CEL KATECHEZY

advertisement
CEL KATECHEZY
Wybrane zagadnienia
z katechetyki fundamentalnej
WSD DROHICZYN 2007/08
Autor: ks. dr Krzysztof Mielnicki
ZAWARTOŚĆ
• UŚCIŚLENIA
TERMINOLOGICZNE
• ZAŻYŁOŚĆ Z JEZUSEM
CHRYSTUSEM
• DOJRZAŁA WIARA
CEL KATECHEZY-DROHICZYN
2
UŚCIŚLENIA TERMINOLOGICZNE
CEL KATECHEZY = NADRZĘDNY = OSTATECZNY
≠
CEL EDUKACYJNY = KATECHETYCZNY
(OSIĄGNIĘCIA UCZNIA: SZCZEGÓŁOWE
POSTAWY, UMIEJĘTNOŚCI, WIADOMOŚCI)
CEL KATECHEZY-DROHICZYN
3
ZAWARTOŚĆ
• UŚCIŚLENIA
TERMINOLOGICZNE
• ZAŻYŁOŚĆ Z JEZUSEM
CHRYSTUSEM
• DOJRZAŁA WIARA
CEL KATECHEZY-DROHICZYN
4
ZAŻYŁOŚĆ Z JEZUSEM CHRYSTUSEM
JAKO CEL KATECHEZY
• CHRYSTOCENTRYZM WE WSPÓŁCZESNYM
NAUCZANIU KOŚCIOŁA
• CHRYSTOCENTRYZM WSPÓŁCZESNEJ
KATECHEZY
CEL KATECHEZY-DROHICZYN
5
ZAŻYŁOŚĆ Z JEZUSEM CHRYSTUSEM
JAKO CEL KATECHEZY
• CHRYSTOCENTRYZM WE
WSPÓŁCZESNYM NAUCZANIU
KOŚCIOŁA:
– MIEJSCE CHRYSTUSA W
PRZEPOWIADANIU EWANGELII PRZED
SOBOREM WATYKAŃSKIM II
– MIEJSCE CHRYSTUSA W
PRZEPOWIADANIU EWANGELII PO
SOBORZE WATYKAŃSKIM II
KDK 22; RH 1,10,11,14.
CEL KATECHEZY-DROHICZYN
6
Ponieważ Chrystus jest
zarazem Synem Bożym i
nowym Adamem,
odsłania on jednocześnie
misterium Boga i misterium
człowieka oraz jego
najwyższe powołanie.
Por. KDK 22
„Odkupiciel człowieka
Jezus Chrystus jest
ośrodkiem wszechświata
i historii” RH 1
CEL KATECHEZY-DROHICZYN
7
ZAŻYŁOŚĆ Z JEZUSEM CHRYSTUSEM
JAKO CEL KATECHEZY
• CHRYSTOCENTRYZM
WSPÓŁCZESNEJ KATECHEZY:
– ISTOTA
– TREŚĆ
– METODY
CEL KATECHEZY-DROHICZYN
8
CHRYSTOCENTRYZM KATECHEZY:
ISTOTA
• „Ostatecznym celem katechezy jest doprowadzić
kogoś nie tylko do spotkania z Jezusem
Chrystusem, ale do zjednoczenia, a nawet
głębokiej z Nim zażyłości” CT 5; KKK 426.
• „Kto został powołany do nauczania Chrystusa”,
powinien starać się o tę „najwyższą wartość
poznania Chrystusa”KKK 428,
bowiem „z przenikniętego miłością poznania
Chrystusa rodzi się pragnienie głoszenia Go,
ewangelizowania i prowadzenia innych do TAK
wiary w Jezusa Chrystusa”KKK 429.
CEL KATECHEZY-DROHICZYN
9
CHRYSTOCENTRYZM KATECHEZY:
TREŚĆ
• CHRYSTOCENTRYZM JEST OSIĄ PRZEWODNIĄ
KATECHIZMU
„Chrystus jest pierwszym i ostatecznym odniesieniem
katechezy” KKK 1698
• TRZY ZASADY TREŚCI KATECHEZY:
– INTEGRALNOŚĆ – CAŁA PRAWDA O CHRYSTUSIE
BOGU I CZŁOWIEKU CT 29; DOK 30.
– WIERNOŚĆ BOGU I CZŁOWIEKOWI – MA ZAWSZE
PROWADZIĆ DO CHRYSTUSA, DZIĘKI KTÓREMU
MOŻNA POZNAĆ KIM JEST CZŁOWIEK I JAKIE JEST
JEGO PRZEZNACZENIE PDK 73
– TEOCENTRYZM, EKLEZJOCENTRYZM I PERSONALIZM
CEL KATECHEZY-DROHICZYN
10
CHRYSTOCENTRYZM KATECHEZY:
METODA
• TA SAMA METODA W KATECHEZIE, JAKĄ
POSŁUGIWAŁ SIĘ CHRYSTUS
• PEDAGOGIKA JEZUSA ZA DOK 140:
– PRZYJĘCIE DRUGIEGO CZŁOWIEKA, ZWŁASZCZA
UBOGIEGO, NIC NIE ZNACZĄCEGO W OCZACH
LUDZKICH, GRZESZNIKA, JAKO MIŁOWANEGO PRZEZ
BOGA;
– SZCZERE GŁOSZENIA KRÓLESTWA BOŻEGO
– STYL DELIKATNEJ I SILNEJ MIŁOŚCI, WYZWALAJĄCEJ
OD ZŁA I ROZWIJAJĄCEJ ŻYCIE
– NAGLĄCE ZAPROSZENIE DO ŻYCIA
UKIERUNKOWANEGO PRZEZ WIARĘ W BOGA,
NADZIEJĘ KRÓLESTWA I MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO
– WYKORZYSTANIE BOGACTW KOMUNIKACJI
MIĘDZYOSOBOWEJ, JAK SŁOWO, MILCZENIE,
METAFORA, OBRAZ.
CEL KATECHEZY-DROHICZYN
11
Novo millennio ineunte:
• „Nie trzeba wyszukiwać nowego
programu. Program już istnieje: ten sam,
co zawsze, zawarty w Ewangelii i żywej
Tradycji. Jest on skupiony w istocie rzeczy
wokół samego Chrystusa, którego mamy
poznawać, kochać i naśladować, aby
żyć z Nim życiem trynitarnym i z Nim
przemieniać hostorię, aż osiągnie swą
pełnię w niebieskim Jeruzalem. Program
ten nie zmienia się mimo upływu czasu i
ewolucji kultur, chociaż bierze pod
uwagę epokę i kulturę, aby możliwy był
prawdziwy dialog i rzeczywiste
porozumienie” NMI 29.
CEL KATECHEZY-DROHICZYN
12
ZAWARTOŚĆ
• UŚCIŚLENIA
TERMINOLOGICZNE
• ZAŻYŁOŚĆ Z JEZUSEM
CHRYSTUSEM
• DOJRZAŁA WIARA
CEL KATECHEZY-DROHICZYN
13
DOJRZAŁA WIARA
Celem katechezy jest
także „konkretna
pomoc w żywym,
bezpośrednim i
czynnym wyznawaniu
wiary” DOK 66.
CEL KATECHEZY-DROHICZYN
14
DOJRZAŁA WIARA
• Dwa wymiary wiary
• Przymioty wiary
• Eklezjalny charakter
CEL KATECHEZY-DROHICZYN
15
DOJRZAŁA WIARA:
DWA WYMIARY - DOK 92
Wymiar przedmiotowy - zwerbalizowanie tego, co
zostało objawione przez Boga i uznanie za prawdę.
Wymiar podmiotowy - udzielone pod wpływem łaski
przylgnięcie do Boga, który się objawia.
CEL KATECHEZY-DROHICZYN
16
DOJRZAŁA WIARA:
PRZYMIOTY – KKK 150-165
• Oparcie się na autorytecie Boga
• Uznawanie zasad pedagogicznych
uwzględniających wymiar nadprzyrodzony
• Charakter dialogiczny – wiara szukająca rozumienia
• Charakter egzystencjalny – dająca motywację
• Charakter eschatologiczny – wiara przekracza to
co ziemskie
CEL KATECHEZY-DROHICZYN
17
DOJRZAŁA WIARA:
EKLEZJALNY CHARAKTER
od Wierzę do Wierzymy
„Wyznanie wiary jest pełne tylko wtedy, gdy
ma odniesienie do Kościoła”DOK 83.
„WSPÓLNOTA KOŚCIELNA JEST POCZĄTKIEM,
MIEJSCEM I CELEM KATECHEZY” DOK 254.
CEL KATECHEZY-DROHICZYN
18
CEL KATECHEZY-DROHICZYN
19
KONIEC
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
CEL KATECHEZY-DROHICZYN
20
Download