Konspekt lekcji z religii

advertisement
Regina Buć
Konspekt lekcji z religii
Temat: Liturgia Wielkiego Czwartku.
Cel dydaktyczny: Poznanie liturgii i wydarzeń wspominanych w Wielki
Czwartek.
Cel wychowawczy: Wdzięczność za dar Ofiary i Uczty Eucharystycznej oraz za
obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina.
Pomoce: Pismo św., teksty z mszału, obrazek ostatniej wieczerzy, obrazek z
spotkań rodzinnych, teksty z liturgii Wielkiego Czwartku, mapa Palestyny,
chleb.
Metody: pogadanka, wykład urozmaicony, zdania niedokończone, praca w
grupach, dzielenie się chlebem.
I.
Wstęp:
1.Przywitanie p. dyrektor.
2.Modlitwa.
3.Sprawdzenie obecności.
4.Sprawdzenie czystości w klasie.
5.Sprawdzenie pracy domowej.
II.
Wprowadzenie do katechezy.
1. Umieszczenie na tablicy rysunku ukazującego rodzinę przy stole i
nawiązuje z uczniami dialog:
-
Kto z was lubi wspólne posiłki z całą rodziną?
Kto z was spożywa posiłki przy wspólnym stole?
Który posiłek spożywacie razem najczęściej?
Jak dawniej nazywano kolację? /wieczerza/
Jak nazywało się miejsce, gdzie Chrystus spożywał
wieczerzę ze swoimi uczniami? /wieczernik/
III.
Wprowadzenie w temat katechezy.
Na dzisiejszej katechezie przeniesiemy się do wieczernika, w którym Pan
Jezus wraz z uczniami spożywał ostatnią wspólną, jak ważną w swej treści
wieczerzę. / pokazać na mapie gdzie jest Jerozolima/.
IV.
Zachęta do modlitwy:
Panie Jezu, Ty zgromadziłeś swoich uczniów przy wspólnym stole.
Prosimy Cię, przymnóż nam wiary, otwórz nasze serca na tajemnicę, którą dziś
pragniemy poznać i w której chcemy uczestniczyć. Przez Ciebie, który żyjesz i
królujesz na wieki wieków. Amen.
V.
Podanie prawdy.
1. Odszukanie tekstu z Pisma Św. Mt 26,17-19.26-30
2. Odczytanie głośne.
3. Zadaje pytania
-Na jaką pamiątkę Żydzi obchodzili święto Paschy?
/uczta dziękczynna, w czasie której Izraelici wspominali wyjście z niewoli
egipskiej i zawarcie Przymierza/.
Stare Przymierze- zawarł je Bóg z Izraelitami przez pośrednictwo Mojżesza na
górze Synaj. Zapowiadało Nowe Przymierze.
Nowe Przymierze- doskonałe i wieczne przymierze, które zawarł Bóg ze
wszystkimi ludźmi. Dokonało się przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa.
Święto Przaśników / święto chlebów niekwaszonych/.
-
O co uczniowie pytali Jezusa?
Jakie polecenie wydał im Pan Jezus?
Co Jezus uczynił z chlebem podczas wieczerzy?
Jakie wypowiedział słowa? /uczniowie wieszają odpowiedni napis/
Jakie słowa wypowiedział Jezus, podając uczniom kielich?
/uczniowie umieszczają napis/.
Uczniowie głośno odczytują napisy z tablicy.
Wielki Czwartek zwraca naszą uwagę na ustanowienie Eucharystii. Podczas
wieczerzy, uprzedzając ofiarę na Golgocie. Jezus złożył samego siebie w
ofierze pod postacią chleba i wina, a słowami „To czyńcie na moją
pamiątkę” powierzył apostołom i ich następcom misję sprawowania tej
ofiary aż do skończenia świata.
VI.
Pogłębienie.
W pierwszy dzień tridum paschalnego, czyli w Wielki Czwartek, Kościół w
swojej liturgii wspomina dzieło Chrystusa, dokonane w czasie ostatniej
wieczerzy. Dziś poznamy tę liturgię.
1. Dzielę uczniów na grupy, przydzielam teksty z mszału wraz z
pytaniami.
Grupa I
-Dlaczego dzwony milkną?
-Dlaczego Mszę Św. Nazywamy Ofiarą i Ucztą? Ostatnia Wieczerza
Grupa II.
- Co przypomina nam i co oznacza umycie nóg dwunastu osobom?
Umycie nóg
Grupa III.
- Gdzie kapłan przenosi Najświętszy Sakrament?
Przeniesienie do
ciemnicy
- Jaki fakt z życia Chrystusa przypomina nam umieszczenie Najświętszego
Sakramentu w ciemnicy? /nocna adoracja przypomina modlitwę Jezusa w
Ogrodzie Oliwnym/
Grupa IV.
- Co dzieje się po zakończeniu Mszy św.?
/obnaża się krzyż, wynosi się krzyże z Kościoła, a te, które pozostają w
kościele, należy zasłonić/.
VII. Zastosowanie.
Po 10 minutach pracy w grupach przedstawiciele krótko prezentują
przygotowane teksty i odpowiadają na pytania.
Następnie po udzielonych odpowiedziach umieszczają napisy na tablicy pod
hasłem „Liturgia Wielkiego Czwartku”. Wszystkie grupy.....
VIII. Zachęta do modlitwy spontanicznej, w której uczniowie wyrażają
wdzięczność za dar sakramentu Eucharystii i nieustannej obecności
Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina.
IX.
Zapisujemy temat i notatki z tablicy.
X.
Praca domowa.
Napisz, dlaczego karmisz się Ciałem Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.
XI. Modlitwa na zakończenie katechezy.
Download