Zasady doboru maszyn rolniczych

advertisement
Zasady doboru maszyn rolniczych
Spis treści
WPROWADZENIE .................................................................................................................5
I.
ZASADY RACJONALNEJ MECHANIZACJI GOSPODARSTW ROLNYCH..... 7
1. Racjonalna mechanizacja gospodarstw rolnych.............................................................7
2. Czynniki doboru maszyn................................................................................................ 8
3. Czynniki wpływające na wydajność prac maszynowych .............................................. 9
4. Podział maszyn ze względu na zastosowanie w gospodarstwie .................................. 11
II.
METODA OCENY RACJONALNOŚCI WYPOSAśANIA GOSPODARSTW W
ŚRODKI MECHANIZACJI................................................................................... 13
1. ZałoŜenia oceny............................................................................................................ 13
2. Algorytmy oceny.......................................................................................................... 14
3. Dobór maszyn a terminowość zabiegów agrotechnicznych ........................................ 17
3.1. Terminowość zabiegów agrotechnicznych............................................................ 17
3.2. Kryterium agrotechniczne..................................................................................... 17
3.3. Zasady doboru kombajnów zboŜowych - kryterium agrotechniczne.................... 18
III. METODY I WSKAŹNIKI OCENY DOBORU WYBRANYCH ŚRODKÓW
TRANSPORTOWYCH................................................................................................ 22
1. Ciągniki rolnicze.......................................................................................................... 22
1.1. Technologiczna metoda doboru ciągników do gospodarstwa rolnego................. 22
1.2. Wskaźnikowa metoda oceny doboru ciągników do gospodarstwa rolnego.......... 23
1.3. Kryteria oceny doboru ciągników rolniczych....................................................... 24
1.4. Ciągniki sadownicze.............................................................................................. 26
1.5. Ciągniki na tereny górskie.................................................................................... 27
2. Przyczepy rolnicze .......................................................................................................28
2.1. UŜytkowanie przyczep w gospodarstwach rolnych............................................... 28
2.2. Zasady doboru przyczep rolniczych oraz metoda i kryteria oceny....................... 29
3. Ładowacze i ładowarki rolnicze................................................................................... 33
3.1. Ładowacze ciągnikowe.......................................................................................... 33
3.2. Ładowarki samobieŜne.......................................................................................... 34
4. Podnośniki widłowe..................................................................................................... 37
4.1. Podnośniki widłowe ciągnikowe........................................................................... 37
4.2. Wózki widłowe podnośnikowe............................................................................... 37
IV. WSKAŹNIKI OCENY DOBORU I WYKORZYSTANIA WYBRANYCH MASZYN,
NARZĘDZI I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH.......................................... 39
1. Maszyny, narzędzia i urządzenia stosowane w uprawach polowych........................... 39
1.1. Uwagi do metody oceny racjonalności zakupu maszyn........................................ 39
1.2. Pługi...................................................................................................................... 41
1.3. Brony talerzowe..................................................................................................... 42
1.4. Agregaty podorywkowe......................................................................................... 42
1.5. Aktywne maszyny uprawowe................................................................................. 43
1.6. Agregaty do uprawy przedsiewnej........................................................................ 44
1.7. Rozsiewacze nawozów mineralnych...................................................................... 45
1.8. Rozrzutniki obornika............................................................................................. 45
1.9. Wozy asenizacyjne. ................................................................................................ 46
1.10. Siewniki zboŜowe.... ............................................................................................. 48
1.11. Siewniki punktowe................ ............................................................................... 49
1.12. Opryskiwacze polowe.......................................................................................... 49
1.13. Kosiarki rotacyjne oraz przetrząsarki i zgrabiarki karuzelowe.......................... 50
1.14. Prasy zbierające..................................................................................... ............. 51
1.15. Przyczepy zbierające (zbieracze) do siana i słomy ............................................. 52
1.16. Przyczepy zbierające silosowe............................................................................ 53
1.17. Kombajny zboŜowe.............................................................................................. 53
1.18. Sieczkarnie polowe.............................................................................................. 54
1.19. Maszyny do zbioru ziemniaków........ ................................................................... 55
1.20. Maszyny do zbioru buraków cukrowych ............................................................. 55
2. Suszarnie ziarna.... ..................................................................................................... ...56
3. System GPS - rolnictwo precyzyjne ............................................................................ 58
4. Maszyny i urządzenia do uprawy i zbioru roślin energetycznych ............................... 60
5. Maszyny stosowane w warzywnictwie ........................................................................ 62
6. Maszyny i urządzenia stosowane w sadownictwie ...................................................... 64
6.1. Maszyny do zbioru i obróbki owoców................................................................... 64
6.2. Zasady doboru opryskiwaczy sadowniczych......................................................... 65
7. Maszyny i urządzenia stosowane w produkcji zwierzęcej ........................................... 68
7. l . Ocena racjonalności doboru dój arek i schładzarek mleka................................... 68
7. 2. Maszyny i urządzenia do przygotowania i zadawania pasz. ................................. 72
7.3. Wozy paszowe............................................................................................... ......... 73
7.4. Stacje paszowe...... ................................................................................................. 75
LITERATURA
ZAŁĄCZNIKI
WyposaŜenie rolnictwa w ciągniki, przyczepy i ładowacze............................................ 79
Wybrane wyniki badań IBMER.......... ............................................................................. 81
Zwięzłość gleby................................................................................................................ 83
Nakłady pracy ciągników w technologiach produkcji roślinnej ...................................... 85
Download