46 dr inż. Jan STROJNY ZASADY DOBORU APARATÓW

advertisement
Instalacje i sieci elektryczne
dr inż. Jan STROJNY
ZASADY DOBORU APARATÓW ELEKTRYCZNYCH
1. Kryteria ogólne
Podstawą doboru aparatów elektrycznych pod względem technicznym jest zasada, że parametry układu w miejscu zainstalowania nie mogą przekraczać wartości
odpowiednich parametrów znamionowych danych aparatów. W ramach technicznego doboru aparatów należy dokonać:
• ustalenia wielkości narażeń i wynikających stąd wartości obliczeniowych,
• doboru aparatów ze względu na ich parametry podstawowe,
• doboru aparatów z uwzględnieniem ich zadań szczegółowych.
Równocześnie może być przeprowadzona analiza techniczno-ekonomiczna,
a mianowicie rachunek kosztów rocznych i wybór wariantu optymalnego w oparciu
o ocenę niezawodności zastosowanych rozwiązań technicznych. Analizę techniczno-ekonomiczną przeprowadza się zwykle dla całego przedsięwzięcia inwestycyjnego,
np. budowy stacji transformatorowo-rozdzielczej.
2. Dobór aparatów pod względem parametrów podstawowych
Każdy aparat elektryczny podlega narażeniom napięciowym i cieplnym prądowym w warunkach roboczych oraz narażeniom cieplnym i dynamicznym prądowym
w warunkach zwarciowych.
Parametry techniczne określające odporność aparatu w tym zakresie mają charakter podstawowy i są podawane dla wszystkich urządzeń.
Narażenia robocze są wyznaczone wartością napięcia znamionowego sieci
i maksymalną wartością prądu roboczego. Maksymalny prąd roboczy jest określany
na podstawie czasowo-mocowej charakterystyki dobowego obciążenia.
Pszcz
(1)
I rm =
A
3 ⋅ Un ⋅ cos ϕ
przy czym:
Pszcz – moc szczytowa czynna obciążenia 3-fazowego zmierzona lub wyznaczona
obliczeniowo w kW,
Un – napięcie znamionowe sieci w kV,
cosφ – współczynnik mocy w szczycie obciążenia.
Wartość prądu roboczego Irm nie powinna przekraczać prądu znamionowego
cieplnego podawanego przez wytwórcę danego urzadzenia.
Jeżeli przebieg zmian obciążenia nie jest znany to jako maksymalny prąd roboczy
przyjmuje się wartość prądu znamionowego transformatora.
46
Download