Ekologia wyk. 1

advertisement
Ekologia wyk. 1
wiedza z zakresu zarówno matematyki, biologii,
fizyki, chemii, rozumienia modeli
matematycznych
Ochrona środowiska
Ekologia jako dziedzina nauki


jest nauką o zależnościach decydujących o
liczebności i rozmieszczeniu organizmów
próbuje znaleźć odpowiedź na pytania jak
funkcjonuje dany system ekologiczny, dlaczego
dobór naturalny preferuje właśnie takie a nie
inne rozwiązania
Ekologia jako dziedzina nauki


problemy ekologiczne można rozwiązać na
podstawie analiz teoretycznych lub badań
laboratoryjnych
zakres ekologii obejmuje zagadnienia od
osobnika, poprzez populację, do ekologii
ekosystemów do tzw. ekologii globalnej
Metody dochodzenia prawdy

rozpoczynamy od obserwacji, następnie
stawiamy hipotezy wyjaśniające, a wynikające z
nich przewidywania testują w badaniach
laboratoryjnych lub terenowych
Metody dochodzenia prawdy
Obserwacje w naturze
Pytania
Hipoteza naukowa
Przewidywania wynikające z hipotezy
Zbieranie i analizowanie danych
Planowanie eksperymentu
Porównanie zgodności przewidywania
Z wynikiem eksperymentu
Odrzucenie hipotezy
Układy złożone
Przyczyna – jeden skutek
Potwierdzenie hipotezy
Uzyskanie odpowiedzi
na postawione pytania
Dodatkowe eksperymenty testujące
Czym jest ekologia - definicja
w drugiej połowie XIX w. Ernst Haeckel

nauka której przedmiotem zainteresowań jest
całokształt oddziaływań między zwierzętami
i ich środowiskiem, zarówno ożywionym
jak i nieożywionym

co zatem NIE jest ekologią???

Pierwsze zagadnienia


masowe pojawy szkodników – co je
determinuje?
Arystoteles w swoim dziele Historia Animalium
stara się wyjaśnić przyczyny pojawiania się
plag
Przechodzimy do pytania dlaczego czegoś jest dużo?
Liczebność
Liczebność
Struktura
Liczebność populacji
Dobór


Dobór preferował – faworyzował właśnie te a
nie inne cechy
Dobór – ściśle jest związany z nauką o
ewolucji, dlatego teraz zajmiemy się stykiem
ekologi i ewolucji.
Dobór sztuczny
Dymorfizm płciowy
Kaczka krzyżówka
Chwostka szafirowa
Ewolucja



Ewolucja jest procesem przystosowania się
organizmów (genotypów) do środowiska
Ekologia i nauka o ewolucji są ze sobą
nierozerwalnie związane, gdyż przemiany
ewolucyjne następują na skutek działania
doboru naturalnego, co można nazwać
„ekologią w działaniu”
Wyróżniamy 3 typy doboru: kierunkowy,
stabilizujący i rozrywający
Rozkład cechy
Rozkład cechy
Rozkład cechy
Typy doboru



Wyróżniamy 3 typy doboru: kierunkowy,
stabilizujący i rozrywający
Większość przemian ewolucyjnych jest efektem
działania doboru kierunkowego, jednak
najczęściej w przyrodzie mamy do czynienia z
doborem stabilizującym
Dobór naturalny może działać na poziomie
gamet, pojedynczych osobników, grup
krewniaczych, zgrupowań.
Typy doboru
Co powoduje przemiany
ewolucyjne?
Karol Darwin i Alfred Wallace dali niezależnie od siebie taką odpowiedź:
mamy rok 1858 – ewolucja zachodzi dzięki działaniu doboru naturalnego.
Czym jest ów dobór?
Dobór - definicja
Dobór naturalny to proces którego zasadą jest to
że organizmy lepiej przystosowane do
środowiska mają większe szanse przeżycia – w
konsekwencji przekazują swoje cechy
potomstwu, gorzej dostosowane są
eliminowane – w rezultacie gorsze genotypy nie
są utrwalane w populacji
Jaka jest zasada działania doboru
naturalnego





poprzez indywidualną zmienność osobników
w każdej populacji potomstwo wydawane jest w
nadmiarze
na skutek trudnych warunków tylko niektóre osobniki
przeżywają i wydają potomstwo
w warunkach ograniczonych zasobów tylko osobniki
najsilniejsze i najlepiej dostosowane wydadzą
potomstwo
cechy odpowiadające za lepsze przystosowanie do
środowiska są dziedziczone przez potomstwo i będą się
utrwalały
Miarą sukcesu w doborze naturalnym jest dostosowanie (ang. fitness);
można je rozpatrywać na poziomie osobników lub poszczególnych genów.
Organizmy posiadające korzystne cechy mają większą szansę na przeżycie
i rozmnażanie, co prowadzi do zwiększania częstości występowania korzystnych
genów w populacji.
Anglia 1848
Carbonaria
Osobniki ćmy włochacza nabrzozka (Biston betularia)
Odpowiedzią na dobór są adaptacje
W wyniku doboru naturalnego wzrasta przystosowanie –
adaptacja osobników – co w procesie ewolucji może
prowadzić do specjacji – czyli powstawania nowych
gatunków. Adaptacje są bardzo ważne ponieważ od
nich zleży skuteczna realizacja cykli życiowych.
Adaptacje


Każdy organizm ma pewien fenotyp – czyli cechy
widzialne morfologicznie – są one sumarycznym
efektem genotypu i działania środowiska –
genotyp to potencjał, który może zostać
zredukowany przez środowisko.
Fenotyp osobników podlega doborowi i w sposób
pośredni genotyp. Z uwagi na to że kształtowanie
się cech fenotypowych nie jest funkcją prostą
genotypu – omawiać będę fenotyp, natomiast
proszę pamiętać że to nie cechy fenotypowe a
genotyp jest dziedziczony.
Rozkład cechy
Dobór kierunkowy

Eliminuje skrajne fenotypy

Dobór sztuczny to dobór kierunkowy
darwinka czarna (Geospiza fortis) z Galapagos
x – wysokość dzioba; y- % przeżywających
Dobór stabilizujący

dobór stabilizujący – osobniki o średniej
wartości cechy mają największą przeżywalność
np. masa ciała piskląt, noworodków,
szczeniaków
Dobór rozrywający

dobór rozrywający – nazywany również
rozrzutowym – faworyzuje skrajne fenotypy z
zakresu zmienności – towarzyszą temu często
mechanizmy zapobiegające krzyżowaniu się
osobników o cechach skrajnych
Pora aktywności

Tempo dojrzewania

Wielkość ciała

Wyk. 2 Ekologia behawioralna
Download