ŚRODOWISKA KATECHEZY

advertisement
ABC KATECHEZY
ŚRODOWISKA KATECHEZY
http://www.katecheza.diecezja.siedlce.pl/index.php?s=62 ,08.10.2016
Katecheza obejmuje swym zasięgiem trzy podstawowe środowiska życiowe chrześcijanina:
rodzinę, szkołę i parafię.
1. Rodzina
Rodzina chrześcijańska jest uprzywilejowanym miejscem katechezy. W sakramencie
małżeństwa rodzice otrzymują łaskę i zadanie chrześcijańskiego wychowania swoich dzieci
(FC 38). W domowym Kościele zostają przekazane najgłębsze wartości ludzkie i religijne.
Życie rodzinne jest pierwszą szkołą wiary (DCG 227). Prawo rodziców do wychowania
swego potomstwa ma jednocześnie charakter zobowiązania. Rodzicielskie wychowanie w
wierze dokonuje się przede wszystkim przez:
 świadectwo życia;
 przygotowanie do przyjęcia sakramentów;
 pomoc w przyjęciu prawd wiary i nauki katechetycznej;
 pomoc w przeżywaniu kryzysów i problemów religijnych;
 pomoc w wyborze własnej drogi życiowej (DKKKwP 128).
2. Szkoła
Szkolne nauczanie religii jest uzupełnieniem katechezy domowej i katechezy parafialnej.
Zadaniem nauczania religii w szkole jest wychowanie chrześcijańskie i przekaz nauki wiary,
tak by doprowadzić do umiłowania Boga i przylgnięcia do Niego (PSPE 8).
Nauczanie religii w szkole stanowi specyficzną i oryginalną formę posługi słowa (DCG 73).
Jego charakter katechetyczny wyraża się w tym, że powinno mieć powiązanie ze wszystkimi
działaniami katechetycznymi Kościoła i na miarę swych możliwości wypełniać wszystkie
funkcje katechezy, zwłaszcza w zakresie nauczania i wychowania, oraz być pogłębieniem
intelektualnym i przygotowaniem dla katechezy inicjacyjnej (DKKKwP 83).
W ramach nauczania religii w szkole należy również podejmować zadania nowej
ewangelizacji lub pre-ewangelizacji wobec osób nieochrzczonych lub nie mających kontaktu
z Kościołem (DCG 75).
3. Parafia
Parafia jest inspiratorką i krzewicielką katechezy (CT 67), koordynuje ona wysiłki
katechetyczne wielu wspólnot i ruchów działających w jej ramach, a także nauczanie religii w
szkołach znajdujących się na jej terytorium. Zadania katechetyczne parafii są niezwykle
1
szerokie i dotyczą różnych aspektów katechezy, w zależności od tego, jakie działania
katechetyczne są podejmowane i inspirowane.
Należy pamiętać, że nie wszystkie funkcje i zadania katechezy mogą być w całej pełni
realizowane w parafii, dlatego wymagane jest zintegrowanie parafialnej posługi
katechetycznej z innymi instytucjami, podejmującymi podobne działania (DCG 257;
DKKKwP 139).
Szczególne zadania i obowiązki w dziedzinie posługi katechetycznej spoczywają na
proboszczu. Oprócz zadań dotyczących szkolnego nauczania religii, proboszcz jest osobą
odpowiedzialną za katechezę parafialną, a w szczególności:
 troszczy się o prowadzenie katechezy przygotowującej do uczestnictwa w
sakramentach;
 organizuje nauczanie katechetyczne dla dzieci, w celu zapewnienia im właściwego
przygotowania do pierwszego przyjęcia sakramentu pokuty, Najświętszej Eucharystii i
bierzmowania;
 troszczy się o to, by dzieci po przyjęciu pierwszej Komunii świętej w dalszym ciągu
pogłębiały swą formację katechetyczną;
 dba o katechizację osób upośledzonych fizycznie i umysłowo;
 wprowadza różne formy katechezy dla młodzieży i dorosłych w celu oświecenia i
pogłębienia ich wiary.
W wypełnieniu tych zadań winni wspomagać proboszcza wikariusze parafialni, pozostali
kapłani, a także członkowie instytutów życia konsekrowanego oraz stowarzyszeń życia
apostolskiego, z uwzględnieniem własnego charyzmatu, a także katolicy świeccy, zwłaszcza
katecheci (DKKKwP 140-141).
2
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards