kultura-prawna-wyklad

advertisement
4
Kultura prawna
obowiązywaniem jakiegoś przymusowego systemu.
System normatywny:
- system prawny
- system moralny (zbiór zakazów i nakazów, za których nieprzestrzeganie też mogą grozić sankcje)
- system religijny (zakazy i sankcje tj. wykluczenie ze wspólnoty religijnej)
Kultury prawne zachodu:
- prawo stanowione, tworzone przez organy państwowe i sformalizowane - prawo powszechne
(common low)- prawo precedensowe; pragmatyzm
- wiara w siły nadprzyrodzone, wiara w bóstwa
- religia niekiedy wzbogacała się w system moralny
- system ten ewoluował potem w system prawny- obwarowanie sankcjami państwowymi;
obowiązującymi w określonym państwie
niekiedy też na system prawny tego społeczeństwa
jest na piedestale; utożsamianie
nakazów religijnych z nakazami prawnymi
We wszystkich tych trzech systemach chroniona jest wspólnota ludzka, w każdym z tych systemów
zakazane jest: zabójstwo, naruszanie intymności itp.
stkich członków danej społeczności do prawa
elementy składające się na stosunek prawa:
- znajomość prawa
- ocena prawa
- postawy i zachowania w stosunku do prawa: konformizm (postępowanie zgodne z prawem);
antykonformizm ( nie stosowanie się do prawa); oportunizm ( działanie zgodne z własnym
interesem)
Kultury, w których następuje utożsamianie prawa z systemem religijnym:
każda osoba urodzona z matki- żydówki). Ok. 1250 r. pne- Bóg przekazuje Mojżeszowi zbiór
- Tora z przypisami,
spisana w II w. ne). Miszna + przypisy = Germana, dwie grupy Żydów (Żydzi sefrajdyscy i Żydzi
ortodoksyjni). Cechy judaistycznej kultury prawnej:
- religijność (przestępstwo jest grzechem, a grzech jest sądzony przez aparat państwowy, kara jest
traktowana, jako kara boża)
- rytualizm
(…)
… chrześcijańskiego:
dogmatyzm
u katolików
h), funkcjonują jedynie
kary po śmierci)
ji miłosierdzia; odrzucenia „zasady talionu” („oko za oko- ząb
za ząb…
…dopuszczalne jest badanie treści zawartych w Koranie.
zasady: wiara, czynienie dobra, bezwzględne posłuszeństwo woli Abrahama, brak tolerancji dla
odmiennego podejścia do zasad
cechy islamskiej kultury prawnej:
- woluntaryzm
prawnym relacji międzyludzkich…
Podstawy wiedzy o prawie - rozdział I
Pojęcie prawa - Sofiści
Teoria i filozofia prawa - wykłady
Wykład - prawo naturalne
Podstawy wiedzy o prawie - notatka
Źródła prawa, norma prawna itd - encyklopedia, zagadnienia
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download