Deklaracja wstąpienia do PIAST-JMEN

advertisement
DEKLARACJA
wstąpienia do partii politycznej
PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów, skrót : PIAST-JMEN
Imiona : pierwsze ........................................................ drugie ......................................................
Nazwisko ………………………………………………………………. PESEL ………………………………………………….
Narodowość ………………………………………………………….,
Adres zameldowania …………………………………………………………………………………………………………….
Adres korespondencyjny ………………………………………………………………………………………………………
Tel. ……………………………………………, e-mail ……………………………………………………………………………..
Wykształcenie ………………………….., uczelnia …………………………………………………………………………..
Zawód wyuczony …………………………………….. wykonywany …………………………………………………….
Miejsce pracy ………………………………………………………………… stanowisko ………………………………….
Przynależność partyjna po 1990 r. ..………………………..……………...................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Inna działalność społeczna …………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Oświadczenie
- zapoznałem się i zobowiązuję się do przestrzegania statutu, zasad ideowych i programu
PIAST-JMEN oraz sumiennego wypełniania obowiązków członka partii,
(Deklaracja ideowa – Ojczyznę stanowi : ziemia, naród, wiara, szkoła, gospodarka. Ziemia i Ojczyzna
to matka, a matki się nie sprzedaje. Naród jest rodziną rodzin, a państwo ma obowiązek zapewnić
im godne życie. Wiara to duch narodu oparty na chrześcijaństwie, to wiara w siebie, wiara w sukces
Szkoła to mądrość społeczna, taka będzie Rzeczpospolita, jak jej młodzieży chowanie. Gospodarka
rodzima, to gwarancja poprawy bytu społeczeństwa. Nie czyń nikomu, co tobie nie miłe.
Demokracja z zasadami moralnymi to trwały fundament Rzeczypospolitej, UE i świata.)
- nie współpracowałam, nie współpracowałem z organami bezpieczeństwa państwa PRL,
- nie byłam, nie byłem karany za przestępstwo umyślne,
- wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o inicjatywach partii drogą elektroniczną,
- wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z
ustawą z dnia 29.08 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002 nr 101 poz.926 j.t.)
Data ……………………… miejscowość ………………………………… podpis ……………………………………………..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Decyzja Zarządu …………………………… w ………………………………… gm. ……………………………………….
pow. ……………………………………………….. woj. ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Data ………………… miejscowość ………………………………. podpis :
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards