Szanowni Państwo, Polskie Towarzystwo Protetyków Słuchu w

advertisement
Szanowni Państwo,
Polskie Towarzystwo Protetyków Słuchu w porozumieniu z firmami zrzeszonymi w Organizacji
Pracodawców Przemysłu Medycznego TECHNOMED prezentuje podstawowe informacje nt. zmian w
systemie finasowania aparatów słuchowych po wejściu w życie nowelizacji ustawy refundacyjnej.
I.
Wprowadzenie
Zgodnie z zapowiedziami, Ministerstwo Zdrowia wprowadza nowe zasady finansowania wyrobów
medycznych na zlecenie. Wśród produktów wytypowanych do nowego systemu, znajdują się także
aparaty słuchowe. Nowy system (refundacyjny) jest wzorowany na tym, jaki w chwili obecnej
funkcjonuje na rynku farmaceutycznym. Istotą refundacji jest proces negocjacji cenowych
przeprowadzanych pomiędzy producentami i dystrybutorami wyrobów medycznych, a Ministrem
Zdrowia. W ich wyniku Minister (w formie decyzji refundacyjnej) określa w jakiej cenie dany model
produktu (aparatu słuchowego) może zostać sprzedany pacjentowi.
II.
Harmonogram zmian
Biorąc pod uwagę zaawansowanie prac legislacyjnych (projekt na przełomie XI i XII zostanie
skierowany do Sejmu) nie należy spodziewać się wprowadzenia zmian w finansowaniu aparatów
słuchowych do końca 2017 r. W ocenie ekspertów Organizacji nowy system zacznie funkcjonować
najwcześniej na przełomie 2017/2018 r. lub nawet na początku II kwartału 2018 r.
III.
Negocjacje cenowe i tabela marż
Zasady negocjacji cenowych przedstawia poniższa grafika.
Firma będzie negocjować z Ministrem Zdrowia cenę zbytu poszczególnych modeli aparatów
słuchowych. Po doliczeniu 8 % stawki VAT Minister wyda decyzję określającą urzędową cenę zbytu
produktu. Jest to cena w jakiej firma wprowadza produkt do obrotu (sprzedaje do hurtu lub
dostarcza do punktu protetycznego). Firma nie może sprzedać aparat w innej cenie niż urzędowa
cena zbytu.
Projekt zakłada, iż punkt protetyczny będzie odpowiedzialny za wydanie produktu (aparatu
słuchowego). Zgodnie z propozycjami zawartymi w projekcie ustawy za tego typu usługę punkt
będzie mógł pobrać opłatę zgodnie z poniższą tabelą. Opłata nie zawiera w sobie kosztów
dopasowania aparatu słuchowego. Biorąc pod uwagę deklaracje Ministra Zdrowia punkt protetyczny
będzie kontraktował osobną umową usługę dostrojenia aparatu do potrzeb pacjenta.
O tym jakie aparaty będą wymagały dopasowania będzie decydował Minister w oparciu o informacje
uzyskane od firmy aplikującej do systemu. Decyzja refundacyjna (a także obwieszczenie
refundacyjne) oprócz ceny zbytu zawierać bowiem będzie m.in. opis procedury doboru aparatu
słuchowego wymagającego indywidualnego dopasowania.
Tabela marż urzędowych.
Urzędowa cena zbytu w zł
Marża
Od
Do
A
-
100
30%
B
100,01
300
30 zł + 25%*(x – 100 zł)
C
300,01
600
80 zł + 20%*(x – 300 zł)
D
600,01
1200
140 zł+ 15%*(x – 600 zł)
E
1200,01
2000
230 zł + 10%*(x – 1200 zł)
F
2000,01
-
310 zł + 2%*(x – 2000 zł)
Poniżej przedstawiamy przykładowe wyliczenie marży dla aparatów o wartości 650 i 1000 złotych.
W przypadku aparatu słuchowego, którego urzędowa cena zbytu wynosi 650 zł maksymalna marża
wyniesie 140 zł + 15 % nadwyżki powyżej ceny 600 zł (w tym przypadku 50 zł). W praktyce więc do
sumy 140 dodajemy 7,50 (15 % z 50 zł). Maksymalna marża dla aparatu w cenie 650 zł wyniesie
147,50 zł.
Dla aparatu w cenie 1000 zł maksymalna marża wyniesie 200 zł (140 zł + 15 % z nadwyżki powyżej
600 zł czyli 400 zł).
IV.
Punkt protetyczny po wejściu w życie planowanych zmian
W chwili obecnej nie wiemy kiedy rozpocznie się proces kontraktacji na nowych zasadach. Z dużą
dozą prawdopodobieństwa należy stwierdzić, iż w połowie 2017 r. będzie jasne kto będzie
podmiotem kontraktującym po likwidacji NFZ (w ocenie ekspertów Organizacji będzie to wojewoda).
W konsekwencji punkt protetyczny będzie mógł posiadać 2 niezależne umowy:
1) Pierwszą na wydawanie produktów z listy refundacyjnej (podobne umowy mają w chwili
obecnej apteki na wydawanie leków refundowanych)
2) oraz drugą na świadczenie usługi dopasowania do potrzeb pacjenta.
Istotne jest to, iż punkt posiadający kontrakt na powyższe usługi będzie mógł nadal niezależnie
sprzedawać pozostałe aparaty na rynku otwartym. Dla tej grupy produktów (wyrobów spoza systemu
refundacji) może stosować dowolne marże i ceny.
Należy jednak pamiętać, iż urzędowa cena zbytu dla produktów refundowanych obowiązuje także na
rynku otwartym. Oznacza to w praktyce, iż nie możemy sprzedać aparatu w innej cenie niż ta, która
wynika z obwieszczenia Ministra Zdrowia nawet pacjentowi, który nie ma zlecenia na zaopatrzenie i
zdecydował się nabyć aparat w 100 % odpłatności.
Stosowanie innych cen, marż niż określone w ustawie może zakończyć się bardzo dotkliwą karą
finansową do wysokości 10 mln złotych.
V.
Lista refundacyjna aparatów słuchowych
Nie wszystkie produkty finansowane obecnie przez NFZ będą w przyszłości refundowane. Listę
refundowanych aparatów słuchowych będzie publikował co kwartał Minister Zdrowia. Należy pilnie
śledzić jej treść. W każdym kwartale bowiem mogą być refundowane inne modele aparatów
słuchowych. Zmianie może ulec także ewentualna wysokość dopłaty pacjenta.
W chwili obecnej nie można jednoznacznie określić jakie aparaty wejdą do systemu. Kluczowa jest
bowiem w tym zakresie struktura grupy refundacyjnej. Minister Zdrowia przed rozpoczęciem procesu
negocjacji cenowych z firmami określi w drodze rozporządzenia grupy limitowe i kryteria jakościowe
w poszczególnych podgrupach.
Grupa limitowa, to wyodrębniona grupa jednorodnych wyrobów medycznych ( np. aparaty
słuchowe). W jej strukturze wydzielane są podgrupy (np. aparaty zauszne, aparaty wewnątrzuszne
itp.). Podgrupy umożliwiają lepsze zaszeregowanie / uporządkowanie poszczególnych wyrobów w
systemie. Każda podgrupa będzie też posiadała minimalne kryteria jakościowe. Dopiero produkty
spełniające te wymagania mogą ubiegać się o współfinansowanie w ramach składki zdrowotnej.
Liczymy, iż przedstawione informacje przybliżą Państwu planowane zmiany i pozwolą lepiej
przygotować do nowych zasad finansowania aparatów słuchowych.
Download