Układ Tytuł - Powiatowa Poradnia Psychologiczno

advertisement
Indywidualna stymulacja słuchu metodą Johansena
Alina Raplewicz
Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Olsztynie
Plac Bema 5
89 527 03 46
Przyczyny
Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego mogą mieć różne przyczyny:
• 1. Uszkodzenia Centralnego Układu Nerwowego (na przykład urazy, nowotwory, udary,
uszkodzenia toksyczne).
2. Zmiany degeneracyjne Centralnego Układu Nerwowego spowodowane starszym wiekiem.
3. Opóźnione lub zaburzone dojrzewanie Centralnego Układu Nerwowego (na przykład Opóźnienie
Neurorozwojowe).
4. Deprywacja słuchowa (ograniczenie odbioru bodźców słuchowych) spowodowana długo
trwającym niedosłuchem (na przykład u nie leczonych dzieci, które wymagają stosowania
aparatów słuchowych, lub u dzieci, które często przechodzą infekcje uszu, które powodują
zbieranie się płynu w uszach, a przez to okresowe podwyższenie progu słyszenia).
• Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego najczęściej skutkują opóźnieniem rozwoju mowy
i/lub zaburzeniem rozumienia mowy, a w dalszej konsekwencji powodują trudności w nauce,
szczególnie czytania i pisania. Obserwacje wskazują na to, że około połowa dzieci z trudnościami w
nauce, z dysleksją, z zaburzeniami uwagi oraz nadpobudliwością wykazuje właśnie zaburzenia
przetwarzania dźwięków. W Polsce Centralne Zaburzania Przetwarzanie Słuchowego występuje u
5–7% dzieci w wieku 7–14 lat.
Hiperbilirubinemia i jej konsekwencje
• Żółtaczka jąder podkorowych mózgu (łac.kernicterus) – choroba
spowodowana odkładaniem się w jądrach mózgu i rdzenia kręgowego
nadmiaru niezwiązanej bilirubiny, w przebiegu żółtaczki u noworodka,
co może doprowadzać (w przypadku braku intensywnego leczenia) do:
• niedorozwoju umysłowego
• porażenia mózgowego
• niedosłuchu.
• W związku z rozległym uszkodzeniem OUN, choroba bywa też
nazywana encefalopatią bilirubinową.
Indywidualna stymulacja słuchu metodą Johansena
Twórca metody: dr Kjeld Johansen – duński nauczyciel i psycholog, dyrektor Bałtyckiego
Laboratorium Badań Nad Dysleksją.
Nieprawidłowe zrozumienie informacji słuchowej, mimo braku uszkodzenia słuchu, to
zaburzenie przetwarzania słuchowego.
Ośrodkowe zaburzenia przetwarzania słuchowego (CAPD) to deficyt w zakresie opracowania
informacji akustycznej na wyższych piętrach układu nerwowego. Towarzyszą mu specyficzne
problemy z:
- czytaniem,
- pisaniem,
- nauką matematyki,
- nadpobudliwością psychoruchową
- zaburzeniami koncentracji uwagi.
Symptomy zaburzeń przetwarzania słuchowego
Czy możesz przynieść z kuchni sól? I umyj po drodze ręce, obiad na stole – mówimy do dziecka,
raz, drugi, a dziecko siedzi i nic. Wreszcie idzie do kuchni, wraca z butelką coli, a ręce ma dalej
brudne. Nieposłuszne? Niekoniecznie! Tak mogą się objawiać zaburzenia przetwarzania
słuchowego i problemy z koncentracją słuchową.
- kiedy dziecko słyszy polecenie, ale wykonuje tylko jego część,
- na zadane pytanie odpowiada, ale z pewnym opóźnieniem
- w przedszkolu maluch najpierw patrzy, jak grupa reaguje na polecenie wychowawczyni, a
następnie powtarza czynności za rówieśnikami
- w szkole obserwujemy kłopoty z koncentracją uwagi, skupieniem się na głosie nauczyciela,
brzydkie pismo z błędami, trudności w czytaniu, polegające na niewłaściwym łączeniu głosek
w wyrazy, trudności z dobrym słyszeniem w szumie, myleniem podobnie brzmiących głosek,
jak p/b, t/d, brakiem umiejętności konstruowania płynnych wypowiedzi
- ucząc się w domu do dyktanda, dziecko nie robi błędów lub robi ich bardzo mało, a w szkole
zupełnie nie potrafi zapisać tego, co dyktuje nauczyciel i dostaje jedynkę
- dzieci po powrocie ze szkoły mówią, że nic nie było zadane lub pamiętają tylko część prac
domowych. Tłumaczą, że nauczycielka nic nie mówiła na ten temat.
Codzienne problemy szkolne……
Należy zadać pytanie:
• Czy dziecko łatwo się rozprasza i wyraźnie przeszkadzają mu głośne lub nagłe hałasy?
• Czy wykazuje nadwrażliwość na dźwięki, a hałaśliwe otoczenie denerwuje, męczy je?
• Czy jego zachowanie i reakcje znacząco poprawiają się w cichszym otoczeniu?
• Czy dziecko ma trudności w wypełnianiu poleceń, nawet bardzo prostych i wielokrotnie
powtarzanych?
• Czy ma trudności w czytaniu, ortografii, nauce języka obcego?
• Czy ustnie podawane zadania matematyczne są trudne dla dziecka?
• Czy obserwujesz, że twoje dziecko jest słabo zorganizowane i zapominalskie?
• Czy w rozmowie ma ono problemy z podążaniem za myślą drugiej osoby?
Codzienne problemy szkolne……
Inne częste objawy, to przede wszystkim:
• Ma trudności ze słyszeniem w hałaśliwym środowisku lub podczas rozmowy telefonicznej,
• Ma trudności ze zrozumieniem wypowiedzi, gdyż przeszkadzają mu inne dźwięki (hałas nie
tylko zagłusza głos innej osoby, ale rozbija jego wypowiedzi na niezrozumiale fragmenty),
• Jest bardzo wrażliwe na hałas,
• Ma problemy z określeniem kierunku, z którego dobiega glos,
• Nie potrafi utrzymywać skupienia na konkretnych bodźcach, zwłaszcza w przypadkach
obecności rozpraszających hałasów,
• Bywa zmęczone po przebywaniu w głośnym środowisku,
• Miewa częste bóle głowy,
• Ma trudności z wykonywaniem kilkuetapowych poleceń, szczególnie tych podanych w jednym
zdaniu,
Codzienne problemy szkolne……
• Ma kłopoty ze zrozumieniem długich rozmów,
• Nie rozumie wypowiedzi (słyszałem co powiedziałeś, ale nie wiem co masz na myśli),
• Ma osłabioną pamięć słuchowa (na przykład trudności z zapamiętaniem lub powtórzeniem
usłyszanej informacji),
• Ma trudności z uczeniem się na pamięć i zapamiętywaniem sekwencji dźwięków (na przykład
nazw dni tygodnia, miesięcy czy tabliczki mnożenia),
• Myli podobnie brzmiące słowa,
• Ma problemy z nauką języka obcego i poznawaniem nowego słownictwa,
• Nie zwraca uwagi na osobę mówiącą,
• Nadmiernie zwraca uwagę na bodźce słuchowe, które nie są istotne,
• Ma trudności z dobrą organizacją,
Codzienne problemy szkole…..
• Ma zaburzoną intonację (mowa monotonna, cicha, albo odwrotnie bardzo szybka i zbyt
głośna),
• Ma iloraz inteligencji werbalnej niższy niż ilorazu inteligencji wykonawczej,
• Słabo radzi sobie podczas testów psycho-edukacyjnych opartych na bodźcach
słuchowych,
• Ma problem z czytaniem, pisaniem, mową,
• Popełnia błędy ortograficzne typu słuchowego,
• Osiąga dziwnie niskie wyniki w nauce,
• Traci słuch.
PODSTAWOWE PROCESY PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO
Na procesy przetwarzania składa się kilka procesów, które mają bardzo duże znaczenie dla
prawidłowej analizy i syntezy słuchowej. Procesy te możemy podzielić na:
Dekodowanie fonetyczne – odpowiada za rozumienie mowy zniekształconej oraz mowy w
kurtynie dźwięków drugoplanowych. Jeśli dziecko nie ma problemów z prawidłowym
dekodowaniem fonetycznym, to potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do uzupełnienia luk, czyli
słów, których nie zrozumiało lub które opuściło, słuchając.
Separacja i integracja obuuszna– odpowiada za umiejętność skupienia uwagi (uwaga
selektywna) na informacji podawanej do jednego ucha przy jednoczesnym filtrowaniu informacji
płynącej do drugiego ucha. Integracja obuuszna (podzielność uwagi) to zdolność do łączenia
informacji prezentowanych do obojga uszu jednocześnie na tym samym poziomie natężenia
dźwięków. Prawidłowa separacja i integracja pozwala na rozumienie mowy w hałasie lub kiedy
mamy kilku rozmówców (dyskusje, praca w grupie). Oba te procesy związane są z pamięcią
świeżą. Do oceny stosujemy testy dychotyczne. Nieprawidłowe wyniki testów mogą świadczyć o
nieprawidłowym przewodzeniu sygnału między półkulami mózgu.
•
PODSTAWOWE PROCESY PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO
Procesy czasowe – pozwalają na identyfikowanie akustycznych cech dźwięków oraz ich
porządkowanie w określonej kolejności w czasie ( można to porównać do peletonu biegaczy, z
których każdy ma swoje miejsce). Sprawnie funkcjonujące procesy czasowe umożliwiają
dziecku dyskryminację i identyfikację głosek i wyrazów.
p
e
p
c
e
t
t
c
t
a
a
t
PODSTAWOWE PROCESY PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO
Rozdzielność czasowa – odpowiada za wykrywanie zmian w czasie trwania sygnału oraz przerw
między różnymi bodźcami słuchowymi. Wpływa na rozumienie mowy, identyfikację kluczowych
słów i interpretację intonacji wypowiedzi. Bada ją test wykrywania przerw.
Uwaga słuchowa. Umiejętność wykorzystania informacji słuchowej wymaga aktywnej postawy
słuchacza. Uwaga jest to swoista cecha wszystkich procesów poznawczych. Poprzez spostrzeganie,
pamięć, myślenie oraz wyobraźnię, na których skupiona jest uwaga, jesteśmy w stanie zrozumieć,
co słyszymy. Uwagę możemy podzielić na mimowolną – wywołaną bez wysiłku, i dowolną –
wymagającą świadomego działania i naszej woli. Uwaga dowolna jest celowym zachowaniem
skierowanym na wykonanie określonego zadania, mimo braku zainteresowania; warunkuje
możliwość korzystania z procesu uczenia się.
Metoda Johansena-IAS
• jest jedynym programem domowym, której program terapii opiera się o
indywidualnie przygotowane CD.
• Metoda umożliwia trening słuchu w bezpiecznej, rodzinnej atmosferze, w
domu pacjenta. Odbywająca się w domu terapia oddziałuje przez dłuższy
czas za pomocą powolnej stymulacji.
• Terapia oparta na specjalnie skomponowanej i wykonywanej na
syntetyzatorze muzyce jest słuchana w domu poprzez słuchawki przez 10
minut dziennie. Postępy są kontrolowane co 4-10 tygodni (w zależności
od wieku), wtedy podejmowane są decyzje o przejściu na następny etap
terapii w formie kolejnej płyty CD.
• Cały program stymulacji trwa 6-18 miesięcy – dzieci najczęściej
potrzebują 9-10 miesięcy.
Cechy charakterystyczne Indywidualnej Stymulacji Słuchu
Johansena (IAS)
• Muzyka w metodzie Johansena IAS jest specjalnie skomponowana, aby
obejmować swoim zakresem różne częstotliwości potrzebne do
stymulacji.
• Dla pacjenta tworzy się indywidualną płytę CD, która będzie odpowiadała
wyłącznie jego profilowi słuchowemu.
• Każdy pacjent otrzymuje indywidualny program, który będzie najlepiej
pasował do jego możliwości słuchowych i możliwości do nauki. Uzyskuje
się to poprzez wybór odpowiedniego CD lub indywidualnie
przygotowanej CD
Dla kogo Johansen…
• Pracujemy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi:
• małymi dziećmi (od 3 r. ż),
• z opóźnionym rozwojem mowy,
• z dysleksją,
• z ADHD,
• z zaburzeniami koncentracji,
• z zaburzeniami uwagi słuchowej,
• z zaburzeniami percepcji słuchowej,
• z trudnościami w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji, poleceń,
• z osobami z porażeniem mózgowym,
• z osobami, które wykazują nadwrażliwość na dźwięki,
• z osobami z autyzmem, zespołem Aspergera
Terapia słuchowa poprawia nie tylko przetwarzanie słuchowe, ale
również:
• Zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych,
• Czytanie,
• Rozumienie mowy,
• Artykulację,
• Komunikację,
• Samoocenę,
• Harmonizuje napięcie mięśniowe co wpływa na postawę ciała,
• Utrzymanie równowagi,
• Koordynację ruchów,
• Motorykę.
Co mówią rodzice….
• Zaczął mieć dużo lepsze oceny, lepsze niż brat, choć brat nie opuścił się w nauce
• Lepiej radzi sobie w relacjach z rówieśnikami, potrafi się odciąć jeśli ktoś go zaczepia, a dotychczas to był duży
problem
• Chłopiec lepiej śpi, kiedyś budził się w nocy i wiercił się 1-2 godz
• Córka ma lepsze oceny, łatwiej jej się uczyć języka obcego, nawet nauczycielka z tego przedmiotu pochwaliła
córkę
• Poprawiła się wymowa, jest lepsza koncentracja
• Dziewczynka zaczęła więcej i chętniej czytać książek w domu, czyta na głos. Poprawiło się tez rozumienie
czytanego tekstu
• Lepiej zasypia i śpi długo
• Dziewczynka twierdzi, że łatwiej jej zrozumieć to co mówią inni
• Bardzo dobrze się koncentruje, potrafi długo wykonywać w skupieniu czynności (częściej ryzuje i maluje z
pasją
Co mówią rodzice….
• Sam uczeń mówi, ze ma większą łatwość w myśleniu i mówieniu, wszystko jest jakby bardziej płynne
• Podczas odpowiedzi ustnych w szkole jest poprawa, nauczyciele zauważyli, ze mówi wyraźniej i płynniej
• Chłopiec jakby chętniej wychodził na dwór bawić się z kolegami
• Zaczął czytać książki, wprawdzie komiksy, ale sam z siebie bierze i czyta
• Zaczął czytać książki, nie komiksy. Bierze książeczki i czyta młodszej siostrze.
• Lepiej rozumie co czyta, opowiada co przeczytał, łatwiej mu się wypowiada, płynniej
• Zaczął żartować, opowiadać kawały
• Zaczął opowiadać co go denerwuje, męczy, kiedyś w ogóle nic nie mówił
• Jest bardziej otwarty, odważny
• Na początku pstrykało jej w prawym uchu, pojawił się ból prawego ucha
• Zaczęła głośniej mówić
• Dotychczas podczas przerw stała na uboczu, teraz sama podchodzi i rozmawia
Co mówią rodzice….
• Dziewczynka zawsze szybko wstawała, teraz zaczęła lepiej spać, czasem trudno ją dobudzić
• Większa otwartość na innych ludzi, zaczęła przyprowadzać koleżanki do domu, wychodzi z nimi na spacery
• Dużo szybciej nauczyła się wiersza z archaicznymi słowami, trudnego.
• Chłopiec zaczął sam wychodzić na podwórko, bawił się na śniegu, zjeżdżał z górki. Poznał chłopca z którym się
zaprzyjaźnił
• Chłopiec zaczął rozmawiać i co najważniejsze zadawać pytania. „Jak się relaksujesz mamo?” „Z kim mamo
lubisz spędzać czas?” – mama sama nie wiedziała jak ma na nie odpowiedzieć
• Zrobił się rodzinny, jak przychodzili goście zamykał się w pokoju. Teraz siedzi przy stole z innymi ostatnio
nawet odważył się zaśpiewać przy innych karaoke!!!!!!!!!
• Dziewczynka zaczęła lepiej czytać i pisać
Dziękuję za uwagę!!!
Download