Oto najważniejsze postawy i wartości, które ukazywał swoim życiem

advertisement
 PRZEŻYWANIE SWOJEGO ŻYCIA JAKO DARU
DLA INNYCH

Dla Jana Pawła II być człowiekiem, żyć
dobrze, to służyć innym, uczynić ze
swego życia dar dla innych.
 "Sensu życiu nadaje miłość. Tylko ten, kto umie
kochać aż do zapomnienia o sobie, by oddać się
bratu, realizuje w pełni swoje życie i daje
najwyższy wyraz wartości swojego ziemskiego
istnienia."
 „Być
osobą to znaczy dążyć
do samospełnienia, które nie
może dokonać się inaczej, jak
tylko poprzez bezinteresowny
dar samego siebie”…

„Nie ma przyszłości narodu
 i człowieka bez miłości”…
 SZACUNEK WOBEC KAŻDEGO
CZŁOWIEKA

Według Jana Pawła II każdemu
człowiekowi, niezależnie od
pochodzenia, wieku, koloru skóry
czy poglądów, należy się szacunek i
miłość. Tej prawdy niestrudzenie
uczył innych i według niej zawsze
postępował.

„Przykazanie miłości konkretyzuje się w
poszanowaniu drugiego, poszanowaniu jego
osobowości, jego sumienia”…;

„Każdy człowiek, choćby najuboższy, jest
stworzony na obraz i podobieństwo Boże i nic
nie może go pozbawić tej godności …”
 UMIŁOWANIE PRAWDY
 Jan Paweł II to wielki apostoł Prawdy. Uważał, że
prawda powinna być fundamentem życia
człowieka.
 „Poza prawdą wolność nie jest wolnością. Jest
pozorem.”
 „Szukajcie prawdy tam, gdzie ona rzeczywiście się
znajduje! Jeśli trzeba, bądźcie zdecydowani iść pod
prąd obiegowych poglądów i rozpropagowanych
haseł! Nie lękajcie się miłości, która stawia
człowiekowi wymagania…”
 Człowiek winien jest światu prawdę. Przez poznanie
prawdy o świecie, rzeczywistości, o Stwórcy i o
stworzeniu człowiek spłaca ten dług, a równocześnie
urzeczywistnia samego siebie.

CIEKAWOŚĆ ŚWIATA I WSZECHSTRONNOŚĆ
ZAINTERESOWAŃ
 Jan Paweł II był człowiekiem o wszechstronnych
zainteresowaniach. Grał w teatrze, chodził po
górach, jeździł na nartach i rowerze, pływał
kajakiem, grywał w piłkę i hokeja. Inicjował
spotkania współczesnych uczonych i ludzi
kultury i brał w nich aktywny udział. Mówił
płynnie kilkoma językami a przemawiał w
sześćdziesięciu.

 PRACOWITOŚĆ I OBOWIĄZKOWOŚĆ
 Jan Paweł II otrzymał od Boga wiele talentów, ale
Jego wielkość była także owocem
systematycznej pracy. Był jednym z najlepszych
uczniów i studentów. Umiał cieszyć się pięknem
przyrody, prowadził głębokie życie duchowe i
towarzyskie, realizował wiele swoich pasji, ale
także dużo pracował.
 „Przez pracę człowiek nie tylko przekształca
przyrodę, (...) ale też urzeczywistnia siebie jako
człowiek, a także poniekąd bardziej staje się
człowiekiem.”
 /Encyklika Laborem exercens, 1981r./
 PATRIOTYZM
 Jan
Paweł
II
wielokrotnie
podkreślał,
że
ukształtowała go polska kultura, tradycja, nauka.
Był
dumny
z
polskiego
dziedzictwa.
Tego
dziedzictwa bronił, uczył o nim, rozwijał je.
Prawdziwie kochał swoją Ojczyznę i uczył innych
miłości do własnego kraju.
 „Czuwam to znaczy czuję się odpowiedzialny za to
wielkie wspólne dziedzictwo, któremu na imię
Polska. To imię nas wszystkich określa. To imię nas
wszystkich zobowiązuje. To imię nas wszystkich
kosztuje.”

„Te słowa mówi do was człowiek, który swoją
duchową formację zawdzięcza od początku polskiej
kulturze, polskiej literaturze, polskiej muzyce,
plastyce, teatrowi - polskiej historii, polskim
tradycjom chrześcijańskim, polskim szkołom, polskim
uniwersytetom.”
 „Pozostańcie wierni temu dziedzictwu!
Uczyńcie je podstawą swojego wychowania!
Uczyńcie je przedmiotem szlachetnej dumy!
Przechowajcie to dziedzictwo!
Pomnóżcie to dziedzictwo!
Przekażcie je następnym pokoleniom!”
 OTWARCIE NA INNE KULTURY I TRADYCJE
 Jan Paweł II był prawdziwym patriotą a zarazem
człowiekiem otwartym na inne kultury i tradycje.
Był Polakiem, Europejczykiem, obywatelem
świata.

PRYMAT DOBRA MORALNEGO W KAŻDEJ
DZIAŁALNOŚCI CZŁOWIEKA
 Całym swoim życiem uczył, że człowiek we
wszystkim, co robi, powinien kierować się
dobrem moralnym. Etyka ma pierwszeństwo
przed ekonomią, zyskiem, sukcesem, Życie
pozbawione dobra, miłości, jest puste i nie
przyniesie człowiekowi szczęścia.

 TROSKA O ROZWÓJ I DOSKONALENIE CAŁEGO
CZŁOWIEKA
 Jan Paweł II patrzył na człowieka całościowo.
Troszczył się o stały rozwój i doskonalenie
rozumu,
duszy
i
ciała.
Pokazywał
jak
nie
poddawać się przeciwnością życia, walczyć ze
słabościami. Słowem i czynem uczył jak stawać
się lepszym i piękniejszym człowiekiem.
 WIARA W BOGA I WIARA W DOBRO
CZŁOWIEKA
 Nie da się zrozumieć Jana Pawła II, tego, co
czynił i mówił, nie uwzględniając Jego wiary.
Bezgranicznie potrafił w swoim życiu zaufać
Panu Bogu. Jego wielkość i siła wypływały z
wiary. Wielka wiara w Boga, który jest dobry,
sprawiała, że wierzył w dobro każdego człowieka.
 „Wstańcie, chodźmy!”. Chodźmy ufni w Chrystusie.
On będzie towarzyszył nam w drodze, aż do celu,
który zna tylko On.”
 „Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry! Musicie
być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być
mocni mocą wiary! Musicie być wierni! Dziś tej mocy
bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce
dziejów.”
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
NA PODSTAWIE PUBLIKACJI
PREZENTACJĘ WYKONAŁA JOLANTA BAUSMER - CEGLAREK
Download