id4923-pytania-kolok..

advertisement
Pytania do kolokwium z tematu zasobów ludzkich.
1. Zasoby ludzkie to: (b)
a) jedynie pracownicy firmy
b) pracownicy oraz dział firmy zajmujący się rekrutacją, szkoleniem, motywowaniem oraz
zwalnianiem pracowników
c) tylko dział firmy zajmujący się polityką personalną
2. Braki kompetencji pracowników określa się jako: (a)
a) luki kompetencyjne
b) dziury kompetencyjne
c) dołki kompetencyjne
3. Napięcia motywacyjne mogą być: (b)
a) napięte
b)odroczne
c)nienapięte
4. Do składników zasobów ludzkich NIE zalicza się: (c)
a) polityka personalna
b)strategia personalna
c)przedsiębiorczość
5. Do etapów rozwoju funkcji personalnej NIE należy: (a)
a) faza rekrutacyjna
b) faza taktyczna
c) faza strategiczna
6. W której z wymienionych struktur nie występuję zasada jedności rozkazodawstwa?
a. liniowej
b. funkcjonalnej (tak)
c. liniowo-sztabowej
7. Na powstanie struktury nazywanej metaorganizacją wpływ miało:
a. rozwój IT (tak)
b. nowe trendy w zarządzaniu w latach 60tych XXw
c. zmiany w polityce państw zachodu w latach 90tych XXw
8. Na trzy listki modelu koniczyny Charlsa Handy'ego składają się:
a. profesjonaliści, kontrahenci, pracownicy czasowi (tak)
b. producenci, klienci, dostawcy
c. zarząd, specjaliści, pracownicy niższego szczebla
9. W której z podanych struktur poszczególne dywizje cieszą się dużą autonomią, a
centrum decyzyjne skupia się na ustalaniu długookresowych planów i strategii?
a. liniowej
b. federalnej (tak)
c. macierzowej
10. Co nie wchodzi w skład głównych celów kierowników w strukturze T?
a. upowszechnianie i dzielenie się wiedzą w skali całej organizacji
b. skupianie się na poszczególnych jednostkach biznesowych
c. wnikliwy nadzór pracowników (tak)
11. SWOT pochodzi od angielskich wyrazów strengths, weaknesses, opportunities i :
a) togethernesses
b) trainings
c) threats
12. Kościoły i związki wyznaniowe należą do:
a) instytucji zrzeszeniowych
b) instytucji usług społecznych
c) instytucji
13. Cykl życia organizacji składa się z faz--> odnowy, przedsiębiorczości, zespołowości i :
a) świetności
b) postoju
c) formalizacji
14. Kto sformułował koncepcję hierarchii potrzeb?
a) Jay W. Forrester
b) Abraham Maslow
c) Kurt Lewin
15. Fryderyk W. Taylor był prekursorem :
a) nurtu uniwersalistycznego
b) nurtu inżynierskiego
c) nurtu przemysłowego
1. Podaj typy struktur organizacyjnych.
2. Określ rolę planowania w zarządzaniu.
3. Wymień rodzaje przedsiębiorczości.
4. Zdefiniuj pojęcie analizy SWOT i omów je.
5. Omów rolę menedżera.
6. Omów kierowanie jako funkcję zarządzania.
7. Na czym polega budowanie strategii organizacyjnej.
8. Przedstaw strukturę liniowo sztabową.
9. Opisz strukturę liniową.
10. Wyjaśnij pojęcie adhokracja.
11. Czym różni się biurokracja maszynowa od biurokracji profesjonalnej.
12. Czym jest kultura organizacji? Czy każda organizacja ma kulturę?
13. Na czym polega proces kadrowy?
14. Omów filozofię kapitału ludzkiego.
15. Omów rolę działu personalnego.
16. Zdefiniuj outsourcing.
17. Kim są interesariusze organizacji.
18. Omów różnicę między menadżerem a przywódcą.
19. Zdefiniuj pojęcie przedsiębiorcy.
20. Wymień podstawowe typy instytucji.
Zadania testowe:
17. Rządowe agencje wykonawcze to:
a) instytucje zrzeszeniowe
b) instytucje gospodarcze
c) instytucje władzy publicznej
18. Mało sformalizowana struktura w której głównym mechanizmem koordynacji jest
wzajemne uzgadnianie, oparta na pracy zespołowej i projektowej to:
d) struktura prosta
e) struktura dywizjonalna
f) adhokracja
19. Struktura określana jako biurokracja profesjonalna występuje najczęściej w:
g) urzędach
h) międzynarodowych korporacjach
i) szkołach
20. Analiza PEST to:
a) analiza otoczenia technologicznego
b) analiza otoczenia społeczno kulturowego
c) analiza szans i zagrożeń, mocnych i słabych stron organizacji.
21. Offshoring to:
j) zlecanie części czynności z zakresu zarządzania personelem firmom
zewnętrznym
k) przenoszenie części działań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi poza
granicę kraju lub do zagranicznych oddziałów firmy
l) program polegający na udzieleniu pomocy oraz wsparcia zwalnianym
pracownikom w poszukiwaniu nowych możliwości zatrudnienia
22. Proces kadrowy nie obejmuje:
a) wynagradzania pracowników
b) zwalniania pracowników
c) kierowania wszystkimi pracownikami
23. Cykl życia organizacji:
m) zakłada, że zmiana jest naturalnym zjawiskiem w organizacji
n) mówi, że na każdym z etapów cyklu inne są cele i wyzwania
o) musi prowadzić do rozpadu organizacji
24. Czasowe przekazanie obowiązków i uprawnień to:
p) decentralizacja
q) delegacja
r) częste zjawisko w strukturach zcentralizowanych
25. Fundacja to:
s) instytucja zrzeszeniowa
t) instytucja usług społecznych
u) instytucja władzy publicznej
27. Do instytucji usług społecznych nie należy:
v) szkoła
w) szpital
x) partia polityczna
28. Na czym polega organizowanie?
a)obmyślanie celów, kierunków działania
b)mobilizowaniu ludzkich i materialnych zasobów
c)dobór odpowiednich kadr
29. Role interpersonalne menadżera dotyczą:
a)przetwarzania informacji
b)decyzji, których trzeba podjąć
c)kontaktu z innymi ludźmi
30. Osobę cechującą się m.in. charyzmą, autorytetem, uznaniem wśród
współpracowników, nazywamy:
a)menedżerem
b)przywódcą
c)kierownikiem
31. Planowanie polega na obmyślaniu:
a)celów, kierunków działania
b)aktualnych dokonań
c)konsekwencji podjętych działań
32. Menadżerowie NIE:
a)zarządzają firmy
b)znajduję się najwyżej w hierarchii przedsiębiorstwa
c)działają z upoważnienia właściciela
33. Kto wyróżnił pradygmaty przywództwa (klasyczny, transakcyjny, wizjonerski,
organiczny):
a) E.A. Locke b) G.C. Avery c) J. Adair d) D. McGregor
34. Którego ze stylów kierowanie NIE wyróżnił K. Lewin? :
a) klasyczny b) autokratyczny c) demokratyczny d) leseferystyczny
35. Kierowanie zubożone wiąże się z(e):
a) Współzależnością wynikającą ze wspólnoty celów z organizacją, która sprzyja
tworzeniu atmosfery wzajemnego zaufania i szacunku
b) Sprawnością operacji, która jest wynikiem takich warunków pracy, aby czynnik ludzki
przeszkadzał w możliwie małym stopniu.
c) Minimalizacją wysiłków, aby wykonać zadania w stopniu wystarczającym do utrzymania
członkostwa w organizacji.
d) Zwracaniem całej uwagi na odczuwane przez ludzi potrzeby utrzymywania
harmonijnych stosunków, co prowadzi do wygodnego tempa pracy i przyjaznej atmosfery.
36. Jaki jest właściwy styl przywództwa dla danego poziomu rozwoju: Niskie kompetencje i
zaangażowanie (R2)?
a) delegujący b) trenerski c) dyrektywny d) wspierający
37. Ile poziomów przywództwa transakcyjnego wyróżnił J.C. Maxwell ?
a) 3 b) 5 c) 7 d)10
Pytania:
6. Jaki wpływ ma częstotliwość kontrolowania na kontrolowanych?
7. Jaki jest jeden z głownych podziałów kontroli ze względu na częstotliwość?
8. Na czym polega kontrola ciągła?Czym jest kontrola strategiczna?
9. Czym jest kontrola operacyjna?
10.
Czym jest kontrola taktyczna?
11.
Wymień 3 dowolne sposoby ustalania celów w organizacji.
38. Które z poniższych to podstawowe paradygmaty przywództwa?
a) klasyczny, transakcyjny, wizjonerski, organiczny
b) antyczny, transakcyjny, wizjonerski, ożywiony
c) organiczny, antyczny, autokratyczny, charyzmatyczny
d) klasyczny, wizjonerski, charyzmatyczny, menadżerski
39. Który z poniższych sformułował style kierowania (autokratyczne, demokratyczny i
leseferystyczne)
a) Bogdanienko
b) Forrester
c) Lewin
d) Chatelier
40. Kluczowe obszary potrzeb w przywództwie to:
a) potrzeby firmy, potrzeby klientów, potrzeby pracowników
b) potrzeby zadania, potrzeby grupy, potrzeby jednostki
c) potrzeby kierownika, potrzeby pracowników, potrzeby celu
d) potrzeby partnerów, potrzeby konkurencji, potrzeby pracowników
41. Siatka kierownicza, używana w celu doskonalenia kierowników, opiera się na:
a) trosce o firmę i kierownika
b) trosce o ludzi i produkcję
c) trosce o klientów i konkurencję
d) trosce o produkcję i sprzedaż
42. Rodzaje władzy wyróżnione przez M. Webera to:
a) antyczna, autorytarna, święta
b) nagradzana, kierownicza, grupowa
c) legalna, charyzmatyczna, tradycjonalna
d) jednostkowa, wymuszana, klubowa
43. Więzi organizacyjne mogą być:
a) koleżeńskie
b) informacyjne
c) wtórne
d) zawiłe
poprawna- b
44. ,,M-FORM"- kształt jej struktury zapożyczony jest z:
a) rodziny
b) planu przedsiębiorstwa
c) struktury firmy
d) armii
poprawna- d
45. ADHOKRACJA polega na:
a) dominacji jednego pracownika
b) wzajemnym uzgadnianiu
c) standaryzacji efektów
d) podziale na grupy z liderem na czele
poprawna- b
46. Do podstawowych konfiguracji strukturalnych NIE zaliczamy:
a) biurokracji maszynowej
b) biurokracji profesjonalnej
c) struktury średnio złożonej
d) struktury prostej
poprawna- c
47. Struktury organizacyjnej NIE warunkuje:
a) życie prywatne pracowników
b) wiek i wielkość
c) otoczenie
d) historia i kultura
poprawna- a
48. Frederick Taylor był przedstawicielem:
a. klasycznej teorii organizacji pracy,
b. naukowej organizacji pracy,
c. nauki administracyjnej,
d. prawa optymalnej produkcji.
49. Metafora, w której menedżer jest inżynierem projektującym, budującym i kierującym
organizacją, a organizacja przedstawiona jest jako coś zaprojektowanego i zbudowanego
przez kierownictwo w celu efektywnego osiągania wcześniej określonych celów to:
a. metafora maszyny,
b. metafora organizmu,
c. metafora mózgu,
d. metafora polityczna.
50. Jeden z głównych przedstawicieli kierunku administracyjnego to:
a. Frederick Taylor,
b. Karol Adamiecki,
c. Henry L. Gantt,
d. Max Weber.
51. Jak nazywamy cykl życia organizacji, w którym następuje stabilizacja
obrotów przedsiębiorstwa i jego rozmiarów?
a. narodziny,
b. młodość,
c. dojrzałość,
d. schyłek.
52. Tayloryzm datuje się na przełomie:
a. XVII - XVIII wieku
b. XVIII - XIX wieku,
c. XIX - XX wieku,
d. XX - XXI wieku.
53. Kto sformułował cykl organizacyjny?
a) Henry L. Gantt
b) Fryderyk W. Taylor
c) Henri Le Chatelier
d) Jaw W. Forrester
54. Paradygmat przywództwa, którego podstawą jest dominacja wywodząca się z
władzy/autorytetu lidera oraz ze strachu/szacunku do niego, nazywamy:
a) klasycznym
b) wizjonerskim
c) tradycyjnym
d) organicznym
55. Zarządzenie, zgodnie z formuła trzech „E” powinno być:
a) efektywne, elastyczne, etyczne
b) etyczne, efektywne, ekonomiczne
c) elastyczne, ekonomiczne, etyczne
d) ekonomiczne, efektywne, elastyczne
56. Typ idealny organizacji biurokratycznej stworzył:
a) Karol Adamiecki
b) H. Fayol
c) Elton Mayo
d) Max Weber
57. “Przez pojęcie …………… rozumie się ogół powszechnie przyjętych przekonań,
obejmujących zbiór pojęć i teorii tworzących podstawy danej nauki.”
a) paradygmat
b) koncepcja
c) kanon
d) globalizacja
58. Czym charakteryzuje się faza formalizacji w cyklu życia organizacji?
a) szybkim rozwojem, elastycznością, kreatywnością
b) stabilizacją, wydajnością, starannością
c) doskonaleniem pracy w zespole, realizacją misji i celi strategicznych, utożsamianiem
pracowników z organizacją
d) przełamaniem rutyny, decentralizacją, ekspansją rynku
59. Przełamanie rutyny, decentralizacja, przyspieszenie rozwoju, rozluźnienie struktur i
ekspansja rynku to cechy charakterystyczne której z faz cyklu życia organizacji?
a) fazy przedsiębiorczości
b) fazy zespołowości
c) fazy formalizacji
d) fazy odnowy
60. Jakie są cechy organizacji rosnącej?
a) małe rezerwy finansowe, orientacja na zysk, unikanie ryzyka
b) orientacja na sprzedaż, duże rezerwy finansowe, postrzeganie problemów jako szans
c) unikanie ryzyka, postrzeganie szans jako problemów, orientacja na zysk
d) postrzeganie problemów jako szans, orientacja na sprzedaż, podejmowanie
ryzyka
61. W której fazie cyku życia produktu lub branży występuje najszybszy wzrost sprzedaży?
a) fazie rozwoju
b) fazie wzrostu
c) fazie dojrzałości
d) fazie nasycenia
62. Kto był twórcą teorii biurokracji?
a) Max Weber
b) Frederick Winslow Taylor
c) Henry Mintzberg
d) Mary Follett
63. Czym charakteryzuje się kontrola efektów?
a) bardzo wysokimi kosztami kontroli
b) niskimi kosztami kontroli
c) koniecznością dokładnego śledzenia każdego etapu kontroli
64. Czym charakteryzuje się kontrola procesów?
a)
bardzo wysokimi kosztami kontroli
b)
niskimi kosztami kontroli
c)
brakiem konieczności dokładnego śledzenia każdego etapu kontroli
65. Na podstawie definicji określ jaki to typ kontroli. Kontrola ta ma na celu oszacowanie
czy aktualny plan strategiczny i wynikające z niego działania pozwolą osiągnąć
zamierzone cele
a) kontrola efektów
b) kontrola strategiczna
c) kontrola taktyczna
66. Na podstawie definicji określ jaki to typ kontroli. Kontrola ta polega na kontrolowaniu
etapów procesu zmierzającego do osiągniecie celów.
a) kontrola taktyczna
b)kontrola strategiczna
c) kontrola procesów
67. Na podstawie definicji określ jaki to typ kontroli. Kontrola ta polega na badaniu czy
działania pracowników niższego szczebla przebiegają zgodnie z założonym planem.
a) kontrola operacyjna
b) kontrola procesów
c) kontrola taktyczna
Odpowiedzi: 1b, 2a, 3b, 4c, 5a
Download