Odpowiedź:
W Pakiecie Nr 310 poz. 2 – data instalacji 12.12.2013;
poz. 3,4 – data instalacji 07.12.2012,
poz. 21,23,24,56,57,58,46 – data instalacji 12.12.2013.
Pytanie 56
pakiet 465
Czy inkubatory wymienione w tym pakiecie posiadają resuscytatory, które należy uwzględnić
w wycenie przeglądu inkubatora?
Odpowiedź:
Inkubatory z Pakietu Nr 465 nie posiadają resuscytatorów.
Pytanie 57
pakiet 41, 42, 258, 310, 393, 465
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie katalogu dokumentów potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postepowaniu o autoryzację na świadczenie usług serwisowych sprzętu
wymienionego w pakiecie nr 41, 42, 258, 310, 393, 465 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
potwierdzone odpowiednim dokumentem wystawionym przez producenta?
Wymóg ten jest zgodny i zalecany w art. 90 Ustawy o Wyrobach Medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr
107, poz. 679, i Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 586, Nr 113, poz. 657).
Jednocześnie nadmieniamy, iż w/w wymóg nie stoi na sprzeczności z podstawowymi zasadami
udzielania zamówień publicznych (art. 7 ustawy PZP) dlatego, że każdy podmiot na rynku może
ubiegać się o uzyskanie autoryzacji na świadczenie usług serwisowych, która potwierdza standardy
profesjonalnej obsługi serwisowej zapewniającej maksymalne bezpieczeństwo pacjentów oraz
personelu medycznego.
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 58
dotyczy zapisów umowy § 7 pkt 1c
Prosimy Zamawiającego o obniżenie kary umownej za zwłokę, gdyż w naszej ocenie zaproponowana
kara umowna jest rażąco wysoka. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary
to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w naprawie. W związku z tym prosimy o obniżenie kary umownej do
przyjętego w branży poziomu.
Odpowiedź:
Zamawiający zmniejszy wysokość kary umownej do 0,5% wynagrodzenia brutto.
Zamawiający dokona modyfikacji Wzoru umowy (Załącznik Nr 6 do SIWZ).
Pytanie 59
Pakiet nr 183
MagPro X100 jest stymulatorem magnetycznym, a nie aparatem EMG (elektromiografem).
Czy Zamawiający ma myśli stymulator magnetyczny MagPro X100 czy sprzedawany niegdyś przez
firmę Medtronic aparat EMG Keypoint?
Odpowiedź:
Pakiet Nr 183 poz. 1 zawiera zarówno o Aparat EMG Keypoint jak i Symulatorze magnetycznym
MagPro X100. Zamawiający wydzieli Aparat EMG do osobnego pakietu.
Pytanie 60
Wnosimy o dopuszczenie do udziału w przetargu Wykonawcy zatrudniającego wykwalifikowanych
pracowników serwisu, posiadających niezbędne uprawnienia, na umowę inną niż umowa o pracę.
Wykonywanie czynności w ramach usługi przeglądu technicznego aparatury medycznej opisane w
Rozdziale III pkt 3.5 SIWZ niniejszego postępowania nie polegają na świadczeniu pracy w
rozumieniu art 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Z charakteru tych czynności
wynika, że nie muszą być wykonywane w ramach stosunku pracy (zwłaszcza bez podporządkowania
przełożonemu nadzorującemu wykonywane pracy), czynności te mogą być w imieniu i na rzecz
Wykonawcy, samodzielnie wykonywane przez uprawnionych serwisantów posiadających wymagane
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, bez względu na charakter łączącego ich stosunku prawnego z
Wykonawcą.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza inne formy zatrudnienia (np.samozatrudnienie) pod warunkiem posiadania
przez osobę wykonująca usługę kwalifikacji o których mowa w pkt. 5.2.3. SIWZ.
Pytanie 61
Dotyczy przedmiotu umowy - Pakietu nr 25
Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o zmianę kategorii sprzętu dla aparatury nr 3 i 5 z
powyższego pakietu z A na BR w celu złożenia konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 62
Dotyczy przedmiotu umowy - Pakietu nr 168
Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o zmianę kategorii sprzętu dla aparatury z
powyższego pakietu z A na BR w celu złożenia konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 63
Dotyczy przedmiotu umowy - Pakietu nr 384
Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o zmianę kategorii sprzętu dla aparatury z
powyższego pakietu z A na BR w celu złożenia konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 64
Dotyczy przedmiotu umowy - Pakietu nr 25
Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o wyodrębnienie z powyższego pakietu aparaturę
z punktu 1 i 6 do osobnego pakietu w celu złożenia konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 65
Dotyczy przedmiotu umowy - Pakietu nr 130
Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o podanie typu respiratora zainstalowanego przy
aparacie z powyższego pakietu.
Odpowiedź:
Respirator zainstalowany przy urządzeniu z Pakietu Nr 130 to Ohmeda 7800.
Pytanie 66
Dotyczy przedmiotu umowy - Pakietu nr 130
Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o podanie informacji czy przy danym aparacie
jest zainstalowany monitor. W przypadku pozytywnej odpowiedzi Wykonawca prosi o podanie
modelu oraz tupu monitora.
Odpowiedź:
Monitor zainstalowany przy urządzeniu z Pakietu Nr 130 to HP 78352C.
Pytanie 67
Dotyczy przedmiotu umowy - Pakietu nr 258
Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o podanie informacji czy w wymienionych
respiratorach zainstalowane moduły gazowe.
Odpowiedź:
Tak w wymienionych respiratorach są zainstalowane moduły gazowe.
Pytanie 68
Dotyczy przedmiotu umowy - Pakietu nr 258
Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o podanie informacji czy przy danym aparacie do
znieczulenia z poz. 12 jest zainstalowany monitor. W przypadku pozytywnej odpowiedzi Wykonawca
prosi o podanie modelu oraz tupu monitora.
Odpowiedź:
Tak, aparacie do znieczulenia z poz. 12 jest wyposażony w monitor.
Monitor SP, SN- CF96103449 ( rok prod. 2009).
Pytanie 69
Dotyczy przedmiotu umowy - Pakietu nr 41, 130, 258,
Czy podczas przeglądu Zamawiający wymagał od każdego Wykonawca wymieniany części
serwisowych w zaoferowanej cenie zgodnie z wymaganiami producenta?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 70
Dotyczy przedmiotu umowy - Pakietu nr 25, 41, 168, 258, 323, 384
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o informację czy przeglądy aparatury medycznej
z powyższych pakietów będą wykonywane w jednym terminie. Informacja ta jest niezbędna do
ustalenia ilości dojazdów do Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ.
Pytanie 71
Dotyczy przedmiotu umowy - Pakietu nr 258
Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o informację, kiedy w aparaturze z powyższym
pakiecie były wymieniane akumulatory.
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ nie przewiduje wymiany akumulatorów podczas przeglądów. Wykonawca
zobowiązany jest jedynie do przedstawienia kosztorysu wymiany akumulatora, w przypadku wykrycia
jego wadliwego funkcjonowania.
Pytanie 72
Dotyczy pakietu 289
Czy do realizacji przeglądów technicznych sprzętu medycznego określonego w pakiecie nr. 289 (łóżka
mechaniczne i hydrauliczne) Zamawiający dopuści wykonawcę zatrudniającego pracownika na
podstawie umowy o pracę, posiadającego uprawnienia E i D do 1 k V bez uprawnień do
wykonywania pomiarów ochronnych? Pomiary ochronne dotyczą sprzętu zasilanego elektrycznie.
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ, świadectwa kwalifikacyjne elektryczne są wymagane w przypadku urządzeń
elektrycznych i elektronicznych.
Pytanie 73
Dotyczy wzoru umowy
Wykonawca wnioskuje o usunięcie zapisu §1 ust.4:
„h) legalizacji (wystawieniem certyfikatu bądź protokołu z legalizacji aparatu, sprzętu) - jeżeli jest taki
wymóg co do aparatów i sprzętu medycznego”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 74
Dotyczy wzoru umowy
Wykonawca wnioskuje o usunięcie zapisu §3 ust.2, 2.2., 3, 3.1.,:
„2. Dotyczy Pakietów będących przedmiotem umowy z kategorii A:
2.1. W celu prawidłowego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres
jej obowiązywania dokumenty, upoważniające do wykonywania czynności serwisowych przedmiotu
umowy. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przed przystąpieniem do czynności serwisowych
okazać w/w dokumenty Przedstawicielowi Zamawiającego.
2.2. Personel Wykonawcy, który wykonywać będzie usługę będzie posiadać, przez cały okres
obowiązywania umowy, świadectwa kwalifikacyjne „E” do 1 kV z uprawnieniami do wykonywania
pomiarów ochronnych i przedstawi je na każde żądanie Zamawiającego
3. Dotyczy Pakietów będących przedmiotem umowy z kategorii B i BR;
3.1. W celu prawidłowego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się, że personel Wykonawcy,
który wykonywać będzie usługę będzie posiadać, przez cały okres obowiązywania umowy,
świadectwa kwalifikacyjne elektryczne „E” i „D” do 1 kV, z uprawnieniami do wykonywania
pomiarów ochronnych”
Uzasadnienie: Producent nie wymaga posiadania w/w świadectw kwalifikacji.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 75
Dotyczy wzoru umowy
Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu §7 ust.1:
„c) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia za przedmiot umowy
nie zrealizowany w terminie za każdy dzień zwłoki”
zapisem:
„c) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia za przedmiot
umowy nie zrealizowany w terminie za każdy dzień roboczy zwłoki”
Odpowiedź:
Zamawiający zmniejszy wysokość kary umownej do 0,5% wynagrodzenia brutto.
Pytanie 76
Dotyczy wzoru umowy
Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu §7 ust.2:
„Zamawiający będzie mógł potrącić, należną mu tytułem kar umownych, kwotę z dowolnej należności
Wykonawcy”
zapisem:
„Strony uzgadniają, że kary umowne przewidziane w niniejszej umowie będą rozliczane na podstawie
odrębnej noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego z terminem płatności 30 dni od daty
otrzymania noty.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 77
Wykonawca prosi o wydłużenie terminu składania ofert o 5 dni.
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ po modyfikacji.
Pytanie 78
Proszę o wyjaśnienie odnośnie łóżek mechanicznych PLH Proma Reha Pakiet 289 załacznik 1 do
SIWZ, czy wymóg posiadania świadectwa kwalfikacyjnego elek."E" i "D" do 1kV z uprawnieniami
do wykonywania pomiarów ochronnych będzie konieczny w tym przypadku ?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ, świadectwa kwalifikacyjne elektryczne są wymagane w przypadku urządzeń
elektrycznych i elektronicznych.
Pytanie 79
dot. załącznika nr 1 pakiet 286
Prosimy o potwierdzenie, że w ramach pakietu 286 załącznika nr 1 Zamawiający wymaga wykonania
przeglądów technicznych przewoźnych aparatów rtg MobileArt Evolution firmy SHIMADZU, z
wyłączeniem systemu ucyfrowienia (CR).
W okresie gwarancyjnym usługi serwisowe w zakresie aparatu rtg świadczył podmiot, będący
autoryzowanym przedstawicielem producenta aparatu, natomiast usługi serwisowe systemu cyfrowej
radiografii pośredniej (CR), podmiot będący autoryzowanym przedstawicielem producenta systemu
CR.
Jednocześnie pragniemy nadmienić, że prawidłowa nazwa aparatu to: ,,aparat rtg przewoźny”,
a nazwa ,,MobileArt Evolution”
Odpowiedź:
Zamawiający wydzieli Systemy ucyfrowienia CR są firmy Fuji do osobnego pakietu. Zamawiający
wyraża zgodę, zmodyfikuje Załącznik Nr 1.
PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI PRZETARGOWEJ
Agnieszka Dominczyk
Download