projekt badań

advertisement
B.M są mocno sprzężone zarówno
sys.ewidencji prowadzonym w f.jak
również z prognozowaniem na przyszłość
opartym na różnych modelach
symulacyjnych i dlatego też w większych i
dobrze prowadzonych f.można się spotkać
z sys.inf.obejmującym:
-podsys.ewidencji i rachunkowości wew.
-podsys.wywiadu mark.
-podsys.BM
-podsys.modelowania i pomocy w
decyzjach mar.
PROJEKT BADAŃ
Opracowanie projektu jest procesem
złożonym .aby opracować projekt trzeba
sporo wysiłku
organizacyjnego,koncepcyjnego,fachoweg
o,co angażuje gr.specjalistów i prowadzi
do poniesienia kosztów.
PROJEKT B.to dokładne
wyszczególnienie problemu
badawczego,kosztów,wart.inf i czynności
które służą zbieraniu,.analizie i prezentacji
danych niezbędnych do rozwiązania
określonego problemudec.ETAPY:
*analiza i określenie problemu
badawczego –w oparciu o zaistniały
problem decyzyjny w danej f.należy
sformuować problem badawczy.należy
jasno określić co należy zbadać i jakie
rodzaje danych są niezbędne do rozw.tego
problemu i sformuowania hipotez.
*Wstępne przygotowanie procesu doboru
próby .Projekt tego zawiera ogólny plan
doboru próby,charakteryzujący się daną
populacją i zawiera metody doboru próby
ETAPY PROCESU DOBORU PRÓBY:
1. Określenie populacji generalnej i
badanej-następuje tu ustalenie kto lub co
może być źródłem potrzebnych inf..Tu
rozpoznaje się gdzie niektóre inf.się
znajdują i w jaki sposób można je
pozyskać.
2.Określenie jednostki próby-następuje tu
ustalenie podstawowej jedn.próby
poddanej pomiarowi
3.Ustalenie wykazu populacji badanejdokonuje się tu sporządzenia listy jedn.
badanej populacji.
4.określenie liczebności próby –
konkretyzacja z ilu jedn.ma się składać
próba.
5.Wybór metod doboru próby –podjęcie
decyzji jaką metodą dokona się doboru
próby i w jaki sposób zostaną dobrane
jedn.próby
6.Zapłanowanie i pobranie próby –
ustalenie procedury pobrania próby i
faktyczne jej pobranie wybraną metodą.
POMIARY:
Niezbędne inf. pozyskuje się zarówno ze
źródeł wtórnych jak i pierwotnych
1.Pomiary wtórne-pozyskiwane za źródeł
wtórnych ,opierają się na danych
pochodzących z zew. Lub danych wew.
a)pomiary wtórne danych zew.-oparte na
danych stat.,badaniach obcych i sondażach
wykonanych przez inne instytucje
b)pomiary materiałow wew.f.sprawozdania,raporty,komunikaty.rejestry,
uprzednio przeprowadzone b.m
2.Pomiary pierwotne-pomiary danych
pozyskiwanych ze źródeł pierwotnych
a)pomiary pierwotne sondażowe pośrednie
b) bezpośrednie
c)eksperymentalne
INSTRUMENTY POMIAROWE
ich wyboru dokonujemy kierując się celem
i specyfiką przedmiotu badań.
1.naturalne
:wzrok(obserwacje),słuch(uwagi),wyczuci
e.mają one zastosow -anie przy metodach
obserwacji i studiowania źródeł
wtórnych.Smak i dotyk mają zastosowanie
przy metodach oceny próbek i degustacji
2.Sztuczne:
a)konwencjonalne:
*kwestinariusze-przy opracowaniu ankiet
*testy-wywiady grupowe
*instrukcje-obserwacj
*modele-symulacja
*dzienniki-obserw. ,metody panelowe
b)mechaniczne-zaliczamy różnego typu
przyżądy do ścisłego i bezpośredn-iego
zastosowania
*audiometr-metody
audiometryczne,panelowe
*kamera-obserw ruchu gałek ocznych
*wizometr-b.wizo-metryczne
*psychogalwanometr-b.labolatoryjne
*komputer-metody symulacji
*skaner-rejestracje
*czytnik optyczny-jw.
Analiza danych polega na przetworzeniu
zebranych danych odpowiednich
usystematyzowaniu i przeanalizowaniu
pod kontem wzajemnych zależności
między analizowanymi zmianami.
Z kolei wybór metod analizy zależy od:
a)metod doboru próby
b)zastosowanego instrumentu
pomiarowego
c)od zastosowanych form pomiaru
Z punktu widzenia potrzeb użytkownika
tzn tego który będzie wykorzystywał
zebrane i przeanalizowane dane do
podjęcia decyzji mark. jest wartość
informacji.
Dobra informacja to taka która
minimalizuje niepewność i stopień ryzyka.
W odniesieniu do danych pierwotnych
chodzi o to aby pytania były skierowane
do właściwych osób, aby były
sformułowane zrozumiale i generowały
odpowiedź jednoznaczną. Stąd też ocena
wiarygodności zebranych informacji
odbywa się niejednokrotnie już na
początku jak i później i w trakcie ich
przetwarzania.
Projekt badawczy powinien zawierać
pewne rozstrzygnięcia rozstrzygające o
sposobie prowadzenia badań
a)cel badania i zestawienie głównych
pozycji projektu
b)tło badania –opis problemu decyzyjnego
i problemu badawczego a także opis
czynników na nie oddziaływujących
c)określenie zakresu badania które
obejmuje wskazanie rodzaju danych, które
należy zdobyć oraz opis ich przydatności
do rozwiązania problemu decyzyjnego, a
także opis informacji uzyskanej z
przeprowadzonego badania
d)przedstawienie sposobu
przeprowadzenia badania w którym
zmienia się opis, form pomiaru, metody
doboru próby, metody, analizy danych,
plan organizacji badania.
e)opis danych statystycznych
wykorzystywanych w badaniu
f)wynik ewentualnego badania
pilotażowego.
Badania formalne
Kwestionariusz jest najczęściej używaną
a niekiedy nadużywaną techniką
komunikowania się przedsiębiorstwa z
rynkiem i pozyskiwania informacji
niezbędnych dla podejmowania decyzji w
szczególności marketingowych.
Przed przystąpieniem do opracowania
kwestionariusza należy ściśle określić cele
do osiągnięcia których ma on posłużyć. Te
właśnie cele określą zawartość
kwestionariusza.
Następnie należy zdefiniować obiekt
badań w których najczęściej określona jest
populacja.
Następnie należy podjąć decyzję co do
ilości próbek upewniając się że są
charakterystyczne dla całej populacji.
Następnie należy podjąć decyzję w jaki
sposób kwestionariusz zostanie
przekazany.(pocztą, telefonicznie).
Najważniejszym krokiem jest opracowanie
kwestionariusza.
W dalszej kolejności należy wybrać osoby
i przygotować do przeprowadzenia
wywiadu.
Należy przeanalizować i zinterpretować
dane.
Istnieje kilka sposobów przeprowadzenia
wywiadów za pomocą kwestionariusza i
rodzajów kwestionariuszy:
1.Kwestionariusz do wysyłki pocztą.
2. Kwestionariusz do wywiadów
telefonicznych.
3. Kwestionariusz do wywiadów
osobistych.
4. Kwestionariusz do wywiadów
osobistych twarzą w twarz.
O czym należy pamiętać projektując
kwestionariusz:
1.Jasnym sformułowaniu celu i pytania- co
chciałbyś się dowiedzieć i czy
kwestionariusz będzie w tej sytuacji
najodpowiedniejszy.
2.Posiadając wyniki badań jakościowych
przedstaw cele swojej ankiety.
3.Znajdż odpowiednią publiczność
potencjalnych respondentów do badań.
4.Zaprojektuj kwestionariusz możliwie
atrakcyjnie.
5.Opracuj go tak aby był możliwie
najkrótszy.
6.Używaj prostego i zrozumiałego
słownictwa.
7.Rozpoczynaj od pytań prostych ale
niebanalnych.
8.Ustal kolejność pytań tak aby była ona
liczona od pytań ogólnych i stopniowo
przechodząc do coraz bardziej
szczegółowych. Upewnij się czy w jednym
punkcie nie zawarto dwóch pytań.
9.Wręcz kilku osobom opracowany
kwestionariusz w celu wypełnienia i
przeprowadź analizę wypowiedzi jeśli
okaże się to konieczne dokonaj poprawek
w formowaniu pytań.
Może się okazać że potrzebne jest
dokończenie krótkiego wstępu
określającego cele badań.
Jeśli zdecydowałeś się na pytania z
wariantami „tak” ”nie” to chociaż jego
zaletą jest otrzymywanie szybkich
odpowiedzi to nie oczekuj z nich wielu
znaczących wniosków.
B.M są mocno sprzężone zarówno
sys.ewidencji prowadzonym w f.jak
również z prognozowaniem na przyszłość
opartym na różnych modelach
symulacyjnych i dlatego też w większych i
dobrze prowadzonych f.można się spotkać
z sys.inf.obejmującym:
-podsys.ewidencji i rachunkowości wew.
-podsys.wywiadu mark.
-podsys.BM
-podsys.modelowania i pomocy w
decyzjach mar.
PROJEKT BADAŃ
Opracowanie projektu jest procesem
złożonym .aby opracować projekt trzeba
sporo wysiłku
organizacyjnego,koncepcyjnego,fachoweg
o,co angażuje gr.specjalistów i prowadzi
do poniesienia kosztów.
PROJEKT B.to dokładne
wyszczególnienie problemu
badawczego,kosztów,wart.inf i czynności
które służą zbieraniu,.analizie i prezentacji
danych niezbędnych do rozwiązania
określonego problemudec.ETAPY:
*analiza i określenie problemu
badawczego –w oparciu o zaistniały
problem decyzyjny w danej f.należy
sformuować problem badawczy.należy
jasno określić co należy zbadać i jakie
rodzaje danych są niezbędne do rozw.tego
problemu i sformuowania hipotez.
*Wstępne przygotowanie procesu doboru
próby .Projekt tego zawiera ogólny plan
doboru próby,charakteryzujący się daną
populacją i zawiera metody doboru próby
ETAPY PROCESU DOBORU PRÓBY:
1. Określenie populacji generalnej i
badanej-następuje tu ustalenie kto lub co
może być źródłem potrzebnych inf..Tu
rozpoznaje się gdzie niektóre inf.się
znajdują i w jaki sposób można je
pozyskać.
2.Określenie jednostki próby-następuje tu
ustalenie podstawowej jedn.próby
poddanej pomiarowi
3.Ustalenie wykazu populacji badanejdokonuje się tu sporządzenia listy jedn.
badanej populacji.
4.określenie liczebności próby –
konkretyzacja z ilu jedn.ma się składać
próba.
5.Wybór metod doboru próby –podjęcie
decyzji jaką metodą dokona się doboru
próby i w jaki sposób zostaną dobrane
jedn.próby
6.Zapłanowanie i pobranie próby –
ustalenie procedury pobrania próby i
faktyczne jej pobranie wybraną metodą.
POMIARY:
Niezbędne inf. pozyskuje się zarówno ze
źródeł wtórnych jak i pierwotnych
1.Pomiary wtórne-pozyskiwane za źródeł
wtórnych ,opierają się na danych
pochodzących z zew. Lub danych wew.
a)pomiary wtórne danych zew.-oparte na
danych stat.,badaniach obcych i sondażach
wykonanych przez inne instytucje
b)pomiary materiałow wew.f.sprawozdania,raporty,komunikaty.rejestry,
uprzednio przeprowadzone b.m
2.Pomiary pierwotne-pomiary danych
pozyskiwanych ze źródeł pierwotnych
a)pomiary pierwotne sondażowe pośrednie
b) bezpośrednie
c)eksperymentalne
INSTRUMENTY POMIAROWE
ich wyboru dokonujemy kierując się celem
i specyfiką przedmiotu badań.
1.naturalne
:wzrok(obserwacje),słuch(uwagi),wyczuci
e.mają one zastosow -anie przy metodach
obserwacji i studiowania źródeł
wtórnych.Smak i dotyk mają zastosowanie
przy metodach oceny próbek i degustacji
2.Sztuczne:
a)konwencjonalne:
*kwestinariusze-przy opracowaniu ankiet
*testy-wywiady grupowe
*instrukcje-obserwacj
*modele-symulacja
*dzienniki-obserw. ,metody panelowe
b)mechaniczne-zaliczamy różnego typu
przyżądy do ścisłego i bezpośredn-iego
zastosowania
*audiometr-metody
audiometryczne,panelowe
*kamera-obserw ruchu gałek ocznych
*wizometr-b.wizo-metryczne
*psychogalwanometr-b.labolatoryjne
*komputer-metody symulacji
*skaner-rejestracje
*czytnik optyczny-jw.
Analiza danych polega na przetworzeniu
zebranych danych odpowiednich
usystematyzowaniu i przeanalizowaniu
pod kontem wzajemnych zależności
między analizowanymi zmianami.
Z kolei wybór metod analizy zależy od:
a)metod doboru próby
b)zastosowanego instrumentu
pomiarowego
c)od zastosowanych form pomiaru
Z punktu widzenia potrzeb użytkownika
tzn tego który będzie wykorzystywał
zebrane i przeanalizowane dane do
podjęcia decyzji mark. jest wartość
informacji.
Dobra informacja to taka która
minimalizuje niepewność i stopień ryzyka.
W odniesieniu do danych pierwotnych
chodzi o to aby pytania były skierowane
do właściwych osób, aby były
sformułowane zrozumiale i generowały
odpowiedź jednoznaczną. Stąd też ocena
wiarygodności zebranych informacji
odbywa się niejednokrotnie już na
początku jak i później i w trakcie ich
przetwarzania.
Projekt badawczy powinien zawierać
pewne rozstrzygnięcia rozstrzygające o
sposobie prowadzenia badań
a)cel badania i zestawienie głównych
pozycji projektu
b)tło badania –opis problemu decyzyjnego
i problemu badawczego a także opis
czynników na nie oddziaływujących
c)określenie zakresu badania które
obejmuje wskazanie rodzaju danych, które
należy zdobyć oraz opis ich przydatności
do rozwiązania problemu decyzyjnego, a
także opis informacji uzyskanej z
przeprowadzonego badania
d)przedstawienie sposobu
przeprowadzenia badania w którym
zmienia się opis, form pomiaru, metody
doboru próby, metody, analizy danych,
plan organizacji badania.
e)opis danych statystycznych
wykorzystywanych w badaniu
f)wynik ewentualnego badania
pilotażowego.
Badania formalne
Kwestionariusz jest najczęściej używaną
a niekiedy nadużywaną techniką
komunikowania się przedsiębiorstwa z
rynkiem i pozyskiwania informacji
niezbędnych dla podejmowania decyzji w
szczególności marketingowych.
Przed przystąpieniem do opracowania
kwestionariusza należy ściśle określić cele
do osiągnięcia których ma on posłużyć. Te
właśnie cele określą zawartość
kwestionariusza.
Następnie należy zdefiniować obiekt
badań w których najczęściej określona jest
populacja.
Następnie należy podjąć decyzję co do
ilości próbek upewniając się że są
charakterystyczne dla całej populacji.
Następnie należy podjąć decyzję w jaki
sposób kwestionariusz zostanie
przekazany.(pocztą, telefonicznie).
Najważniejszym krokiem jest opracowanie
kwestionariusza.
W dalszej kolejności należy wybrać osoby
i przygotować do przeprowadzenia
wywiadu.
Należy przeanalizować i zinterpretować
dane.
Istnieje kilka sposobów przeprowadzenia
wywiadów za pomocą kwestionariusza i
rodzajów kwestionariuszy:
1.Kwestionariusz do wysyłki pocztą.
2. Kwestionariusz do wywiadów
telefonicznych.
3. Kwestionariusz do wywiadów
osobistych.
4. Kwestionariusz do wywiadów
osobistych twarzą w twarz.
O czym należy pamiętać projektując
kwestionariusz:
1.Jasnym sformułowaniu celu i pytania- co
chciałbyś się dowiedzieć i czy
kwestionariusz będzie w tej sytuacji
najodpowiedniejszy.
2.Posiadając wyniki badań jakościowych
przedstaw cele swojej ankiety.
3.Znajdż odpowiednią publiczność
potencjalnych respondentów do badań.
4.Zaprojektuj kwestionariusz możliwie
atrakcyjnie.
5.Opracuj go tak aby był możliwie
najkrótszy.
6.Używaj prostego i zrozumiałego
słownictwa.
7.Rozpoczynaj od pytań prostych ale
niebanalnych.
8.Ustal kolejność pytań tak aby była ona
liczona od pytań ogólnych i stopniowo
przechodząc do coraz bardziej
szczegółowych. Upewnij się czy w jednym
punkcie nie zawarto dwóch pytań.
9.Wręcz kilku osobom opracowany
kwestionariusz w celu wypełnienia i
przeprowadź analizę wypowiedzi jeśli
okaże się to konieczne dokonaj poprawek
w formowaniu pytań.
Może się okazać że potrzebne jest
dokończenie krótkiego wstępu
określającego cele badań.
Jeśli zdecydowałeś się na pytania z
wariantami „tak” ”nie” to chociaż jego
zaletą jest otrzymywanie szybkich
odpowiedzi to nie oczekuj z nich wielu
znaczących wniosków.
Download